Ajax-loader

Gazdag Ferenc könyvei a rukkolán


Dunay Pál - Gazdag Ferenc - Az ​Észak-atlanti Szerződés Szervezete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gazdag Ferenc - Franciaország ​története 1945-1988
Franciaország ​második világháború utáni története egy európai középhatalom igyekezete, hogy a bipolárissá vált világban megőrizze befolyását közelebbi és távolabbi környezetének alakítására. Törekvéseit változó siker kísérte: a IV. Köztársaság sorozatos bel- és külpolitikai kudarcai után az V. Köztársaság De Gaulle nevével fémjeleztehtő sikeres évei követjeztek, amelyeket Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing és Francois Mitterrand erőfeszítései követtek a hetvenes évek világgazdasági válsága, a szovjet-amerikai kapcsolatok romlása, majd enyhülése közepette, miközben a francia belpolitikai és ideológiai frontok igy gyökeresen átalakultak. Gazdag FErenc könyve az első magyar nyelvű vállalkozás Franciaország 1945 utáni politikatörténetének áttekintésére.

Gazdag Ferenc - Az ​Euriópai Unió közös kül- és biztonságpolitikája
Gazdag ​Ferenc Magyarországon elsőként dolgozza fel szisztematikusan az Európai Unió második pillérének, a közös kül- és biztonságpolitikának a történetét, jelenlegi helyzetét és fejlődési irányait. A kismonográfia alapvetően történeti megközelítésű, de kitér az aktuális problémákra: az Egyesült Államok és az Európai Unió viszonyára, a Nyugat-európai Unió beolvasztására az Európai Unióba és a keleti bővítés által felvetett dilemmákra.

Gazdag Ferenc - Európai ​integrációs intézmények
Az ​ezredforduló Európáját a legkülönfélébb nemzetközi szervezetek, intézmények, társaságok, alapítványok sokasága működteti. Ebben a nehezen átlátható szövevényben segít eligazodni a kötet, bemutatva az európai intézmények hálózatát, középpontban az Európai Unióval. Módszertani megoldásaiban egyidejűleg alkalmaz leíró, bemutató fejezeteket és a kézikönyvekben használatos tiszta tényközlő, a postai címeket és a telefonszámokat is feltüntető részeket. Oktatóknak, hallgatóknak, a témával foglalkozó szakembereknek és a kérdéskör iránt érdeklődő olvasóknak egyaránt hasznos segédkönyv.

Gazdag Ferenc - Biztonságpolitika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkes Mihály - Borsányi György - Gazdag Ferenc - Deme Péter - Történelem ​IV. 1914-1998
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gazdag Ferenc - A ​biztonsági tanulmányok alapjai
___A ​Nemzeti Közszolgálati Egyetem elsődleges célja a polgári közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának magas színvonalú képzése az egységesülő közszolgálati életpályák közötti átjárhatóság megteremtésének támogatásával. ___Mindezek megvalósításához egyetemünk becsülendő szakmai örökséget kapott közvetlen jogelődeitől, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemtől, a Rendőrtiszti Főiskolától és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karától (a volt Államigzazgatási Főiskola), amelyek a magyar közszolgálati szakemberképzés történeti hagyományainak letéteményesei voltak. ___A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési Tervében kiemelt oktatási stratégiai célként szerepel az egyes karok valamennyi alapszakán az egységes közöt képzési modul kialakítása és 2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben történő bevezetése. ___Az egységes közös képzés kialakítja az egységes közszolgálati attitűdöt; megalapozza a karok közötti szak- és szakirányválasztást; erősíti a közszolgálati pályaíven a különböző szakemberek közötti együttműködést; megkönnyíti az átképző tanfolyamok eredményes elvégzését és mindezek eredményeként a hivatásrendek közötti mobilizációt, az esetleges pályamódosítást. Az egységes közös képzés oktatásának támogatására egy 16 kötetből álló tankönyvsorozatot bocsát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a hallgatók és az egyes szakmai területek iránt érdeklődők rendelkezésére. ___Elődeink öröksége közelez minket, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapítása óta törekszik is arra, hogy támogassa és biztosítsa a magyar állam újjászervezéséhez és folyamatos, magas szintű működtetéséhez szükséges szakemberek képzését, valamint kutatásaival és azok eredményeinek bemutatásával hozzájáruljon a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás nemzetközi közösségben és hazánkban is célul tűzött eszméinek megteremtéséhez.

Gazdag Ferenc - Európai ​integráció és külpolitika
Gazdasági ​természetű döntéseivel, segélypolitikájával, tagállamainak politikai fellépésével az Európai Unió a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok egyik meghatározó szereplője. Mégis folyamatosan azzal a formulával kell szembesülnie, hogy az EU „gazdasági óriás, de politikai törpe”. A kötet azt a bonyolult nemzetközi folyamatot mutatja be, amelynek során az integráció a kül- és biztonságpolitika változó tartalmú kihívásaival, a nagyhatalmi és tagállami érdekellentétek szövevényével és a külpolitikai koordináció igényével találkozott. Végigkíséri az európai politikai együttműködés, a közös kül- és biztonságpolitika, majd az európai biztonság- és védelempolitika fejlődését, intézményi és tartalmi kibontakozását, és néhány kiválasztott területen (válságkezelés, terrorizmus elleni fellépés, non-proliferációs törekvések) a gyakorlati politika alakulását is. A kötet az EU külpolitikájának egyik első hazai feldolgozása.

Dunay Pál - Gazdag Ferenc - Nyugat-Európai ​Unió
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dunay Pál - Gazdag Ferenc - A ​Helsinki folyamat: az első húsz év
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gazdag Ferenc - Franciaország ​története 1945-1995
Ez ​a könyv – amint azt címe és szerkezete mutatja – korlátozott célokat tűz maga elé; tárgya a francia történeti-politikai fejlődés mintegy öt évtizedének áttekintése a második világháborútól a kilencvenes évek közepéig. Mint minden tematikai és kronológiai lehatárolás, természetesen ez is tekinthető önkényesnek. Annál is inkább, mert ha van európai ország, amelynek történelmében a kulturális, az eszmetörténeti vagy akár a társadalomtörténeti mozzanatok nagy szerepet játszottak, akkor az épp Franciaország. Csak a vizsgált időszak kultúrtörténetéből könnyen sorolhatók az olyan egyéniségek, mint André Bazin, aki az új filmművészeti hullámot elindító Cahiers de Cinéma alapítója; André Breton, a francia költészet XX. századi megújítója; Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir és Albert Camus, az egisztencializmus nagy hatású áramlatának képviselői; Emmanuel Mounier, a perszonalista filozófia megalapítója; André Gide, Clade Mauriac, Claude Simon irodalmi Nobel-díjasok; az építész Le Corbusier; az atomtudós Frédéric Joliot-Courie; a fizikai Nobel-díjas Alfred Kastler; a tengerek élővilágának kutatója, Jacques-Yves Cousteau, s a sor még hosszan folytatható lenne. Kötetünk közelebbi tárgya mégis, minden csábítás ellenére jóval prózaibb. Ez a fél évszázad valószínűleg nem tartozik majd a francia történelem egyértelmű jelzőkkel minősített korszakai közé: a többi nyugat-európai hatalomhoz hasonlóan Franciaország is ekkor veszítette el világhatalmi státusát, nagy anyagi és még nagyobb presztízsveszteséggel volt kénytelen búcsút venni világméretű gyarmatbirodalmától, s kellett egy bipoláris világrend játékszabályaihoz illeszkednie. Ez az öt évtized ugyanakkor hatalmas és egyre gyorsabb ütemű változások időszaka az élet minden területén, amelyek során Franciaország a gyökeresen átalakuló nemzetközi környezetben kereste a helyét, s egyúttal belső fejlődése is mindinkább illeszkedett a világméretű fejlődés globális követelményeihez. Az események rendkívül széles sávjából ez a kötet a kül- és belpolitika alakulására összpontosítja a figyelmét, s csak annyiban tér ki a gazdaságtörténet, a gazdaságpolitika, a társadalompolitika különböző kérdéseire, amennyiben azt az események megértése feltétlenül szükségessé teszi. Ahogyan az időben közeledünk a jelenhez, természetesen egyre nehezebb a történések közül az utókor számára is releváns mozzanatokat kiválasztani, ezért lehető legteljesebb körű bemutatásuk szándékos módszertani eljárás.

Gazdag Ferenc - Magyar ​kül-, biztonság- és védelempolitikai dokumentumok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gazdag Ferenc - Franciaország ​története
A ​XX. század a nagy várakozások kora volt. A sorozat kötetei az úgynevezett rövid XX. század (1914–1991) történéseit ölelik fel, vagyis az első világháború végétől a bipoláris rendszer felbomlásáig tartó hét évtizedes periódust. Az egyes monográfiák a Föld összes nagy, illetve nagyságától függetlenül Magyarország számára fontos országának vagy régiójának eseményeit villantják fel. Bemutatják, hogy ebben az időszakban mi történt az egyes országokban, az ekkor kialakult vagy megerősödött intézmények, társadalmi és politikai eszmék mennyiben határozzák meg életünket. Gyakran érezzük úgy, hogy jó lenne teljesen új alapokon építkezni, mindent újra kezdeni, és ennek érdekében megszabadulni a múlt béklyóitól, sőt a múlt ismeretétől is. Lehet, hogy ez kívánatos, de nem lehetséges. A múltat nem lehet eltörölni. Amit tehetünk: próbáljuk kissé megérteni. Éppen a jobb megértés céljából indul útjára ez a könyvsorozat, melynek szerzői a tudományosságot, a közérthetőséget és az olvasmányosságot szem előtt tartva részrehajlás nélkül összegzik a század történéseit.

Kollekciók