Ajax-loader

Szabó István könyvei a rukkolán


Szabó István - Hajnalok ​hajnala
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó István - Veréb József - Töritréning II.
Történelem gyakorlótesztek érettségizőknek és felvételizőknek. Kérdések és megoldások/Felvételi próbatesztek

Szabó István - Növények ​ápolási munkái, betakarításuk és tárolásuk
Az ​ápolási munkák célja a termék minőségének javítása, melynél szem előtt kell tartanunk a növény biológiai igényének optimális , vagy azt megközelítő kielégítését, adott műszaki alapok maximális kihasználhatóságát, a szükös kézimunka csökkentését az anyagok, eszközök energiatakarékos felhasználását cél a gazdaságosság állandó javítása. Ehhez nyújt segítséget az a Növények ápolási munkái című kiadvány.

Szabó István - A ​csiperke, a laska és más gombák termesztése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó István - Veréb József - Töritréning ​I-II.
Könyvünket ​azoknak ajánljuk, akik elhivatottan foglalkoznak a történelemtanulással. A tréning a forgalomban lévő középiskolai történelemkönyvek anyagát tartalmazza két egymáshoz kapcsolódó kötetben. A történelem előtti kortól napjainkig terjedő ismeretanyagot elsősorban a számonkérés és ellenőrzés szempontjai alapján rendszereztük. A tréning akkor éri el a kitűzött célt - a sikeres vizsgát -, ha rendszeres és elmélyült tanulással párosul. Ez nem zárja ki, hogy a TÖRITRÉNING-t szellemi vetélkedőkhöz, illetve önálló ismeretszerzéshez is felhasználják az olvasók.

Szabó István - Isten ​teremtményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó István - Napkelte ​délben
"Szabó ​István a barátom! Talán csupa nagybetűvel kéne írnom ezt, sok mindent végig csináltunk együtt... Alig kamaszként kezdtük az életet a gimnáziumban, s talán együtt ittuk meg az első vodkát is. Együtt énekeltük a poo-beat dalokat Szilvásváradon egy barlangban, aztán lógtunk a gimiből, éltük a kamaszok gondtalan életét. Tizennyolc évesen egy papírral a kezünkben azt hittük, megértünk. (...) A múlttal szembenézni nem könnyű. Nagy dolog okulni belőle, s talán még nagyobb ezt úgy megtenni, hogy mások is láthassák a lélek legmélyét. Kedves Olvasó! A barátom kitárta a lelkét önöknek. Engedjék magukhoz, okuljanak belőle, szeressék az írását. Megérdemli." (Kálomista Gábor producer)

Szabó István - Ausztria ​államszervezete 1918-1955
Legújabb ​kori magyar alkotmánytörténet; Német alkotmánytörténet 1806 után; Osztrák alkotmánytörténet 1848 után

Szabó István - Az ​igazság nyomában
"(...) ​Boldogságra és harmóniára törekszünk. Ez azonban nem feltétlenül áll összhangban azzal, hogy törvényszerűségeket, szabályokat alkotunk, amelyeket megpróbálunk ráerőltetni másokra. Az ilyen irányú törekvések okot adhatnak a különböző nézőpontok összeütközésére, harcokra és háborúkra. Így ez a megfoghatatlan fogalom, az Igazság, rengeteg szenvedést is okoz. De valóban szenvedni kell miatta? Könyvemben megpróbálok az Igazság különböző értelmezéseiből egyet kovácsolni. Keresem azt az esszenciát vagy magot, amely törvényszerűségeivel helyes úton tarthatja életünket. Egyúttal szeretnék rávilágítani a részigazságok végtelen halmazára, amelyek oly sokszor idéznek elő szenvedést azzal hogy eltávolítják az embereket egymástól." (A szerző)

Szabó István - A ​magyarság életrajza
A ​magyarság életrajza, melyet új kiadásban csaknem fél évszázad múltával vehet kézbe az olvasó, Szabó István gazdag életművének egyik legjellegzetesebb darabja, település- és népiségtörténeti tanulmányainak szintézise. E munkája miatt 1945, főként azonban 1948 után sokfelé támadás érte szerzőjét. Újraolvasva a magyarul 1941-ben, német fordításban 1944-ben megjelent kötetet, meggyőződéssé érlelődhet sokunk nézete: a támadások alaptalanok voltak, mert előítéletekre és nem tényekre alapozódtak. A féktelen nacionalista uszítás időszakában, a II. világháború népirtó őrülete közepette Szabó István egy jottányit sem engedett a humánumból, a történeti igazságból, a szenvedélyektől mentes realitásból. A magyar önismeretben ezért lehet e kötet fél évszázad múltán is biztos kalauzunk.

Szabó István - Bolhák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó István - Gépészeti ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó István - A ​magyar igazságszolgáltatás történetének vázlata az államalapítástól napjainkig
Tartalomból: ​Az igazságszolgáltatás szervei az államalapítástól 1848-ig; Az igazságszolgáltatás szervei 1848-tól napjainkig: A bírák jogállása, A rendes bíróságok, A különbíróságok, Az igazságszolgáltatás egyéb szervei

Szabó István - A ​műszaki mechanika alapjai
A ​Műszaki mechanika c. könyv a Tankönyvmester Kiadó gépészeti és rokon szakmák számára készített szakmai tankönyvcsaládjának egyik alapozó tankönyve. A könyv a statikai és a szilárdságtani ismeretek tárgyalásával kezdődik. Ez a két téma képezi a tantárgy alapját. Ezután a kinematika, a kinetika, az energetika, a merev testek kinetikája, a folyadék mechanikáján belül a hidrosztatika és a hidrodinamika, valamint - nagyrészt a gázok mechanikájával foglalkozó - hőtani fejezetek következnek. Mindezeket didaktikus megközelítésben tárja fel a könyv, mintapéldákon, feladatokon és ellenőrző kérdéseken begyakoroltatva a tananyagot.

Szabó István - Vetésforgó ​és öntözés
A ​vetésforgó és az öntözés mai a legfontosabb agrotechnikai eljárások közé tartozik. Nélkülük nincs eredményes növénytermesztés. A kötet megad minden alapvető ismeretet ahhoz, hogy a körülményeknek legmegfelelőbb vetésforgót megszerkesszük és alkalmazzuk. Megismertet továbbá termesztett növényeink vízigényével és talajaink vízgazdálkodásával, ennek alapján segít meghatározni, mit, mikor és hogyan öntözzünk.

Szabó István - Jobbágyok ​- parasztok
Szabó ​István (1898-1969) a magyar parasztság történetének kimagasló, európai hírű kutatója volt. Négy évtizedes történetírói munkássága során e témakörből számos könyve és tanulmánya jelent meg. Írásai a honalapítástól a tőkés termelés századáig ívelő, mintegy ezeréves korszak valamennyi fontos agrártörténeti kérdését érintették. Tanulmányaiban mindig az eredeti forrásokra támaszkodott, s vizsgált témáit a nagy európai összefüggésekre figyelve bontotta ki. Az itt megjelenő tanulmányok 1938 és 1966 között íródtak, s két értekezés kivételével a szélesebb szakmai vagy olvasóközönséghez sohasem juthattak el. A kiválasztott írások a magyar parasztság történetének legfontosabb csomópontjait ragadják meg. Az első tanulmányok az egységes jobbágyosztály kialakulásának történeti folyamatát boncolják; a következők Dózsa felkelt népe legelszántabb csoportjának – a hajdúknak – szerepét vizsgálják, s a parasztháború bukását követő időben újra röghöz kötött parasztság osztályviszonyait elemzik. Végül a forradalmi jobbágyfelszabadítás történeti körülményeinek, előzményeinek és a rendezés után feltörő problémáknak tárgyalása során az olvasó megismerkedik Kossuthnak idevonatkozó nézeteivel. Az utolsó tanulmányok a tőkés szabad verseny sodrába került parasztság küzdelmes útját tárják elénk.

Szabó István - Pszichológia
Ez ​a tankönyv a BKÁE Államigazgatási karán folyó igazgatásszervező képzés tananyaga, amely egy további (társadalom-lélektani) stúdium ismeretanyagával alkot szerves egységet. Olyan felsőoktatásba illeszthető - alapozó célú - összeállítás, amely önmagában is jól szolgálhatja a szociális munkás, továbbá a műszaki, gazdasági, gazdasági, kereskedelmi, vállalkozói jellegű képzésben résztvevők ilyen irányú tanulmányait; de hasznos segítséget nyújthat a pszichológiával fakultatív alapon ismerkedő hallgatók tanulásához - és természetesen lehet mondanivalója a lélektani ismereteik gyarapítására, felfrissítésére törekvő gyakorlati szakemberek, valamint a művelődésre törekvő nagyközönség számára is.

Szabó István - Varázslat ​kertje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó István - A ​középkori magyar falu
E ​kötettel a magyar parasztság története kiváló kutatójának posztumusz művét ajánlja kiadónk az olvasónak. Szerző ebben a munkájában új kutatási eredményekre támaszkodva a középkori magyar falu gazdasági és társadalmi szerkezetével foglalkozik. A könyv ezenkívül megismertet a telekszervezet rendjével és a falusi lakosság rétegződésével is. Színesen festi a falu mindennapi életét, képet ad a kor jogi és vallási szokásairól, ezek alakulásáról. Legrészletesebben a XV. század már kialakult jobbágytársadalmát mutatja be, mivel ez időből származó írott forrásanyag, főleg oklevelek formájában, már bővebben álltak rendelkezésre. A munka tudományos megállapításai a középkori magyarsággal kapcsolatos eddig ismeretlen tényekre világítanak rá; egyes következtetései pedig az összeurópai kérdésekkel foglalkozó történettudományt is új eredményekkel gazdagítják.

Szabó István - A ​hagymafélék termesztése
A ​könyv a fontosabb fajok (vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, téli sarjadékhagyma, metélőhagyma, salotta v. mogyoróhagyma) növénytani, élettani jellemzését, a termesztett fajtákat, szabadföldi termesztésüket, hajtatásukat, élelmezési és gazdasági jelentőségüket ismerteti.

Szabó István - Dobai Péter - Redl ​ezredes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó István - A ​csiperkegomba termesztése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas Ferenc - Szabó István - Határozott ​integrál I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó István - A ​barátság szelleme
Szabó ​István (1931–1976) a hatvanas-hetvenes évek kiemelkedő novellistája volt a Moldova–Sánta–Galgóczi-féle írói rajban. Nehezen írt, lassan; publikált kisprózája mellett azonban szenvedélyesen levelezett, kidolgozott levél-szövegei pontos írói munkák, amelyekben szarkasztikus humor, politikai irónia és etikus személyiségének sok mély személyes vallomása fogalmazódik meg. A kötet – egy portrét adó előszó után – időrendben közli a közel félszáz, írókhoz, könyvtáros barátaihoz írott, hosszabb-rövidebb leveleit. A könyv függelék szerű második részében önéletrajzi írásai, utolsó kötetébe szánt (a kiadói cenzúra által visszautasított) előszava és pár autobiografikus írás szerepel.

Szabó István - Szerelmesfilm ​- Technikai forgatókönyv
Most, ​hogy a Kedves Filmnéző kezébe veszi a Szerelmesfilm forgatókönyvét, kérem, ne tekintse irodalmi munkának, csupán egy film vázlataként, kialakulásának közbülső formájaként olvassa. A forgatókönyv írója filmrendező, nem érez képességet magában arra, hogy elképzeléseit irodalmi formában fejezze ki, célja csak annyi, hogy a felvevőgép és színészkollégái számára igaz helyzeteket és elmondható, színészi tehetséggel megtölthető mondatokat adjon, s hogy a filmért vele együtt felelősséget vállaló munkatársai számára egyértelművé tegye, mit akar majd mondani a filmmel, milyen hangulatokat akar létrehozni a forgatás során.

Szabó István - Hazulról ​odáig
Szabó ​István az ötvenes évek közepén megújult magyar próza sokhangú fiatal nemzedékéhez tartozott. Életművének két főszólama volt: a drámaiság és a líra. Novelláinak meleg fénye, amely mindig gyöngéd tárgyiassággal párosul, korántsem idilli világot ragyog be. Nemcsak ő küzd önemésztő igényességgel a végső szabatosságért, de hősei is körmük szakadtáig védik a maguk reményét és igazát. Jórészt drámai feszültségek erőterében, tragikus bekerítettségben vagy rögeszméik fogságában élnek, nehezen jutnak nyugvópontra, sebeket kapnak, gyanútlanul - vagy éppen támadnak, s ha a küzdelemben fölülkerekednek is, győzelmük súlyos tragédiák kezdete, s az ujjongó öröm mögött nemritkán felsötétlik a várható kudarc. A falu életformaváltásának, az átalakulás mély rétegeket megmozgató konfliktusainak aligha volt Szabó Istvánnál érzékenyebb-fogékonyabb tanúja és szavahihetőbb megörökítője a magyar prózában. Átélte, megszenvedte és törvényszerűnek tartotta a változásokat. Közvetlen közelről látta a büszke elzárkózást, a szorongó tanácstalanságot és a reményteljes elszánást. Csak a forrásvidéken volt igazán otthonos - abban a világban, melyet eszmélkedése hajnalán, gyerekszemmel fedezett föl. Íróként, felnőttként a legboldogabban ott időzött: emlékezete és képzelete már-már regénnyé szövődő novellákban teremtette újra gyermekkora szőlőhegyét, s a községi otthon gyötrelmes édenét, ahonnan vágy és keserűség indította útnak, s ahova később elemi erővel húzta vissza hűség és nosztalgia.

Szabó István - Gyökérzöldségfélék
A ​könyv az egyes gyökérzöldségfélék (sárgarépa, petrezselyem, zeller, pasztinák, retek, cékla, torma, feketegyökér) növény-, és élettani jellemzésével, termesztett fajtákkal, szabadföldi termesztésükkel, hajtatásukkal foglalkozik.

Szabó István - Bevezetés ​a szociálpszichológiába
A ​Bevezetés a szociálpszichológiába c. könyv átdolgozott és némileg bővített változatát veheti most kezébe az olvasó. Az 1994-ben megjelent első kiadás kedvező fogadtatásra talált, valóságos igényeket elégített ki; jól szolgálta az alapozó jellegű szociálpszichológiai oktatást mind a főiskolai szintű, mind a tanfolyami keretekben folyó speciális képzésben. Az első kiadás óta eltelt négy esztendő alatt a szerzőnek módjában állt konkrét oktatási tapasztalatokat szereznie az anyag taníthatóságáról, tanulhatóságáról és a szélesebb olvasóközönség körében való használhatóságáról, továbbá érdemi adatokat gyűjtenie a felhasználók véleményéről, igényeiről. Ezek figyelembevételével készült el a könyv jelen változata, amelyben új témaként szerepel az énazonossággal, a nemzeti identitással, a proszociális viselkedéssel, az attitűdméréssel, az ünneppel mint kollektív tudatjelenséggel, továbbá a társadalomlélektani kutatás módszereivel foglalkozó fejezetrész. Kisebb mértékben bővült a tartalmi mondanivaló (s ennek megfelelően módosultak a belső arányok) a kommunikációval, a társas kapcsolatok alakulásával, a csoportjelenségekkel, a formális kiscsoport fejlődésével és a tömegjelenségekkel kapcsolatos szövegrészeknél. Kiegészült az ajánlott irodalom jegyzéke, a könyv legvégén pedig helyet kapott a szövegben előforduló idegen szavak, szakkifejezések magyarázatát tartalmazó függelék. A szerző ezt az átdolgozott kiadást annak reményében bocsátja útjára, hogy könyve még alkalmasabb lesz eredeti szerepének betöltésére: jól szolgálhatja a szociálpszichológiai alapismeretek oktatását, az ismeretek szélesebb körű terjesztését, népszerűsítését, s mindezzel szerény mértékben hozzájárulhat a lélektani kultúra fejlesztéséhez.

Bense László - Fogarasi Lajos - Fülöp István - Kocsis István - Szabó István - Mezőgazdasági ​munkagépek I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó István - Gépelemek
A ​könyv A gépelemek alapjai c. könyvnél részletesebb feldolgozásban ismerteti a gépelemek és szerkezeti egységeik leggyakoribb fajtáit. Mintapéldák által bevezet a méretezési, ill. kiválasztási lehetőségeik megismerésébe is. Rövid fejezet foglalkozik a szabványosítás fontosságával, különös tekintettel a nemzetközi szabványok hazai alkalmazására. Ezután a kötőgépelemek, a rugók és a lengéscsillapítók, a csövek és csőszerelvények, a tengelyek és csapágyazásuk, a tengelykapcsolók, a fékek, a nyomatékátszármaztató hajtások és a mechanizmusok ismertetése következik.

Szabó István - Szerelem ​blues
A ​Szerelem blues sokkal több annál a dalnál, amit a regény egyik főhőse komponál. A Szerelemi blues azok mosolya, akiket boldoggá tesz a szerelem, de mind-azok könnye is, akik elbuknak az érzelmek viharában. Áldó emlékezete az égig emelkedetteknek, de kínzó mementója a porig alázottaknak. Könnyű nyári derű a napos oldalát élvezőknek, pusztító zivatar a menedékét nem találóknak. Valami azonban, mindenki számára közös benne: a regény teljes egészében valós eseményeken alapul, bár, az Olvasó elé tárt formában sosem történt meg. A Szerelem blues mégis igaz mese! Mindnyájunk meséje - a szerelem legendája.

Szabó István - Iskola ​a magasban
Tartalom: ​ _A második emeleten_ Utoljára Ügyes asszony - hitvány ember Te meg az Isten Vidéki megállónál Vasárnapi mise A második emeleten Lakásszentelő Valami ég! Tanulmány a törzsvendégről Legelső ütközetem _Vasárnapi továbbképző_ Valódi olasz fagylalt Hősies férfinap Vasárnapi továbbképző A mi vasárnapunk Az X. Belosztály folyosói _Otthon a szőlőhegyen_ Apám kérőben Otthon a szőlőhegyen Jó reggelt Lajos és Katica Újszövetség Hajnalok hajnala Az a délelőtt Iskola a magasban Keresztapám pipája Vesződség, békesség Arizona Jack Arizona Jack térdepel Hajnalok hajnala A másfelé bámuló Isten _Mese nélküli világban_ Önéletrajz (I) Majdnem három hétig... Első, igazán emlékezetes betűimet... Mese nélküli világban.... (I) Mese nélküli világban.... (II) Huszonöt éve... Levél Önéletrajz (II) _Győri János: Egy gyötrődő tehetségről_

Kollekciók