Ajax-loader

Kis János könyvei a rukkolán


Farmosi István - Kis János - szegedi imre - Víruslélektan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kis János - szegedi imre - Új ​víruslélektan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haraszti Miklós - Kis János - Kőszeg Ferenc - Nagy Bálint - Petri György - Solt Ottília - Szilágyi Sándor - beszélő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kis János - Alkotmányos ​demokrácia
Az ​illiberális jobb- és baloldalon divattá vált a liberális - intézményi oldaláról: alkotmányos - demokrácia bukásáról beszélni. De mi az, ami megbukott volna? Netán maga a liberális eszme? Az emberek - minden ember - egyenlő erkölcsi státusának elve? Vagy az emberi jogok és az egyenlő emberi méltóság gondolata? A tézis, mely szerint minden ember élete számít, méghozzá egyenlően számít? Az ember ember fölötti uralmának elutasítása? Vagy magukkal az intézményekkel van a baj? Minden intézményrendszer tele van működési hibákkal, melyek akár az egész berendezkedés válságáig halmozódhatnak. De feltűnt-e a horizonton egy illiberális berendezkedés, mely többet és jobban valósít meg a követésre méltó ideálokból, mint a liberális demokrácia? Illiberális alternatívái biztosan nem ilyenek. Alapos reformokra szorul, azonban méltó a megújításra. A harmadik köztársaságot visszahozni nem lehet, de meg kell teremteni a negyediket, mert csak a liberális demokrácia mégoly tökéletlen viszonyai között lehet értelmes, szabad politikai vitát folytatni közügyeinkről, így arról is, hogy miben kell a liberális demokráciának változnia. E könyv eredeti korpusza húsz éves, de kérdései - mi a demokrácia? mi az alkotmányosság? mi a viszony a demokrácia részvételi, képviseleti és alkotmányos gyakorlatai között? - a ma és a holnap demokratikus gondolkodása számára is lényegesek.

Kis János - A' ​Magyar Páméla
A ​reciti kiadó _ReTextum_ című könyvsorozata szövegeket közöl. A szerkesztőség és a sorozatszerkesztők koncepciója szerint egy adott szöveg kritikai igényű újra- vagy első közlése nem egy elvárt lépést jelent az ideálisnak feltételezett szövegállapot felé, mivel azt gondoljuk, hogy nincs egy ideális szövegállapot. A sorozatban megjelenő szövegek is csupán szövegváltozatok. Szándékaink szerint egy adott pillanat szakmai kritériumai alapján a legjobbak. _A' Magyar Páméla_ irodalomtörténeti értékelése meglehetősen egyöntetű: túlságosan megkésett, az eredeti elbeszéléstechnikai újítást nem megőrző átdolgozás. Ha a forrás Samuel Richardson _Pamelá_ja, e vélemények alighanem helytállóak. Ám ha kiderül, hogy népszerű német folyóirat két-három évvel korábbi számában megjelent elbeszélést követ, akkor újra kell gondolnunk, mit tudunk a 18-19. század fordulója magyar irodalmáról, a _Pamela_ utóéletéről és Kis János szempontjairól. Jelen kiadvány _A' Magyar Páméla_ és forrása párhuzamos kiadásával valamint a bevezető tanulmánnyal erre tesz kísérletet.

Kis János - Macskák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kis János - szegedi imre - Vírushatározó
Sajnos ​a „fejlődés" nem áll meg. E sorok írásakor jutottunk hozzá a vírusokat generáló, első nyilvánosan is terjesztett program,a Virus Construction Set né- met programrendszer első verziójához. A vírusháború tovább eszkalálódik... Annak tudatában bocsátjuk közre Vírushatározónkat, hogy e „pokoli panop- tikum" idővel sajnos akár lexikon méretűvé is duzzadhat. A vírusok készítésének fő helyszíne az utóbbi időben megváltozott. Az USA-ban a szigorú adatvédelmi törvények miatt már elég nagy kockázattal jár a vírusírás. Inkább Bulgária, a (volt) Szovjetunió, Németország, Olaszország, a Közel-Kelet és sajnos Magyarország lett a víruskészítés melegágya.

Kis János - Futball ​és futsal gyakorlatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kis János - Vannak-e ​emberi jogaink?
"Helsinki ​után a nemzetközi jog erős hivatkozási alappá vált Magyarországon. Az állam nem mondhatta többé, hogy az emberi jogok az imperialista fellazítás ideológiai eszköztárához tartoznak. Mindenféléket beszélhetett, de ezt nem mondhatta. Mi sem volt természetesebb, mint leszögezni, hogy vannak emberi jogaink. Én azonban, mielőtt a demokratikus ellenzék létrehozásában részt vállaltam volna, a filozófiát választottam hivatásul. Számomra az emberjogi mozgalom nemcsak gyakorlati feladat volt, hanem végiggondolandó világnézeti kérdés is." /Kis János: Vannak-e emberi jogaink? Előszó az első legális kiadáshoz /

Kis János - Az ​állam semlegessége
"Tegyük ​föl, társadalmunkban van egy kisebbségi felekezet, melynek hitelveiről a többség azt tartja, hogy hamisak, szertartásairól, hogy méltatlanok. A semlegesség elve azt kívánja gyakorlójától, hogy ne foglaljon állást. A tolerancia elve megengedi az állásfoglalást, csupán annyit ír elő, hogy a hamisnak, helytelennek tartás nem indokolhat tiltást, beavatkozást, üldöztetést. Semlegesség csakis az államtól várható el – az egyéntől nincs alapunk megkövetelni, hogy zárójelbe tegye meggyőződéseit. A tolerancia viszont mind az államtól, mind polgáraitól elvárható."

Kis János - Mi ​a liberalizmus?
Kis ​János életműsorozatának 2. kötete a liberalizmusról szóló írásainak java részét tartalmazza.

Kis János - Az ​összetorlódott idő
20 ​év tanulmányai a rendszerváltásról, az alkotmányozásról, a két alkotmányozó oldal viszonyáról.

Bence György - Kis János - Márkus György - Hogyan ​lehetséges kritikai gazdaságtan?
A ​szerzők 1970 és 1972 között írták ezt a - kéziratos terjesztés nyomán - szinte legendává vált "anti-tőke"-ként számontartott művet, amelynek betiltása együtt járt a három filozófus eltávolításával a filozófiai életből. Ma már kétségtelen, hogy ez a nagyszabású "eretnek" tanulmány, amely a hatvanas évek baloldali mozgalmainak, a szocialista reformkísérletnek tanulságaira épül, a legkiemelkedőbb színvonalú kritikai vizsgálata a marxi munkaértékelméletnek, a szocialista tervgazdaságnak. A könyv egyszerre érvel a piacgazdaság megteremtése, és hatásainak társadalmi ellenőrzése, a dolgozók részvételi demokráciájának szükségessége mellett. Nem csupán történeti dokumentum, hanem mind a tudományfilozófia, mind a politikai gazdaságtan terén módszertani értékeket felmutató olvasmány.

Kis János - A ​politika mint erkölcsi probléma
Alkalmazhatók-e ​erkölcsi ítéletek a politikára? Következhetnek-e politikai szankciók erkölcsi ítéletekből? Mikor mondhatjuk azt, hogy egy politikus helyesen cselekedett, noha bepiszkította a kezét? Ezek filozófiai kérdések. De nemcsak a politikáról vitatkozó filozófusok között merülnek fel, hanem a politika szereplői - politikusok, újságírók, értelmiségi véleményformálók, civil aktivisták és mások - közti nyilvános vitákban is. A politika mint erkölcsi probléma egységes elméletben ad számot a politikai morál fő kérdéseiről, s tárja fel az erkölcsi ítélet és vita helyét a politikai gyakorlatban. A könyv ősváltozatának megírásához (2002-2004) is egy gyakorlati politikai vita adta meg a lökést, az elhíresült D 209-es ügy vitája. Az azóta eltelt másfél évtized során a szerző újra és újra visszatért hozzá: a mű szerkezete letisztult, gondolatai kiérlelődtek. Az olvasó az immár végleges változatot tartja kezében.

Kis János - Az ​abortuszról
Nagyon ​fontos, hogy még mielőtt kezdetét venné a háborúskodás, kimondassék: mindkét oldalon tiszteletet parancsoló, komoly erkölcsi aggályok sorakoztathatók fel. Az anyai önrendelkezés pártján az a meggyőződés, hogy az államnak nem szabad nők életét derékba törnie, és nem szabad kikényszerítenie olyan gyerekek megszületését, akiknek eltartásáról és neveltetéséről képtelen gondoskodni. A magzati élet védelmezőinek oldalán pedig az a meggyőződés, hogy az államnak nem szabad megtagadnia a magzattól – hisz a magzat is emberi lény – a jogi oltalmat. E két erős erkölcsi meggyőződést kellene a demokratikus politikának közös nevezőre hoznia. De hogyan lehetséges közös nevezőre hozni egymástól ennyire távol eső morális hiteket?

Kollekciók