Ajax-loader

Tarján Tamás könyvei a rukkolán


Tarján Tamás - Bessenyei ​Ferenc
„Nem ​volt gyerekkorom, nem volt ifjúságom! Én akkor születtem, amikor bekerültem a színházba. Attól kezdve lehetett életemet nyomonkövetni, onnantól kezdve van értelme figyelemmel kísérni. Nem tartozik senkire, ami addig történt velem.” Közel 80 filmben és megszámlálhatalan tévéjátékban volt főszereplő. Orgánuma, szuggesztív egyénisége, elementáris erejű szerepformálása, humora, intellektuális ereje, kitűnően érvényesült klasszikus hősök megformálásában, színpadon és filmen egyaránt. wikipedia

Tarján Tamás - Irodalom ​szöveggyűjtemény 8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tarján Tamás - Szentivánéji ​Vízkereszt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tarján Tamás - Garas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tarján Tamás - Prosperónak ​nincs pálcája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tarján Tamás - Éltesse ​megírt istene
"Írások ​költőkről - hirdeti jelen kötet alcíme. Tegnapiakról, maiakról: magyar kortársakról. Nem is csupán lírai termésükről: néha egy-egy prózai műről, vagy épp valamely különleges könyvtárgyról. A közelmúlt tanulmány- és esszéterméséből válogattam, s részint az egyetemi oktatói munkámhoz kapcsolódó elemzésekből. "...szinte mindenütt jelen van a vers" - egy idézetben fogalmazódik meg e bizakodás. Nem vagyok ennyire derűlátó. Ám mert a Vers hosszú évtizedek óta kísér, ezúttal én igyekszem kísérni a Verset, hogy minél többekhez eltaláljon.

Tarján Tamás - Szemmagasságban
"Pályakezdő ​éveimben írógépem mellől egy szemmagasságban húzódó könyvespolcra esett pillantásom. Ezen sorakoztak a mielőbb elolvasandó, főleg új kiadványok. Ma ablaknál áll az íróasztalom, rajta a laptoppal, de a "szemmagasságban-polcot" megtartottam a lakás egy másik pontján, ahonnan, ha arra haladok, a friss olvasni valók naponta ötvenszer is figyelmeztetnek önmagukra. E gyűjtemény darabjai - tanulmány, előadásszöveg, esszé, kritika, vitacikk, köszöntő, nekrológ - 2008 és 2013 között keletkeztek. Olvasás és (az olvasottakkal kapcsolatosan történő) írás a talán szokatlan olvasásírások műfaji meghatározásban vetül egymásra" - ajánlja könyvét Tarján Tamás.

Tarján Tamás - Nyugat ​100+1
A ​20. századi alkotásokra, életművekre szakosodott irodalomtörténészként, egyetemi oktatóként örömteli kötelességem volt a Nyugat folyóirat 2008-as centenáriumához, a kerek Babits-, Nagy Lajos- és Radnóti-évfordulókhoz kapcsolódó események, kiadványok nyomon követése. A 2007-es évtől szívesen vállaltam olyan előadói, tanulmányírói és kritikusi feladatokat - esetleg kissé szokatlanabb jellegűeket is -, amelyek ebbe a körbe tartoztak, vagy ide is kötődtek. Munkám foglalata e könyv. Tarján Tamás

Tarján Tamás - Látómező
Tarján ​Tamás (1947-2017) posztumusz megjelenő kritikakötete frappánsan a Látómező címet viseli, mely választás pontosan fedi le a kritikus kötetben megtapasztalható kiemelkedő teljesítményét. Nem túlzás vagy felnagyítás, mikor kiemelkedő teljesítményről beszélünk Tarján Tamás kritikusi munkássága révén, hiszen aki olvasta és olvassa írásait, jól tudja, a szerző mindig közelről figyelte a kortárs magyar és világirodalmat, továbbá írásaiban folyamatosan reflektált is olvasmányélményeire. Látómezejét nem szűkítették ideológiai szempontok, kifinomult és árnyalt esztétikai értékeléseit a magyar és világirodalmi hagyományokat jól ismerő olvasó, kritikus és irodalomtörténész tapasztalatai határozták meg. Ezek mindig tömörek, pontosak és figyelemfelkeltőek voltak. Jelen kötetbe azok az írásai kerültek még a szerző által kiválasztásra, melyek a magyar és magyarra fordított prózairodalomról születtek és különböző nyomtatott vagy online lapokban jelentek meg. Így egybegyűjtve látszik csak igazán a hatalmas munka és az a kiemelt figyelem, mellyel Tarján Tamás az irodalom felé fordult. A fiatal pályakezdő prózaírótól a hagyományt teremtő szerzőig, vagy akár Nobel-díjas alkotóig széles a paletta, és ahogyan maguk a művek, úgy a róluk szóló írások is izgalmas, érdekfeszítő olvasmányok, melyeken minduntalan érződik a szerző félreismerhetetlen látásmódja és kritikusi hangja.

Reményi József Tamás - Tarján Tamás - Mindent ​hét lapra
A ​szerzők kötetükben (amely az Írtok ti így?; egyfajta folytatása) merész célt tűztek ki: a korabeli - 1981-et írunk - irodalom akkori állapotának karikaturisztikus ábrázolását. Kritikájuk nem elégszik meg az egyes alkotókról rajzolt torzképpel: az írások ugyanis hét periodikum (Kortárs, Jelenkor, Mozgó Világ, Új Írás, Forrás, Kritika, Éles és Irodalom) képzelt számainak anyagaként szerepelnek a könyvben, ily módon e fórumok karikatúráját is kínálva. Ennek ellenére a művet mégis egy-egy jól sikerült szerző paródiája miatt érdemes forgatni, elsősorban azért, mert a többi írás az eredeti mű elmélyült ismeretét igényli. Pillanatfelvétel tehát a könyv, amely némely nyolcvanas évekbeli költőnk, írónk modorosságait tán maradandóbban tükrözi, mindet az irodalmi orgánumok (ama bizonyos "hét lap") arculatát. Elsősorban a magyar irodalomban tájékozott olvasóknak javasolható.

Reményi József Tamás - Tarján Tamás - Babérköszörű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tarján Tamás - Kortársi ​dráma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Reményi József Tamás - Tarján Tamás - Írtok ​ti így?
1974 ​szilveszter előtt egy rovatvezető barátunk megkérdezte, nem írnánk-e gyorsan néhány paródiát. Mivel addig soha nem írtunk, örömmel vállaltuk. Azóta is csináljuk, örömmel, együtt. Főleg kor-társainkról, akikről kritikákban már élcelődtünk, s akikről most az irodalmi karikatúrákban a legkomolyabb szándékkal szólunk. Szeretnénk megmutatni azt, ami munkájukban közös, és azt, ami (már) egyéni, sajátos. Eredmény. Mellettük jelen vannak e kötetben mások is, akik írással foglalkoznak: szerkesztik, bírálják, terjesztik, tanítják, tanulják... Őket képviseli Deák János Péter, aki Ady kalapját is megtalálja. Születtünk 1949-ben, egyetemisták lettünk 1968-ban, Deák János Péter világra jött 1978-ban. Holott velünk egyidős.

Tarján Tamás - Örkény ​István: Tóték
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Banga Ferenc - Reményi József Tamás - Tarján Tamás - Sírfirkák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Reményi József Tamás - Tarján Tamás - Ciróka-maróka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tarján Tamás - Kengyelfutó
Tarján ​Tamás 1949-ben született. Irodalomtörténész, egyetemi docens. A Kengyelfutó kortárs költők lírájáról és prózájáról 1997 és 2001 között írott esszéit, bírálatait fogja össze. Más - főleg színházi tárgyú - könyvei mellett ez a hetedik irodalmi tanulmánykötete

Tarján Tamás - Weöres ​Sándor: Psyché
A ​magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskolások, a tanárok s az irodalom iránt általában érdeklődők számára a Talentum műelemzések sorozat. A kötelező és az ajánlott olvasmányok új szempontú olvasatát, tömör, lényegre törő összefoglalását olvashatjuk továbbgondolásra ösztönző kérdések kíséretében a sorozat köteteiben. Weöres Sándor Psychéje vers és regény. Líra és epika összeszövődése, tudatos egybejátszatása. Nagyobbrészt a hajdani költőnő életregénye, de az életregény, a költemények nyelvi-formai léte által, részben mint versek regénye jelenik meg.

Tarján Tamás - Garas
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Reményi József Tamás - Tarján Tamás - Magyar ​irodalom 1945-1995
"Kötetünk ​- mely harmincöt műelemzés keretében harminckét magyar író harmincnyolc alkotását mutatja be - műelemzések sorából kirajzolódó vázlatos irodalomtörténet, melyet reményeink szerint egy-másfél esztendő múlva egy újabb kötetben a vizsgált periódus összegző irodalomtörténeti áttekintése követ majd. Munkánkat középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek, kezdő egyetemistáknak szánjuk, valamint tanár kollégáinknak s minden - az újabb magyar irodalom iránt érdeklődő - olvasónak. Mindig elsősorban a mű áll a középpontban, nem az alkotó személyisége, és nem is a megközelítéskor kínálkozó, lehetséges elemzési módszerek, iskolák. Szeretnénk gyorsítani, erősíteni azt a folyamatot, amelynek során az elméleti kutatások, irányzatok terminológiája - a szakszerűség csorbulása nélkül - átmegy a rendszeres és alaposan megértett mindennapi (akár iskolai) gyakorlatba, szóhasználatba. ... Irodalomtörténeti paródiakötetek és tanulmányokkal kísért szövegkiadások után ez a hetedik közös munkánk: A Magyar irodalom 1945-1995. Műelemzések 1995 januárja és decembere között készült el. Külön-külön írtuk, de együttesen valljuk a magunkénak"

Kenyeres Zoltán - Pomogáts Béla - Radnóti Sándor - Tarján Tamás - Tüskés Tibor - Az ​élő magyar líra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tarján Tamás - Egy ​tiszta tárgy találgatása
Tarján ​Tamás tanulmánykötete az 1960-as években induló és mára jelentős életművet felmutató, általában posztmodernnek nevezett, író-költő generációról ad kortársi értékelést. A mai magyar irodalomkritika legalább olyan nehéz helyzetben van, mint az irodalom, amelyet megjeleníteni hivatott: a "posztmodernség" nemcsak a művek olvasótáborát szűkíti le, de nyilvánvalóan az értelmező kritikáét is. Tarján Tamás úgy kommentálja ezt az irodalmat, hogy - miközben felhívja a figyelmet európai elismertségére - egyrészt elhelyezi a magyar irodalomtörténet folyamatában, másrészt rámutat forma és mondanivaló szükségszerű változásaira Közép-Európában, illetve Magyarországon. Tanulmányai nem műfajhoz, hanem személyekhez kötöttek, mégis teljes nemzedéki és műfaji körképet, helyzetelemzést nyújtanak, hiszen az irodalomtörténet bizonyos időkben generációk történeteként is felfogható. A kötet a Tandori-oeuvre bemutatásával kezdődik, amelynek kapcsán a mai magyar líra bemutatására is vállalkozik a szerző. Külön írás (Két köntös) foglalkozik két - már-már divatszerűen kedvelt - műformával, a szonettel és a haikuval; a "technikai" leírásokon túl azt a filozófiai-történeti hátteret ismertetve, amely korunkban szinte kikényszeríti e tömör formák megjelenését, mint gondolat-közvetítőt. Nádas Péter dramaturgiája és Kornis Mihály Körmagyar című darabjának (l.: 901787) bemutatója kapcsán a hazai dráma európai mesterekhez való kapcsolódását értelmezi. Hajnóczy Péter, Spiró György, Esterházy Péter, Lengyel Péter és Nádas Péter művein keresztül nyújt áttekintést a közelmúlt magyar nagyepikájáról. Rámutat "szemcsékből" építkező, molekuláris jellegére (pl. Tandorinál egy-egy nap, Nádas Péternél hónapok, vagy Lengyel Péter "macskakövei"), amely a "minden egész eltörött" szemléletét megjelenítve, összegződve posztmodern regénnyé egységesül - így oldva föl a 20. század jellegzetes magyar ellentmondásait. Alapproblémaként fogja fel a modern irodalom közhelyszerű válságtünetét, az irodalmi alkotás eszközének, a nyelvnek elkoptatott vagy kizsigerelt voltát. A kortárs irodalmat úgy is értékeli, mint amelyik a legkülön- félébb megoldásokat keresi erre a kihívásra: a stiláris teremtőképesség árnyalt, nagyszerű - bár kétségkívül nehezebben befogadható - megnyilvánulásaként. A tanulmányokat és elemzéseket lírai vallomás zárja le, amelyben a szerző felidézi az irodalmi "nagyapák" generációjából Tersánszky Józsi Jenőt is, valamint a fiatalon eltávozott "ördögfiókát", Belohorszky Pált is. ; Az írások korábban a HOLMI, a Kortárs, az Új Forrás stb. lapjain jelentek meg, s a kilencvenes évek új irodalomkritikáját is összegzik bizonyos szempontból. Nemcsak az irodalom "meditatív" jellege adta nehezebb-mélyebb befogadást segítik elő, de közvetítik ennek az irodalomnak sajátos mondanivalóját is. - A modern magyar irodalom iránt érdeklődő, műelemzésekben elmélyülni tudó, művelt olvasóknak ajánlható.

Reményi József Tamás - Tarján Tamás - Susztermatt
A ​népszerű szerzőpáros (Reményi József Tamás és Tarján Tamás) válogatott és új irodalmi paródiái egy kötetben, Banga Ferenc illusztrációival.

Tarján Tamás - Sólymot ​a gémtől
Korai ​színikritikáim egyikében (az ezerkilencszázhetvenes években) azt találtam állítani: nem kedvelem Schiller Don Carlosát (az előadás egyébként Ruszt József-rendezés volt, s az előbbi félmondat ellenére a szűk keretek közt elismerően írtam róla). A közlő folyóiratban kijelentésem toldalékot kapott: „(Reméljük, hogy a fiatal kritikusnak még bőven jut ideje Schiller megszeretésére. - A szerk.)" Ironikus bizakodásával nem ok nélkül pirított rám „a szerk". Azóta alapállásom, hogy előzetesen semmiféle negatívumot ne engedjek hatni egy színházi bemutatóval kapcsolatban. Elég, ha az előadás ébreszt kifogásokat. ...Nincsenek illúzióim a maradéktalan tárgyilagosságról - nagyjából ezt beszéli el könyvem mottójaként a hamleti „sólymot a gémtől" megkülönböztetés fanyar mondatkörnyezete (Arany János fordításában). A Tisztelt Olvasó a százhuszonöt bírálat között talál egy minapi Don Carlos-kritikát is. Tarján Tamás

Tarján Tamás - Nagy ​Lajos
Nagy ​Lajos (1883-1954) a XX. századi magyar irodalom egyik legérdekesebb, sokat vitatott írója. Szenvtelen, pontos, tárgyszerű novellái elevenen élnek olvasói tudatunkban, a Képtelen természetrajz epés gúnnyal megírt karcolatai egyre népszerűbbek. A Kiskunhalom című szociográfikus regénye és hatalmas ívű, torzóban maradt önéletrajzi kötetei (A lázadó ember, A menekülő ember) modern irodalmunk nagy alkotásai közé tartoznak. A kelleténél talán mégis kevesebb szó esik e "szabálytalan klasszikusunk"-ról. Tarján Tamás fiatal irodalomtörténész arra vállalkozik, hogy tárgyilagosan, az esztétikai értéket hangsúlyozva adjon képet az életműről, Nagy Lajos pályájának alakulásáról.

Banga Ferenc - Reményi József Tamás - Tarján Tamás - Szénszünet
A ​szénszünet igazi ajándék, hiszen nincs vakáció, mégsem kell iskolába menni. A paródiaírás ilyen szénszünet két kritikusnak: egy napra sem iratkoznak ki a magyar irodalomból, de szabadságolják a komolyságot. (Pad)társuk ebben a grafikus, idestova harminc éve. A kötetben parodizált szerzők, a teljesség igénye nélkül: Parti Nagy Lajos, Szabó Magda, Müller Péter, Popper Péter, Tandori Dezső, Bartis Attila, Háy János, Karafiáth Orsolya.

Kollekciók