Ajax-loader

Balogh László könyvei a rukkolán


Balogh László - Gyilkosság a színpadon
Végeztem a kutatással. Nem emlékszem, mennyi pénzt találtam, de nem volt sok. Mondtam Máriának, vegye le a gyűrűjét, és ha van lánca, azt is. Mindent elpakoltam a táskámba. Volt nálam altató, kitettem két szemet az asztalra és mondtam, vegye be. Ő tiltakozott, mondván, délután dolgoznia kell menni, nem vehet be altatót. Mit csináljak? Ha kiteszem a lábamat a lakásból, biztosan fellármázza a környéket. Az pedig a vesztemet okozza. Felkaptam a pisztolyomat és az agyával néhányszor fejbe vágtam Máriát. Azt akartam, hogy egy kicsit elkábuljon, csak annyira, míg eltűnök a környékről. Túlságosan erőset ütöttem. Elájult, nagyon vérezni kezdett. Megijedtem. Felnyaláboltam és bevonszoltam a fürdőszobába. Hideg vízzel locsoltam a fejét. Talán négy-öt perc is eltelhetett, mire magához tért. És akkor, amikor már éppen kezdtem megnyugodni, amikor a menekülés megint az eszembe jutott, azt mondta: ezt nem ússza meg szárazon. Megnéztem a táskájában a jogosítványát. Tudom, kicsoda maga! Kés, pisztoly volt nálam, mégis sarokban szorítottak. Nem gondolkoztam, mit csinálok. Csak azt tudtam, nem akarok rendőrkézre kerülni. Egyből olyan távoli lett minden. Az esélyeim, hogy ezt az egész őrültséget végigcsináljam, a nullával lettek egyenlőek. Megragadtam a kést, és...

Sulyok-Pap Márta - Balogh László - Farkas Ádám - Fazakas Gergely - Makara Tamás - Mikolasek András - Vállalati ​pénzügyek példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh László - Illemkódex ​diákoknak
Kit ​hogyan köszönthetünk? Mi a helyes viselkedés utazás, vásárlás és hivatali ügyintézés közben? Milyen megszólításokat használhatunk ma, és vajon milyeneket használtak régen? Naponta felvetődhetnek ezek a kérdések bennünk. Kevés ismeretet kaptunk eddig az iskolától és a szülőktől, ugyanis a több száz éves gyakorlat megszűnt. A szabályok átértékelődtek, és mostanában arra hivatkozunk, hogy nem értünk rá odafigyelni a részletekre. A durvaság a neveletlen viselkedés divattá vált. Rajtunk múlik a parttalanság megszüntetése! Lehetőséget kell adni a gyermekeknek és önmagunknak arra, hogy megismerjük az alapvető viselkedési szabályokat. Ez a könyv ehhez ad segítséget, bemutatva a helyes és ajánlatos cselekvéseket. Ajánlom mindazoknak ezt a könyvet, akik gyermekként vagy felnőttként szívesen tanulmányoznák a társas érintkezés hagyományos lépéseit.

Balogh László - gyermekgyógyászat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh László - Feladatrendszerek ​és gondolkodásfejlesztés
A ​szerző a Kelemen László nevével fémjelzett padagógiai pszichológiai hagyományt folytatja kutatómunkájában. E könyvében - elsősorban a gyakorló tanárok igényeit tartva szem előtt - olyan eredményeket tesz közzé, amelyek az oktatás hatékonyságának növekedését igazolják az ún. feladatrenszeres anyagfeldolgozás során.

Balogh László - A ​világ nemzetei
Zászlók, ​címerek, térképek, adatok

Balogh László - Számítástechnikai ​alapismeretek
A ​könyv a számítógép bekapcsolásától az Internetig, az egyszerűtől a bonyolultig egymásra épülő rendszerben mutatja be az alapismereteket és a programokat. De e könyvből nemcsak az alapok sajátíthatók el, hanem kiválóan használható kézikönyvként is, mivel a számítógép mellett ülve pillanatok alatt kikereshető valamely program vagy működés magyarázata. A könyv szemléletesen ismerteti: a gép felépítését és működését, a DOS operációs rendszer alapvető szolgáltatásait, a Norton Commander lehetőségeit, a szövegszerkesztést a Win Word bemutatásával, a táblázatkezelést az EXCEL oktatásával, a hálózatok működtetését és használatát, az Internet lehetőségeit.

Balogh László - Mag ​hó alatt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Turmezeyné Heller Erika - Balogh László - Zenei ​tehetséggondozás és képességfejlesztés
A ​tehetségkutatás az elmúlt két évtizedben világszerte az érdeklődés középpontjába került. Egész sor olyan eredmény született, amely teljesen új alapokra helyezi a tehetséggondozás gyakorlati megvalósítását - iskolai és iskolán kívüli keretekben egyaránt. Magyarországon is megindultak a szisztematikus kutatások a rendszerváltást követően, ennek keretében a Debreceni Egyetem Pszichológiai Doktori Programjában egyik alprogram 1993. óta a tehetség-témakör. Közel húsz doktori disszertáció készült Balogh László témavezetésével, köztük Turmezeyné Heller Erika zenei tehetséggondozásra, képességfejlesztésre vonatkozó kutató munkájának összegzése. E könyv alapvetően Turmezeyné Heller Erika kutatásaira épül, Balogh László azokat a részeket írta, amelyek a tehetséggondozás általánosabb kiindulópontjait foglalják össze. A szerzők arra vállalkoztak e kötetben, hogy a zenei tehetséggondozásnak, képességfejlesztésnek az eddiginél is hatékonyabbá tételéhez foglalják össze a külföldi és hazai legújabb ismereteket, köztük a saját kutatási eredményeket, amelyek közvetlenül segíthetik a gyakorló pedagógusok és más szakemberek tevékenységét. Hat nagyobb fejezetre tagolódik a könyv, szisztematikusan feldolgozva a fejlesztő munkához szükséges minden aspektust.

Balogh László - A ​tanulási stratégiák fejlesztésének pszichológiai alapjai
Napjainkban ​mind gyakrabban megfogalmazott probléma, hogy az iskolákban az átadni kívánt információ egyre nagyobb tömegűvé válik, miközben a diákok alig vagy egyáltalán nem tudnak megbirkózni a tananyaggal. Nehéz helyzetben van a pedagógus és a tanuló egyaránt. Szorít a tanterv, kevés idő jut az ismétlésre, az ismeretek elmélyítésére, a gondolkodásra. A valódi tudás megszerzése helyett a hangsúly egyre inkább a szövegtanulásra tolódik. Csak szóban fogalmazódik meg az, hogy a megtanult ismeretek nem arra valók, hogy visszamondjuk őket. A valódi cél az, hogy az iskolákból kikerült emberek új helyzetekhez tudjanak alkalmazkodni, ismeretlen problémákat tudjanak megoldani, más szóval képesek legyenek eligazodni a világban. A kérdés nem az, hogy mennyit tud a diák, hanem az, hogy átlátja-e a problémákat. A pedagógus szerepe az kellene, hogy legyen, hogy rendszert adjon, olyan keretet, melyben az információk elrendezhetők. Be kell vezetni a diákokat a hatékony információfelvétel és a hosszú távú megőrzés gyakorlatába. Ez a pedagógustól komoly felkészültséget igényel. Kevés esély van arra, hogy ösztönösen, minden külső segítség nélkül meg tudjanak birkózni ezzel a nehéz feladattal. Ahhoz, hogy az iskolai tanítás valóban hatékony legyen, fontos, hogy a tanárok tisztában legyenek a tanulás törvényszerűségeivel, képesek legyenek diákjaikban megfelelő tanulási módszereket kialakítani. A tanulók nagy része ugyanis nem rendelkezik megfelelő tanulási stratégiákkal, ami a tanulási idő megnövekedéséhez és alacsony színvonalú információfeldolgozáshoz vezet. Ma az iskolában csupán arra biztatják a tanulókat, hogy sajátítsanak el egy tananyagot, de nem sok segítséget kapnak ennek kivitelezéséhez. Így ki-ki magának alakítja ki tanulási módszereit, mely vagy hatásos, vagy nem.

Balogh László - Múltbirtokosok ​jövő nélkül
A ​kötet mélyinterjúk sorozata – kilenc élettörténet, személyes vallomás a deportálásokról, politikai üldözöttségről, ártatlanul elszenvedett fogságról. Az olvasó hiteles képet kap a Trianont és a második világháborút követő korszak erdélyi társadalmáról, a nagy politikai földrengésekről: kitelepítésekről, erőszakos kollektivizálásról és a Bolyai egyetem „testvériesítéséről”.

Koncz István - Balogh László - Barta Tamás - Dominik Gyula - Vezetéspszichológiai ​sarokpontok
E ​könyv a pszichológia területét felölelő legkorszerűbb tudományosságot képviseli. A kiváló szakmai referenciákkal rendelkező szerzőknek jól sikerült integrálni az emberi erőforrások kiválasztásával, kezelésével és fejlesztésével kapcsolatos komplex pszichológiai ismereteket, amelyeket jól hasznosíthatnak a gyakorló vezetők, a személyügyi szakemberek, az egyetemi hallgatók és a személyügyi ismereteket elsajátítani kívánó leendő szakemberek egyaránt.

Balogh László - Penckófer János - Zsidó Ferenc - Három ​díjnyertes kisregény
A ​kisregény egy, a kamaszkorból alig kinőtt fiatal férfi szemszögéből láttatja a diktatúra éveiben elkövetett merényleteket, visszaéléseket. Felvillantja a látszatok mögötti rideg valóságot, a legnagyobb emberi jellemek a megbélyegzett emberekben – utcaseprő, prostituált – lakoznak, míg a hatalom kiszolgálói, a magas rangúak érzelmileg üresek, minden emberi méltóságot nélkülöző bábok.

Balogh László - A ​kilencedik vízesés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh László - Dr Czéh György - Lantos László - Békebeli ​históriák
Pest ​és Buda 1872-től lett nevében is Budapest, és ettől az időponttól intézték a Duna két partján épült főváros ügyeit az egyesített hatóságok. A régi nyomozati anyagok és a bírósági akták megőriztek a korabeli históriákat.

Balogh László - Románia ​története
A ​kötet Románia XX. századi történelmét mutatja be, de nem hagyományos, történeti leíró módon. Az alkotmányjogi, politológiai, szociológiai és történeti módszerek segítségével olyan érdekes témaköröket elemez, amelyeket eddig kevéssé kutattak. Magyarországon. Így középpontban a politikai-hatalmi, a pártviszonyokra vonatkozó és az alkotmányjogi-közigazgatási kérdések állnak. A könyv alapvető célja reális képet festeni a mai Romániáról.

Balogh László - Pedagógiai ​pszichológia az iskolai gyakorlatban
A ​pedagógiai pszichológia tudományos alapjait Kelemen László professzor rakta le Magyarországon a múlt század második felében. Azóta jelentős elméleti és gyakorlati eredmények születtek e tudományterületnek, sokféle közelítésben jelentek meg publikációk. Dr. Balogh László kötetének az a különlegessége, hogy kimondottan a gyakorlatra összpontosít, s azt mutatja be, hogyan lehet közvetlenül felhasználni a pszichológiai kutatások eredményeit az iskolai munka hatékonyabbá tételében.

Balogh László - Gyermekápolástan ​I-II.
Jelen ​tankönyv célja korszerű gyermekápolástani ismereteket nyújtani azoknak, akik hivatásszerűen foglalkoznak beteg csecsemők és gyermekek ápolásával. Feladatnak tekintettük a beteg gyermekekkel foglalkozók számára, akik már bizonyos anatómiai, élettani, kórtani és általános gyógyszertani ismeretek birtokában vannak, összefoglalni a korszerű ápolástani ismereteket.

Balogh László - Rendszerváltások ​és diktatúrák
A ​második világháborút követően a kelet-közép-európai országok sajátos történelmi pályát jártak végig 1988–1989-ig, a rendszerváltás megindulásáig. A régió szovjet érdekszférába került, s ez – természetesen országonként, de periódusonként is különböző formában és mértékben – meghatározta az itt zajló társadalmi folyamatokat. A korábban eltérő történelmi-gazdasági-kulturális fejlődésű országok többé-kevésbé homogenizálódtak, besorolódtak a Nyugattól a vasfügönnyel elválasztott szovjet tömbbe. Bár Sztálin halála után a nyomás némileg enyhült, a külső szemlélő számára ezek az országok egyformák maradtak: még „a legvidámabb barakk” is barakk volt. E kötet hozzávetőlegesen a második világháború végétől 1985-ig, a Szovjetunióban meginduló változások kezdetéig vizsgálja a térséget, azaz hét ország (Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, az NDK és Románia) politikai-hatalmi viszonyainak, tulajdoni struktúrájának, közgazdasági irányvonalának, szociális helyzetének, etnikai-nemzetiségi összefüggéseinek és alapvető külpolitikai irányvonalának bemutatására, elemzésére vállalkozik tömör formában történeti, politológiai, szociológiai és komparatisztikai módszerek segítségével.

Balogh László - Az ​ihlet perce
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh László - A ​világ országai A-tól Z-ig
Napjaink ​történelmének talán legizgalmasabb vonása, hogy a politikai és földrajzi határok az utóbbi évtizedekben ismét változóban vannak. Ha új népek nem is, de új országok születnek a birodalmak vagy kényszerrel egybentartott államalakulatok romjain. Az új államok történeti tradíciók szerint új nemzeti zászlókat, címereket választanak maguknak. A könyvem a lehető legteljesebb és legfrissebb áttekintést nyújtja földünk országairól. Az egyes címerek és zászlók szakmai szempontból is "naprakészek", hiszem 1983 óta állandó levelezésben állok a világ országainak és közigazgatási egységeinek vezetőivel (Balogh Gyűjtemény).

Balogh László - József ​Attila
József ​Attila életútjának, költői fejlődésének, művészi eredményeinek számtalan részletkérdését vonták új fénybe a kutatók az utóbbi években, s számos érdekes könyv összegzi pályájának egyes szakaszait és művészetének korszakos, egyetemes jelentőségét. Balogh László könyvében egyesül a tudományos igényesség a szenvedélyes, vonzó előadásmóddal. Olyan kutató munkája ez, aki szereti és legbensőbb vonatkozásaiban is érti nagy költőnk egész életművét.

Balogh László - Gara Kálmán - Végh Dezső - Debreceni ​villamoskalauz
A ​Debreceni villamoskalauz az eddigi legrészletesebb történeti munka. A kötet 376 oldalon több száz képet is bemutat. Mindebből bepillantást nyerhetünk a helyi és elővárosi közlekedés fejlődésébe, ami egyúttal várostörténet is, számos képpel és régi képeslappal illusztrálva.

Balogh László - Tanulási ​stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók