Ajax-loader

Nagy István könyvei a rukkolán


Nagy István - Az ​asztalos meséje / Az író meséi
Könyveimet ​rendezgetve, kétíves füzetre bukkantam. Címe meghökkentő: Földi Jánost bekapta a város. Néztem, nézegettem sárguló lapjait. 1932-ben jelent meg a szerző kiadásában. És ez a szerző ki is lett volna más, ha nem jómagam. Ezzel a hosszú című kis elbeszéléssel toladkodtam be az irodalomba...

Nagy István - A ​szomszédság nevében
"Így ​ment a hír ablakról ablakra, a patakban görgő kavicshoz hasonlóan egyre formálódva. De a páratlan oldalon, Kovácsékon túl, a második háznál megakadt a hír útja. A huszonhármas számú ház ablakai nem nyíltak az utcára. A ház maga bent a telek mélyén rostokolt fura tornyocskáival. A magos kerítés mögött egy sereg különböző fajtájú kutya vonítozott a holdra. A kapuban se állt senki, mintha egyedül csak a kutyák laknák azt a sötét házat. E ház szomszédja, a huszonötös számú, kénytelen volt kijönni az utcára, hogy az éjjeli riadalom okát megtudakolja. Ez a szomszéd a nyurga, nagy orrú levélhordó román postás volt: domnu Marosán. Felesége unszolására bakancsba dugta a lábát, s átment az utcán a vele szemben lakó Bedőékhez. Akadozó magyarsággal tudakozódott a kapuban álló zömök szövőmunkástól. Bedő a valóságnak megfelelően pár szóval elmondta, hogy mi történt Kovácséknál."

Nagy István - Varga Mónika - A ​legnépszerűbb terrierek
Nagy-Britanniában ​barlangfestmények ábrázolnak néhány kutyát, amelyek nagy valószínűség szerint együtt vadásztak az emberrel. Az angliai Yorkshire grófságban, Kr. e. 7500 körül élt kőkorszaki házikutyák csontjait ásták ki a régészek. A Római Birodalom idején már kisebb méretű kutyákat kereszteztek angol vadászkutyákkal. További feljegyzések arról tanúskodnak, hogy a birodalom virágzásának korában léteztek ismeretlen származású törpekutyák, amelyek szívós, harcias viselkedésükkel, viszonylag kis termetükkel tűntek ki. Ezek akkor a „terrari" nevet kapták, mely elnevezés a latin „terra" szóra vezethető vissza, jelentése: „föld". A rómaiak kotorékozásra alkalmazták a különféle terriereket, kedvencnek pedig különböző spicceket és mopszokat, valamint selyemkutyákat tartottak.

Nagy István - A ​mi lányaink
Veronika ​szép rendben kívánt hagyni mindent. Ebéd után kormot takarított, kisöpört, a magaslábú vásári ágyakban púposra rázogatta a kiszellőztetett párnákat. A szentképekről, meg az édesapja és három fivére katonaképeiről a port is letörölgette. Azt akarta, hogy megemlegessék, ha már elment, ő, mert hosszú útra készülődött. Már egy hónapja egyébre sem tudott gondolni, csak erre. Mi vár rá ezen az úton, s visszatér-e még ide, ebbe a csepp házba, s ha visszatér, mikor és hogyan lesz az? Lám a testvérei is, amikor elvitték őket a háborúba, hárman mentek egyszerre, de csak ketten tértek haza. Legnagyobb fivére örökre ottmaradt a tenger fenekén; a kicsi bátyja, mert nem bírta tűrni már a plutoniermazsorja ökleit, egyszer úgy visszaütött neki, hogy majdnem a hadbíróság börtönében rohadt el. A közbülső bátyja meg húzhatja az egyik lábát a sírig. Édesapja szép fekete hajára tette fel a kéttornyú hegyes katonasapkát, s mikor levetette, világított, mint a hó. De mit éltek át csak ők is az édesanyjával meg a három legkisebbel, mikor itt dörögtek az ágyúk és itt csapódtak be a német bombák a szomszédjukban, arra jobb nem is gondolni; attól Veronikának újra és újra összeszorult a szíve, ha eszébe jutott.

Dr. Mátéffy József - Nagy István - Eszperantó ​társalgási zsebkönyv
Az ​eszperantó mozgalomnak az egész világon és az utóbbi években hazánkban is történt megerősödése szükségessé teszi, hogy minél több eszperantó nyelven kiadott könyv álljon az érdeklődők rendelkezésére, amelyek segítségével - a nyelvtani ismeretek elsajátítása után - jártasságot szerezhessenek a nemzetközi nyelv gyakorlati alkalmazásában is. A nemzetközi nyelv gyakorlati alkalmazásának egyik fontos területe a külföldiekkel való társalgás, amelyre sor kerülthet külföldre utazásunk során vagy belföldön is, ha külföldi eszperantisták látogatják meg hazánkat. A gyakorlati alkalmazás területének ez a kettőssége szabta meg e zsebkönyv összeállítását is. A zsebkönyv ennek megfelelően olyan kifejezéseket, kérdéseket és feleleteket tartalmaz, amelyekre leggyakrabban van szükség eszperantistákkal való találkozás során. A témakörök kiválasztását, azok terjedelmét fontosságuk és gyakoriságuk szabta meg. Az egyes tárgykörökről adott társalgási anyag nem képez folyamatos, összefüggő párbeszédet, mert ez csökkentené annak lehetőségét, hogy minél több és változatosabb kifejezés kerüljön ismertetésre. Ettől a módszertől csak ott tértünk el, ahol az összefüggő társalgási forma tárgyánál fogva megengedte változatos kifejezések alkalmazását, mint pl. egy külkereskedelmi tárgyalás vagy a budapesti városnézés esetében. A társalgási részt követő nyelvtani ismertető emlékeztetőül szolgál azoknak, akik az eszperantót magánúton vagy tanfolyamon már elsajátították. Feltételezi a nyelvtani elemek ismeretét, ezért nem ad fogalmi meghatározásokat, viszont a leglényegesebb tudnivalókat tömören összefoglalja. A "Függelék" rész a legfontosabb szócsoportokból ad egy kis összeállítást, tartalmazza továbbá az eszperantó nyelvben használt legfontosabb rövidítéseket, amelyek főleg újságolvasás közben lépten-nyomon előfordulhatnak.

Kende Mária - Kotsis Domokos - Nagy István - Adatbázis-kezelés ​az Oracle-rendszerben
A ​könyv célja, hogy az adatbázis-kezelés elméletének bemutatásán túl a gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket adjon az Oracle adatbázis-kezelő rendszer használatához, valamint e rendszer Delphi fejlesztőkörnyezetből való eléréséhez. A könyvhöz tartozó CD-ROM-on Oracle és Delphi mintapéldák találhatók. Ezek futtatásához a számítógépen szükséges az Oracle 8-as (vagy magasabb 8i, 9i) verziójának telepítése. A Delphi mintapéldák futtatásához ezen kívül telepíteni kell a Delphi 6 Enterprise verzióját is.

Kováts Zoltán - Lugosi József - Sárhidai Gyula - Nagy István - Tábori ​tüzérség
A ​könyvből megismerhetjük a lövegek történetét, a tüzérségi lőszerek főbb fajtáit és alkalmazásukat, a tüzérség fejlődését az első világháborútól a nyolcvanas évek közepéig, ám a legnagyobb teret az egyes típusokat bemutató résznek szentelték a szerzők. Ágyúkat, tarackokat, önjáró lövegeket, páncéltörő ágyúkat ismerhetünk meg a fényképekkel illusztrált, technikai adatokkal kiegészített típustörténetekből.

Nagy István - A ​Boldog utcán túl
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy István - Sáncalja
\"Szüleimnek, ​mindazoknak emlékére és tiszteletére, akik a nép-a munkásosztály-ismeretlen mélységeiből jöttek vagy mindörökre hozzájuk csatlakoztak, s egész életüket arra áldozták, vagy áldozni fogják, hogy a kommunista emberi méltóság csúcsaira küzdhessük fel magunkat.\" Az életrajzi regény végén néhány fekete-fehér képet találunk a könyv szereplőjéről és a történet helyszíneiről.

Nagy István - Hogyan ​tovább?
A ​nagy érdeklődéssel fogadott önéletrajzi regényciklus a Sáncalja és Ki a Sánc alól után új kötettel gyarapodik, melyben az író az 1928-1934 közötti több mint fél évtized mozgalmas és nagy fontosságú eseményeit öleli fel. Munkásmozgalom és egyéni sors elválaszthatatlanságának jegyében zajlanak e kötet eseményei. Egy katonai szolgálatból leszerelt fiatal munkás teszi fel mindegyre a címben megfogalmazott kérdést, mert munkát kell találnia a munkanélküliség rémétől egyre jobban fenyegetett világban, mert vállalnia kell a családalapításból következő anyagi gondokat és mert sorsa már összefonódott a munkásosztály harcaival. Hogyan tovább? - amikor Románia tőkés-földesúri kormányai előbb Lupényben, aztán Temesváron, majd Grivicán sújtanak le a tömeget mozgósító Kommunista Pártra. Hogyan tovább? - amikor a törvényesség látszata mögé rejtőzve, a már illegalitásba kényszerített Párt s a betiltott Egységes Szakszervezetek után a munkás segélyszervezeteket is a megsemmisítés fenyegeti. S vonatkozik a kérdés a tollforgatáshoz kezdő, a művészi megformálás nehézségeivel birkózó íróra is. Hogyan tovább? - a Nincs megállás után, amely a munkásolvasókon kívül a sziguranca érdeklődését is felkeltette. Az önéletrajzi ciklusnak ez a legújabb kötete megírásban is jelentős teljesítmény, Nagy István legjobb regényeit, elbeszéléseit idézi emlékezetünkbe.

Nagy István - Ágyúk, ​tarackok, aknavetők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy István - Ki ​a sánc alól
Nagy ​István önéletrajzi regényének első kötetében a gyermekkorát rajzolja meg egészen addig, míg az 1918-as kolozsvári nagy tüntetéskor egy szocialista egészen addig míg az 1918-as kolozsvári nagy tüntetéskor egy szocialista munkás útmutatására balra indul, abba a terembe, ahol az ifjúmunkások gyülekeznek. Ebben a második kötetben ábrázolt tíz évnyi időszakban (1978-1928) tanúi vagyunk Nagy István első tollpróbálgatásainak, arra irányuló törekvéseinek, hogy szellemileg is felvértezze magát a harcokra, találkozásának Józsa Bélával, akivel nemcsak elvtársi, hanem a későbbiek folyamán rokoni kapcsolatba is kerül, amennyiben egyik húgát veszi majd feleségül. Itt még csak a szerelem nyiladozását láthatjuk. Nagy Istvánnak sok önéletrajzi vonatkozású írása jelent meg, mégis nagy jelentőségük van ezeknek a visszaemlékezéseknek. Nemcsak azért, mert nyomon követhető bennük Nagy István személyiségének a kibontakozása, az a folyamat, amelyben a romániai munkásmozgalom aktív harcosává és az itteni magyar nyelvű irodalom egyik legnagyobb alakjává válik, hanem azért is, mert ezekben a kötetekben egyben az ábrázolt időszak művészi megjelenítését kapjuk. Nagy István őszintén néz szembe élete minden tényével, még a botlásokkal is, és - mint az első kötet sajtóvisszhangjából is kitűnik - eddigi legjobb írói teljesítményeinek a szintjén jelentkezik.

Kende Mária - Nagy István - Oracle ​példatár - SQL, PL/SQL
Ez ​a példatár elsősorban az egyetemek és főiskolák informatikus hallgatói számára, illetve speciális Oracle-tanfolyamok hallgatói számára szokásosan oktatott „Adatbázis-kezelés az Oracle-rendszerben” című tárgy gyakorlati anyagának önálló elsajátításához kíván segítséget nyújtani. A tárgyalt anyag felöleli az SQL-alapoktól az összetett többtáblás, csoportosító és nézettáblákat is használó lekérdezéseken, az adattábla létrehozási és módosítási (DDL, DML) eszközökön, adatbázis-adminisztrátori eszközökön (DCL) keresztül a professzionális PL/SQL-alkalmazásokig, valamint az adatok archiválásához, külső alkalmazások futtatásához szükséges ismereteket. Az utolsó két fejezet az Oracle legújabb, a hierarchikus struktúrákkal kapcsolatos elemzések elvégzésére szolgáló eszközeiből, és ezeknek egy fiktív vállalatra vonatkozó alkalmazásából nyújt ízelítőt. A Feladatgyűjtemény minden fejezete egy rövid elméleti összefoglalót is tartalmaz az adott tématerülethez. A Megoldásgyűjtemény az egyes feladatokhoz gyakran több megoldást is ad, elemezve az egyes változatok előnyeit, hátrányait, sőt az oktatási tapasztalatok alapján esetenként egy-egy tipikus hibás megoldást is bemutat, megadva a hiba helyét és okát. A könyvhöz CD-melléklet is tartozik, amely a példák megoldásait futtatható formában tartalmazza.

Nagy István - A ​győri fotográfia 150 éve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy István - Egyiptomi ​gyűjtemény
A ​Szépművészeti Múzeumban őrzött mintegy négyezer egyiptomi műtárgy alkotja Közép-Európa második legnagyobb Egyiptomi Gyűjteményét. Törzsanyagát az 1907-es egyiptomi ásatásokból származó, Ptolemaiosz kori Gamhud-i és Saruna-i leletegyüttes alkotja. A művészi kvalitása ill. történeti fontossága miatt kiemelt jelentőségű emlékek \(Imhotep kisplasztika, Sesonk trónörökös szobra, stb.) mellett figyelemre méltó a későkori egyiptomi vallást és művészetet dokumentáló műtárgyak széles skálája. A Gyűjteményt gazdagítják az 1964-es Abdallah Nirqi-i és az 1983-ban megkezdett thébai ásatásokból származó műtárgyak is.

Kováts Zoltán - Nagy István - Kézi ​lőfegyverek
A ​mű megismerteti az olvasót a kézi lőfegyverek történetével, alkalmazásukkal, illetve bemutatja a legelterjedtebb és leghíresebb típusokat, fényképpel és technikai adatokkal illusztrálva az egyes modellek történetét. Bár a könyv terjedelme szűkre szabott, a szerzők mégis rendkívül alapos és részletes munkával segítik az eligazodást a puskák, géppisztolyok, pisztolyok és golyószórók világában.

Terhes Sándor - Nagy István - "Lófejűek, ​pöfögők" a vaspályán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy István - Az ​íjtól a géppuskáig
A ​háborúk története azt tanúsítja, hogy az új fegyver megjelenése a régit nem szorítja ki teljesen, csupán alkalmazását módosítja. Röviden: az atomrobbanófejes rakéták korában is szükség van géppisztolyra! Újabb könyvünk a kézi fegyverek történetével, fejlődésével foglalkozik: az íjtól a géppuskáig - ismét sok és érdekes képpel illusztrálva.

Nagy István - A ​piros szemű kiskakas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heltay István - Kabai Péter - Nagy István - Az ​állami vadászvizsga tesztkérdései
Ez ​a kiadványunk 1335 tesztkérdést tartalmaz, a teljes vizsgaanyagot. Azzal a szándékkal adjuk közre, hogy a vizsgázók megismerhessék a tesztkérdéseket, gyakorolhassák a jó megoldást és minél többen eredményesen vizsgázzanak. A tesztkérdések a Vadásziskola c. tankönyv fejezeteinek, témáinak megfelelően kerültek sorrendbe állításra annak érdekében, hogy a tanulási folyamatot, annak önellenőrzését megkönnyítsék. A helyes válaszokat a könyv végén találják, sorszám szerint felsorolva. Több kérdés - jellege okán - akár más témához is besorolható lett volna (pl. fegyver használatának kérdései a jogi fejezetben kaptak helyet, de lehettek volna a vadászfegyver, lőszer, optika fejezetben is. Vagy pl. a vadászidényekre vonatkozó kérdések is többnyire a jogi és nem az adott fajra vonatkozó kérdésekkel kerültek egy csokorba). Annak reményében bocsátjuk útra e kiadványunkat, hogy sokan forgathatják haszonnal nem csak az eredményes vizsga letétele miatt, hanem a megbízható tudás megalapozása végett.

Nagy István - A ​Jóisten állatai
Az ​állatokkal megesett történetek végén az író jóvoltából megfordul a kocka: egy-egy eseménysor végén a levonható tanulságok az embereket kezdik tanítani. S miközben ráébredünk ezeknek az igazságoknak nyilvánvalóságára, eljuthatunk addig, hogy felismerjük ezek Alkotóját, az Istent. A hallgatásra kényszerített Nagy Istvánnak 1948 előtt már számos népszerű írása jelent meg.

Nagy István - Réz ​Mihályék kóstolója
Ezt ​a könyvet a szerző a második világháború utolsó éveiben írta. Azt szerette volna, hogy már akkor az ifjúság olvasmányai közé kerüljön és nevelőleg hasson, proletárszolidaritásra serkentse s a Horthy-rendszer bűnös háborúját meggyűlöltesse. A szigorú cenzúra miatt azonban mondanivalóját sok tekintetben csak sejtésekkel próbálta kifejezni. Kiadásra azonban így sem került sor. Az első kiadás csak 1946-ban, a felszabadulás után jelent meg Budapesten. Második kiadása már Kolozsvárott történt 1947-ben. A szerző már akkor szerette volna a könyvet átjavítani s hőseinek történetét a felszabadulásig fejleszteni. De akkor nem jutott hozzá. Most a harmadik kiadás erre alkalmat adott. A szerző a homályos s bizonyos félreértésekre is okot adható sejtéseket világos szókimondással helyettesített, a befejező részt pedig egy fejezetnyi bővítéssel teljesebbé tette. Ezt a javított és bővített kiadást tekinti hitelesnek s az érettebb ifjúság számára is ajánlatosnak.

Kollekciók