Ajax-loader

Vojtech Zamarovsky könyvei a rukkolán


Vojtech Zamarovsky - Trója ​felfedezése
Évezredek ​távolába, a világtörténelem egyik legpatinásabb helyére - az ókori Trójába visz el bennünket ez a könyv. Időszámításunk előtt 1250 táján érkezünk Trója alá, amikor már kilenc éve dacolnak a város falai a görög királyok egyesült hadainak ostromával. Találkozunk a nagy Akhilleusszal és a vitéz Hektórral, az argoszi szép Helénével és a csélcsap Parisszal, a nemes lelkű Patroklosszal és a nagy erejű Diomédésszel, az agg Nesztórral meg a többi sok-sok hőssel, akiket Homérosz halhatatlanná varázsolt. Tanúi leszünk a város pusztulásának, hazakísérjük a diadalmas Agamemnónt Mükénébe, ahol árulás és iszonyú halál vár a seregek urára. Odüsszeusszal bebolyongjuk a messzi tengereket, és izgalommal figyeljük, hogyan küzd a sorssal ez az eszét mindig okosan használó, rokonszenves hős. De nemcsak Trója pusztulásáról szól ez a könyv, hanem Trója feltámasztásáról is. Látjuk, hogyan talál rá a korszakok temetőjében Heinrich Schliemann, aki mint hétéves kisfiú eltökélte magában, hogy kiássa Priamosz városának falait - és az egész világ ámulatára megvalósította álmát. Kalandos életénél mégis jobban érdekelnek majd bennünket Schliemann elképesztő felfedezései, amelyek során a történelem legmélyéről napvilágra hozta a trójai és mükénéi királyok kincseit és annak a magas színvonalú kultúrának dokumentumait, amelyről sejtelme sem volt az emberiségnek. Hasonló érdeklődéssel követjük nyomon ama tudósokat és kutatókat, akik Schliemann után útra keltek Homérosz eposzainak világába, és bebizonyították a hihetetlent: feltárták Nesztór palotáját Püloszban, megtalálták Odüsszeusz várát Ithakán, kiásták Mínósz labirintusát Kréta szigetén, és megfejtették az írást, amellyel a görögök Homérosz előtt félezer évvel írtak. A könyvet antik forrásokból származó, válogatott szövegképek, térképek helyszínrajzok, valamint a német, angol és amerikai ásatások hiteles fényképei egészítik ki.

Vojtech Zamarovsky - Kezdetben ​volt sumér
Izgalmas ​titkok rejtőznek a történelem mélyén: közülük is a legnagyobb, legizgalmasabb, de ma már ismert, a Sumér nemzet titka, amely az első történelmi nemzet volt földgömbünkön. Az a nemzet, amely feltalálta az írást, fölfedezte a kereket, elsőnek épített városokat és államot. Olyan alkotásokat teremtett, amelyeknek művészi értéke egyenlő bármely értékkel, amelyet az emberiség később teremtett...

Vojtech Zamarovsky - Róma ​történelmet írt
Az ​ókorban a Tiberis melletti halmokon alapított pásztortelepülés, Róma, évszázadok alatt milliós várossá nőtt - Európa első igazi nagyvárosává. Neve idővel magát az egyre sikeresebben terjeszkedő Római Birodalmat is jelentette. A Birodalmat, amely szervezettségével, jogrendszerével, kultúrájával még lassú hanyatlása után is mintaként szolgált a kora középkori népeknek, államoknak. Zamarovsky a mitológia kezdetétől fogva követi nyomon a Város, majd a Birodalom életét. Bemutatja műemlékeit, megismertet hősi korszakával és szürke hétköznapjaival, fölidézi dicsőségét, és rávilágít történelmének árnyoldalaira. Eleven portrékat rajzol- neves ókori történetírók írásait felhasználva - a legkiemelkedőbb alakokról, de nem feledkezik meg a tárgyi és szellemi kultúra máig létező emlékeiről sem. Teszi mindezt ismeretterjesztői lelkesedéssel, hozzáértéssel. Kötetünk az 1969-ben magyarul megjelent műnek a legújabb szlovák változata alapján bővített és átdolgozott kiadása, melyet a kor iránt érdeklődőknek, diákoknak és tanároknak egyaránt ajánlunk - mint élvezetes olvasmányt és haszonnal forgatható segédkönyvet.

Vojtech Zamarovsky - A ​görög csoda
Ez ​a könyv a napfényes Hellaszba vezet el bennünket. Az Akropolisz alatti Athénba, a hősi Spártába, az "aranylókincsű Mükénébe" és a legendás Knósszoszba, Olümpiába és Delphoiba, Déloszra és Rhodoszra, s más városokba, amelyek dicsősége ma, évszázadok múltán sem halványodott. Abba a csodálatos országba, ahol egymással és az égi "nemenyészőkkel egyenlő" emberek éltek, ahol a csoda "a kényszerűség virága".

Vojtech Zamarovsky - Egy ​eltűnt birodalom titkai nyomában
A ​múlt század harmadik harmadában szenzációt keltő tudósítások jelentek meg a sajtóban a hettiták eltűnt birodalmáról. Az azóta eltelt évtizedek folyamán tudósok százai indultak hosszú zarándokútra a titokzatos nép felderítésére, s ma már tudományosan igazolt, pontos adataink vannak az ókori Közel-Kelet harmadik nagybirodalmának létezéséről, történetéről és kultúrájáról. Vojtech Zamarovsky, a Trója felfedezése és A világ hét csodája népszerű írója arra a feladatra vállalkozott,hogy régészek és filológusok, orientalisták és hettitológusok, valamint utazók, misszionáriusok, diplomaták és különböző amatőrök életsorsát, sikereit és néha tragikus tévedéseit vizsgálva megírja a hettiták és a hettitológia történetét. Könyve több értelemben is felfedező munka. Felfedező elsősorban azért, mert ismerteti a hatalmas ókori birodalom és a sajátos hettita kultúra felfedezésének történetét, de azért is, mert az olvasó előtt feltárja a "történelem nyomkeresőinek" kevéssé ismert világát. S az olvasó, miközben lélegzet-visszafojtva kíséri a terepen kutató régészek útját, s behatol régi feliratokon és holt nyelvek problémáin töprengő tudósok csöndes dolgozószobájába, rádöbben, hogy ez a legszürkébbnek látszó emberi munka is mennyire telítve lehet drámai feszültséggel, ezernyi izgalmat és meglepetést hordozhat magában, és mélyen átérzi az író szavainak igazságát: "A tudomány világában semmi sem olyan fantasztikus, hogy igaz ne lehessen.

Vojtech Zamarovsky - Élő ​Olimpia
Vojtech ​Zamarovsky, az ókori világ vándorai és az emberiség múltjának szerelmese ezúttal az olimpiai játékok bölcsőjéhez, Olümpiába viszi el olvasóját. Hol feküdt ez a város, milyen sors jutott osztályrészéül a történelemben, mikor kezdett versenyjátékokat rendezni, milyen versenyszámban mérték össze erejüket az ókori atléták - megannyi kérdés, amelyet az író felvet és igyekszik megválaszolni a maga alapos tárgyismeretről tanúskodó s a legapróbb részletek iránt is érzékeny módján. A kérdések másik csoportja már a mai korra vonatkozik, hiszen Olümpia nem tűnt el a történelem süllyesztőjében, hanem ma is él és hat: a kolokagathiát, a testi és szellemi tökélyt állítja elénk eszményül, s arra int, ne forduljon elő még egyszer, hogy a háborúink miatt elhalasztjuk az olimpiát. A népszerű szerző legújabb könyvét a Los Angeles-i olimpiára való készülődés jegyében nyújtjuk át az olvasónak.

Vojtech Zamarovsky - A ​világ hét csodája
Kötetünket ​ajánljuk nemcsak az ókor iránt érdeklődőknek, hanem tanároknak és diákoknak egyaránt - ugyanakkor haszonnal forgatható kézikönyvként is.

Vojtech Zamarovsky - A ​felséges piramisok
Vojtech ​Zamarovskynak a tényirodalom műfajába sorolható valamennyi műve bestseller. Legújabb könyve a napfényes Egyiptomba, az első világcsodák országába vezet el bennünket: a Nílus menti kőhegyekhez, a világ legrégibb monumentális építményeihez, amelyek előtt a kozmikus kor embere is döbbenten torpan meg - a piramisokhoz. Hogyan és miért jöttek létre ezek az óriási építmények, ki és milyen eszközökkel alkotta meg őket? Hogyan alakult sorsuk az építésük óta eltelt hosszú évezredek folyamán? Kik voltak a kutatóik és kik a rombolóik? Ki fejtette meg rejtélyeiket? S vajon sikerült-e egyáltalán megfejteni a köröttük felgyülemlett sok titokzatosságot? Ezekre a főbb kérdésekre válaszol a könyv, a tudomány legújabb eredményei alapján. A felséges piramisok azonban nem csupán a piramisok könyve: az ókori Egyiptom történelmének, kultúrájának és civilizációjának plasztikus képét is megtalálja benne az olvasó.

Vojtech Zamarovsky - Istenek ​és hősök a görög-római mondavilágban
Először ​1970-ben jelent meg magyarul Vojtech Zamarovsky könyve, amelyet ő szerényen olvasószótárnak nevezett. Az a tény, hogy 1996-ban átdolgozta, mutatja, hogy negyedszázada rendületlenül használják hazájában. Nálunk is nélkülözhetetlen kézikönyvvé vált, holott egész sor más kiadvány is foglalkozik a görög-római mondavilággal. Legnagyobb értéke használhatósága. A szerző azokat a neveket gyűjtötte össze az antik mítoszokból, amelyek legtöbbször fordulnak elő a modern irodalomban, a napi sajtóban, rádióban, kiállítások és múzeumok műtárgyainak címeiben, színházi előadásokban és hangversenyek műsorfüzeteiben. A címszóhoz tartozó magyarázó szöveg tömör és mégis olvasmányosan szórakoztató. Reméljük, ez az új, átdolgozott kiadás nálunk is ugyanolyan hosszú életű lesz, mint az első változat. Nem hiányozhat ez a könyv egyetlen, a művészet iránt érdeklődő ember polcáról sem.

Kollekciók