Ajax-loader

Pál József könyvei a rukkolán


Pál József - "Silány ​időből az örökkévalóba"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pál József - Megkötve ​születéssel és halállal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pál József - 1790 ​- Határ és szabadság az irodalomban
A ​kötet a modern Európa létrejöttének kritikus korszakát mutatja be egy sorsfordító esztendő ideje alatt készült irodalmi művek elemzése alapján. A kor értelmisége ekkor kényszerült először szembesülni az elvek és a gyakorlat, az eszmények és a valóság antagonizmusával. A francia felvilágosodás sikeres, de naiv derűlátását, az ésszerűség terjedésébe és a társadalmi fejlődésbe vetett hitét maga az 1789-es francia forradalom és következményei tették kétségessé, s a helyzetet a nemzeti érdekek gátlástalan megsértése tovább súlyosbította. A politikai állapotokra adott írói reakció egyetemes érvényű: mit jelent egy (politikai) rendszer határainak lebontása, mit a "szabadságra jutás", s mi történhet azután?

Pál József - Dante
Babits ​Mihály Színjáték-fordításának bevezetőjében Dante költeményét csak a művelt közönségnek ajánlotta. A mű, mint a korszak szellemi életének alkotásai általában, ismeretlen világba vezeti a mai olvasót. Idegen számunkra a középkor nem e világi szempontokat érvényesítő gondolkodásmódja, s az a törekvése, hogy minden tapasztalható dologban az isteni jelenlétét és jelentését kereste. E bonyolult világképet néhány, a mienkétől ugyan gyökeresen különböző, de egyszerű és számunkra is jó érthető alapelv szervezte. A szerző e gondolkodásmód sajátosságait mutatja be az irodalom területén. Az öt fő fejezet egymásutániságában először azt, hogy a mai ember mit tanulhat a XIII-XIV. századtól, majd a nyelvi kifejezést (hermeneutika), a szimbólumalkotásra vonatkozó akkori ismereteket, módszereket és a "teológiai" realizmus mibenlétét elemzi. A szó, illetve a szimbólum a két nagy Commedia-elemző fejezet központi témája. Az előbbiben a zene és a képzőművészet is jelentős szerepet kap. A purgatórium mint "összművészeti" alkotás jelenik meg, amelyben a képleírások, illetve a liturgikus énekek a lélek folyamatos felfelé emelkedésének, a cselekvésnek elmaradhatatlan kísérői, sőt irányítói. Az utóbbiban a másokról pontos leírást adó, róluk véleményt formáló, de fizikai megjelenését tekintve rendkívül szemérmes Dante alakját bontja ki a különböző hasonlatokból és metaforákból. A mindenféle áltudományos verbalizmust mellőző, rendkívül egyszerű nyelvezetével, a bonyolult dolgok világos kimondásával a monográfia segít abban, hogy a színjáték-olvasó megfeleljen Babits elvárásainak. Pál József (1953) a Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszékének vezetője, egyetemi tanár. Az Akadémiai Kiadónál korábban megjelent művei, A neoklasszicizmus poétikája (1988), A világirodalom története évszámokban (1988, Vajda György Mihállyal), Világirodalom (2005, 2008), Ripensando a Budapest, dopo cinquant'anni (2007), a Neohelicon című nemzetközi komparatisztikai folyóirat főszerkesztője.

Pál József - Vajda György Mihály - A ​világirodalom története évszámokban
Első ​ízben jelenik meg magyar nyelven világirodalmi kronológia. A mintegy hatodfélezer évet átívelő adatok sora i. e. 3500-ban indul, amikor Mezopotámiában és Egyiptomban megjelenik az írás és az 1980-as években fejeződik be. A szerzőket valóban a világirodalom feltérképezésének szándéka vezette. Figyelmük az Európában és az európai nyelveken más földrészeken írt alkotásokon kívül kiterjed az arab, afrikai, kínai, japán stb. irodalmak egyes adataira is. A régebbi korok irodalmát nagyobb egységekben tárgyalják, a XIX. századtól kezdve évenkénti felosztásban közelednek a "múltnak mélységes mély kútjából" jelen világunk felé. Az adott történelmi pillanat bemutatását rövid történeti-művelődéstörténeti utalások vezetik be. Ezután következik a tárgyalt időpont világirodalmi panorámájának felvázolása. Először a magyar, majd a nemzetközi könyvtártudományban használatos osztályozási sorrendjében a többi irodalom válogatott művei sorakoznak fel. A műveket rövid, frappáns jellemzések világítják meg, gyakoriak az "átkötések". A könyv így nemcsak lexikonszerűen használható, hanem folyamatosan is olvasható, élvezetes világirodalom-történet évszámokban.

Pál József - A ​neoklasszicizmus poétikája
Pál ​József könyve a XVIII. század második felének és a XIX. század elejének irodalom- és művészetelméleteit tekinti át, modern, interdiszciplináris szemlélettel. A szerző figyelme kiterjed az olasz, a francia, az angol, a német és a magyar irodalomra, művészetre. A téma ilyen széles, egyetemes tárgyalását az alaposan átgondolt módszer teszi lehetővé: a poétika nála a művészi módon való cselekvés tudatos mozzanatainak kutatását jelenti, ezeket idézetekkel gazdagon illusztrálja. A tanulmány nemcsak elméleti kérdéseket tárgyal, hanem élvezetesen megírt műelemzések sorát adja, ezekkel igazolja tételeit. A neoklasszicizmus terminus a magyar irodalomtudományban még nem nyert polgárjogot, holott a külföldi (főleg olasz, francia) irodalom- és művészetkutatás eredményei meggyőzően bizonyítják, hogy az 1780-as években jelentkező irányzat egyetemes jelenség, korában a legjelentősebb. A neoklasszicizmus, a szerző szerint, egyaránt merít a klasszikus tendenciák esztétikai objektivizmusából és a szépséget a művészi eszme szférájába átutaló, platonikus indíttatású angol és német teóriákból. A szintézist - kiegészítve az antik képzőművészet élményeivel - Goethe tanulmányai teremtik meg, nálunk Kazinczyéi. A szintézis kialakulását, majd a romantikába való átalakulását bizonyos poétikai fogalmak (invenció, grácia, mítosz) jelentésének megváltozása útján mutatja be a könyv.

Pál József - Újvári Edit - Szimbólumtár
Kötetünk ​– az általános szimbólumlexikonok jellegének megfelelően – olyan kézikönyv, amely közel hétszáz szócikkével a kultúrák jelképeinek és föltehető jelentéseiknek ismertetésével a művelődéstörténet, különösen a művészetek tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani. Elsősorban a görög-római és zsidó-keresztény alapokon nyugvó európai műveltség szimbólumainak kifejtését tekintettük feladatunknak. Ugyanakkor az európai szemszögből egzotikus civilizációk legismertebb jelképeinek – olykor pusztán érintőleges – ismertetését is hasznosnak véltük. Hiszen (főleg a XIX. század vége óta) hatásuk megjelenik az európai művészetekben is, napjainkban pedig – elsősorban vizuálisan – egyre közismertebbé válnak (pl. a jin és jang- vagy a mandala-ábra). Ezek a példák az emberi szimbólumalkotó képesség általános érvényét bizonyítják, valamint az európaitól eltérő, de azzal egyenértékű esztétikai és eszmei értékekre is felhívják a figyelmet. Szócikkeinkben az egyes jelentéseket forrásértékű adatokkal – idézetekkel, a kútfő pontos megjelölésével illusztrációkkal, valamint képzőművészeti alkotások bemutatásával és említésével – igyekeztünk alátámasztani.

Pál József - Jégfurulya
"Önmagamban ​szeretném felmutatni az embert - ez én vagyok!" - fogalmazza meg immár negyedik kötetére is jellemző lírai törekvését Pál József. A pécsi költő verseiben a mai ipari város atmoszférája és az elnéptelenedett falvak szívet szorító üressége egyaránt érzékelhető. Közvetlen líraisággal szólaltatja meg a születés és halál kettős szorításában élő ember gondjait, a szerelem örömeit és fájdalmait, a kísértő magány gyötrelmeit. Költészete jeladás, kopogtatás, hogy az egymástól elszakadva, csigaházaikba visszahúzódó egyes emberek közt érintkezési-találkozási pontot teremthessen.

Kollekciók