Ajax-loader

Sík Csaba könyvei a rukkolán


Sík Csaba - Művészet ​és forradalom
Képjegyzék: ​Kazimir Malevics: A vörös négyzet. Kazimir Malevics: Vörös ház. Kazimir Malevics: Női portré. Mihail Larionov: Évszakok. Tél. Mihail Larionov: Lucsista vonalak. Ljubov Popova: A filozófus portréja. Vlagyimir Tatlin: Sarok-kontrarelief. Vaszilij Kandinszkij: Kompozíció. Vlagyimir Tatlin: A III. Internacionálé emlékműve. Ivan Leonyidov: A Lenin Intézet terve. El Liszickij: Proun No. 48. Alekszandr Rodcsenko: Szuprematizmus. Alekszandr Vesznyin. Marc Chagall: Katonák. Marc Chagall: Múzsa.

Vekerdi László - Sík Csaba - A ​2x2 józansága
„A ​menet megindul. Utánuk a két szekér. Egy fiatal munkaszolgálatos elájul a sorban. Társa támogatja tovább. A pihenőnél azt az utasítást kapja, hogy vigye hátra, és tegye fel a szekérre. A bakon a kocsis, mellette egy altiszt. A kocsi végében Radnóti ül, homlokán véres csík. - Miklós! Mi van veled? - A költő ránéz, de nem felel... November 9. Tovább: de már Radnóti nélkül.”

Sík Csaba - Román ​György
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Csaba - Picasso
Hogyan ​tör ki a zseniális festő a műkereskedelem fojtogató dzsungeléből? Hogyan építi fel életművével együtt éppoly szuggesztív és monumentális egyéníségét?Hogyan válik őserejű teremtővé utánzásra berendezkedett, bágyadtan intellektuális évszázadunkban? Hogyan tépi le végül a legendák és a rákényszerített szerepek maszkját? Hogyan képes a kötelező professzionizmus posványából kimagasodva, hiteles és maradandó művészetével példát mutatni kortársainak és az utókornak? Hogyan érhető tetten a logikusan végigelemezhető művészettörténeti modellben olyan, századunkat meghatározó alkotásokban, mint az Avignoni kisasszonyok, a Guernica a megzabolázhatatlan, szenvedélyes alkotó életművében múlt és jelen szintézise? Hogyan ötvöződik személyiségében az évszázados mediterrán örökség a természet örök bölcsességével, a démonikus hispán lobogással a francia nagyvilágiság, az archaikus mélyrétegekkel az úttörő modernség? Hogyan dőlnek dugába a Picasso "megmagyarázására" vagy "leleplezésére" tett önkényes kísérletek? Ezekre - és nemcsak ezekre - a kérdésekre válaszol tömör, szellemes, csattanós Picasso-esszéjében Sík Csaba.

Sík Csaba - Mindenkori ​mesterek
"- ​Urám, ebből könyvet kellene csinálniá!" - mondta Kassák Lajos jó egy évtizeddel ezelőtt, meghallgatván azt a rádióműsort, amely modern költők festőkről, festményekről írott verseiből s a kortárs-kapcsolatnál mélyebb rokonság természetét jellemezni igyekvő kommentárból állt. Bátorítása nélkül aligha fogtam volna hozzá a könyvtárnyi verseskötet átnézéséhez, aligha merészeltem volna barátaimat rábeszélni, írjanak, fordítsanak ebbe a ki tudja, mikor megvalósuló antológiába. Kezdetben az anyaggyűjtés játék volt csupán, ürügy, hogy versekkel, albumok nézegetésével töltsem az időt, amit gyakorta sürgősebb tennivalóktól vagy az alvás óráiból loptam el. A versek mégis gyűltek, szaporodtak a képek is, s ahogy vastagodott a dosszié, úgy vált kényszerű feladattá a szórakozás. Egyre gyakrabban jutottak eszembe Kassák szavai, s nézegetve az Altamirától Robert Rauschenbergig sorjázó verseket, képeket, beláttam, hogy a két tükör mellé kell egy harmadik is. A Giovanni Arnolfini és Giovanna Cenani házasságkötését megörökítő Van Eyck-képről nem elég a vers, az eredetinek csak illúzióját adó reprodukció; el kell mondani, ki volt Van Eyck, mi van a képen, miért nem felejti el az ember soha többé, ha csak egyszer is látta. A játékból lassan munka lett, hiszen akadt vers, aminek közléséről nem tudtam lemondani, de egy hónapig nyomoztam, kinek melyik képéről szól. A többi már könnyű volt, csak leírtam azt, amit elmondtam volna az ismeretlen olvasónak, ha együtt olvassuk a verset, együtt nézzük a képet. Persze nem művészettörténet ez, csak élménybeszámoló. Költőké - képekről, szobrokról, épületekről - s a kommentátoré, aki a tolmács szerepére vállalkozott abban a reményben, hogy örömét másokkal is megoszthatja. Nem szakembereknek készült; játék és munka közben azokra gondoltam, akik múzeumokban, kiállításokon bizonytalanul-tétován állnak meg egy kép előtt, de kevés nekik a magnetofon személytelenül eldarált lexikonszövege egy frankért, két forintért. Ismeretnél többet akar adni ez a könyv - a felfedezés örömét és élményét, hogy a múzeum ne vasárnapi program, hanem hétköznapi szükséglet legyen.

Sík Csaba - A ​Parthenon lovain innen és túl
"A ​kötet címéül szolgáló mondattöredék Gauguinnek egy leveléből került a címlapra; a könyvben ugyanis - meglehetősen szokatlanul - irodalmi és képzőművészeti tárgyú írással egyaránt találkozik az olvasó. Egyik reflektorfényt vet a másikra, megmutatva olyan rejtekutakat is, melyeket egy nézőpontból szemlélődve esetleg észre sem veszünk - ez lehetne a szabálytól eltérő egyik mentsége. Mentegethetné könyv címét persze azzal is, hogy egy évszázada kisebb-nagyobb elkanyarodásokkal és nemegyszer eltérő ütemben, de mégis közeli a két társművészet útja: mindegyik túlmerészkedett már azon a határon, amit az európai ember tudatában a Parthenon jelképez. Egyik sincs a másik nélkül, legalábbis annak számára, akinek az életében elválaszthatatlan és egyenrangú szerepet játszanak. A kötetbe foglalt rövidebb, hosszabb tanulmányok hőseit - festőket, szobrászokat, költőket, elbeszélőket - egyforma kíváncsisággal vallatja a szerző, essék szó akár Picassóról vagy Bráncusiról, Kassákról vagy Juhász Ferencről, ugyanaz érdekli: hogy magyarázzák a világot, az embert, hogy vallanak önmagukról, hogyan teszik gazdagabbá annak az életét, aki megnézi vagy elolvassa műveiket."

Sík Csaba - Brâncuși
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Csaba - A ​Vass-gyűjtemény / The Vass Collection
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Csaba - Rend ​és kaland
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Csaba - Ben ​Nicholson
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sík Csaba - Sem ​kő, sem bronz, sem vászon
A ​cím egy Kosztolányi-vers gondolatát - "csak bot és vászon, / de nem bot és vászon, / hanem zászló..." - szövi tovább: nemcsak kő, bronz és vászon egy-egy műalkotás, hanem épület, szobor, és kép. S egy rendkívüli történet, csak a főszereplőkre, a drámai fordulópontokra szorítkozva: az európai képzőművészeté, Pheidiásztól Henry Moore-ig. A könyv nem egyszerű feladatnak igyekszik megfelelni, hiszen múzeumban, festmény vagy szobor előtt álldogálva egy ember teremtő szándékának, akaratának, tehetségének eredményét látjuk, amely azonban létrejöttének körülményeiről csak közvetve tanúskodik, tehát segítségre vagyunk utalva, ha keletkezésének történelmi-művészettörténeti körülményeit, a művész életét és személyiségét, elődökhöz, kortársakhoz való kapcsolatát is szeretnénk megismerni. Persze, hogy szeretnénk, hiszen a teljes megértésnek mindez elengedhetetlen feltétele. Az író azzal siet segítségünkre, hogy kétféleképpen közelíti meg témáját: vizsgálja mint egyedi, önálló, hasonlíthatatlan létezőt, kiolvasván belőle, mit tartalmaz - tehát a jelentést -, hogyan tartalmazza - azaz a formát és a kompozíciót. Másrészt meg akarja érteni a művet egy megszakíthatatlan lánc elemeként is, ezért történeti szempontból is elemzés tárgyává teszi. Színes portrékat, helyenként tablókat adva, eleven, hús-vér figurákat teremtve, drámai sorsokat bemutatva, helyenként adomázgatva is, hiszen ez nem előadás, hanem beszélgetés író és olvasó között.

Sík Csaba - Az ​értelem bilincsei
Esszék ​a 20. századi mûvészetrõl. A szerzõ színes mûvészeti esszéirõl Tandori Dezsõ írta: Ebben az éles ihletû, lassú forrósodrású, magyarán kifejtett szemléletben elsõ pillantásra megnyerõ: hogy ami zászló lesz, nem idegen terekben lebeg, nem elénkkészített képzeteket suhogtat, nem szakterminológiázik...

Kollekciók