Ajax-loader

Niklas Luhmann könyvei a rukkolán


Niklas Luhmann - A ​tömegmédia valósága
"Amit ​a társadalomról és a társadalmi világról tudunk, azt szinte kizárólag a tömegmédiumok révén tudjuk. Ugyanakkor gyanítjuk, hogy ez a tudás manipulált. Legalábbis rendkívül szelektív, olyan tényezők irányítják, amelyeket vagy az információk hírértéke szab meg, vagy szórakoztatóipari szempontból látszanak vonzónak. És nem áll szemben vele semmiféle "ellentudás": a valóságot olyannak kell elfogadnunk, amilyennek a tömegmédiumok bemutatják. Niklas Luhmann könyve ezt az ellentmondást próbálja meg tisztázni, és általános társadalomelméletének keretei között feloldani."

Niklas Luhmann - Szerelem ​- Szenvedély
A ​könyv az intim szféra történelmi kialakulását és a szerelem, a barátság, a szexuális kapcsolatok és a házasság elkülönüléseit és összefonódásait elemzi.

Niklas Luhmann - Ökológiai ​kommunikáció
A ​modern társadalom átfogó elméletét tárgyaló, rendkívül absztrakt teoretikus munkái mellett Luhmann önálló írásokat szentelt néhány, társadalmunkat érintő aktuális problémának is. E törekvés egyik eredménye az Ökológiai kommunikáció című munka, melynek megszületését Luhmann ama meggyőződése motiválta, hogy a modern társadalom megfelelő szociológiai elméletének hiányában az ökológiai kihívásokról szóló tudományos, politikai vagy etikai diszkussziók nem képesek sem adekvátan leírni a társadalom és ökológiai környezete kapcsolatát, sem pedig kivitelezhető megoldásokat kidolgozni. A könyv ennek megfelelően Luhmann legfontosabb elméleti megállapításainak rövid összefoglalásával kezdődik, majd pedig azt vizsgálja, hogy a modern társadalom egyes funkcionális részrendszerei, mint a gazdaság, a jog, a tudomány, a politika, a vallás vagy az oktatás, hogyan képesek reagálni az ökológiai kihívásokra. Luhmann felettébb szkeptikus a tekintetben, hogy akár ezek a részrendszerek, akár pedig az egyéb formálódó lehetőségek, mint a társadalmi mozgalmak, az ökológiai tudatosság vagy a környezeti etika, képesek lennének működőképes válaszokat kínálni napjaink ökológiai problémáira. A könyvet a kortárs szociológia, politológia, filozófia és média tanulmányozóinak, valamint mindazoknak ajánljuk, akik figyelemmel kísérik korunk globális problémáit.

Niklas Luhmann - A ​modernség megfigyelései
„A ​»posztmodern« proklamáció egy haszonnal biztosan járt: megmutatta, hogy a modern társadalom elveszítette a bizalmát saját önleírásainak helyes voltában… Készséggel elfogadjuk, hogy a társadalomnak nincs egyetlen kötelező reprezentációja a társadalmon belül. Ez azonban nem a vége, hanem csupán a kezdete volna annak a reflexiónak, amely egy rendszer önmegfigyeléseinek és önleírásainak formájáról szól, mely utóbbiaknak magában a rendszerben kell megfogalmazódniuk és létrejönniük egy olyan folyamat során, mely a maga részéről megint csak megfigyelhető és leírható. Az itt olvasható szövegek abból a meggyőződésből indulnak ki, hogy erről a folyamatról mondhatunk valamit; sőt, hogy rendelkezésünkre áll az ehhez szükséges elméleti anyag, amelyet csupán alkalmazni kell a modernség megfigyeléseinek témájára.” – írja a szerző könyvének előszavában. A kötetben Luhmann öt írását olvashatjuk, melyeket az említett téma, a modernség modernség általi megfigyelésének lehetősége kapcsol össze. Az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet és a Gondolat Kiadó közös kiadványa

Niklas Luhmann - Szociális ​rendszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Niklas Luhmann - Látom ​azt, amit te nem látsz
A ​válogatásba felvett tanulmányok három fő témakörre összpontosulnak, így az ismeretelméletre, az etikára, valamint a vallásra. A kötetben mintegy utószóként Robert Spaemann előadása olvasható, melyet 1989-ben mondott, amikor Luhmann a Hegel-díjat átvette: a méltatás kifejezetten filozófiai kontextusba helyezte a luhmanni elméletet. "Még a hivatásos filozófusok között sincs mindenki abban a helyzetben, hogy felvegye a versenyt Luhmann reflexióinak engesztelhetetlenségével, fogalmi eszköztárának precíziójával és mélységével. Ugyanez talán még fokozottabban vonatkozik a tematika egyetemlegességére és az absztrakció fokára. Luhmann munkái a szaktudományon túlmenően nem itatódnak át azzal az életvilágbeli értelemben vett bölcsességgel, amelyet aztán a professzionális filozófusok szoktak ?fogalmi szintre hozni?. Luhmann ugyanis magát hozta - nem filozófiai - fogalmi szintre. Luhmann sokkal inkább arra törekszik, hogy a filozófiai fogalomalkotásnak teljesítőképesebb alternatíváját fejlessze

Niklas Luhmann - Bevezetés ​a rendszerelméletbe
Niklas ​Luhmann (1927-1998) társadalomelméletének feldolgozása a tudomány egyik legfontosabb, egyben legnehezebb feladata. A nehézség nem csupán az életmű roppant terjedelméből adódik, hanem abból is, hogy az elmélet körkörös felépítésű, vagyis az egyes építőkövei csak a többi ismeretében érthetők meg igazán. A jelen kötet - mely Luhmann egyetemi előadásainak átirata - fontos segítséget jelent a luhmanni elmélettel megismerkedni vágyók számára: gondolatmenetét végigkövetve érthető, logikus módon tárulnak elénk az elmélet belső összefüggései. Megtudhatjuk, hogy Luhmann rendszerelmélete mennyiben tér el más rendszerelmélettől, s milyen belátásokat nyerhetünk, ha azt a társadalom leírására alkalmazzuk. A szerző hangsúlyozza, hogy elmélete nem kizárólagos érvényű, s dönthetünk más formaiság mellett is. Ám minden fogalmi döntésnek következményei vannak arra nézve, hogy milyen felismeréseket kapunk segítségével a társadalomról. A könyv legnagyobb érdeme, hogy feltárja a fogalomhasználat és az elméletből következő megállapítások közötti összefüggéseket. Ezáltal rávilágít a sokszor meghökkentőnek tűnő luhmanni fogalomhasználat mozgatórugóira, és arra is, hogy milyen döntő pontokon és indokokkal tér el Luhmann elmélete más elméletektől - elsősorban a nagy rivális, Jürgen Habermas elgondolásaitól.

Kollekciók