Ajax-loader

Kazinczy Ferenc könyvei a rukkolán


Kazinczy Ferenc - Fentebb ​stylus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kazinczy Ferenc - Pályám ​emlékezete
Irodalmunk ​nagy alakjai közül egyik sem nyújtott annyi alkalmat arra, hogy lelke mélyébe, írói egyéniségének fejlődésébe bepillanthassunk, mint Kazinczy Ferencz. Állandó levelezésben volt korának minden nevesebb írójával s e levelei - melyek közül eddig már nyolcz testes kötet jelent meg - megismertetik velünk e mozgalmas és izgatott kor képét. Egyéb munkáiban is gyakran szól önmagáról és kortársairól s életének fontosabb eseményeit egy-egy önálló munkában dolgozta fel.

Kazinczy Ferenc - Osszián ​énekei
"Az ​a feledségbe sülyedett szegény nép, mely az egykori Caledoniának Highlandját (hegyes Fennföldjét) most lakja, a hajdani Bárdok énekeiket másfélezer esztendő után is a' szerént tanulgatta el ajakról ajakra, mint az Ullin, Osszián, Karil, Rynó és Malvína idejekben; míg Macpherson, született gael és Badenochi Iskolamester, földijeinek regéjikre figyelmessé tétetett, s amit öszve tuda szedni, papirosra tevé, angolra lefordítá, s 1761. kiereszté. Előadása nem talála hitelt, s Olvasóji az Ossziánénak mondott költeményeket úgy tekintették, mint a Macpherson tulajdon munkáját, de amelyet ő ártatlan játékkal egy régi Költő neve alatt kívánt közre ereszteni. Most minekutána ezen Költeményeknek régisége felől hosszasan és nagy tűzzel folyt a per, s a gael Originál ki vagyon adva, s ezek az énekek még új nyelvre fordítva is elég bizonyságot tesznek önn-maguk felől: azon álmélkodhatni inkább, hogy ez eránt mint támadhatott kérdés, s a per hogyan folyhatott ily hosszú ideig." (Részlet Kazinczy Ferenc Bevezetéséből)

Kazinczy Ferenc - Kazinczynak poetai berke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kazinczy Ferenc - A ​nagy titok
Kazinczy ​Ferenc nemcsak formálója, hanem tudatos krónikása is a magyar felvilágosodás és nyelvújítás korának. A Széphalmi vezér személyén keresztül kapcsolódott egymáshoz a kortárs értelmiség színe-java. E forrongásban lévő, sokszínű, hosszú álmából öntudatra ébredő világnak legfőbb szereplőivel Kazinczy optikáján keresztül ismerkedhetünk meg. Természetesen helyet kapnak a válogatásban a két nevezetes prózai mű, a Pályám emlékezete és a Fogságom naplója szép részletei, de megtalálható e lapokon néhány alig ismert tanulmánya is.

Kazinczy Ferenc - Bácsmegyeynek ​öszve-szedett levelei
"Ne ​vedd rossz néven, édes Marosym! hogy levelemet még eddig se vetted, noha már egy­nehány napja, hogy itt múlatok. Annyi felé kellett kapnom, hogy rá nem értem eddig. Magad tudod, mint jár az ember, ha olyan helyre megyen, ahol barátjai, vagy attyafiai vannak. Egyszerre akarja minden látni vendéguramat; s a sok evés, ivás, compliment miatt alig tudja az ember, mit csináljon. – S ezen felül egy más oka is van a dolognak; – szegény! eljött a lyánykájától, s mindég a’ van az eszében, s szája többnyire pityergő formán áll."

Kazinczy Ferenc - Bácsmegyeinek ​gyötrelmei
E ​regény, melyet a magyar olvasó itt újra vesz, könnyen hozzáférhető, csinos alakban, nem tartozik irodalmunk legértékesb darabjai közé. Nem tarthatna ily nagyobb értékre már azon okból sem igényt, mivel forditás, - habár, mint látni fogjuk, önállósággal dolgozott, jeles fordítás. De ha a munka aesthetikai értéke nem is nagy, annál nagyobb annak történeti jelentősége. Irodalomtörténeti szempontból e kis mű a múlt század legfontosabb termékei közé tartozik, - és ez eléggé indokolja azt, hogy a rég óta elfogyott és némileg hozzáférhetetlenné lett regényt újra kiadjuk, és egy pár tájékoztató megjegyzéssel bevezetjük. A regény történeti jelentőségéhez nem férhet kétség. Kazinczy maga mondja egyik önéletrajzában, hogy sokan vannak, kik összes munkái közül azt a regényt szeretik legjobban, melyet ő egy névtelen német Werther-utánzás alapján írt és Bácsmegyey összeszedett levelei czímmel 1789-ben adott ki Kassán.

Kazinczy Ferenc - Sophie
Levelek, ​naplók, följegyzések rengetegéből kötetünkben úgy kerültek egymás mellé a különböző részletek, hogy azokból egy családregény körvonalai bontakoznak ki. Kazinczy irodalmi működésének legnagyobb alkotása, levelezése, családjának történetét is magában rejti. A fogságból szabadult írót anyja és testvérei lehetetlen családi és anyagi helyzet elé állítják. Az egyre nehezebbé és kilátástalanabbá váló helyzet elől Kazinczy a házasságban keres menedéket.

Kazinczy Ferenc - Fogságom ​naplója
1794. ​december 14-én, egy vasárnapról hétfőre virradó éjszaka fegyveres ulánusok zörgetik meg a Kazinczy-kúria ajtaját, hogy az álmából felriadó Kazinczy Ferencet letartóztassák, és a nádor, Sándor Lipót főherceg parancsára - szigorú őrizetben - Budára kísérjék. Kétezer-háromszáznyolcvanhét nappal később, 1801. június 28-án - ismét vasárnap - a munkácsi várbörtön főstrázsamestere magához kéreti a 41 éves, már őszülő írót, és tudomására hozza: őfelsége visszaadja szabadságát, őszintén remélve, hogy élete az elkövetkezőkben szerencsésebben alakul majd, mint a múltban. A Fogságom naplója e kevés híján hétéves raboskodásnak a krónikája. A magyar emlékirat-irodalomnak ez a ma is élő, klasszikus remeke történelmünk egyik drámai időszakáról is számot ad: a Martinovics-per, a jakobinus mozgalom eltiprásának koráról. Kazinczy vérbeli memoáríró, mindig tényeket közöl, időhöz kötve, szűkszavúan, már-már könyörtelen őszinteséggel, a különféle helyszíneket legtöbbször le is rajzolva, ugyancsak tárgyszerűen és pontosan, mintegy a szavakba foglaltak hitelesítésére. Mondanivalója, emberi, eszmei helytállása, Buda, Kufstein és Munkács börtöncelláinak fojtott légköre, az egész korszak minden bizonytalansága, félelme és reménye ezekből az apró, realista hűséggel megörökített részletekből áll össze egységes egésszé.

Kazinczy Ferenc - Tövisek ​és virágok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kazinczy Ferenc - Árnyékrajzolatok
1784 ​és 1814 között készült 26 árnyékrajzolat (profil kontúr), a személyekhez kapcsolódó írásokkal, levél részletekkel.

Kazinczy Ferenc - Pályám ​emlékezete / Fogságom naplója
A ​kiadvány tartalma: -Pályám emlékezete -Fogságom naplója -Jegyzetek -Életrajzi jegyzet

Kazinczy Ferenc - Dóczy Jenő - Dédácsi ​idill
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kazinczy Ferenc - Kazinczy ​Ferenc összes költeményei
Kazinczyt ​elsősorban nem költőként tartja számon az irodalmi köztudat: versei közül még a művelt olvasónak is csak legfeljebb néhány epigramma címe jut eszébe. A nyelvújítási harc elindítója azonban a maga részéről a költészet művelését tartotta a legmagasabb rendű szellemi tevékenységnek, s önmagát is elsősorban költőnek tekintette. Gergye László kritikai kiadásban teszi közzé Kazinczy verseit. A sajtó alá rendező a mai textológiai elveket követi, de a versek sorrendjében a költő elképzeléséhez igazodva.

Kazinczy Ferenc - Kazinczy ​Ferenc művei I-II.
Versek, ​műfordítások, széppróza, tanulmányok, levelek

Kazinczy Ferenc - Erdélyi ​levelek
Kazinczy ​Ferenc az 1816-os erdélyi útján átélt élmények formába öntésén élete végéig dolgozott. A jelen kötet e soha le nem zárt munkafolyamat dokumentumait adja közre az utazást elsőként megörökítő feljegyzésektől kezdve a Tudományos Gyűjteményben publikált mutatványokon át a cenzúráig eljutott kéziratos példányokig, melyek közül azonban végül egyik...

Kazinczy Ferenc - Kazinczy ​Ferencz válogatott munkái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók