Ajax-loader

Pressing Lajos könyvei a rukkolán


Pressing Lajos - A ​yoga-meditáció sajátosságai
Ez ​a klasszikus jógával foglalkozó tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el a Magyar Pszichológiai Társaság Relaxációs Munkacsoportjának ülésén, 1986. május 17-én. Már önmagában a tény is érdekes, hogy akkoriban a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében elmondhattam egy ilyen előadást, jóllehet már érezhetők voltak az akkori politikai rendszer bomlásának első jelei, ami az ideológiai szigor enyhülésében is megnyilvánult. Még ugyanebben az évben nyomtatásban is megjelent az írás a Buddhista Misszió Dokumentáció gondozásában. Jóllehet ma már, az első megjelenés óta eltelt csaknem harminc év távlatából sok mindent másképp látok a jógával kapcsolatban, és az írásaim stílusa is sokat változott, a tanulmány legtöbb megállapítását ma is helytállónak érzem. E tanulmány alkalmas lehet arra, hogy utat nyisson a modern jóga eszméire nagy hatást gyakorló Patañjali-féle klasszikus jóga mélyebb megértéséhez, és segíthet helyretenni e jógával kapcsolatban elterjedt néhány közkeletű félreértést. Az azóta megismert sokféle jógahagyomány fényében hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy az itt közölt anyag kizárólag a Patañjalihoz köthető Jóga-szútrák tanításaival foglalkozik, más fontos jógahagyományok – így például a védánta jógája vagy a tantrikus jóga – filozófiai alapvetése különbözhet az itt leírtaktól.

Szakács Ferenc - Pressing Lajos - Az ​MMPI-próba új magyar standardja
A ​szerzők az immár a hazai személyiségdiagnosztikai gyakorlatban is legelterjedtebben használt kérdőíves személyiségvizsgáló eljárás, az MMPI-próba új, országos reprezentatív standardját ismertetik könyvükben. A kötetben első ízben publikált kutatási eredmények, viszonyítási normák nélkülözhetetlen támpontot jelentenek mindazoknak a klinikai- és munkapszichológusoknak, pszichiátereknek, orvosoknak, akik a tesztet munkájukban hivatásszerűen használják. Az eddig megszokott 13 alapskálán kívül a szerzők több tucat kiegészítő skála normatív adatait is kidolgozták, s ezeket az egyes skálákhoz tartozó tömör értelmezési útmutató kíséretében közlik. A kötetben foglalt információ gyakorlati hasznosítását számos skála pontozási kulcsának és nyerspont - T-pont átszámítási táblázatának közzététele segíti.

Pressing Lajos - Reggeli ​üldögélések
A ​mai nap során azt a bizonyos puszta éberséget, vagy tiszta éberséget szeretnénk tapasztalni, amely átélhetővé teszi számunkra a tudat valódi természetét. Ezt önmagában gyakorolni nagyon nehéz. Nem azért, mintha bonyolult lenne, hanem épp az egyszerűsége miatt. Amit át szeretnénk élni, az valami teljesen nyilvánvaló, tárgynélküli dolog, s ennek ellenére nem tudjuk tapasztalni, nem tudjuk felismerni, hogy miről is van szó. Nincs tapasztalatunk róla, mivel ahhoz vagyunk szokva, hogy valamivel állandóan foglalkozunk, valamire mindig irányulunk. Így aztán nem a tudat saját éberségét, saját szemlélőerejét tapasztaljuk, hanem a tudatban mindig valamilyen tárgynak a tudatossága van jelen. Egyáltalán el sem tudjuk képzelni, hogy hogyan is lehetne elmozdítani a tárgyakat a tudatból, hiszen ha eldönti is az ember, hogy nem gondol semmire, akkor is van már valami a tudatában (az ti., hogy "nem gondolok semmire"); valamilyen tárgy tehát mindig jelen van. Tekintve, hogy a tudat mindig foglalkozik valamivel, mindig van valami tárgya, nem kezdhetünk azzal hozzá a probléma megoldásához, hogy nem legyen semmilyen tárgya, hanem ehelyett mi magunk adunk neki valami tárgyat. A megoldás kulcsa az, hogy az attitűdünket, a hozzáállásunkat változtatjuk meg a tárgyak vonatkozásában.

Pressing Lajos - Hová ​tűntek a csodák?
A ​kötet válogatás egy évciklus legjobb előadásaiból. A szerző buddhista tanító és pszichológus, aki egy ősi hagyomány szellemi alapállásából, mégis egyszerűen és közérthető nyelven elemzi világunk jelenségeit - egy szellemileg halódó korszak bomlástermékeit. Az írások kíméletlenül szókimondóak és meg-nem alkudók, hangjukat mégis a szelíd derű, a jövőbe vetett hit és a felülemelkedett, szabadon lebegő szellemi tisztaság hatja át.

Pressing Lajos - Phoenix
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pressing Lajos - Az ​élet vize
Legszebb ​népmeséink a női spiritualitásról, a természetben munkáló magasabb erőkről és a női szellemi energiákról szóló ősi tudást közvetítik. Néphagyományunk a maga rejtett, szimbolikus nyelvén a nyugati kultúrába való beilleszkedés során is megőrizte az Anyaistennő ősi kultuszának nyomait és más, ázsiai eredetű tanokat. A meseelemzések második kötete a népmesék olyan titkos tanításait tárja az olvasó elé, amelyek a nyugati vallásokból vagy teljesen hiányoznak, vagy az utóbbiak történeti fejlődése során – részben e vallások intézményesülése következtében – háttérbe szorultak. A kötet írásainak másik középponti témája a szellemi út során fellépő tudatállapot-változások és különleges lelki élmények. A különféle misztikus hagyományok, jóga- és meditációs utak, sámánrévülések évezredes tapasztalatai azt mutatják, hogy e „belső utazásnak” megvannak a maga jellegzetes mintázatai, szabályai és fordulatai, melyek jelképes formában a varázsmesékben is kirajzolódnak. E könyv megnyitja az olvasó számára a tündérvilágba vezető belső utat, s nőket és férfiakat egyaránt hozzásegít ahhoz, hogy megtalálják a kapcsolatot saját női oldaluk mélységeivel. Ez az a forrás, melyből az élet vize által jelképezett életenergia, inspiráció, bölcsesség és megújulási képesség fakad.

Pressing Lajos - A ​Saturnus archetyposa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pressing Lajos - Meditáció ​és pszichoterápia / A Saturnus archetyposa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pressing Lajos - Az ​égig érő fa
A ​meseelemzéssel foglalkozó mű a magyar népmesék üzenetének mélyebb rétegeivel ismerteti meg a felnőtt olvasóközönséget. Különlegessége, hogy a magyar népmeséket részben a nyugati pszichológia elméletei, részben pedig a buddhista tanítások fényében értelmezi. A kötet első részében a mesék értelmezésének alapjairól olvashatunk, a második részben pedig konkrét mesék, és az azokban szereplő közismert szimbólumok, így pl. az égig érő fa, a kívánságot teljesítő kő stb. jelentésrétegei nyílnak meg.

Pressing Lajos - A ​boldogság mint misztérium
___A ​kötetben négy tanulmányt gyűjtöttünk össze, amelyek korábban jegyzet formájában már megjelentek a Buddhista Missziónál. E kötettel a tanulmányok most a szélesebb olvasóközönség számára is hozzáférhetővé válnak. Az írások látszólag nagyon különböző témákat érintenek, az asztrológiától a fényképezés mágiájáig, a boldogság pszichológiájától az újjászületés szimbolikájáig. Mégis egybefoglalja őket a szerző "ars poetica"-ja, amit ő maga így fogalmazott: ___ _Még a legközönségesebbnek látszó emberi élet felszíne mögött is hihetetlen gazdagság rejtőzik. Hogy ezt megértsük és kibontakoztassuk, ismét tudatra kel ébrednünk minden egyes tettük, gondolatunk, tárgyunk szimbolikus jelentőségének. Ezen keresztül juthatunk el annak felismeréséig, hogy minden szellem, életünk minden mozzanata az egyetemes kifejeződése..._

Bagdy Emőke - Pressing Lajos - Bugán Antal - Zétényi Tamás - Az ​MMPI-próba: elmélet és alkalmazás
A ​már világszerte elterjedt és hazánkban is nagy tudományos figyelemmel fogadott és adaptált személyiségvizsgáló módszer: az MMPI próba (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) elméleti és gyakorlati kérdéseit foglalják össze könyvükben a szerzők. A teszt kialakításának történeti áttekintését e módszer kvalitatív tulajdonságainak - a megbízhatóságnak, a válaszbeállítódás kérdéskörének, a teszteredmények hitelességének - ismertetése követi. A második rész tesztfelvétel technikáját mutatja be, összekapcsolva a hazai vizsgálatok eredményeinek közlésével. A legnagyobb terjedelmű harmadik részben a teszt skáláinak értelmezésével, illetve a klinikai skálák érzékeny taglalásával ismerkedhet meg az olvasó. A klinikai betegségek profilelemzésével az elmélet visszakanyarodik a magas szintű gyakorlathoz, így mutatva be a módszer használatának gazdag lehetőségeit a pszichiátria területén.

Kollekciók