Ajax-loader

Márki Sándor könyvei a rukkolán


Márki Sándor - Magyar ​középkor
Ez ​a kötet különböző helyeken - a budapesti és a kolozsvári egyetemen, a Történelmi, a Földrajzi és más társulatokban, az Erdélyi Múzeumban, az Emlékben stb. - különböző alkalmakkor, többnyire egy-egy emlékünnepen tartott előadásaimból van összeállítva. valamennyi azt igazolja, hogy mi, magyarok, nem ítélhetjük el a középkort, mert az hazánk történetének legdicsőségesebb kora. Benne nemcsak politikai és hadi tettekben voltak nagy és ragyogó sikereink, hanem a keresztény műveltség terén is. Ezért vettem be a könyvbe néhány fejezetet a műveltség történelméből is. Cikkeim nem függenek össze, de talán bevilágítják azt az egész utat, amelyben nemzetünk a középkorban haladt. Ezt az utat annyi sok zivatar, vihar és járáskelés után folytonosan javítgatnunk kell, de elhagynunk nem szabad, mert az vezet a nemzeti nagysághoz. Rajta talán lassabban járunk, de tovább érünk. Azért tehát: "Zordon, de ragyogó lovagkor, kiégett Piros északi fény: újra meggyujtalak, Képzetem fáklyája újra meggyujt téged, S lángodnál látszik a tündérkert újólag, Melynek oly szép fája volt, s oly szép virága: Vitézség cserfája, Szerelem rózsája!" A szerző

Márki Sándor - I. ​Ferenc József Magyarország királya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Márki Sándor - Erzsébet ​Magyarország királynéja 1867-1898
Márki ​Sándor a képekkel gazdagon illusztrált monográfiájában a magyarok népszerű királynéjának élettörténetét dolgozza fel, és egyben állít neki méltó emléket a kortárs történetíró szemével.

Márki Sándor - Dósa ​György
A ​MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK sorozatában megjelent Dósa György a kiváló Dr. Márki Sándor történetíró és egyetemi tanár tollából született. A gazdagon illusztrált könyvben végigkövethetjük Dózsa György életpályáját ifúkorától egészen a parasztlázadás leveréséig - Dózsa haláláig.

Márki Sándor - Turáni ​tanulmányok
Márki ​Sándor a 19-20. század fordulójának egyik legjelentősebb középkortörténésze volt, átfogó szintézisei éppúgy jelentősek, mint forráskiadásai és részlettanulmányai. Jelen kötet a Turán című folyóiratban megjelent, a török népek korai történetével, kultúrájával, valamint a magyar-török rokonsággal és kapcsolatokkal foglalkozó tanulmányait gyűjti össze. A nyugati eszmékből azzal még nem szakadunk el, ha keleti hagyományainkat megbecsüljük s Keletnek ezt a hatezer esztendős műveltségét nem tartjuk kisebbnek, mint azt a nyugatit, melyben ezer év óta annyiszor csalódtunk; jobban és fájdalmasabban sohasem, mint napjainkban. Nemzetünk megélt, sőt fel is virult annak ellenére, hogy Muhinál, Mohácsnál turáni testvérei keresztülgázoltak rajta, mert inkább bízott a nyugatiakban, mint őbennük. Mostan ezek a nyugatiak rövidlátóan önként rombolták le a Kárpátokat mint politikai határokat, amelyeket századokon át ők maguk neveztek a kereszténység védő bástyáinak.

Márki Sándor - Magyar ​nők utazásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Márki Sándor - II. ​Rákóczi Ferencz I.
"Könyvemben ​az örök igazságot keresem, mint az a nagy ember, a kiről írok. S könyvemet szeretettel, tisztelettel ajánlom Thaly Kálmánnak, a Rákóczi-kultusz vezérének, a ki félszázados munka után boldogan mondhatta el, hogy föladatát befejezte. " 1907.

Márki Sándor - II. ​Rákóczi Ferencz II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Márki Sándor - II. ​Rákóczi Ferencz III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Márki Sándor - II. ​Rákóczi Ferenc élete
Az ​író Thaly Kálmán munkájára alapozva három nagy kötetben írta meg Rákóczi életét. Ez a kötet annak rövidített változata, mely a _Szent István könyvek_ sorozatban jelent meg. Ez is, mint maga a fejedelem is azt keresi, hogy az igazság a legegyszerűbb előadásból is kiderüljön. I. Rákóczi Ferenc életét először önmaga írta meg. A szabadságharcról szóló részletet az Örök Igazságnak ajánlotta, mert munkáját - úgymond - egyedül azért készítette, hogy tanúskodjék az igazság mellett, amely Istennek ebben a művében, a szabadságharcban is megnyilatkozott. "Rákóczi lelke! - írták másfél század múlva az ő konstantinápolyi sírjának lazarista őrei. - Ki írná le a te szépségedet? Ki tudna nevet adni annak a hatalmas érzelemnek, amelyből erőt merítettél? Ki tudja más, csak te, akit hazának nevez az emberi nyelv!" Rákóczi alázatosan borult le az Örök Igazság előtt, de azzal szemben is bátran emelte föl fejét, mikor megvallotta, hogy törekvései csak egynek nem árthattak, a hazának; mert az volt első és fő célja, hogy fölszabadítsa nemzetét az idegen járom alól.

Márki Sándor - A ​középkor főbb krónikásai a magyarok honfoglalása koráig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Márki Sándor - Anjou ​Mária, Magyarország királynéja
...Huszonöt ​éves korában húnyt el Mária s a nemzet történetének huszonöt éves szakaszát vitte magával sírba. Első mosolyától utolsó sóhajáig játéka volt a politikának, mely oly kegyetlenűl bánt vele. Ez szabályozta életének összes körülményeit s ez hozta összeütközésbe saját egyéniségével. De még inkább nemével. Nőnek született s hibája legfőbb erénye: a nőiesség volt. Férfiúnak kell vala lennie, ki erélyesen vezesse egy nagy ország ügyeit s ki ne csak megtartsa, hanem gyarapítsa is a dicső Lajos király örökségét. „Kegyesen fogadunk mindent, mi az állam üdvét s a közjót illeti, mert annál szilárdabban áll a trón, mennél inkább biztosíthatja a fejedelem alattvalói békéjét.” Ezt maga Mária és elösmerte. A történelem azonban komoran, sőt kicsinylőleg mondja meg a valót, hogy a belbéke rég nem volt annyira megzavarva, mint épen alatta. A nevében űzött politika az országot s az ország által űzött politika őt magát tette boldogtalanná. Alig volt párt, mely teljesen tisztában lett volna czéljaival s alig akadt az elvek magaslatán álló férfiú; czéltudást, elvi szempontot jóformán csak tőle követelnek, az asszonytól. – Öt év eredménytelenségeért teljesen, nyolcz év sikertelenségeért részben őt magát, egymagát teszik felelőssé...

Márki Sándor - Magyar ​Pantheon
A ​magyar történelem, művészet és irodalom 150 kimagasló alakja, képekben és rövid életrajzokban föltüntetve lenyűgöző illusztrációkkal. Kiadás: 1884. Szenvedésektől félve, önmaga semmiről sem mondott le nemzetünk; s idő és kedvező szerencse vissza is hozta mindig, mit erő és hatalom vett el tőle. Hála és kegyelet érte a múlt nagyjainak! Többet adtak ők nekünk a lefolyt századok dicsőségénél, mert bizalommal töltötték el szíveinket a jövő munkájának sikerei iránt. S míg Árpád sírját keresi, Batthyány és Deák földi maradványai fölé már is oltárt emelt az a nép és az a nemzedék, mely szobrokban dicsőíté az újkor annyi jelesét s mely gyakorlatiasabb iránya mellett sem lett "incuriosa suorum aetas." Leróhatja-e háláját valamennyi nagyja iránt, - az ezredév hőseinek állít-e Pantheont? Bár szívébe zárná minden magyar azoknak erényét, kiket ez a szerény könyv, a "Magyar Pantheon", hoz emlékezetébe!

Márki Sándor - A ​középkor története
A ​középkor története A népvándorlás kora 3 A barbárok A germánok Alarich korában Közép-Ázsia egyesítése A hunok Attila korában A nyugat-római császárság vége Keletróma és a germánok 30 Nyugat új urai Itália mint a keleti gótok királysága Gallia mint frank királyság Kelet-Róma és a germánok A rómaiság Keleten A rómaiság Nyugaton Európa átalakulása 50 A germán szellem erősödése Langobardia A nyugati gótok A frankok a Merovingok idejében Nagy Szent Gergely pápasága Ázsia hatása 64 Az új perzsa birodalom Az arabok és az iszlám Az arab kalifaság Európa magatartása A nyugati keresztény császárság 78 Nagy Károly és a birodalmi eszme Németek egyesítésének terve Az arab és avar háboruk Az új római császárság A Karolingok császárságának válsága és bukása Az európai viszonyok megszilárdulása 98 A német királyság alapítása A normán államok alapítása A turániak hatása Európára A hűbériség Egyház és állam 119 A német-római császárság első korszaka A keresztény szellem terjedése Az állam és az egyház Az első mohamedán világbirodalom 139 Az arabok világbirodalma Az arabok műveltsége Keresztesek és lovagok 151 A keresztes háboruk kezdete A lovagok A keresztes háboruk Ázsiában és Afrikában Európai keresztes háboruk A keresztes háboruk hatása A hohenstaufok kora 175 Az első Hohenstaufok Ince és Szent Ferenc kora Az utolsó Hohenstaufok A nemzeti eszme 192 Az első két alkományos királyság A francia korlátlan királyság A keresztény társadalom aranykora 205 A XIII. század tudása Irodalom Művészetek A városok Az ókori birodalmi eszme bukása 231 A szent római birodalom A keletrómai császárság vége Kelet népei 241 A mongolok világbirodalma Magyarország mint nagyhatalom A török birodalom és Európa Dél-Európa nemzeti államai 255 Spanyolország és Portugália Olaszország államai Nyugat-Európa nemzeti államai 266 Az első parasztköztársaság és a parasztkérdés Franciaország Normán és szláv államok 276 Észak-Európa nemzeti államai Angolország A normán államok egyesítése Kelet-Európa szláv nemzetei Lengyelország Csehország Oroszország Az újjászületés (reneszansz) 287 Bevezetés Az új irodalom és a tudomány Egyetemek, tudós társaságok, gyüjtemények A találmányok A művészetek Külön mellékletek jegyzéke Európa a népvándorlás korában (Térkép) 4 Európa 750-tól 1200-ig (Térkép) 76 III. Leó pápa esküje Nagy Károly előtt 84 Nagy Károly megkoronáztatása 86 Kopasz Károly (840-877) (Színes műmelléklet) 96 Bizánci egyházi régiségek 130 A keresztes hadjáratok korszaka (Térkép) 152 Francia lakás belseje a XII. században 162 II. Henrik császár feleségének, Kunigundának tüzes vassal való próbája 190 Pénzek Krisztus születésétől fogva a középkor végéig 208 Európa 1200-tól 1500-ig (Térkép) 230 VII. Kontsantinos Porphirogenetos (913-959) (Színes műmelléklet)

Márki Sándor - Horváth ​Mihály
MAGYAR ​TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK sorozatban jelent meg 1917-ben a Magyar Történelmi Társulat alapításának félszázados évfordulójára. Tartalom: I. Gyermekkora és tanulóévei./ II. Káplánsága. / III. Első tudományos munkái. / IV. Nevelőség./ V. Bécsi tanársága./ VI. A főpap. / VII. A szabadságharczban. / VIII. A miniszter. / IX. Egyházpolitikája. / X. Tanügyi politikája. / XI. Debreczentől Aradig./ XII. A számüzetés kezdete./ XIII. Svájczban. / XIV. Brüsselben. / XV. Nevelőség Olaszországban. / XVI. Kiegyezés vagy forradalom. / XVII. Olaszországban. / XVIII. Új élet Geneveben. / XIX. A huszonötév története. / XX. A függetlenségi harcz története. / XXI. Magyarország történelme. / XXII. Emigráczió és kiegyezés. / XXIII. Család és haza. / XXIV. Az amnestia. / XXV. Itthon. / XXVI. Tudomány és politika. / XVII. Utolsó művei és halála.

Márki Sándor - Az ​ókor története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók