Ajax-loader

Kovács András könyvei a rukkolán


Kovács András - Nagy ​Táltoskönyv
Üzenet, ​örök életű szellemi hagyatékunkból, amelyet sikerült felébresztenünk álmából, kozmikus parabolánkban a Kárpát-medencében. A Táltosok módszerei és eredményeik. A tudás fájának gyümölcse megízlelhetővé vált minden érdeklődő nagyszellem számára. A történelmi múltunk csodáinak felismerésével, ősi titkos kódok, dimenziók, kapuk nyíltak meg sokunk előtt. A láthatatlan világok érzéklete és az azokkal való bánásmód, az energetika, szellemtan, fehér mágia, új emberi csodákhoz adott szárnyakat valamennyiünknek. Felemelő érzés XXI. századunk hajnalán a régi világok egyetlen letéteményeseként, a reaánk hagyott örökséget felismerve mai nyelven megszólítani, megcselekedni. Megismerjük kozmikus lényünk működését, fizikai, energia érzelm, gondolati, intuitív, lélek, fény. és szellemvilágunkat. Az önmagunkban felismerteket már ki tudjuk sugározni mások felé. Ez a sokszoros kisugárzás nem kíván többlet energiát, mint ahogyan egy szál gyertyánkkal meggyújtott több ezer gyertya meggyújtása sem csökkenti a mi gyertyánk fényét. "A fény nem azért van, hogy véka alá rejtsük, hanem, hogy világítsunk vele!" Aki a dimenzió tudója és nem a körülményei áldozata kíván lenni, hanem annak irányítója, az megismerkedik világaival. Így válik a világnak világává, így lesz a virágnak virága, az életfa virága, maga világos felismeréseivel a világosság hirdetője és kisugárzója. Táltosa csak a magyar nemzetnek volt, aki egy személyben volt gyógyító, tanító, pap és a nemzettudat fenntartója. A Táltos hagyatékot őrzők, a fény megismerésének és felszabadításának nemes feladatát valljuk.

Kovács András - Válogatott ​érettségi felvételi feladatok fizikából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András - Válogatott ​érettségi-felvételi feladatok matematikából - 1966-1996
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András - Válogatott érettségi feladatok-felvételi feladatok matematikából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czeglédy István - Hajdu Sándor - Hajdu Sándor Zoltán - Kovács András - Matematika a középiskolák 10. évfolyama számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András - Ünnepeink ​az egyházi év tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András - A ​Másik szeme
A ​mai magyar zsidóság legnagyobb csoportjainak identitáskonstrukciói az emancipáció után nekilendült asszimilációs folyamat konfliktusaiból alakultak ki. A magyarországi zsidók asszimilációja azonban olyan társadalmi közegben zajlott, amelyben mindvégig - hol gyengébben, hol szélsőséges formákat öltve - jelen volt az antiszemitizmus. A magyar zsidóságnak ezzel a közeggel való interakciói során kellett választ adnia arra, hogy mit jelent magyarnak és egyben zsidónak lenni különböző korszakokban. Tehát a környezethez való viszonynak, az antiszemitizmusnak - vagy annak, amit a zsidók antiszemitizmusként érzékeltek - nagy szerepe volt az identitás alakításában. Ezért a zsidók magától értetődő természetességgel tekintenek magukra a "Másik" szemével, és próbálják kitalálni, hogy miként jelennek meg annak a szemnek a recehártyáján. De így vannak ezzel a nem zsidók is. A zsidókhoz való viszonyukat jelentősen befolyásolja, hogy miként képzelik el a zsidók róluk alkotott képét. Ez egy "tükör a tükörben" jellegű helyzet: a partnerek mindegyike hajlik arra, hogy önmagát a másik szemével nézze, és amikor a másik szemében róla alkotott képet igyekszik rekonstruálni, ehhez azt a képet használja, amely őbenne a másikról él.

Gáll István - Kovács András - A ​ménesgazda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András - Európa ​felfedezése
Táltosok ​nyomát kutatva bolygónkon, vezetett el a szellem ereje dr. Móricz János felfedezéséhez, a Táltosok barlangjához Ecuadorba. Az emberiség félrevezetésének egyik legnagyobb titka rajzolódott ki ezzel a felismeréssel bennem. Önben, kedves olvasó a sorok olvasása folytán egy eddig eltitkolt valóság fog feléledni, és gyermekkori, különös emberi érzéseire kap választ, amikor az indiánok valós kilétét megismeri. Igen, az európai kultúra megalapozói voltak ők, akiket majd 800 évvel később az Ázsiából kitelepült népcsoport, magát aztéknak nevezve lemészárolt.

Kovács András - Kovács Andrásné - Üdvözlet ​Zalaegerszegről régi képeslapokon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András - Vallomás ​a székely szombatosok perében
Az ​erdélyi Kovács Andrásnak ez a rendhagyó műfajú és tartalmú könyve egyike a legjelentősebb művészi vállalkozásoknak az utóbbi években. Évszázados tényekről szól benne az utolsó tanú, aki még vallomást tehetett a székely zsidózók perében. Egy olyan népi szellemi áramlat tragédiás történetét beszéli el a szerző a belső láttatás, a személyes részvétel és az átélt tragédia hangján, amelynek titkát sokan és sokféleképpen próbálták megközelíteni - hogy csak Kemény Zsigmondot, Móriczot vagy Bözödi Györgyöt említsük -, a székely szombatosok történetét. Az adósságtörlesztés felelősségével, emberibb jövőnkért néz szembe Kovács András azzal a közösségi türelmetlenséggel, amely mindig a más fajú, hitű, más nyelvű és meggyőződésű ellen tör, mint ahogy a székely zsidózók négyszáz éves perében is a végső, a megsemmisítő ítéletet negyven évvel ezelőtt mondta ki és hajtotta végre Auschwitzban a fasizmus. Gyötrő és gyönyörű, lélekfullasztó és gondolkodásra serkentő, tényeiben lehangolóan igaz, mégis nemzeti tudatunkat tápláló, magas erkölcsi mércével mérő művészi munka ez "holtakról és voltakról" - túlélőkről és újjáéledőkről.

Dr. Szentiday Klára - Dávid Lajos - Kovács András - Bársony István - Mikroelektronikai ​érzékelők
Szenzoroknak, ​más néven érzékelőknek nevezzük azokat az eszközöket, amelyeket a nemvillamos fizikai vagy kémiai mennyiségeket villamos mennyiségekké alakítják át, és ezáltal azokat elektronikus műszerekkel mérhetővé teszik. Szenzorelem pl. egy termisztor, amelynek ellenállása a hőmérséklettel arányosan változik, azonban nem tekintjük szenzornak a higanyos hőmérőt. Az érzékelők olyan speciális tulajdonságú, ill. szerkezetű anyagokból készülnek, amelyek képesek az észlelni kívánt fizikai-kémiai jelenségek közvetlen átalakítására. Ilyenek pl. a különböző szerkezetű és adalékoltságú félvezető rétegekből felépített hőmérséklet-, fény- vagy sugárérzékelők, a piezoelektromos kristályok, amelyek ellenállása nyomásfüggő, vagy a Hall-cellák, amelyek sarkai között feszültség keletkezik, ha mágneses térbe kerülnek.

Kovács András - Késő ​reneszánsz építészet Erdélyben 1541-1720
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Litván György - Kovács Éva - Schmidt Mária - Kovács András - Simon Róbert - Karády Viktor - A ​zsidókérdésről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András - A ​Kádár-rendszer és a zsidók
Ez ​a kötet, korábban zárt levéltárakban őrzött titkos iratok közzététele és elemzése révén azt mutatja be, hogy hogyan kezelte a "zsidó ügyeket" a magyar pártállam 1957 és 1989 között, hogy milyen volt - nemzetközi összefüggésekbe ágyazva - a "legliberálisabb" kommunista rezsim, a Kádár-rendszer "zsidópolitikája". Kádár János és Leonyid Brezsnyev, szovjet pártfőtitkár 1967-es telefonbeszélgetéseinek jegyzőkönyveiből és egy sor más dokumentumból jól követhető, hogy hogyan irányította és hangolta össze a moszkvai vezetés a szovjet tömb országainak politikáját "zsidó ügyekben", és mekkora volt a magyar pártvezetés mozgástere ezen a területen. A kötetbe felvett dokumentumok öt fontos téma köré rendeződnek: az Izraellel kapcsolatos politika, az Eichmann-ügy, a hatnapos háború 1967-ben, a nemzetközi zsidó szervezetekhez való viszony és a hazai zsidósággal kapcsolatos ügyek. Az utóbbi témakör kapcsán bemutatásra kerülnek az elnyomás mechanizmusai: hogyan működtek és milyen eszközöket használtak a pártállami szervek a zsidósággal kapcsolatos politikai célok elérésére, milyen adatok és információk alapján döntött a politika "zsidó ügyekben", milyen meggondolások alapján kerültek egyes személyek és ügyek a politikai rendőrség látókörébe, hogyan folyt a titkos információszerzés a zsidó hitközség életéről és általában az országban élő zsidókról, miről jelentettek a beépített ügynökök, illetve hogyan használták fel ezeket az információkat a pártállami vezetők leplezetlen nyomásgyakorlásra és manipulációra politikai céljaik elérése érdekében.

Darvas József - Kádár Gyula - Kolozsvári Grandpierre Emil - Kovács András - Októberi ​vasárnap
Ötlettől ​a filmig

Cseres Tibor - Kovács András - Hideg ​napok
Ötlettől ​a filmig

Kovács András - A ​szerencse fia
Hideg ​napok, Falak, Nehéz emberek. Csupán néhány cím a hatvanas évekből, amikor a filmművészet viharos gyorsasággal és sikerrel közügy lett Magyarországon. Mindhárom az 1925-ben Erdélyben született Kovács András filmje, aki vezető dramaturgként, rendezőként, egy nagy filmes nemzedék egyik "motorjaként" remekművek egész sorának volt bábája. Visszatekintő kötetében mesél az erdélyi szülőfalu különös világáról, a békés, majd háborús kolozsvári évekről, a Pestre kerülés viszontagságairól, a filmgyár rejtelmeiről, forgatásokról és fesztiválokról, szerelmekről s nem utolsó sorban olyan kollégákról, pályatársakról, mint Jancsó Miklós, Bacsó Péter, Páger Antal, Törőcsik Mari, Bara Margit...

Hajdu Sándor - Czeglédy István - Hajdu Sándor Zoltán - Kovács András - Matematika ​11.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András - Fejedelmek ​gyógyítói
"Ő ​felségének" - írta 1629 februárjában Bethlen Gábor fejedelemről az öccse Sárospatak urának - "bizony nincs olyan egészsége, az mint kívántatnék, mert nagy főfájás uralkodik sok esztendőktől fogva ő felségén, ... néha nehezen veszen lélegzetet, mikor valami hosszú grádicson kell felmenni, sőt éczaka is reá jő néha ő felségére, ki ... ha elhatalmaznék, nehéz és félelmes dolog követhetné, de az doctorok jó reménységben valának isten után abból, hogy ő felségéről elvehetik." A gyógyszerészcsaládba született, patikákban nevelkedett művészettörténész szerző levéltári kutatásainak "mellékterméke", gyermek- és ifjúkorának varázslatos világa iránti nosztalgiájának a lenyomata ez a kis kötet, mely az erdélyi fejedelmi udvar gyógyítással foglalkozó személyzetére: híres egyetemek doktoraira, hazai orvosemberekre és -asszonyokra, feredősökre, gyógyszerészekre, azonkívül a gyógyítás eszközeire: ásvány- és hévizekre, gyógyszerekre, valamint a gyulafehérvári fejedelmi patikára vonatkozó adatok keretében törekszik megvilágítani a "nagy fejedelem" és kiváló utóda, I. Rákóczi György betegségének és halálának a körülményeit.

Kovács András - Összefoglaló ​a matematika érettségi-felvételi vizsgához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András - 1848-1849
A ​kiadvány gazdag és hiteles illusztrációkkal mutatja be a magyar honvédsereg fontos csatáit, a szabadságharc hadműveleteiben részt vevő korabeli magyar, osztrák és orosz hadsereg katonáit. Az olvasó bepillantást nyerhet az akkor használt fegyverek működésébe és a harcászat néhány jellegzetességébe is. Megismerkedhetünk a szabadságharc politikai hátterével, valamint azokkal a személyekkel is, akiknek fontos szerepük volt a korszak katonai és kormányzati életének alakításában.

Kovács András - Épületek ​emlékezete
Különösen ​az 1990. évtől kezdve nyílt alkalmam, leginkább műemléki kutatások révén, a jelen kötetben szereplő, az erdélyi régiség körébe tartozó emlékek, emlékegyüttesek, többségükben templomok és kastélyok kutatására vagy legalábbis alapos megismerésére, s ezekről amennyire a körülmények lehetővé tették, nemcsak szakmai, hanem szélesebb érdeklődést is kielégítő rövid összefoglalások is születtek. A műemlékvédelem nehéz feladatai ugyanis közösséget kívánnak: közösségi , társadalmi összefogás, akarat nélkül a legértékesebb műemléket sem lehet fenntartani, így felelősen gondolkodó kutatónak alapvető, azt is mondhatnánk becsületbeli kötelessége, hogy kutatásainak erdményeit leírja, s a lehetőségekhez képest minél tágasabb közegben terjessze.

Kovács András - A ​kéznél lévő idegen
A ​kommunista rendszer bukása után Magyarországon is megjelent a nyílt antiszemitizmus. Voltak, akik úgy vélték, hogy mindez csak a szólásszabadság intézményesítésének kellemetlen következménye: most nyíltabban jutnak kifejezésre a korábban is meglévő, de lappangó antiszemita nézetek és ideológiák. Mások viszont megdöbbenéssel fogadták a fejleményeket: attól tartottak, hogy a rendszerváltozás okozta megrázkódtatások újra életre keltették, felerősítették a korábbi évtizedek során halványulni látszott zsidóellenes előítéleteket. Valóban sok minden hangzik el ma az utcán, jelenik meg a házfalakon, újságokban, ami félelmet kelthet és kelt. De jogosak-e ezek a félelmek? Riasztó mértékű-e máris a zsidóellenesség a mai Magyarországon? Ebben a könyvben a magyarországi zsidóellenes előítéletek alakulását vizsgáljuk meg az elmúlt másfél évtizedben végzett szociológiai kutatások adatainak alapján. Az elemzés képet rajzol a zsidóellenes előítéletek gyakoriságáról, intenzitásáról, tartalmáról, kiváltó okairól és az előítéletes csoportokról. A különböző időpontokban keletkezett adatsorok összevetése során mindenekelőtt arra a kérdésre keresünk választ, hogy az előítéletesség változásai mögött kirajzolódnak-e az antiszemitizmus politizálódásának tendenciái, és azonosítható-e egy olyan számottevő csoport a mai magyar társadalomban, amely fogékony a politikai antiszemitizmus ideológiájára. Kovács András korábbi munkái: A különbség köztünk van. Az antiszemitizmus és a fiatal elit (Cserépfalvi Könyvkiadó 1997); A modern antiszemitizmus (szerk.; Új Mandátum Könyvkiadó, 2001); Zsidók a mai Magyarországon (szerk.; Múlt és Jövő Könyvkiadó, 2002).

Hajdu Sándor - Czeglédy István - Czeglédy Istvánné - Kovácsné Pető Andrea - Kovács András - Matematika ​- Nyelvi előkészítő tagozat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Papp Gábor - Turny Zoltán - Kovács András - Magyarország ​ragadozó madarai
A ​szerzők több mint két évtizede vesznek részt tevékenyen a ragadozómadár-védelemben és - kutatásban, Magyarországon és külföldön egyaránt. Természetvédelmi, tudományos és ismeretterjesztő publikációik, fotóillusztrációik több mint húsz országban jelentek meg a témában, többek között a National Geographic magazinban. Munkájuk során egyedi, magas színvonalú fotókon keresztül szeretnék elősegíteni a ragadozó madarak különleges világának minél szélesebb körben történő megismertetését és védelmét. 308 kiváló minőségű - többségében eddig még nem publikált - fotóval illusztrált könyv Magyarország ragadozó madarait mutatja be. Tartalmazza a fajok leírását, valamint az elterjedésükre, állományviszonyaikra és a főbb veszélyeztető tényezőkre vonatkozó ismereteket.

Kovács András - Válogatott ​érettségi-felvételi feladatok matematikából - 1966-1999
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András - Csízi István - Pratológia
A ​hazai természeti erőforrások keretén belül a rét-növényzet területi és gazdasági vonatkozásban tekintélyes helyet foglal el, melynek tudományosan megalapozott kihasználása, fejlesztése számottevően növelheti az állattartás szálastakarmány bázisát. A rét-növényzetben rejlő potenciális tartalékok kihasználását nemcsak energiaköltséges meliorációs, gyeptelepítési, művelési tevékenységgel lehet fokozni, hanem a rét-növényzetnek behatóbb ökológiai, cönológiai ismerete révén is. A hazai gyepgazdálkodással foglalkozó szakemberek egy részre csak az utóbbi években ismerte fel azt a tudományos és gyakorlati szükségszerűséget, hogy ökológiai és cönológiai ismeretek nélkül nem lehet reális képet alkotni a hazai rétek változatos növényzetéről, ezek termőhelyi viszonyairól, vagy előre látni a gyepmeliorációs, gyepművelési tevékenység hatását a rétek növényzetére és a vetett gyepekre. A rét-növényzettel foglalkozó elméleti kutatás és a gyepgazdálkodás gyakorlata közti kapcsolat révén alakult ki a PRATOLÓGIA vagy réttudomány, amely a rétnövények és a réttársulások ökológiai és cönológiai törvényszerűségeit vizsgálja és alkalmazza az olyan intrazonális növényzeti típusra, amelynek kialakításában és fenntartásában az ember gazdasági tevékenysége döntő szerepet játszik. Mivel a bemutatásra kerülő PRATOLÓGIA az első magyar nyelvű próbálkozás a rétek ökológiai és cönológiai kérdéseinek elmélyítésére, véleményünk szerint számíthat az egyetemi hallgatók, gyakorló mezőgazdasági szakemberek, ökológusok, cönológusok, kertészmérnökök, állattenyésztők, környezetvédelmi szakmérnökök érdeklődésére is.

Czanik Balázs - Kovács András - Édesburgonya
Czanik ​Balázs a Capoeira Aerobik megálmodója és Kovács András édesburgonya termelő közös receptkönyve. Minden recept alapja az édesburgonya.

Kovács András - Falak
Ötlettől ​a filmig

Kész Barnabás - Kovács András - A ​magyarság története
Fedezd ​fel a Világot! -Enciklopédikus, magával ragadó kézikönyv -560 oldal tele izgalmas témákkal, érdekességekkel -Közel 1500 színes, részletes illusztráció és ábra -Az információgazdag oldalakon látványos és olvasmányos módon tárulnak fel múltunk fejezetei

Kirizsán Imola - Szabó Bálint - Takács Enikő - Kovács András - Száz ​erdélyi műemlék
Az ​impozáns kötetben közreadott válogatás a magyar kultúrához tartozó erdélyi épített örökség legjavát teszi ki. Különálló fejezetekben mutatja be a műemléki együtteseket, a várakat és erődöket, valamint a kastélyokat, palotákat és kúriákat, a középületeket és lakóházakat, végül pedig az egyházi épületeket. A könyv a 2005-ben megjelenő Magyar vonatkozású épített örökség című mű kibővített, átdolgozott kiadása. Az műemék bemutatása, állapotának ismertetése után bibliográfiai adatok segíti a tákékozódást.

Kollekciók