Ajax-loader

Németh István könyvei a rukkolán


Dr.Antalfy Györgyné - Dr. Bálint Alajos - Dr.Beretzk Péter - Korek József - Liebmann Béla - Dr. Madácsy László - Magyar László - Dr. Moholy Károly - Dr. Nagy Zoltán - Németh István - Szeged
Szeged- a legnagyobb dél-magyarországi város- idegenforgalmi vonzereje eléggé közismert, de ez a vonzás főképp idényjellegűen mutatkozik meg: az ünnepi játékok során. Az útikönyv Szeged közeli és távolabbi környékére is elvezeti az érdeklődőket.

Nemeth-istvan-vadalma_5yt6id8u
elérhető
0

Németh István - Vadalma
"Mi ​maradt meg a gyermekkoromból? - teszem föl a nagy kérdést, s a választ bizony alig tudom értelmes szavakba foglalni. Nem is könnyű ez. Mert hiszen erre a kérdésre kerestem a feleletet ebben a könyvben is, amely arról az ártatlannak tűnő nyugtalanságról szól, arról a könnyen bekalandozható zöld ligetről, ahol még minden édes ízű és bódító illatú, de ahol a tündérkert gyümölcsfái már suttyomban érlelni kezdik fanyar terméseiket. Már ebből is látszik, hogy nem lélegzetelállító történetet akartam elmondani, mert őszintén próbáltam szólni a már nem is olyan nagyon őszinte és ártatlan gyerekekről. Hősömet a városból a faluba küldtem vissza, oda, ahol én is éltem valamikor, amikor még úgy éreztem, hogy a föld egy összetörhetetlen színes üveggolyó. Vagy vadalma. Lám, az is milyen csábító, míg bele nem harap az emberfia! Mégis, most azt szeretném, ha megkóstolnátok ezt a Vadalmát."

Németh István - Németország nemzetközi szerződései 1918-1945
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Horváth István - ...és ​a falak leomlanak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Császárságból ​diktatúrába
A ​kötet a német történelem sorsfordító eseményeit tekinti át 1904-tól 1946-ig. A kötet tartalma a gazdasági, társadalmi, katonai és pénzügyi változásokat és tendenciákat egyaránt érinti. A könyv négy részre bomlik: I. Mitteleuropa és páneurópa; II. Az első világháború; III. Weimar - a nácizmus "melegágya"; IV. A "Harmadik Birodalom". A négy részben a szerző a kora-újkori eredetű imperiális porosz-német államszervezet felbomlását, a háborús krízist, az azt követő gazdasági válság hatását, majd a náci birodalom felemelkedését és bukását dokumentálja. A kötet rendszerezett, problémacentrikus és gazdag jegyzetanyagot vonultat fel, emellett életrajzi összefoglalók és egy részletes időrendi áttekintés teszik igazán használható kézikönyvvé.

Németh István - Hatalmi ​politika Közép-Európában
1815–1945 ​között a német és osztrák-magyar Közép-Európa-politika változó történelmi funkciót szolgált: biztonságpolitikai alternatívát a Kelettel, vagyis Oroszországgal szemben. A Közép-Európa gondolat összefonódott a nagy-német eszmeiséggel is, amely a vámegységet, a szabad kereskedelmet és az össznémet vasúthálózat kiépítését szorgalmazta. Jelentette Anglia békés gazdasági versenyben való legyőzését, az európai béke konszolidálását, majd egy közép-európai föderációt Bismarck kis-német megoldásával, illetve az Egyesült Államok és Oroszország túlsúlyával szemben. Számításaik szerint a Közép-Európával megerősödött Németország pedig negyedik világhatalommá válhat Nagy-Britanniához, Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz hasonlóan. Az első világháborúban a Német Birodalom és Ausztria-Magyarország szoros szövetségére épülő elképzelés azonban meghiúsult a német katonai vezetés nyomása miatt. A két monarchia szorosabb együttműködésének végül is gátat szabott az első világháború folytatásáról, illetve a megszállt Lengyelország sorsáról folytatott vitájuk. 1918 nyarán létrejött megállapodásuk pedig már hatástalannak bizonyult.

Németh István - Fordulat ​után
A ​Fordulat után Németh István eddig még kiadatlan legújabb, ám egyben legrégibb kötete. E kuriózumnak számító könyv a fiatal Németh István tollát dicséri. Biztos információk nincsenek a megírás idejéről, nem határozható meg, hogy az első, a Parasztkirályság című novelláskötete (1954) küszöbének tekinthetjük a most megjelent kisregényt, vagy a Parasztkirályság volt az indulás. A két kötet születése azonban időben közeli, hiszen mindkettőben felismerhető az a korai stílus és élményvilág, amely az írói pályán induló Németh sajátja. A kitűnő megfigyelő és az embereket, környezeteket, állapotokat biztos kézzel megrajzoló író körvonalazódik. Megfigyelésének helyszíne a falu, kizárólag a falu világa. A Fordulat után azt az időszakot rögzíti, amikor a második világháborút követő szövetségi világ megkezdődik, amikor szövetkezetekbe kényszerül a nép, amikor a beszolgáltatások történnek, amikor az emberek egy felsőbb jóra hivatkozva egymás ellen fordulnak. Németh István fantasztikusan megrajzolt elbeszélője kettős pozíciót tükröz, egyrészt azét, aki lelkesen és kíméletlenül dolgozik a szövetkezetnek, másrészt azét, aki emberként próbálja végezni a munkáját. A kötet fedőlapja és belső illusztrációi letisztult minimalizmusukkal Sirbik Attila és Sütő Anna munkáját dicsérik.

Németh István - Jusztika
A ​szövegek szelektálásának művelete kihívásnak minősül egy ilyen gazdag írói és publicisztikai opus vonatkozásában. Mák Ferenc a régió, főként pedig a falu (önvallató) narratívájának alakulástörténetére, kifürkészhetetlen sokrétűségére fókuszált (…). A kötet a karaktert helyezi előtérbe, többnyire a zökkenőkkel teli életutat bejárt jellemet, a szegénység vetületeit, az ideológiai megpróbáltatásokat, a szubjektum kommunikációs lehetőségeit és korlátait. (…) A befogadó számára felfedezés ez a válogatás, hiszen „ő” is gyakorolhatja a megfigyelés műveletét. A kötetből kiviláglik, hogy kezdetben mennyire dominálnak a novellákban a pergő dialógusok, később a lírai hangvétel, a vallomás vagy éppen a szaggatottság és szétszabdaltság érzékeltetése, a metadiszkurzív olvasásra késztetés igénye tűnik fel. (…) Kiemelkedik az elbeszélői szenzibilitás és tapintat, valamint a mikrotörténeti fogékonyság. A szomszédi viszony, a szomszédság hálószerű összefüggései ugyancsak változatosak. A kötetkompozíció precízsége az olvasó számára is támpontként szolgál(hat), a záró novellák/szövegek pedig az újra aktuálissá vált diszkurzív kérdések felé irányítják a figyelmet. Mák Ferenc összeállításában a művelődéstörténeti szemléletmód, az interdiszciplináris látásmód is kifejezésre jut. Hózsa Éva

Németh István - Felhőnézők
Németh ​István kötetében egy csokorra valót találunk a szerző gyermeknovelláiból. A kötetet Léphaft Pál illusztrálta. Résnyi átjárások, finom áttűnések, érzékeny átalakulások révén képes Németh István gyermeknovelláinak első és harmadik személyű, az eseményeket átélő, vagy empatikusan megértő/megérző - sohasem kívülálló - elbeszélője a gyermekvilág jelenségeinek és tartalmainak széles színskálájú, mozgalmas megjelenítésére. (Bence Erika)

Fiziker Róbert - Németh István - Ausztria ​a 20. században
Ausztria ​és Magyarország 1867–1918 között államszervezetileg is kapcsolatban állt egymással. Az első világháborút lezáró békeszerződések nyomán azonban útjaik és történelmi fejlődésük elvált egymástól. A 20. század első harmadában a két ország európai szintű gondolkodói részéről ugyan több kísérlet történt országaik közelítésére és a dunai térség államainak együttműködésére, de a nagyhatalmi politika és a nemzeti rivalizálás végül meghiúsított minden összefogást. 1945 után Magyarország szerencsétlenebb helyzetbe került, mert 1991-ig a szovjet megszállási-, illetve befolyási övezet része maradt. Ugyanakkor Ausztria négyhatalmi megszállása az 1955-ben aláírt államszerződéssel és katonai semlegességével kedvező irányba fordult. Mivel a szovjet megszálló csapatok is elhagyták az országot, így már annak teljes egésze – gazdaságilag és politikailag egyaránt – nyugati irányba fordulhatott. Mivel az osztrák példa egy év múlva Magyarországon is célként merült fel, Ausztria lelkiismeret-furdalást érzett az 1956. októberi magyar felkelés szovjet leverése miatt. Ezért rendkívül humánus menekültügyi politikát folytatott a „vasfüggönnyel” elzárt Magyarország lakosaival szemben. 1989 nyarán pedig már közösen vettek részt a „kerítés” felszámolásában, az NDK állampolgárainak nyugatra menekítésében és vele a német egyesítéshez vezető folyamat egyengetésében. A két ország végül az Európai Unióhoz való csatlakozással (1995, illetve 2004) foglalta el szerves európai pozícióját. Az „osztrák út” sikerét jelzi, hogy 2009-ben Ausztria egy főre jutó GDP-je 45 686 amerikai dollár volt, amellyel a 9. helyet foglalta el a világban. Magyarország ugyanekkor 12 914 amerikai dollár GDP-vel a 47. helyen állt. Magyar szerzők először vállalkoznak a szomszédos ország 20. századi történetének és a magyar–osztrák kapcsolatoknak objektív bemutatására.

Németh István - Sebestyén
"...Itt ​ma, úgy látszik, mindenki meg van bolondulva... Fölugrottam és bementem a szobámba. Mama úgyis kiengesztelődik, Ju pofája nem érdekel, Apa pedig már nagyban horkol... Föltettem az egyetlen _Omega_ lemezemet, és egymás után ötször leforgattam, azt, hogy _Ha én szél lehetnék_... Közben olvastam, és utána is. Az idő lassan múlott, pedig nem vártam semmit, esetleg egy szokványos fejmosást, amit Apa helyezett kilátásba. ___Épp arra tartottunk, a Piramis irányába. Klassz hely, fönt van magasan, egy ledöntött kőoszlop tövében. Nyugodt hely. Jó leülni a mohás kőlépcsőre... Fönt, a lépcsőfokok legtetején vetjük el magunkat... Itt nem beszélget senki. Ülünk és hallgatunk. Nézzük az alkonyatot, a hegyeket, a folyót. ...Vannak, akik csak egymást nézik. Egy csirke ölében egy krapek feje, és órák hosszat bámulják egymást. Néha csókolóznak. Én még nem csókolóztam. ... A Nagy Fürtöshajú minden izgalom és bejelentés nélkül pengetni kezdi a gitárját. Mindenki marad a helyén, mégis mintha megéledne a Piramis. Aki ismeri a dalt, csöndesen nekifohászkodik. Megy le a nap, alkonyodik... ___Irwin és Scott a kezdetleges holddzsipen elindultak a Szent György-kráter felé. De ezt már nem mutatták; a kamera a dzsip orrára volt szerelve, és menet közben nem felvételezett..."

Németh István - Tejútrendszer
Miért ​így alakul a világtörténelem? Miért fontos, hogy nagyobbak legyenek az igényeink, mint a lehetőségeink? Hőseinket is vágyaik vezérlik, amikor elindulnak a számukra kijelölt zsákutcába, ahonnan csak időgéppel juthatnak ki. A két mérnök az időgép építésében eleinte komoly eredményeket ér el, mert segítenek nekik azok, akik kiválasztották őket a világtörténelem legfontosabb és legkülönösebb küldetésének teljesítésére. A szigorúan csak tizenhét éven felüli olvasók kellemesen szórakozva olyan titkokat ismerhetnek meg, amelyek megfejtésén tudósok, filozófusok mindeddig hiába fáradoztak. A múlt és a jövő rejtélyeiről sorban lebbennek fel a fátylak, és még a sokat tapasztalt olvasókat is komoly meglepetések érik.

Németh István - Németországi ​alternatívák 1918-1933
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - El ​Grecóról és más mesterekről
Mit ​lehet tudni a saját korában nemzetközi hírű műgyűjtőről, Jánoshalmi Nemes Marcellről, akinek mesébe illő, kalandos életútjáról, nagyvonalú műgyűjtői és mecénási tevékenységéről már életében legendák születtek? Mikor s milyen körülmények között került a Bűnbánó Magdolna, El Greco egyik híres festménye vagy Mányoki Ádám emblematikus Rákóczi-portréja a magyar állam tulajdonába? A híres 17. századi holland festő, Rembrandt Harmensz van Rijn művei közül valójában hány saját kezű alkotás vagy hagyományosan neki tulajdonított kép található a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében? Mit szimbolizálhat egy láncra kötött majom egyes 17. századi holland festményeken? Miért nem ismerte fel rögtön Mária Magdolna a feltámadása után elsőként neki megjelenő Krisztust? Mi köze lehet idősebb Pieter Bruegel Németalföldi közmondások címen ismert híres festményének egyes késő középkori templomi faragványokhoz? Németh István tanulmánykötetének írásai ilyen és hasonló kérdéseket feszegetnek, bevezetve az olvasót a stíluskritika, a keresztény és profán ikonográfia, illetve a hazai műgyűjtéstörténetének rejtelmeibe.

Radványi Orsolya - Németh István - El ​Grecótól Rippl-Rónaiig / El Greco to Rippl-Rónai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Kovács Ágnes - Ínyencfalatok ​mikrohullámmal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burány Nándor - Dudás Károly - Tari István - Németh István - Szórványban
A ​Szórványban című könyv, melynek szerzői: Burány Nándor, Dudás Károly, Németh István és Tari István, műfaji meghatározás szerint riportkötet, de voltaképpen ennél sokkal, de sokkal több: így egybegyűjtve a szórványban élő vajdasági magyarság szociográfiai vizsgálata, egyfajta helyzetfelmérés, helyzetkép is - attól függetlenül, hogy 10, 15 vagy 20 évvel ezelőtt íródott -, amely rámutat a szórványban élők sajátos gondjaira, megnevezi a problémákat, és utal az esetleges megoldásokra is, ugyanakkor azonban be is mutatja a vajdasági magyar szórványközösségeket (ha szabad így fogalmaznom). Az említett négy szerző a helyszínen tapasztaltakból és az ott látottak és hallottak alapján rajzolja meg egy-egy mikroközösség életvitelét, gondjait-bajait. Miközben ezeket az írásokat olvassuk, sokszor elszorul a szívünk, mert szociográfiai tényanyaguk azt sugallja, hogy itt, közvetlen környezetünkben, egyik-másik kis közösségben honfitársainknak nem adatott meg mindaz, ami nekünk. Hogy néhol létfontosságú a magyar tagozat megnyitása az általános iskolában, hogy nagy gond a falu lakosságának elöregedése, a fiatalok elvándorlása, a gyors ütemű beolvadás, a magyar sajtó és a magyar könyvek hiánya stb. Ez a kötet valóban tükröt tart társadalmunk elé, és szépítgetés nélkül tárja fel azt a valóságot, amelynek tragikumára sokan csak az olvasása közben döbbennek majd rá. Merthogy eddig is tudtuk, hogy szórványban élni eleve hátrányos: Bánátban is, Bácskában is, Szerémségben is, de e kis közösségek problémáit nem tudatosítottuk a megfelelő módon, nem ösztönzött bennünket cselekvésre. E kötet szerzőinek riportalanyai tudatosan vállalják a szórványhelyzetből adódó előnytelen állapotot, beleszoktak már, belefásultak, megtanultak benne élni. Ugyanakkor korlátozott lehetőségeikhez mérten, leleményességüknek köszönhetően próbálnak tenni valamit helyzetük javítása érdekében, vagy talán helyesebben: helyzetük további romlása ellen. Tisztelet és elismerés a riportalanyoknak, akik közül sajnos sokan már nem élnek, ugyanakkor pedig a szerzőknek is, akik nem egyszerű újságírói feladatra vállalkoztak, amikor belekezdtek ebbe a munkába

Németh István - Hajnali ​utazás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Adventi ​örömök
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős Iván - Schmidt Endre - Németh István - Székely László - 1001/1 ​játék C64/128
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Akik ​az időket szolgálták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Lélekvesztőn
Az ​itt egybegyűjtött írások - műfajuk szerint jegyzetek, kisesszék - a huszadik század utolsó évtizedében fogantak egy felbomlásnak indult ország peremvidékén, végvidékén, amelyet a történelem folyamán neveztek Délvidéknek, majd Vajdaságnak, amely épp az említett évtizedben veszi el egykori jellegét. A jegyzetek, amelyeket az író papírra vet, erősen szubjektívek, minden mondatukat egyféle "édeni lét" elvesztésének a kétségbeesése hatja át, amely valójában sohasem volt "édeni", mégis mind ez ideig megmaradt legalább a remény, hogy ha akár sanyarú mivoltában is, de megtartható. A jegyzetíró lépten-nyomon a pusztulás jeleit tapasztalja maga körül, nem titkolhatja balsejtelmeit, félelmeit: nem rejti el szorongásait, lejegyzi őket. Ez a dolga. A világnak egy kicsiny, elfelejtett szigetén rögzíteni igyekszik egy állapotot, egyfajta közérzetet, amely nem is biztos, hogy az, csupán egy öregedő író rémálma ezen a sötét, tragikus ezredvégen.

Németh István - Vadalma ​/ Sebestyén
A ​kötet a nyolcvanéves Németh István gyerekeknek szánt két regényét tartalmazza. A Vadalma a falun nyaraló városi fiú élménybeszámolója, a Sebestyén pedig a kamaszodó városi fiúnak a történetét mondja el a városi zsargon stilisztikáját is felhasználva.

Németh István - A ​Német Szövetségi Köztársaság 1949-2009
A ​Német Szövetségi Köztársaság alapítói: Konrad Adenauer és Carlo Schmid kétségbe vonták, hogy az új állam sokáig fennmaradhat. Egységes államukat féltve, a nyugatnémetek csak vonakodva, amerikai sürgetésre járultak hozzá az önálló állam alapításához. Az 1949-ben parancsra megalakuló állammal azonban egyértelmű sikertörténet kezdődött: Konrad Adenauer kancellársága alatt kivívta szuverenitását és integrálódott a Nyugatba, Willy Brandt kancellár elfogadtatta a németekkel a vereséggel járó áldozatokat, s kibékítette az országot Kelettel, Helmut Kohl pedig egyesítette az 1949-ben természetellenesen megosztott országot. Minden kancellára hozzáadott valamit az ország fejlődéséhez, s igényt tartott az önrendelkezésre és az egyesítésre. Az NSZK szuverén módon leküzdte az 1970-80-as évek olajválságát, a RAF-terrorizmust és a német egyesítés problémáit, s virágzó exportgazdasággal rendelkező, tekintélyes, 82 milliós középhatalom született. A legjobb állam, amelyet eddig a németek létrehoztak. Amikor 1989 novemberében ledőlt a berlini fal, a keletnémetek vonakodás nélkül a csatlakozás mellett döntöttek. Brandt szavaival: Most összenő, ami összetartozik. 1990-ben a németek nemzeti kérdése megoldódott. S vele megkezdődött Európa egyesítése is.

Németh István - A ​német császárság
A ​német császárságot 1871. január 18-án, a győztes német-francia háborút követően a versailles-i palota tükörgalériájában kiáltották ki. A porosz Hohenzollern-dinasztia vezetésével, kisnémet bázison először alakult meg a németek nemzeti állama. A császárság bel- és külpolitikai fejlődésére 1890-ig első kancellárja, Otto von Bismarck személyisége nyomta rá bélyegét. A Német Birodalom a 19. század utolsó évtizedeiben jól fejlett ipari állammá vált. 1888-tól, II. Vilmos császár uralkodása alatt az államférfiúi önuralom és az okos mértékletesség régi erényei helyére lépő új szellem már nem megőrizni akart, hanem mindenáron előre haladni, s ez rendkívül kockázatos politikai lépésekben mutatkozott meg. A világhatalmi pozíció megszerzésére való törekvés, a német fegyverkezési program azonban végül a bismarcki szövetségi rendszer felbomlásához és Németország külpolitikai elszigeteltségéhez vezetett, s ez nagyban hozzájárult az első világháború kirobbanásához. Az alkotmányos monarchia 1918. november 9-én II. Vilmos lemondásával és Hollandiába távozásával ért véget.

Németh István - Az ​első világháború 1914-1918
1914. ​július végén a négy nagyhatalom (a Német Birodalom, Ausztria–Magyarország, Franciaország és Oroszország) – különböző gyarló megfontolásból – tudatosan vállalta az európai háborút, s azért valamennyien felelősek voltak. Létfontosságú érdekeik kölcsönösen kizárták egymást, ez vezetett az általános háborúhoz. A Monarchia úgy érezte, puszta léte forog kockán. Szentpéterváron attól tartottak, hogy Oroszország nagyhatalmi státusza válik komolytalanná, ha nem reagálnak Szerbia megtámadására. De szemet vetettek Konstantinápolyra és a török tengerszorosokra is. Németország úgy vélte, hogy a Monarchia nagyhatalmi pozíciójának megőrzése saját létkérdése is, amelyet a hármas antant veszélyeztetett. Poincaré Franciaország biztonságát hozta fel indoknak az oroszokkal való szövetségkötésre. A háborúból Nagy-Britannia sem maradhatott ki, hiszen Európa hatalmi egyensúlya, azaz saját biztonsága forgott veszélyben. A két szemben álló szövetségi rendszer (központi hatalmak és az antant) elsődleges célja nem kisebb-nagyobb területi gyarapodás, hanem az ellenfél szétzúzása volt. A tömeghadseregek katonai mozgósításának új logikája pedig a háború világméretűvé szélesedéséhez vezetett. A 20. század „őskatasztrófája” hallatlan áldozatot követelő, s mély változásokat kiváltó esemény volt. Megrázkódtatta és lerombolta a civilizált világ egy részét; összesen 20 millió halottat és 21 millió sebesültet és rokkantat eredményezett. A korábbi Európa politikailag, gazdaságilag és kulturálisan összeomlott. Európa – s talán a világtörténelem – alakulására is azonban legnagyobb hatással az első világháborúból kinövő és hatalomra jutott totális ideológiák és mozgalmaik hatottak: a bolsevizmus (1917), a fasizmus (1922) és a nemzetiszocializmus (1933), amelyek a világtörténelem legnagyobb emberáldozatával járó második világháborúba sodorták a népeket.

Pomogáts Béla - Lovas Ildikó - Toldi Éva - Balogh István - Utasi Csaba - Gobby Fehér Gyula - Németh István - A ​Gerard írójáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh István - Lepkelánc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paksa Katalin - Németh István - Muravidéki ​magyar népzene / Premurska madžarska ljudska glazba / Hungarian Folk Music of the Mura Region
A ​Muravidéki magyar népzene című kötet nagy fontosságú, hiánypótló monografikus munka, amely tudományos és gyakorlati szempontból is egyaránt jelentős. Megjelenésével többé nem képeznek fehér foltot a magyar népzene térképén a történelmi Zala és Vas vármegyéknek a mai szlovén államhoz került részei. A szakmailag hiteles gyűjtemény egyetemességre törekedve összegzi a tájegység népzenéjét, emléket állítva az elmúlt évtizedek kevés számú, de nagy fontosságú kutatóinak, akik a Mura menti magyar népzene feltárása és megőrzése terén kimagaslót alkottak. A monográfia 356 muravidéki adatot tartalmaz, melyek elsősorban hangfelvételek, továbbá Horváth Károly könyvének felhasznált, illetőleg hivatkozott darabjai. A gyűjtések eredménye 210 kotta segítségével kerül bemutatásra. A hangzó melléklet – amelyen összesen 175 felvétel szerepel az MTA BTK Zenetudományi Intézet Népzenei Gyűjteményéből – segíti mindazokat, akik szeretnék megtanulni és hitelesen előadni a dalokat. A kötet bevezető tanulmánya a magyar mellett, szlovén és angol fordításban is olvasható.

Németh István - Műtárgyak ​a boncteremben
Németh ​István immár több mint húsz éve publikál rendszeresen a Lege Artis Medicinae (LAM) orvostudományi folyóirat kulturális rovatában különböző képzőművészeti és kultúrtörténeti témákat érintő tanulmányokat, amelyeket lényegében egyetlen dolog köt össze: közvetve vagy közvetlenül mindegyiknek van valamilyen orvostörténeti vonatkozása. A most megjelenő kötetben ezek közül 22 tanulmány kapott helyet. A tudományos ismeretterjesztő kategóriába sorolható írásművek alapvető célja nem korábban még sehol nem publikált, új kutatási eredmények közzététele, hanem hasznos és érdekes ismeretek, összefüggések, tények megosztása egy szélesebb olvasóközönséggel, tudományos igénnyel, de közérthető, élvezetes formában. Ezekre az adott tudományterület eredményeit összefoglaló s népszerűsítő munkákra ideális esetben valóban ráillik, hogy nem csupán tanítanak, de egyúttal szórakoztatnak is.

Németh István - Európa-tervek ​1300-1945
A ​tényfeltáró kötet kötelező olvasmány valamennyiünk számára, hiszen enélkül érthetetlen napjaink Európájának egyesülési folyamata, amely mindannyiunk ügye. A szerző a legújabb nemzetközi és hazai szakirodalmi bázis és dokumentumok alapján magyarul először teszi hozzáférhetővé az európai egyesülés terveit és megvalósításukat. Hozzájárulva annak tisztázásához, milyen történelmi korszakokon keresztül jutottunk el napjaink Európájáig, hogyan működik, melyek valódi hajtóerői és milyen fejlődési képességekkel rendelkezik. A kötetből megismerjük, milyen hosszú távú érdekek, véletlen konstellációk és személyes teljesítmények járultak hozzá az európai összefogás kialakulásához, illetve megvalósuláskor milyen más elképzelések szorultak háttérbe. A kötetből egyértelműen kiderül az is, hogy az európai integráció mélyen gyökerező gazdasági, politikai és biztonsági szükségszerűség, s Magyarország a nyugat-európai és közép-európai terveknek nemcsak részese volt, hanem számos nemzetközi tekintélyű elméleti és gyakorlati személyiséget is adott megvalósulásukhoz.

Juhász József - Németh István - Dr. Tétényi Zoltán - Jogi ​ismeretek
Megújult ​kiadványunk segítséget nyújt mind a vállalkozási, államháztartási, mind pedig a pénzintézeti szakon tanuló hallgatóknak a mérlegképes könyvelői képzés jog tantárgyból teendő szóbeli vizsgáihoz. A tételvázlat fejezetrendje a Jogi ismeretek című tankönyv fejezetrendjéhez igazodik.

Kollekciók