Ajax-loader

Németh István könyvei a rukkolán


Dr.Antalfy Györgyné - Dr. Bálint Alajos - Dr.Beretzk Péter - Korek József - Liebmann Béla - Dr. Madácsy László - Magyar László - Dr. Moholy Károly - Dr. Nagy Zoltán - Németh István - Szeged
Szeged- a legnagyobb dél-magyarországi város- idegenforgalmi vonzereje eléggé közismert, de ez a vonzás főképp idényjellegűen mutatkozik meg: az ünnepi játékok során. Az útikönyv Szeged közeli és távolabbi környékére is elvezeti az érdeklődőket.

Covers_234653
elérhető
0

Németh István - Vadalma
"Mi ​maradt meg a gyermekkoromból? - teszem föl a nagy kérdést, s a választ bizony alig tudom értelmes szavakba foglalni. Nem is könnyű ez. Mert hiszen erre a kérdésre kerestem a feleletet ebben a könyvben is, amely arról az ártatlannak tűnő nyugtalanságról szól, arról a könnyen bekalandozható zöld ligetről, ahol még minden édes ízű és bódító illatú, de ahol a tündérkert gyümölcsfái már suttyomban érlelni kezdik fanyar terméseiket. Már ebből is látszik, hogy nem lélegzetelállító történetet akartam elmondani, mert őszintén próbáltam szólni a már nem is olyan nagyon őszinte és ártatlan gyerekekről. Hősömet a városból a faluba küldtem vissza, oda, ahol én is éltem valamikor, amikor még úgy éreztem, hogy a föld egy összetörhetetlen színes üveggolyó. Vagy vadalma. Lám, az is milyen csábító, míg bele nem harap az emberfia! Mégis, most azt szeretném, ha megkóstolnátok ezt a Vadalmát."

Juhász József - Németh István - Dr. Tétényi Zoltán - Jogi ​ismeretek alkalmazása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász József - Németh István - Dr. Tétényi Zoltán - Jogi ​ismeretek
Megújult ​kiadványunk segítséget nyújt mind a vállalkozási, államháztartási, mind pedig a pénzintézeti szakon tanuló hallgatóknak a mérlegképes könyvelői képzés jog tantárgyból teendő szóbeli vizsgáihoz. A tételvázlat fejezetrendje a Jogi ismeretek című tankönyv fejezetrendjéhez igazodik.

Németh István - Németország nemzetközi szerződései 1918-1945
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Európa ​1945-2000
Az ​olvasó rendkívüli kötetet tart kezében: az első magyar nyelvű összefoglalást és elemzést Európa 1945 utáni mozgalmas történetéről, amikor kontinensünk a két szuperhatalom növekvő ellentéteinek tükörképeként két részre szakadt, s végleg elveszítette világhatalmi szerepét. A kötet végigkíséri és dokumentálja a megosztott Európa két felén zajló eseményeket: a hidegháború, az enyhülés,a közép- és kelet-európai rendszerváltás folyamatait, amikor Európa szerves egységesülésével fokozatosan visszaszerzi méltó helyét a világban. A nemzetközi összefüggéseket megvilágítva egyfajta dokumentummentést is folytat: régen feledésbe merült, illetve eddig ismeretlen dokumentumok közlésével hozzájárul annak tisztázásához, milyen történelmi korszakokon keresztül jutottunk el napjaink Európájáig, hogyan működik,melyek valódi hajtóerői és milyen fejlődési képességekkel rendelkezik. Először olvashatunk a föderális Európáért küzdő szervezetek korai erőfeszítéseiről, amelyek törekvései fél évszázaddal később, az európai alkotmányban kezdenek megvalósulni. Ugyanez érvényes a sokszínű nyugat-európai gazdasági, politikai és biztonsági integráció lépéseinek összefoglaló dokumentálására is. A tényfeltáró kötet kötelező olvasmány valamennyiünk számára, hiszen enélkül érthetetlen napjaink Európájának szükségszerű egyesülési folyamata, amely a béke és a biztonság egyedüli garanciája.

Németh István - A ​német császárság
A ​német császárságot 1871. január 18-án, a győztes német-francia háborút követően a versailles-i palota tükörgalériájában kiáltották ki. A porosz Hohenzollern-dinasztia vezetésével, kisnémet bázison először alakult meg a németek nemzeti állama. A császárság bel- és külpolitikai fejlődésére 1890-ig első kancellárja, Otto von Bismarck személyisége nyomta rá bélyegét. A Német Birodalom a 19. század utolsó évtizedeiben jól fejlett ipari állammá vált. 1888-tól, II. Vilmos császár uralkodása alatt az államférfiúi önuralom és az okos mértékletesség régi erényei helyére lépő új szellem már nem megőrizni akart, hanem mindenáron előre haladni, s ez rendkívül kockázatos politikai lépésekben mutatkozott meg. A világhatalmi pozíció megszerzésére való törekvés, a német fegyverkezési program azonban végül a bismarcki szövetségi rendszer felbomlásához és Németország külpolitikai elszigeteltségéhez vezetett, s ez nagyban hozzájárult az első világháború kirobbanásához. Az alkotmányos monarchia 1918. november 9-én II. Vilmos lemondásával és Hollandiába távozásával ért véget.

Németh István - Fiziker Róbert - Ausztria ​a 20. században
Ausztria ​és Magyarország 1867–1918 között államszervezetileg is kapcsolatban állt egymással. Az első világháborút lezáró békeszerződések nyomán azonban útjaik és történelmi fejlődésük elvált egymástól. A 20. század első harmadában a két ország európai szintű gondolkodói részéről ugyan több kísérlet történt országaik közelítésére és a dunai térség államainak együttműködésére, de a nagyhatalmi politika és a nemzeti rivalizálás végül meghiúsított minden összefogást. 1945 után Magyarország szerencsétlenebb helyzetbe került, mert 1991-ig a szovjet megszállási-, illetve befolyási övezet része maradt. Ugyanakkor Ausztria négyhatalmi megszállása az 1955-ben aláírt államszerződéssel és katonai semlegességével kedvező irányba fordult. Mivel a szovjet megszálló csapatok is elhagyták az országot, így már annak teljes egésze – gazdaságilag és politikailag egyaránt – nyugati irányba fordulhatott. Mivel az osztrák példa egy év múlva Magyarországon is célként merült fel, Ausztria lelkiismeret-furdalást érzett az 1956. októberi magyar felkelés szovjet leverése miatt. Ezért rendkívül humánus menekültügyi politikát folytatott a „vasfüggönnyel” elzárt Magyarország lakosaival szemben. 1989 nyarán pedig már közösen vettek részt a „kerítés” felszámolásában, az NDK állampolgárainak nyugatra menekítésében és vele a német egyesítéshez vezető folyamat egyengetésében. A két ország végül az Európai Unióhoz való csatlakozással (1995, illetve 2004) foglalta el szerves európai pozícióját. Az „osztrák út” sikerét jelzi, hogy 2009-ben Ausztria egy főre jutó GDP-je 45 686 amerikai dollár volt, amellyel a 9. helyet foglalta el a világban. Magyarország ugyanekkor 12 914 amerikai dollár GDP-vel a 47. helyen állt. Magyar szerzők először vállalkoznak a szomszédos ország 20. századi történetének és a magyar–osztrák kapcsolatoknak objektív bemutatására.

Radványi Orsolya - Németh István - El ​Grecótól Rippl-Rónaiig / El Greco to Rippl-Rónai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Németország ​története
A ​kötet Németország elmúlt százharminc évének történetét tárgyalja, amelyben a császárság, a weimari köztársaság, a nemzetiszocialista korszak, a megosztás évei, majd az NSZK, az NDK és az egyesítés eseményei váltják egymást. A német történelem, az ország megosztottsága és egyesítése sohasem maradt csupán német belügy: e folyamatoknak mindig európai, sőt világméretű kihatásai voltak. A német külpolitika hagyományos közép- és délkelet-európai irányultsága és térségükkel való összefonódása pedig különösen aktuálissá teszi az ország történetének megismerését.

Németh István - Lepkelánc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Kovács Ágnes - Ínyencfalatok ​mikrohullámmal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős Iván - Schmidt Endre - Németh István - Székely László - 1001/1 ​játék C64/128
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Műtárgyak ​a boncteremben
Németh ​István immár több mint húsz éve publikál rendszeresen a Lege Artis Medicinae (LAM) orvostudományi folyóirat kulturális rovatában különböző képzőművészeti és kultúrtörténeti témákat érintő tanulmányokat, amelyeket lényegében egyetlen dolog köt össze: közvetve vagy közvetlenül mindegyiknek van valamilyen orvostörténeti vonatkozása. A most megjelenő kötetben ezek közül 22 tanulmány kapott helyet. A tudományos ismeretterjesztő kategóriába sorolható írásművek alapvető célja nem korábban még sehol nem publikált, új kutatási eredmények közzététele, hanem hasznos és érdekes ismeretek, összefüggések, tények megosztása egy szélesebb olvasóközönséggel, tudományos igénnyel, de közérthető, élvezetes formában. Ezekre az adott tudományterület eredményeit összefoglaló s népszerűsítő munkákra ideális esetben valóban ráillik, hogy nem csupán tanítanak, de egyúttal szórakoztatnak is.

Németh István - Hajnali ​utazás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Adventi ​örömök
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burány Nándor - Dudás Károly - Tari István - Németh István - Szórványban
A ​Szórványban című könyv, melynek szerzői: Burány Nándor, Dudás Károly, Németh István és Tari István, műfaji meghatározás szerint riportkötet, de voltaképpen ennél sokkal, de sokkal több: így egybegyűjtve a szórványban élő vajdasági magyarság szociográfiai vizsgálata, egyfajta helyzetfelmérés, helyzetkép is - attól függetlenül, hogy 10, 15 vagy 20 évvel ezelőtt íródott -, amely rámutat a szórványban élők sajátos gondjaira, megnevezi a problémákat, és utal az esetleges megoldásokra is, ugyanakkor azonban be is mutatja a vajdasági magyar szórványközösségeket (ha szabad így fogalmaznom). Az említett négy szerző a helyszínen tapasztaltakból és az ott látottak és hallottak alapján rajzolja meg egy-egy mikroközösség életvitelét, gondjait-bajait. Miközben ezeket az írásokat olvassuk, sokszor elszorul a szívünk, mert szociográfiai tényanyaguk azt sugallja, hogy itt, közvetlen környezetünkben, egyik-másik kis közösségben honfitársainknak nem adatott meg mindaz, ami nekünk. Hogy néhol létfontosságú a magyar tagozat megnyitása az általános iskolában, hogy nagy gond a falu lakosságának elöregedése, a fiatalok elvándorlása, a gyors ütemű beolvadás, a magyar sajtó és a magyar könyvek hiánya stb. Ez a kötet valóban tükröt tart társadalmunk elé, és szépítgetés nélkül tárja fel azt a valóságot, amelynek tragikumára sokan csak az olvasása közben döbbennek majd rá. Merthogy eddig is tudtuk, hogy szórványban élni eleve hátrányos: Bánátban is, Bácskában is, Szerémségben is, de e kis közösségek problémáit nem tudatosítottuk a megfelelő módon, nem ösztönzött bennünket cselekvésre. E kötet szerzőinek riportalanyai tudatosan vállalják a szórványhelyzetből adódó előnytelen állapotot, beleszoktak már, belefásultak, megtanultak benne élni. Ugyanakkor korlátozott lehetőségeikhez mérten, leleményességüknek köszönhetően próbálnak tenni valamit helyzetük javítása érdekében, vagy talán helyesebben: helyzetük további romlása ellen. Tisztelet és elismerés a riportalanyoknak, akik közül sajnos sokan már nem élnek, ugyanakkor pedig a szerzőknek is, akik nem egyszerű újságírói feladatra vállalkoztak, amikor belekezdtek ebbe a munkába

Németh István - Török ​építészeti emlékek Magyarországon
A ​magyarországi török emlékeket betolakodó hódítók építették ugyan, mégis szépségük tagadhatatlan és ezért szerves részeivé váltak a magyar kultúrának. Számos török dzsámi keresztény templommá alakult át úgy, hogy a közelmúlt restaurálásai szépen bemutatják a török kori részleteket. A pécsi főtérnek például fő ékessége a barokk átalakításokból újra kibontott dzsámi. Gül baba türbéje nevet is adott a Rózsadombnak. Szintén Budán számos török fürdőépület jellegzetes, népszerű és egyúttal e tájon egzotikus eleme a magyar fürdőkultúrának is. Érd és Eger ma is álló minaretje meghatározó eleme a városképnek. A siklósi dzsámi a műemléki restaurálás remek példája, Pécsett Jakováli Hasszán pasa dzsámija pedig kívül-belül egységesen az eredeti, 16. századi hangultatot árasztja. A kötet hét város (Pécs, Siklós, Szigetvár, Buda, Érd, Esztergom és Eger) jobban vagy romosabban megmaradt török építészeti emlékeit mutatja be nagy alapossággal.

Németh István - Vadalma ​/ Sebestyén
A ​kötet a nyolcvanéves Németh István gyerekeknek szánt két regényét tartalmazza. A Vadalma a falun nyaraló városi fiú élménybeszámolója, a Sebestyén pedig a kamaszodó városi fiúnak a történetét mondja el a városi zsargon stilisztikáját is felhasználva.

Németh István - Az ​élet csalfa tükrei
Izgalmas ​s egyben szórakoztató kultúrtörténeti kalandozásra invitáljuk az olvasót. Rembrandt, Frans Hals, Vermeer és az ő sok-sok kortársuknak, a 17. századi holland életképfestőknek egyes műveit fogjuk vallatóra. Az első pillantásra talán hétköznapinak tűnő jelenetek sokkal több titkot‚ illetve érdekességet rejtenek magukban, mint azt a felszínes szemlélő gondolná. Hollandia aranykorának zsánerképeit a legutóbbi időkig egyöntetűen a polgári realizmus jellegzetes példáinak, a valóság hű tükreinek tekintették, bármiféle célzatosság nélkül. Az utóbbi évtizedekben azonban a megváltozott szemléletnek s az új kutatási módszereknek köszönhetően számos meglepő eredmény született, s nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a festmények az esetek többségében korántsem az akkori való világ pontos másolatai: nemcsak realisztikus ábrázolások, hanem álcázott üzenetek, moralizáló képrejtvények, bár a korabeli mesterek kétségtelenül a természet utánzására törekedtek. Ezeknek a realista allegóriáknak a megfejtése különös csemege, a társadalmi, nyelvi, szellemi környezet alapos vizsgálatát igényli, és bár éles viták folynak, kialakulóban van egy egyezményes ikonográfia a holland zsánerképfestészetre vonatkozóan. Németh István a Károli Gáspár Református Egyetem Néderlandisztika Tanszékének docense, az MTA Művészettörténeti Bizottsága és a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tagja, a Szépművészeti Múzeum Régi Képtár Osztályának főmuzeológusa.

Németh István - Császárságból ​diktatúrába
A ​kötet a német történelem sorsfordító eseményeit tekinti át 1904-tól 1946-ig. A kötet tartalma a gazdasági, társadalmi, katonai és pénzügyi változásokat és tendenciákat egyaránt érinti. A könyv négy részre bomlik: I. Mitteleuropa és páneurópa; II. Az első világháború; III. Weimar - a nácizmus "melegágya"; IV. A "Harmadik Birodalom". A négy részben a szerző a kora-újkori eredetű imperiális porosz-német államszervezet felbomlását, a háborús krízist, az azt követő gazdasági válság hatását, majd a náci birodalom felemelkedését és bukását dokumentálja. A kötet rendszerezett, problémacentrikus és gazdag jegyzetanyagot vonultat fel, emellett életrajzi összefoglalók és egy részletes időrendi áttekintés teszik igazán használható kézikönyvvé.

Németh István - Felhőnézők
Németh ​István kötetében egy csokorra valót találunk a szerző gyermeknovelláiból. A kötetet Léphaft Pál illusztrálta. Résnyi átjárások, finom áttűnések, érzékeny átalakulások révén képes Németh István gyermeknovelláinak első és harmadik személyű, az eseményeket átélő, vagy empatikusan megértő/megérző - sohasem kívülálló - elbeszélője a gyermekvilág jelenségeinek és tartalmainak széles színskálájú, mozgalmas megjelenítésére. (Bence Erika)

Németh István - Hatalmi ​politika Közép-Európában
1815–1945 ​között a német és osztrák-magyar Közép-Európa-politika változó történelmi funkciót szolgált: biztonságpolitikai alternatívát a Kelettel, vagyis Oroszországgal szemben. A Közép-Európa gondolat összefonódott a nagy-német eszmeiséggel is, amely a vámegységet, a szabad kereskedelmet és az össznémet vasúthálózat kiépítését szorgalmazta. Jelentette Anglia békés gazdasági versenyben való legyőzését, az európai béke konszolidálását, majd egy közép-európai föderációt Bismarck kis-német megoldásával, illetve az Egyesült Államok és Oroszország túlsúlyával szemben. Számításaik szerint a Közép-Európával megerősödött Németország pedig negyedik világhatalommá válhat Nagy-Britanniához, Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz hasonlóan. Az első világháborúban a Német Birodalom és Ausztria-Magyarország szoros szövetségére épülő elképzelés azonban meghiúsult a német katonai vezetés nyomása miatt. A két monarchia szorosabb együttműködésének végül is gátat szabott az első világháború folytatásáról, illetve a megszállt Lengyelország sorsáról folytatott vitájuk. 1918 nyarán létrejött megállapodásuk pedig már hatástalannak bizonyult.

Forgó Margit - Németh István - Angol ​humor
_Bevezető_ A ​Tisztelt Olvasó olyan könyvet tart most a kezében, amely tartalmas szórakozást nyújt és jó néhány anglicizmus észrevétlen rögzítését segíti elő. A kötet abból az angol humorból ad válogatást, amely több szempontból is eltér más népek humorától. A fanyar, szellemes poénok egyéni ízt kölcsönöznek a vicceknek, a rövid tréfás történeteknek és anekdotáknak. Tükrözik az angolszász népek és kultúrkörök szellemiségét, amellyel való megismerkedés az angol nyelv tanításának egyik fontos célja. Kívánjuk minden kedves Olvasónknak, hogy e kis könyv juttassa olyan kellemes percekhez, mint amilyeneket a szerkesztők éltek át munkájuk során! A kiadó VIGYÁZAT! A kötetben amerikai angol, sőt szleng, tájszólás illetve külföldieskedő nyelvtörés is előfordul.

Németh István - A ​Német Szövetségi Köztársaság 1949-2009
A ​Német Szövetségi Köztársaság alapítói: Konrad Adenauer és Carlo Schmid kétségbe vonták, hogy az új állam sokáig fennmaradhat. Egységes államukat féltve, a nyugatnémetek csak vonakodva, amerikai sürgetésre járultak hozzá az önálló állam alapításához. Az 1949-ben parancsra megalakuló állammal azonban egyértelmű sikertörténet kezdődött: Konrad Adenauer kancellársága alatt kivívta szuverenitását és integrálódott a Nyugatba, Willy Brandt kancellár elfogadtatta a németekkel a vereséggel járó áldozatokat, s kibékítette az országot Kelettel, Helmut Kohl pedig egyesítette az 1949-ben természetellenesen megosztott országot. Minden kancellára hozzáadott valamit az ország fejlődéséhez, s igényt tartott az önrendelkezésre és az egyesítésre. Az NSZK szuverén módon leküzdte az 1970-80-as évek olajválságát, a RAF-terrorizmust és a német egyesítés problémáit, s virágzó exportgazdasággal rendelkező, tekintélyes, 82 milliós középhatalom született. A legjobb állam, amelyet eddig a németek létrehoztak. Amikor 1989 novemberében ledőlt a berlini fal, a keletnémetek vonakodás nélkül a csatlakozás mellett döntöttek. Brandt szavaival: Most összenő, ami összetartozik. 1990-ben a németek nemzeti kérdése megoldódott. S vele megkezdődött Európa egyesítése is.

Németh István - Európa-tervek ​1300-1945
A ​tényfeltáró kötet kötelező olvasmány valamennyiünk számára, hiszen enélkül érthetetlen napjaink Európájának egyesülési folyamata, amely mindannyiunk ügye. A szerző a legújabb nemzetközi és hazai szakirodalmi bázis és dokumentumok alapján magyarul először teszi hozzáférhetővé az európai egyesülés terveit és megvalósításukat. Hozzájárulva annak tisztázásához, milyen történelmi korszakokon keresztül jutottunk el napjaink Európájáig, hogyan működik, melyek valódi hajtóerői és milyen fejlődési képességekkel rendelkezik. A kötetből megismerjük, milyen hosszú távú érdekek, véletlen konstellációk és személyes teljesítmények járultak hozzá az európai összefogás kialakulásához, illetve megvalósuláskor milyen más elképzelések szorultak háttérbe. A kötetből egyértelműen kiderül az is, hogy az európai integráció mélyen gyökerező gazdasági, politikai és biztonsági szükségszerűség, s Magyarország a nyugat-európai és közép-európai terveknek nemcsak részese volt, hanem számos nemzetközi tekintélyű elméleti és gyakorlati személyiséget is adott megvalósulásukhoz.

Németh István - Fordulat ​után
A ​Fordulat után Németh István eddig még kiadatlan legújabb, ám egyben legrégibb kötete. E kuriózumnak számító könyv a fiatal Németh István tollát dicséri. Biztos információk nincsenek a megírás idejéről, nem határozható meg, hogy az első, a Parasztkirályság című novelláskötete (1954) küszöbének tekinthetjük a most megjelent kisregényt, vagy a Parasztkirályság volt az indulás. A két kötet születése azonban időben közeli, hiszen mindkettőben felismerhető az a korai stílus és élményvilág, amely az írói pályán induló Németh sajátja. A kitűnő megfigyelő és az embereket, környezeteket, állapotokat biztos kézzel megrajzoló író körvonalazódik. Megfigyelésének helyszíne a falu, kizárólag a falu világa. A Fordulat után azt az időszakot rögzíti, amikor a második világháborút követő szövetségi világ megkezdődik, amikor szövetkezetekbe kényszerül a nép, amikor a beszolgáltatások történnek, amikor az emberek egy felsőbb jóra hivatkozva egymás ellen fordulnak. Németh István fantasztikusan megrajzolt elbeszélője kettős pozíciót tükröz, egyrészt azét, aki lelkesen és kíméletlenül dolgozik a szövetkezetnek, másrészt azét, aki emberként próbálja végezni a munkáját. A kötet fedőlapja és belső illusztrációi letisztult minimalizmusukkal Sirbik Attila és Sütő Anna munkáját dicsérik.

Németh István - Német ​Demokratikus Köztársaság - 1949-1990
Az ​NDK 1949. október 7-én az NSZK-hoz hasonlóan megszállási rendszerből jött létre. Társadalmának átalakítása két tényezőn alapult: a szovjet megszálló hatalmon, valamint a német kommunizmus hagyományán és ideológiáján. Az ország a Szovjetunió befolyási övezetének legnyugatibb európai előőrse lett; területén 380 ezer fős szovjet katonaság állomásozott. Jelenlétük az ország belső stabilitását és a NSZEP hatalmon tartását szolgálta, s garantálta az NDK külső biztonságát. Mivel az NSZK felvállalta a korábbi múlt jogfolytonosságát, az NDK saját identitását az ,,első munkás-paraszt állam német földön" formulában találta meg. Így államisága nem nemzeti, hanem ideológiai, osztályalapon jött létre, s csak az NSZK szocialista alternatívájaként volt elképzelhető. Fennállásának negyven évét végig kísérte az NSZK-val folytatott egyre kilátástalanabb verseny. Lakóinak milliói menekültek Nyugat-Berlinbe,majd onnét az NSZK-ba,ezért 1961-ben a berlini fallal szándékoztak véget vetni e folyamatnak. A NSZEP az 1970-es évektől összekacsintott a lakossággal: röghöz kötésük fejében irreális ártámogatással és kiterjedt szociális hálóval igyekezett megnyerni lojalitásukat. Ez a rendszer azonban már az 1980-as évek elejétől egyre nehezebben volt finanszírozható. Amikor pedig a Szovjetunió megvonta az NDK támogatását, a NSZEP-állam azonnal összeomlott. A német és a szerves európai egység helyreállításában Magyarország a határnyitással 1956 után 1989-ben másodszor is európai történelmet írt.

Németh István - Az ​első világháború 1914-1918
1914. ​július végén a négy nagyhatalom (a Német Birodalom, Ausztria–Magyarország, Franciaország és Oroszország) – különböző gyarló megfontolásból – tudatosan vállalta az európai háborút, s azért valamennyien felelősek voltak. Létfontosságú érdekeik kölcsönösen kizárták egymást, ez vezetett az általános háborúhoz. A Monarchia úgy érezte, puszta léte forog kockán. Szentpéterváron attól tartottak, hogy Oroszország nagyhatalmi státusza válik komolytalanná, ha nem reagálnak Szerbia megtámadására. De szemet vetettek Konstantinápolyra és a török tengerszorosokra is. Németország úgy vélte, hogy a Monarchia nagyhatalmi pozíciójának megőrzése saját létkérdése is, amelyet a hármas antant veszélyeztetett. Poincaré Franciaország biztonságát hozta fel indoknak az oroszokkal való szövetségkötésre. A háborúból Nagy-Britannia sem maradhatott ki, hiszen Európa hatalmi egyensúlya, azaz saját biztonsága forgott veszélyben. A két szemben álló szövetségi rendszer (központi hatalmak és az antant) elsődleges célja nem kisebb-nagyobb területi gyarapodás, hanem az ellenfél szétzúzása volt. A tömeghadseregek katonai mozgósításának új logikája pedig a háború világméretűvé szélesedéséhez vezetett. A 20. század „őskatasztrófája” hallatlan áldozatot követelő, s mély változásokat kiváltó esemény volt. Megrázkódtatta és lerombolta a civilizált világ egy részét; összesen 20 millió halottat és 21 millió sebesültet és rokkantat eredményezett. A korábbi Európa politikailag, gazdaságilag és kulturálisan összeomlott. Európa – s talán a világtörténelem – alakulására is azonban legnagyobb hatással az első világháborúból kinövő és hatalomra jutott totális ideológiák és mozgalmaik hatottak: a bolsevizmus (1917), a fasizmus (1922) és a nemzetiszocializmus (1933), amelyek a világtörténelem legnagyobb emberáldozatával járó második világháborúba sodorták a népeket.

Németh István - Horváth István - ...és ​a falak leomlanak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Sebestyén
"...Itt ​ma, úgy látszik, mindenki meg van bolondulva... Fölugrottam és bementem a szobámba. Mama úgyis kiengesztelődik, Ju pofája nem érdekel, Apa pedig már nagyban horkol... Föltettem az egyetlen _Omega_ lemezemet, és egymás után ötször leforgattam, azt, hogy _Ha én szél lehetnék_... Közben olvastam, és utána is. Az idő lassan múlott, pedig nem vártam semmit, esetleg egy szokványos fejmosást, amit Apa helyezett kilátásba. ___Épp arra tartottunk, a Piramis irányába. Klassz hely, fönt van magasan, egy ledöntött kőoszlop tövében. Nyugodt hely. Jó leülni a mohás kőlépcsőre... Fönt, a lépcsőfokok legtetején vetjük el magunkat... Itt nem beszélget senki. Ülünk és hallgatunk. Nézzük az alkonyatot, a hegyeket, a folyót. ...Vannak, akik csak egymást nézik. Egy csirke ölében egy krapek feje, és órák hosszat bámulják egymást. Néha csókolóznak. Én még nem csókolóztam. ... A Nagy Fürtöshajú minden izgalom és bejelentés nélkül pengetni kezdi a gitárját. Mindenki marad a helyén, mégis mintha megéledne a Piramis. Aki ismeri a dalt, csöndesen nekifohászkodik. Megy le a nap, alkonyodik... ___Irwin és Scott a kezdetleges holddzsipen elindultak a Szent György-kráter felé. De ezt már nem mutatták; a kamera a dzsip orrára volt szerelve, és menet közben nem felvételezett..."

Németh István - Lélekvesztőn
Az ​itt egybegyűjtött írások - műfajuk szerint jegyzetek, kisesszék - a huszadik század utolsó évtizedében fogantak egy felbomlásnak indult ország peremvidékén, végvidékén, amelyet a történelem folyamán neveztek Délvidéknek, majd Vajdaságnak, amely épp az említett évtizedben veszi el egykori jellegét. A jegyzetek, amelyeket az író papírra vet, erősen szubjektívek, minden mondatukat egyféle "édeni lét" elvesztésének a kétségbeesése hatja át, amely valójában sohasem volt "édeni", mégis mind ez ideig megmaradt legalább a remény, hogy ha akár sanyarú mivoltában is, de megtartható. A jegyzetíró lépten-nyomon a pusztulás jeleit tapasztalja maga körül, nem titkolhatja balsejtelmeit, félelmeit: nem rejti el szorongásait, lejegyzi őket. Ez a dolga. A világnak egy kicsiny, elfelejtett szigetén rögzíteni igyekszik egy állapotot, egyfajta közérzetet, amely nem is biztos, hogy az, csupán egy öregedő író rémálma ezen a sötét, tragikus ezredvégen.

Kollekciók