Ajax-loader

Bárczy János könyvei a rukkolán


Bárczy János - Egy magyar királyi százados bizalmas feljegyzései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A_balek
elérhető
1

Bárczy János - A ​balek
Egy ​méltatlanul félresiklott élet története.

Bárczy János - Vádindítvány
"Tisztelt ​Postahivatal, kérem az 1. sz. mellékletben megadott 27, azaz huszonhét névre, ill. lakcímre »Állami, azonnal!« jelzéssel haladéktalanul továbbítani az alábbi, egységes szövegű táviratot (a szövegben kipontozott személyi adatok értelemszerűen a névjegyzék megfelelő adataival helyettesítendők be): »Sajnálattal közöljük, hogy ................... (név, születési év, hely, anyja neve, rendfokozata) bajtársunkat ejtőernyős- (repülő-) szerencsétlenség érte. Állapota súlyos, életveszélyes. Szakszerű orvosi ellátása biztosítva. Aláírás: m. kir. 1. Honvéd Ejtőernyős Zászlóaljparancsnokság.« Kérem a fenti, első távirat feladása után két (kettő) órával, ugyancsak az 1. sz. mellékletben található 27 (huszonhét) névre, ill. lakcímre (a kipontozott szövegrészek értelemszerű behelyettesítésével) az alábbi, második táviratot ugyancsak »Állami, azonnal!« jelzéssel továbbítani: »Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett bajtársunk ................... (név, születési év, hely, anyja neve, rendfokozata) f. évi április hó 12-én, a Délvidék visszaszerzéséért folyó hadműveletek során hősi halált halt.« Bajtársunkat a Honvéd Légierők saját halottjának tekinti. A hősi halottakat megillető, teljes katonai pompával történő végtisztesség helyét és időpontját később közöljük. Fogadja a Honvéd Légierők Parancsnokságának és valamennyi ejtőernyős és repülő bajtársának őszinte együttérzését. Aláírás: m. kir. 1. Honvéd Ejtőernyős Zászlóaljparancsnokság.« Kérem a t. Postahivatalt, hogy mindkét sorozat továbbítását Pápa, Repülőtér, Bojtár főhadnagy részére távbeszélőn visszaigazolni szíveskedjék. Tisztelettel: Bojtár Endre főhadnagy, segédtiszt Pápa. 1941. ápr. 12. 1 db mell."

Bárczy János - Zuhanóugrás
Akkor ​kellett volna csak igazán látni, merni, amikor a kokárdás, vitézkötéses frázisssziporkák elvakítottak, amikor a hamis és hazug tájékoztatások ködfejlesztői a leghangosabban sisteregtek, amikor az Árpád-sávosok által fellobantott máglyák füstje fojtogató felhőben gomolygott. Most látom mindezt tisztán, világosan. Most, amikor vak vagyok.

Bárczy János - Az ​úrlovas
A ​regény 1944. július 4 és 1945. január 21 között játszódik. Ez a két dátum a főhős, herceg Odeschalchi Miklós tartalékos repülőhadnagy elfogatásának és kivégzésének napja. Az író, miközben a fogoly vallatásáról és fogságának körülményeiről beszél, képet ad az akkori politikai helyzetről, a frontok alakulásáról, az események egyes embereket érintő következményeiről. Jól láttatja, hogy Magyarország számára ez az időszak történelmileg súlyosan jelentős, s a főhős személyén keresztül éppen azokba a körökbe nyerhetünk bepillantást, amelyek döntően befolyásolták vagy befolyásolhatták volna az események alakulását. A vesztes háborúból való kilépés és a németektől való elszakadás fontosságát mind többen ismerik fel, és a felismerés mellett cselekedni is próbálnak. A Gestapo emberei azonban mindenütt jelen vannak, a főúri mulatságokon is, ahonnan a herceg fő vallatója jól ismeri áldozatát és annak baráti körét, így viszonylag könnyen göngyölítik fel az ügyet, amelynek Odeschalchi Miklós herceg az egyik főszereplője, s amely - ha az akció sikerül - lehetőséget jelentett volna Magyarország számára a háború méltóbb befejezésére. Az úgynevezett Kiugrási Iroda, melynek tagjai angolbarát főurak voltak, tárgyalási alapként fontos dokumentumokat kívánt eljuttatni az olasz front túloldalára. A hírvivő az élsportoló Odeschalchi Miklós lett - az úrlovas -, aki szerencsétlen véletlen folytán végül is a németek kezébe került, s bár a dokumentumokat sikerült megsemmisítenie, nem vonhatta ki magát a vádak alól. A közel nyolchónapos fogság ideje alatt a történésekből és a főhős gondolataiból, visszaemlékezéseiből megismerjük az események hátterét, személyében olyan emberrel ismertet meg az író, aki feltétlenül érdemes arra, hogy felfigyeljünk rá.

Bárczy János - Őszi ​éjszakák
"Diesel ​nagy koponya lehetett. Germán, germánszki, nyemetszki... Nyet germánszki? Á, vengerszki, harasó, ócsin harasó... Valahogy így indult. Vagy folytatódott? Folytatódott. Ezzel kezdődött a második felvonás. Az elsőnek rossz volt a kezdete is, a befejezése is. Kijev, Csernyigov, Brjanszk - onnan egyfolytában vissza. Mutige Rückzug, arcvonal-rövidítés, rugalmas területvédelem, sikeres elszakadási manőverek... Az övé sikertelen volt. Ha nem pillantja meg magasról egy repülős, akkor ottmarad... Ki tudja, nem lett volna jobb? Egyéves házasok voltak, amikor kiküldték a frontra. Három hónappal később már hadiözvegy lett volna a felesége. Ha nem vették volna észre. De észrevették... Semmiségen múlott. Csupán azon, hogy valaki fentről lenézett és meglátta őt a kövesút mellett. Ezzel ért véget az első felvonás.

Bárczy János - A ​magyar Mölders
"Te, ​Vili, honnan ismerlek én téged? Nem krampácsoltunk együtt?... Persze, akkor te még gyerek voltál... Sajnálhatod... tik-tak, tik-tak... kutya nehéz volt, egyikünk innen, másikunk onnan... verni, ütni a zúzott követ a talpfák alá... Hanem a társaság, a miliő, Vilikém! Huszár őrnagy, adóügyi jegyző, földbirtokos, méghozzá ezerholdas, főszolgabíró, csendőr, szárnyparancsnok, bankár, ünnepelt színész! Barátom... Most mit nevetsz? Mért vigyorogsz?... Igen, én... én a magyar Mölders, kapitány a vadászrepülőknél! Úgy ismertem, kérlek, a repülőtér életét, mint a tenyeremet... No, iszunk, vagy nem iszunk? Józanul nem lehet elviselni ezt a cudar életet... Isten-isten... Az, komám, hogy engem a magyarok istene száz évig éltessen - az ki van zárva... Érted? Ausgeschlossen..."

Bárczy János - Egy ​m. kir. százados bizalmas feljegyzései
„Augusztus ​22. Végére jártam a dolgoknak. Gyűlölöm a bizonytalan, zavaros ügyeket. Előző napi feljegyzésem semmis. Visszavonom. Az augusztus 21-i keltezésű lapoldal nincs. Nem létezik. Elhatározásom végleges, azon nem változtathatok később sem. Fellebbezésnek nincs helye. Stílusgyakorlat. Irodalmi próbálkozás. Műkedvelés. Ez sem árt olykor. Ennek minősítem át az inkriminált oldalon található zagyvaságot. A lapot ugyanis kitépni, áthúzással olvashatatlanná tenni - tilos. És szabálytalan. A hitelesített, számozott oldalakat tartalmazó szolgálati célra felfektetett katonai naplók, előjegyzések, hivatali kimutatások, táblázatok, jelentések: okmányfontosságúak! Átminősítés. Ez a helyes kifejezés. Ezennel átminősítem irodalmi próbálkozássá. A katona - annak bizonyságául, hogy nincs olyan civil foglalkozás, mesterség, amelyhez, ha kell, ne értene - megmutathatja olykor, úri passzióból, oroszlánkörmeit a művészetek s az irodalom terén is. Nem is ez az első próbálkozásom. A hadapródiskolában, önképzőköri versenyfeladatként, emlékezetem szerint, már bizonyítottam ebbéli képességeimet. Egyéb képességeim mellett természetesen. Szent László királyunk forrásfakasztó bárdjáról írtam egy igen lelkes, hazafias érzelmektől átfűtött dolgozatot. Rózsa százados úr, önképzőkörünk elnöke, biztató és ígéretes szárnybontogatásnak minősítette munkámat.”

Bárczy János - Pluszkópiák
Idős, ​vallásos takarítónő, gyermekgyilkossá váló, analfabéta cigány, neurotikus, kábítószeres tanárnő, nagyképű, összeköttetéseiből élő nőgyógyász, vak lány, akinek élettársa gyilkol, majd öngyilkosságot követ el, fiatal nyomorék fiú, feljelentéseket gyártó nyugdíjas - valamennyien egy újonnan felépült kisvárosi bérház lakói. No és van még egy lakó, maga az író, aki sorra legépeli a hozzá forduló lakótársak leveleit. Ezeknek a leveleknek a másolataiból, "pluszkópiáiból" áll össze ez az érdekes regény, társadalomról, a mai korról. A neves magyar író legújabb könyve szomorúan érdekes "görbe tükör".

Kollekciók