Ajax-loader

Kovács Endre könyvei a rukkolán


Kovács Endre - Az ​örök fogoly
A ​romantikus nevű Roméo Blanqui talán kétszer-háromszor bukkan fel e könyv lapjain. Nevét azért említjük, mert tudjuk róla, hogy a félárva fiú nem értette meg forradalmár apját, sőt restellte is, hogy örökösen fogoly. Auguste Blanqui valóban 33 hosszú esztendőt töltött a mindenkori Rend tömlöceiben, várbörtöneiben. Már negyvenévesen így nevezték: az Öreg. S az Öreg részt vett korának minden világot megrázó eseményében, az 1830. évi dicső júliusi napoktól az 1848 februári forradalomig és a Párizsi Kommünig. Auguste Blanquit a tett emberének, ösztönös forradalmárnak és örök konspirátornak tartják, aki nem sokat törődött a forradalom elméletével. Ez azonban nem igaz. A hosszú börtönévek persze megkeserítették, de az örökké nyugtalan, töretlen jellemű kis ember műveit volt, elméletileg képzett. A rácsos ablakok mögül a bársonyos kék eget fürkészve a végtelen fogalmán töprengett - s harmincmillió sápadt francia fölszabadításán.

Covers_68679
elérhető
1

Kovács Endre - Sienkiewicz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Endre - Magyar-délszláv ​megbékélési törekvések 1848/49-ben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Endre - Bem ​a magyar szabadságharcban
Az ​emlékiratírók megörökítették Bem katonai, politikai, emberi egyéniségét, kissé különc, de különcségében is rokonszenves jellemét, szokásait, akiben kiáltó ellentétet alkotott a látszatra törékeny külső és a szívós, fáradhatatlan lelkierő; hamar kiütküztek a vezéri tulajdonságok, a sereg szükségleteit mindenkor számbavevő atyai gondoskodás és a szigor, mely mögött érző szív dobogott. Képet lehetett alkotni Bem sajátos hadvezetéséről is, melyben oly nagy szerepet játszott a sereg villámgyors mozgatása. Teljes nagyságban mutatkozott meg itt a Napóleon hadjárataiban megedződött katona, aki híven őrízte azokat az alapelveket, melyeknek jegyében hosszú időn át Napóleon a fényes győzelmek sorát aratta. Ilyen volt különösen az az elv, hogy a csata előtt egy meghatározott pontra kell összevonni a lehető legnagyobb erőt és a célirányos tüzérségi tüzet. Már az 1831. évi felkelésben kiválóan vizsgázott Bem a tüzérségi tűz alkalmazásában; Erdélyben azután számos alkalommal volt módja, hogy bebizonyítsa, milyen mester ezen a téren. A téli és tavaszi hadjáratnak voltak szerencsés és kevésbé szerencsés állomásai, de elmondható, hogy Bem végzetes vereséget tulajdonképpen sohasem szenvedett. Gyakorolta az aktív védelmet, ami által az ellenséget hatástalan manőverekre kényszerítette, ráerőltette saját akaratát, megakadályozott minden bekerítő próbálkozást. Egy-egy pont stratégiai jelentőségét tévedhetetlen biztonsággal ismerte fel (Piski), és ebben a tudatban szinte emberfeletti teljesítményre volt képes rábírni a sereget . . . Bem hadművészete, a csapatok gyors mozgatása, a rajtaütés, az ide-oda menetelés nem csupán a vezér egyéni hajlamaiból eredt, hanem ezt kívánta meg az Erdély területén folyó harcok jellege is. A hadjárat nem egyetlen szűk területen zajlott, hanem szerteágazón, amikor is egymást követően villámgyorsan kellett a csapatokat összevonni és új irányba elindítani . . . Rüstow hadtörténész azt írta, hogy Bem hadvezetésénél „minden cérnán Ióg”, s igaza van abban, hogy a téli hadjáratnak nem egy olyan epizódjáról tudunk, amikor valóban minden hajszálon múlott, maga a vezér is többször került életveszélybe, fenyegette a fogságba esés és ilyenkor szinte a véletlenen múlott minden: saját sorsa és a hadjárat sikere. Bem személyi bátorsága gyakran vakmerőségbe ment át, kitette magát az ellenség golyóinak, „közelharcban” védelmezte ágyúit, lovaglóostorával kergette vissza az odamerészkedő császári katonákat.

Kovács Endre - Bem ​apó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Endre - Herzen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Endre - Ti ​azért így imádkozzatok!
A ​szerző az imádságot először mint Isten uralmának a keresését, aztán mint kérést, és végül mint szemlélést láttatja. A könyv az olvasó mai kérdéseit komolyan veszi, és közben a kétezer éven átívelő keresztény örökség hangsúlyait is hűen képviseli. A szerző a Mi atyánk vezérfonalát követve olyan útmutatást igyekszik találni az imádkozni vágyó ember számára, ami mai kérdéseinket komolyan veszi, és mindeközben a kétezer éven átívelő keresztény örökség hangsúlyait is hűen képviseli. A kötet az imádságot először mint Isten uralmának a keresését, aztán mint kérést, és végül mint szemlélést láttatja. Az első rész azt a fajta imádságot járja körül, amelyben figyelmünket az istenkeresés köti le. A második részben a hangsúly önmagunk feltárására helyeződik, amikor is az ember szükségei szerint kér, küzd és zörget imáiban. A harmadik megközelítésben aki imádkozik, amint éppen van, átadja magát Istennek. Akik Jézussal együtt imádkoznak, bármilyen keresztény egyház tagjai is legyenek, egészen közel találják magukat egymáshoz. Erre utal az is, hogy a kötet a Harmat-, az Örökségünk Kiadó valamint a Sarutlan Kármelita Nővérek közös gondozásában jelent meg.

Kovács Endre - Tarokk-kódex
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dávid Katalin - Kovács Endre - A ​barátság ezer éve
A ​hagyományos magyar-lengyel barátság élénken él mindkét nép történelmi emlékezetében. A lengyelek Báthory István uralkodását régi történelmük legvirágzóbb korszakaként tartják számon. A krakkói egyetemet a XVI. század első felében, a külföldiek közül a magyar diákok látogatták a legnagyobb számban. Bem apó és a lengyel tábornokok neve szétválaszthatatlanul összeforrt az 1848-49-es magyar szabadságharc emlékével, A második világháború idején lengyel menekültek ezrei találtak menedéket Magyarországon. És említhetnénk még egy sor történelmi epizódot. E kötet az immár évezredes múltra visszatekintő magyar-lengyel kapcsolatokról ad átfogó, színes és sokoldalú képet. A két szerző – a történész Kovács Endre és a művészettörténész Dávid Katalin – az államalapítás korától, a feudális kor dinasztikus kapcsolataitól kezdve, a közös ellenség ellen vívott függetlenségi küzdelmeken a társadalmi átalakulásért folytatott harcokon át egészen napjainkig követi a két nép történelmi, művészettörténeti kapcsolatait.

Kovács Endre - Magyarok ​és lengyelek a történelem sodrában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Endre - Bem ​József
Az ​1848-49. évi magyar szabadságharc katonai vezetői közt különleges hely illeti meg Bem József tábornokot. Nevéhez fűződik az erdélyi téli hadjárat minden dicsősége, a Bánát megtisztítása és a cári túlerővel szemben tanúsított kemény helytállás Erdélyben 1849 nyarán. Bem erdélyi szereplése nem csak a magyar nép körében váltott ki lelkes visszhangot, hanem a külföld figyelmét is felkeltette. Bem győzelmei dicsőséget szereztek a magyar fegyvereknek világszerte. A magyar nép nem felejtette el, hogy mit köszön a lengyel nemzet e nagy fiának. Bem alakja száz év óta a magyar-lengyel barátság jelképeként él népünk tudatában, nevét Kassuth, Petőfi, Táncsics neve mellett emlegetjük.

Kovács Endre - A ​lengyel irodalom története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Endre - Reymont
1924-ben ​Nobel-díjat kapott Parasztok című regényéért. Ez a regény, mely a paraszti élet teljességét, a parasztember erőfeszítését, a munka örömét és szépségét, de egyben a földvágy riasztó hatalmát is ábrázolja - hozta meg a világhírt Reymontnak. A magyar olvasók is főleg e regénye alapján ismerik. Kovács Endre tanulmánya a hányatott életű író teljes munkásságát, korát és a századforduló lengyel irodalmának főbb problémáit foglalja össze.

Fazekas Béla - Kovács Endre - Dr. Szigetvári Zoltán - Tarokkakadémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Endre - Szerdahelyi István - Irodalomelméleti ​alapfogalmak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kósi Kálmán - Varga József - Kovács Endre - Auditálás, ​menedzsment rendszerek
A ​kézikönyv két, egymással összefüggő témakört ölel fel. Először a vizsgált szervezet környezetvédelmi tevékenységének felbecslésére szolgáló környezetvédelmi auditálás módszertanát ismerteti.

Kovács Endre - Doroszló ​hiedelemvilága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Endre - Korszakváltás
"Megismertünk ​egy külön világot, történelmet, nyelvet, irodalmat, de nem azonosultunk vele; Prágában, Brünnben, Pozsonyban is megmaradtunk magyaroknak... Alkalmassá váltunk a közvetítésre, s gyakoroltuk is. Sokan arról álmodtunk, hogy egy napon ledől minden gát, amely ezeket a részben közös múltú, egymásra szoruló nemzeteket elválasztja egymástól. Hídszerepünket tudatosan vállaltuk."

Kovács Endre - A ​Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Endre - Történelmi ​arcképek
Kovács ​Endre, a jeles Kossuth-díjas történész legújabb munkájában a társadalomtörténeti folyamatok érzékeltetésére az életrajz műfaját választotta. A sok esztendős kutatás eredményeit összegező könyv tíz jelentős XIX. századi személyiség portréját rajzolja meg.

Kovács Endre - Ultikódex
A ​kötet kétféle célt tűzött maga elé. Egyrészt részletesen ismertetni kívánja a rabló ulti és a vele rokon, egyszerűbb játékok (a máriás, a négyes máriás, valamint a talonmáriás, azaz az egyszerű, nem rabló ulti) szabályait, figuráit, játékmenetét, a játék technikáját és taktikáját, másrészt arra törekszik, hogy egységesítse a játék részlet- kérdésekben még igen sokféleképpen értelmezett szabályait. Itt főleg olyan kérdésekről van szó, mint a betli és a durchmars értéke, a durchmarsban a figurák viszonylagos ütőereje, valamint a játékban elkövetett, nem szándékos szabálytalanságok (renonszok) büntetése. A nagyszámú leosztási és lejátszási példával illusztrált, jól használható, bár nem mindig a legvilágosabban fogalmazott kötetet etikai "parancsolatok" és ulti-kislexikon zárja. - Minden érdeklődőnek ajánlható.

Kollekciók