Ajax-loader

Kiss Judit könyvei a rukkolán


Kiss Judit - A ​magyar mezőgazdaság világgazdasági mozgástere
A ​könyv a legfrissebb statisztikai adatok és kutatási eredmények alapján tárja fel az exportorientált magyar mezőgazdaság világgazdasági környezetét. Bemutatja a világ mezőgazdaságában, az agrárpiacokon, a világ agrárkereskedelmében, a Világkereskedelmi Szervezetben, az Európai Unió és az USA, valamint a környező országok agrárpolitikáiban és agrárgazdaságaiban végbemenő azon változásokat, amelyekhez a kicsi és nyitott magyar gazdaságnak alkalmazkodnia kell. A könyv kiemelten foglalkozik a magyar EU-csatlakozás agrárvonatkozásaival.

Kiss Judit - Emelt ​szintű érettségi magyar nyelv és irodalom 2010
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Judit - Érettségi ​nyelvtan
A ​szerzőnek - aki középiskolai tanár - nemrégiben jelent meg Érettségi - Irodalom című kötete, amely kulcsszavakban adott segítséget a tanulóknak az irodalmi anyag áttekintéséhez. Mostani munkája - amely a nyelvtan témakörét dolgozza fel hasonló módszerrel - az Irodalom-kötet szerves folytatása. Nagy igény van ilyen témájú tankönyvekre, hiszen érettségi vizsgát nem csak irodalomból, hanem magyar nyelvből is tenni kell a diákoknak, ráadásul az utóbbiból való felkészülés a tapasztalatok szerint rengeteg nehézséget okoz számukra. Könyve megírásakor a szerző legfőbb szempontja az volt, hogy mindenki számára érthetően és tömören segítse az eligazodást a nyelvtan meglehetősen bonyolult területén. A kilenc fejezet egy-egy nagyobb egységet fog át (nyelv és kommunikáció, hangtan, szótan, jelentéstan, mondattan, szövegtan, stilisztika, nyelvtörténet, helyesírás), s az érettségi előírásoknak megfelelően teljes áttekintést ad a magyar nyelvtani anyagról - kulcsszavakban, a lényegre helyezve a hangsúlyt. A kötet a középiskolai tankönyvek anyagára épül, az azokban található ismereteket rendszerezi, az elméleti részt pedig néhány nyelvtani gyakorlat zárja. Aki figyelmesen elsajátítja a könyvben található ismereteket, gondosan megcsinálja a gyakorlatokat, sikeres érettségi vizsgát tehet magyar nyelvből.

Kiss Judit - Érettségi ​helyesírás
Kiss ​Judit, aki a magyar nyelvtant és irodalmat kulcsszavakban feldolgozó munkái után immár harmadik kötetével segíti az érettségi és a felvételi előtti utolsó napok pánikjában mindent bepótolni vagy legalább még egyszer átismételni kívánó diákokat, ezúttal annak az egyre számosabb seregnek nyújt támaszt könnyen áttekinthető kis könyvével, amelynek az oly egyszerűnek tetsző helyesírásba szokott beletörni a bicskája. Hiszen mily gyakran előfordul, hogy írás közben megállunk, mert nem tudjuk eldönteni, hogyan is kell helyesen leírni egyik vagy másik szót. Ilyen esetekben siet segítségünkre ez a kötet, amelynek szerepe nem más, mint a tanácsadás helyesírási kérdésekben. Felöleli a magyar helyesírás különböző területeit: a magánhangzók és a mássalhangzók írását, az elválasztást és az írásjeleket stb. Az egyes magyarázatokhoz szemléletes példák sora kapcsolódik, megkönnyítve a sokszor bizony előszörre nehezen érthető szabályok minél tökéletesebb elsajátítását azok számára, akik nemcsak azzal törődnek, hogy mit írnak, hanem azzal is, hogyan írják le azt, amit közölni szeretnének.

Kiss Judit - Bevezetés ​a gyermekirodalomba
A ​jegyzet a gyermekirodalom elméleti szempontjainak homályosan körvonalazott kérdéseit igyekezett fölvázolni. Arra vállalkozott, hogy kijelölje a gyermekirodalom terepén való további vizsgálódások néhány útjelzőjét. (...) A "Bevezetés a gyermekirodalomba" a gyermekirodalom elméleti megközelítésének sarokköveire világít rá: a felnőtti-gyermeki kapcsolódásának lehetőségeire és kritikus pontjaira a gyermekirodalom összefüggéseiben; a gyermekirodalom mai helyzetére az irodalom fő vonalainak kontextusában; illetve a gyermekirodalom mint önálló létezőre. A gyermek felfedezésére vonatkozó rövid történeti áttekintés célja, hogy az érdeklődő (vizsgálódó) könnyebben megkereshesse a kapcsolódási pontokat a gyermekről alkotott elképzelés változásai és a gyermekirodalom fejlődésének kritériumai között. (Részlet a könyv utószavából)

Kiss Judit - Emelt ​szintű érettségi magyar nyelv és irodalom 2009
Ez ​a könyv azoknak a tanároknak és diákoknak nyújt segítséget, akiknek valamilyen módon közük van az idei emelt szintű érettségihez magyar nyelv- és irodalomból: vagy azért, mert felkészítő tanárok, vagy pedig emelt szintű érettségi vizsgát tenni akaró diákok. A könyv szerzője maga is tart felkészítő órákat emelt szintű érettségi vizsgára, és mivel a szóbeli érettségi tételek nem azonosak a középszintű vizsga tételeivel, így szükséges volt a nemrégen megjelent témák kidolgozása. A kötetben a 2009-es év májusi szóbeli vizsgájára előírt húsz magyar nyelvi és húsz irodalmi tételének tömör, vázlatszerű kifejtése található. Néhány tételcím tágabb értelmezésre ad lehetőséget, így azok részletesebb kidolgozásúak, mások - különösen a nyelvi témák - konkrétabbak, egy meghatározott nyelvtani területre szorítkoznak, ezért kevésbé részletezőek, kifejtésük rövidebb. A tételekhez kapcsolódó feladatok nem nyilvánosak, azokat csak a szóbeli érettségi vizsgán ismerheti meg a diák, ezért a szerző sem csatolt feladatokat a tételsorhoz, de az általa összegyűjtött, logikusan, érthetően feldolgozott és elrendezett elméleti anyag - remélhetőleg - elegendő lesz a konkrét feladatok megoldásához irodalomból is, magyar nyelvből is. A könyv célja a tanárok és diákok közös munkájának a segítése a sikeres érettségi vizsga érdekében.

Kiss Judit - Érettségi ​irodalom
"A ​könyv az irodalom kezdeteitől a mai magyar irodalommal bezárólag felölel miden korszakot, jellegzetes stílusát, irányzatait, jelentős világirodalmi és magyar irodalmi képviselőit. Tartalmazza egy-egy korszak főbb stílusjegyeit, egy-egy írói, költői pályaképet életrajzi adatokkal együtt, műcímeket: verseknél egy-két fontosabb gondolatot az adott műről - részletes verselemzés nélkül -, a prózai és drámai alkotásoknál viszont bővebb értelmezést."

Csatlós Judit - Kiss Judit - Papp László - Lerne ​gerne Deutsch 1. - képleírás, szituációk, kérdések, szókincs a német szóbeli nyelvvizsgákhoz
A ​"Lerne gerne Deutsch!" c. nyelvkönyv azoknak szeretne segítséget nyújtani, akik német nyelvből készülnek nyelvvizsgákra (Magyar Állami Nyelvvizsga; Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) érettségire; egyetemek, főiskolák felvételijére; valamint azok német alap- és záróvizsgáira. Ez a segédkönyv részben terjedelmi korlátok, illetve a vizsgafeladatok sokszínűsége miatt ezen vizsgák "csupán" szóbeli részét veszi célba. A "Lerne gerne Deutsch!" c. könyv készítése során az a cél vezérelt bennünket, hogy megismertessük a vizsgák szóbeli részének követelményeit. Igyekeztünk úgy összeállítani az egyes fejezeteket, hogy azok lefedjék az adott témakört. A témákat autentikus szövegekkel vezettük be, majd a szókincs begyakorlásához külön feladatsort készítettünk. A fejezetekben két odaillő képet helyeztünk el, az elsőhöz mintaleírást csatolva. Egy képről természetesen nem csak egyféleképpen lehet mesélni, ezért neveztük úgy a mintát, hogy "unsere Version". A képeket szituációk követik, ahol ugyanazt a gyakorlatot követtük, mint a képeknél. A fejezetek utolsó előtti részében „vizsga-ízű" kérdésekre kereshetjük a megfelelő választ, és végezetül a témához kapcsolódó szójegyzéket találhatjuk. A könyvünk végén található függelékben 16 színes képet mellékeltünk a képleírás további gyakorlására. A képek után a „Zertifikat Deutsch als Fremdsprache" nemzetközi nyelvvizsga mintafeladatsora található. Azt kívántuk elérni, hogy elégedett vizsgázók válhassanak azokból, akik könyvünket használják a vizsgára való felkészüléshez. - a szerzők ajánlása

Kiss Judit - Milyen ​az élet?
Irigylésre ​méltó az a kiskamasz, aki erre a nem éppen szerény igényű kérdésére olyan sokrétű, okos, őszinte és igaz választ, pontosabban válaszokat kap, mint e kötet szerzőjének unokaöccse és keresztfia, a nagyon szeretni való kilenc éves Fülöp. A második könyvével jelentkező írónő ezúttal különleges vállalkozásba fogott: visszahozza - vagy inkább modern változatban megteremti - a parainézis műfaját. Úgy szolgál erkölcsi intelmekkel (például családról, kötelességről, türelemről, elmúlásról, jóságról, önzésről, hazugságról, drogokról, vallásokról, a más népek szokásai iránti tiszteletről és még sok más kérdésről), hogy olvasója egy pillanatra sem érzi amolyan felnőttes papolásnak a dolgot. Egyszerre nevel, tanít és szórakoztat.

Kiss Judit - Papp László - Lerne ​gerne Deutsch 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kiss Judit - Emelt ​szintű érettségi magyar nyelv és irodalom 2007
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók