Ajax-loader

Köntös-Szabó Zoltán könyvei a rukkolán


Köntös-Szabó Zoltán - Tövissel kerített éden
Páratlan írói vállalkozás körvonalai bontakoznak ki Köntös-Szabó Zoltán eddig elkészült családregényének két kötetében. Akárcsak az ősregék, ősmítoszok világában, bolyonghat az olvasó a közelmúlt megidézett rengetegében. Három emberöltő véges idejét tágítva történelemmé, de mindenképpen egyedi történetét szublimálja irodalommá az író. Annak az erdélyi sorsközösségnek a mindennapjait támasztja életre, amelyet a sokszínűség, fajok, vallások, egybefonódása jellemez, és amely minden politikai beavatkozás, határmódosítás, főuralom-változás miatt és ellenére együtt éli meg a változások keservét, s azok lesújtó következményeit. Kellett jönnie egy olyan írónak - erdélyinek - aki a nemzetközileg kisebbségbe utalt erdélyi magyarság élet-harcát hitelesen, elfogultságok nélkül ábrázolja, gazdagabb árnyalásban, mint bármely történeti dolgozat.

Köntös-Szabó Zoltán - Fehér ​zászló Erdély felett
A ​könyv egy regényfolyam kezdő darabja. Az egyes köteteket a Trianon gyermekei főcím fogja össze, mintegy jelezve azt a tért és időt, amelyet a regény a maga (magyar, román, szász, zsidó stb.) sorshordozó figuráival és eseményeivel átölel. Az író műfajilag családi krónikaként jelöli könyvét, és ezzel a szinte túlontúl szigorú besorolással talán a regényének dokumentumértékét próbálja jelezni: adataiban az igazság, írói hozzáállásában a művészi tisztesség és az igazmondás felső fokát. Azt a művészi alapállást, ami aktuálpolitikai szinten fogalmazva, nemcsak a magyar-román közeledést szolgálja, hanem a megbékélés lehetőségeit kínálja. Ám ennél mérhetetlenül több az, amit az író művészi értékben, meseszövésben, a fikció és adatszerűség mesteri elegyében nyújt olvasójának. K. tiszteletes, az aranyosszéki unitárius lelkész diákriuma a regényfolyam medre, melyben tovahömpölyög a szűkebb környezet embert próbáló meséjén keresztül a trianoni sokkot átélt erdélyi magyarság tragédiában és emberi helytállásaiban felemelő története.

Köntös-Szabó Zoltán - El ​Galante pajzán emlékiratai
"Legújabb ​hív hitvesem neve: Sárika! És: nincs apja, hanemha: az anyja, ah! Anyósom felér ezer apóssal, és: mily minősíthetetlen rosszhiszeműsége! Ahelyett, hogy ellátná a gazdaságot, a rívó malaczoknak adna tápot, tápot ad ama gonosz szóbeszédnek, miszerint: a kántor leánya, Fruzsinka, szegény szerénységem gyümölcsét hordja a szíve alatt. Mily roppant nehezemre esett leírni, anélkül hogy pennám paczát ne ejtsen! Mi igaz az egész híresztelésekből, annyi mindössze: néha kikocsikázom Fruzsinkával, ritka erényes, sok jó könyvet olvasott leányka, hah, haha, kikocsiztam anyósom szájától örökké hangos és ebből kifolyólag czivakodó hangulatot kóvályogtató házból, és tagadhatatlan! Tettem, amit tettem, de nem gonosz indulattal, sem nyerészkedési, sem üzekedési vágyból! És: a legnagyobb titokban! Amennyiben: csak a község szélén (mely község feküdt híresnevezetes Kalotaszegen) segítettem fel egy szál ló vontatta bricskám kemény ülőkéjére, és! Tettem mindezt egykori, de mindholtomig kötelező huszáros tapintatból, beczenevemet meg nem czáfolandó galenteriából. Ah, hogy miért? Ez is egy kérdés? Csupáncsak azért, mert Fruzsinkám nevelődni, mivelődni vágyott, tudni akarta, hogy viselkedjenek távoli nagyvárosok keccsel bíró dámái, madmazeljei, frajlánjai! Megoktattam, meg én!"

Köntös-Szabó Zoltán - Bárka ​ring az Urbán-öbölben
"Itt ​éltek, civakodtak, szomorkodtak és olykor vígan voltak a háború utáni tücsöktelepi fiúk. Egyszer majd valamelyikünk megírja ezt a gyermekkort. Regényt ír arról, miként váltak el, hová vezettek útjaik a krumplileves, estike- és dohányvirág-illatú - no meg az iszapszagú telepről - az ország különböző szegleteibe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ügyeljétek a szigetet! Felejtsétek el, hogy fáradtság nélkül vettétek birtokba. Béke veletek, békénk legyen, béke a tücsök-telepi újszülötteknek a _sziget_ jövendőbeli örököseinek". Az URBÁN-szigeti pionírtábor vendégkönyvéből. Köntös-Szabó Zoltán

Köntös-Szabó Zoltán - Tövissel ​kerített éden
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Köntös-Szabó Zoltán - Családi ​képek, levelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Köntös-Szabó Zoltán - A ​Sárkány éve
Kolozsvár ​városa az Erdélyi-medence észak-nyugati részén, a Kis-Szamos mentén terül el. Mátyás király városát északról és észak-nyugatról a Szentgyörgy- és Csillag-hegy, délről a Házsongárdi temető dombjai, délkeletről a Feleki-tető teraszai körítik. A várostelepülés ősi magva a Kis-Szamos legalsó teraszán alakult ki: idők teltével a város tovább terjeszkedik a folyó völgyében. A várfalakon kívül - századok múltán - kültelkek épülnek, köztük regényünk színtere, a délkeleti városrész. A telepet keletről a Tisztviselő-kolónia határolja. A Csiga-dombról és a Rezeda utcai harangláb árkádos tornácáról ellátni a Feleki-tetőre, melynek havas gerince olykor még áprilisban is a telet idézi. A Fő utca köré épült telepen munkások, hóstáti földészek, iparosok, napszámosok, életművészek, szélhámosok és utcalányok élnek. Hőseink gyermeteg lelkű felnőttek és első szerelmüktől elszakított koraérett kamaszok. Történetünk idején kezd ocsúdni Kolozsvár városa a második világháború megpróbáltatásaiból.

Köntös-Szabó Zoltán - Szurdokban ​árnyék
Homályba ​vesző, de lassan-lassan mégis napvilágra bontakozó, sötét titkok lengik körül Köntös-Szabó Zoltán elbeszéléseit. A mesterien megkomponált kötet sajátos hangvételű, tragikusan komor múltidézés. A Rossz, a Gonosz, a megfoghatatlan Rontás uralja ezt a múltat, a szurdokban őgyelgő titokzatos és rémisztő árnyék s a rontó hatalmak szimbolikus földi megtestesítője: suszter Nikoláj kántortanító. Megnyomorított lelkű emberek sorsában, véres tragédiák emlékében idéződik fel a múlt, a szülőföld. "E föld lett az én szívemnek kősziklája és az én örökségem mindörökké" - zengi az aggastyánok dalárdája a temetőben, ahol ott nyugszanak a "téboly éjszakájának" lemészárolt áldozatai, s ott a vadorzó legyilkolta nagyapa is, a gyermekkor lidércnyomásos emlékei. Eltéphetetlen szálak kötik az írót ehhez a múlthoz, fájdalmas emlékeihez és fájdalmas emlékű hőseihez. Felejthetetlen figurák népesítik be ezt a világot, a kies pagonyokat, a kumarinillatú réteket, a megidézett múltat, ahová visszatérni, de amelytől elszakadni már soha nem lehet.

Köntös-Szabó Zoltán - Kár ​volt sírni Jeruzsálemben
Két ​ember: az egyik hitében istenibb, a másik szenvedélyével emberebb - egyiket önfeláldozó passzivitása, másikat cselekvési kényszere veszejti el. Az egyik embertelen elhivatottsága és megváltó halála, a másik mindentudó szíve foglya. Emez az okosabb - emiatt a tévelygőbb is -, de a hittel szemben már tehetetlen. Ezért - s így - az igazság pillanatát teremti meg Júdás és Rabbóni számára, aki egy elnyomott nép vezére vagy Isten vértanúja lehet. És ő feláldozza életét az öröklétért - egyetemes eszméért -, magára hagyva legjobb, "áruló" társát földi igazával, a tett bűntudatával. Ez a történet nem arról szól, kinek van igaza, hanem hogy valakinek igaza kellene hogy legyen.

Köntös-Szabó Zoltán - Köd ​lepte be a Szamost
A ​Köd lepte be a Szamost egy nagyszabású prózai munka újabb opusza, melyben folytatódik az erdélyi magyarság csaknem nyolcvan évet átfogó története. A korábban napvilágot látott kötetekben (Fehér zászló Erdély felett, Tövissel kerített Éden) megismert sorshordozó főhősök, kisebbségi és többségi politikusok, meghatározó személyiségek mellett felbukkannak a II. világháború utáni korszak közéleti szereplői, valamint a kor - nevesített - üldözői és hajszoltjai is. A Trianon gyermekei című regényfolyam erdélyi születésű szerzője nemcsak a történelmi kataklizmák át- és túlélőinek küzdelmeiről, megpróbáltatásairól tudósít, a nagyvilágban munkáló sors- és történelemformáló kényszerek erővonalait is keresi. Térben és időben kutatja a kisebbségi lét összefüggéseinek a szövevényét. A családregény harmadik kötete kiegészül az aranyosszéki szolgálattól eltiltott K. tiszteletes 1950-es években vezetett - hajszákat, megaláztatásokat, tragédiákat rögzítő - kolozsvári diáriumával, továbbá a másodszülött unoka zuglói, újpesti és rákospalotai naplójával, levelezésével.

Kollekciók