Ajax-loader

Katona Imre könyvei a rukkolán


Katona Imre - Mi ​a különbség?
Közéleti ​viccekről

Katona Imre - Dornbach Mária - Magyar népmesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Európai ​kerámia művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Bruegel ​és a Batthyányak
A ​Bruegel-kép Magyarországon Bruegel és a Batthyányak Bruegel, a művész Bruegel és az anabaptizmu A keresztelő János prédikációjá-ról Az anabaptizmus forradalmisága A kép és tanulságai A világvég-várás és előzményei Nyugat-Magyarország a XVI. század közepén és második felében Bruegel és a Prédikáció

Katona Imre - Még ​nincs vége a dalnak
A ​folklorisztika nemrégiben elhunyt jeles professzora e könyvében a délvidéki magyar népköltészet, mesék, balladák, lírai dalok kapcsán készített és saját gyűjtéseiből táplálkozó elemző tanulmányait, kisebb cikkeit rendezte egybe. A fejezetek sorrendjének kialakítása még az ő keze nyomát viseli. Az írásokból sorjázó feltárások, a sokszínű és még mindig megkapaszkodó hagyományok nem várt kivirágzása egy olyan jelenségkörről szóló híradás, amely éppen a kötet összeállításának idején süllyedt el talán végképpen a történelmi események viharában. A mű tehát kétszeresen is mementó: a kiváló tudós tudományos búcsúja, és egyúttal a délvidéki magyar világ talán utolsó, elhalkuló üzenete.

Katona Imre - Lábadi Károly - Szedem ​szép rózsámat
Népi ​mondókák, versek, dalok a Drávaszögből és Szlavóniából.

Katona Imre - A ​porcelán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Magyar ​népművészeti-néprajzi útikalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Az ​első magyar porcelángyár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - A ​habán kerámia Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dornbach Mária - Katona Imre - A ​helyzet reménytelen, de nem komoly
Íme ​a bizonyság: humorban kifogyhatatlanok vagyunk! Mert nem volt az elmúlt négy évtized során olyan mélypont a magyar történelemben, amelynek elviselését ne könnyítette volna meg a keserédes viccek garmadája. A fizikai és lelki nyomorból, történelmi-politikai visszásságokból táplálkozó viccek a szelep szerepét töltötték be a sokszor elviselhetetlenné forrósodott levegőben. Katona Imre a folklorista szorgalmával és pontosságával gyűjtötte a közéleti vicceket. Gyűjteményéből legújabb kori történelmünk tárul elénk, mégpedig vicceink torzító tükrében. Aki átélte ezt a mintegy negyven esztendőt, az most felszabadultan nevethet a könyörtelenül szókimondó helyzetképeken. Akinek pedig csak történelem ez az időszak, az ismerje meg azt a történelemkönyvek száraz, tényszerű feltárástól eltérő, sarkított változatban.

Katona Imre - Sárköz
Évszázadok ​óta külön színt képvisel a Sárköz népe a magyar kultúrában. E sajátos népcsoport életformája, viselete, munkakultúrája és táncai a népi teremtőerőnek nagyszerű megnyilvánulásai. A folyóktól szaggatott, dombos táj kemény munkára kényszerítette lakóit, s a történelem sokszor változtatták életük külső megnyilvánulásait. E gazdag múltat és az általa befolyásolt jelent ismerteti Katona Imre, aki sok éven át kutatta e nép életét. Könyve tudományos hitelességgel vonzó képet fest a sárközi magyarok küzdelmekkel teljes hétköznapjairól.

Bunta Magda - Katona Imre - Az ​erdélyi üvegművesség a századfordulóig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Porcelánlexikon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Habánok ​Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Kiss Ákos - Magyarországi ​fajansz és keménycserép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Habán ​művészeti emlékek Magyarországon
A ​művészi kerámia kedvelői jól ismerik a habánok jellegzetes, szép mázas edényeit. Katona Imre gazdagon illusztrált könyve e darabok keletkezésének történetével, a Nyugat-Európából menekült anabaptista "újkeresztények" több évszázados vándorlásával és magas színvonalú kézművességével foglalkozik. Ez a szigorú vallásos törvények szerint, zárt vagyonközösségekben élő népcsoport először a XVI. század elején jelenik meg Magyarországon, s ideig-óráig menedéket talál a magyar főurak birtokain. Az általuk készített habán fajansz, bokályos kályha, díszes evőeszköz hosszú időre fogalom lesz: sajátos művészi kialakítást és kiváló minőséget jelent. A szerző részletesen ismerteti a habán kerámia-, üveg-, és könyvművészetet, a késesek és más iparosok tevékenységét, miközben bepillantást nyerhetünk a magyarországi anabaptista közösségek mindennapi életébe is.

Katona Imre - Utak ​a néprajzhoz - A néprajz útjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Gorka ​Géza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Csekovszky ​Árpád
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Mai ​magyar kerámia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Lábadi Károly - Erdők, ​mezők, vad ligetek
A ​jugoszláviai magyar népballadák kutatása az utóbbi egy-két évtizedben annyira fellendült, hogy a különféle közlések száma ma már eléri a harmincat, ezek között azonban méltatlanul kevés drávaszögi ballada szerepel. Ezt a hiányt és mulasztást pótolja ez a könyv, amelyben 52 önálló balladatípusnak összesen 133 változatát találja az olvasó. Ezek a számok - Erdélyt kivéve - bármely magyar nyelvterület balladakincsével felveszik a versenyt, Jugoszlávián belül pedig először jelennek meg olyan irodalmi és népköltészeti ritkaságok, mint a történeti Szilágyi és Hajmási, a legendás Szálláskereső Jézus vagy akár a Kétféle menyasszony és még több más. Ezek közül az első ballada - kisebb mértékben még több is - az eddigi kutatások eredményeit is jelentősen módosítja. Katona Imre és Lábadi Károly, a könyv összeállítói Vargyas Lajos nagy balladamonográfiája után is próbáltak újat mondani: míg az ismert kutatónál csak 27 itteni előfordulású balladatípus található meg, a szerzőpáros további 25-ről készített kisebbfajta monográfiát. A kötet szerkesztőinek arra volt legfőbb gondjuk, hogy e drávaszögi balladákat elhelyezzék a jugoszláviai balladakincs egészén belül, majd a magyar nyelvterületen is, nem feledkezve meg a nemzetközi - főként délszláv - kapcsolatokról sem. Olyan szociológiai szempontokat is érvényesítették - pl. a balladai szereplők társadalmi helyzete, a balladák élete és szerepe falun és hasonlók-, melyek eddig jobbára kimunkálatlanok voltak. Vizsgálták a balladaénekesek életkorát, összetételét, a falvak közötti különbségeket, a balladák éneklésének alkalmait és az egész műfaj lassú haldoklását. Megállapításaik nemcsak helyi, hanem nemzeti-nemzetközi tanulságokkal is jártak. A földrajzi nevek, a balladák "forgalma" - vagyis hol és kitől sajátították el ezeket - és egyéb adatok alapján kiderítették, honnan kerültek ide a balladák, mely tájakkal volt és van legélénkebb kapcsolatuk. Kiderült, hogy a közeli Szlavónián kívül elsősorban nem a Dunántúl, hanem a Bácska és egyáltalán az Alföld felé vezetnek a legsűrűbb szálak. Más tájakkal összevetve az is világossá vált, hogy a Drávaszögben a balladák "elnőiesedése", vagyis a nők körébe való teljes visszavonulása még nem annyira előrehaladott, mint pl. a Bácskában, de már tovább jutott, mint a szomszédos Szlavóniában, tehát a vizsgált táj köztes helyzetben van. Ugyanígy átmeneti jellegű a fejlődés a régi és újabb balladákat illetően is: a kettő itt még egyenlegben van, és bár a balladák lassú elhalásának lehetünk szemtanúi, meglepően sok helyi, rövid életű, új stílusú történet is feljegyzésre került.

Katona Imre - Németh ​János
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Imre - Zsolnay ​Vilmos
"Világhódító ​volt... messzi kontinensekre tolta előre katonáit, s mindenütt ütközetet nyert. Az agyag fegyver lett kezében, szebb uniformist pedig nem kapott katona, mint a Zsolnay csudás ércfényben lángoló lüszterei. Vékonyka szivárványszínű lehelet a törékeny fajansztestben; agyag, amely érccé pirul. De minő művészet van ebben a földátalakításban! Hasonló győzelmet csak kevés ember arat. És mégsem babérból vetette ágyát... Kötényt kötött maga elé a pécsi fazekas, beállott a korongok és agyagtömegek közé, kezébe vette a mintázófát, kavargatta a zománctégelyeit, szította a tüzet nagy kohóiban. Munkásművész volt..." Budapesti Napló, 1900. március

Katona Imre - A ​magyar kerámia és porcelán
A ​kézművesség egyik legősibb formája az agyag megmunkálása. E régi mesterségnek, s annak iparszerű változatának magyarországi történetét dolgozza fel Katona Imre, a Képzőművészeti Zsebkönyvtár legújabb kötetében. A fajansz-, kőedény és porcelán tárgyak előállításával foglalkozó manufaktúrák, kisüzemek és gyárak históriája nemcsak az iparművészet fejlődésének jobb megértését szolgálja, de fontos adalékokat nyújt a hazai gazdaság- és művelődéstörténet alaposabb tanulmányozásához. Sorozatunk következő darabja - a Design - a formatervezés elméletébe és gyakorlatába igyekszik bepillantást engedni. A Dvorszky Hedvig által válogatott írások bemutatják a nyugat-európai és amerikai kísérletek és eredmények mellett a szocialista országok és hazánk hasonló törekvéseit is.

Katona Imre - Poharak, ​kupák, serlegek
˝Az ​üvegművesség a legrégibb mesterségek egyike. Külön érdekessége, hogy technológiája az évezredek során alig változott. Az üvegtárgyak - különösen a művészi munkák - jelentős része ma is hutákban készül. Katona Imre, az Iparművészeti Múzeum kerámiai osztályának vezetője erről a nagyon régi és mégis modern művességről írt könyvében. Pontosabban: a múlt század legszebb magyar, cseh, német és osztrák poharait mutatja be imponálóan biztos leírásokban. Így például, hogy csak a legismertebb darabokat említsük, részletesen szól az úgynevezett Römerpoharakról, a Kothgasser-készítményekről, a XIX. század végi első magyar műhelyek termékeiről, továbbá azokról az emlékpoharakról, amelyek a legismertebb gyógyfürdőhelyeken terjedtek el. A szerző történelmi keretbe foglalja az Iparművészeti Múzeum e remek tárgyait. A befejező fejezetek vázolják az üvegművesség és a pohárkészítés útját a kezdetektől a XIX. századig, s képet adnak a múzeumok értékes gyűjteményének kialakulásáról. A biedermeier ízlés káprázatos művészi és technikai gazdagságát 48 színes tábla érzékelteti.˝

Kollekciók