Ajax-loader

Kiszely Gábor könyvei a rukkolán


Székely Ádám - Kiszely Gábor - Szigorúan Titkos
E könyvben a Medgyessy Péter miniszterelnök titkosszolgálati múltját feltáró parlamenti bizottság munkájával, valamint a vizsgálat manipulációival ismerkedhet meg az olvasó.

Kiszely Gábor - Az ​Eljövendő
Győzött ​a hőn óhajtott globális világrend. Összeomlott a Római Katolikus Egyház; maradékának utolsó pápája I. Ádám felveszi a harcot a globalitásból többek között ember- és drogkereskedelemmel is hasznot húzó, a legutóbbi egyházfők támogatását élvező Opus Christi nevű "katolikus" szekta ellen, amely a Gonosszal való szövetségben Új Megváltóként készül fellépni. Ki diadalmaskodik? Mikor is játszódik a történet? A szertő eredeti dokumentumokkal mutatja be az Opus titkos terveit, céljait, módszereit. A római székhelyű Opus Dei, patrónusai és szövetségesei kezdettől fogva megkísérelték megakadályozni e könyv megjelenését. Hiába. Kiszely Gábor, a neves, rendkívül sokoldalú szerző, az utóbbi idők legmegdöbbentőbb kísérletét dolgozza fel. Az olvasó a felfoghatatlanról, az ember reménytelen elaljasulásáról, az Isten és teremtményei ellen szőtt összeesküvésről szóló leendő nemzetközi bestsellert tart kezében.

Kiszely Gábor - A ​meghallgatás
A ​meghallgatás nem dokumentumjáték. Mindazonáltal a szerző határozottan és egyértelműen kötődik a dokumentumokhoz és tényekhez, amelyek a "miniszterelnök titkosszolgálatokkal összefüggő tevékenységének és múltjának tényeit és következményeit felülvizsgáló bizottság" jegyzőkönyveiben foglaltaknak. Ennek jegyében keres választ a társadalmat foglalkoztató erkölcsi kérdésre.

Kiszely Gábor - Hallom, ​Izráel...
Az ​Óváros nyugati felében fekvő Jaffai kapunál mindig nagy a forgalom. Ez a néhány négyzetméter akár határ is lehetne Kelet és Nyugat között. Belépve ide a zsidó Jeruzsálemből, balra a latin, jobbra az örmény negyedbe érünk, egyenesen pedig pár lépés s már az arab bazárban, a szúkban járunk. Az áthaladók közül csak kevesen állnak meg az apró kávéház előtt, ahol az utcákra kirakott székeken helybéliek üldögélnek estelente, no meg azok, akik otthon érzik magukat köztük. Többségük túl a hetvenen, itt várnak már évek óta az alkony utáni órákban. Mély meghajlással fogadják az őket köszöntők üdvözlését s hellyel kínálnak mindenkit, aki velük akar hallgatni, figyelve miként történik a világ, amíg a tintakék égen sűrű aranyfényben izzva elhalad Jeruzsálem fölött a Hold.

Kiszely Gábor - A ​szabadkőművesség
A ​földkerekség 130 országának mintegy 40 000 páholyában csaknem 6 millió szabadkőműves munkálkodik, akik körül mindmáig nem szűnik a gyanakvás. Kiszely Gábor könyvében tudományos megalapozottsággal, tárgyilagosan s ugyanakkor irodalmi igényességgel közeledik e titkosnak minősülő, valójában azonban zárt körű közösséghez. Munkája széles társadalmi-történelmi hátteret vázol fel, végigkíséri a mozgalom működésének nemzetközi és hazai históriáját, bemutatja az alapvető szertartásokat és szimbólumokat, s elsőként szól magyar nyelven a magas fokú szabadkőművesség lényegéről. A szerző egyaránt taglalja a szabadkőművesség eszmeiségét, érdemeit s fejlődésének torzulásait, ezzel megkönnyítve a "titkok" megértését. Kiszely Gábor 1949-ben született Budapesten. Németországban politológiát, történelmet és színháztudományt tanult, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karán teológiát végzett. 1996-ban megjelent Hallom, Izráel... című nagysikerű könyvéért megkapta a Szentföld fővárosának Pro Urbe-díját. A Mi, rómaiak című esszékötetét kulturális életünk nagy nyereségeként jellemezte a kritika. Számos hazai és határainkon túli hetilapban, folyóiratban publikál, több német rádióállomás munkatársa.

Kiszely Gábor - Lengyel ​Balázs
A ​kismonográfia a hosszú éveken át hallgatásra ítélt kritikus, esszéista, ifjúságiregény-író Lengyel Balázs életútját és írói munkásságát mutatja be.

Kiszely Gábor - A ​leleplezett szabadkőművesség
A ​szerző a Szabadkőművesség - história, titkok, szertartások című nagysikerű, néhány hét alatt második kiadást megért munkája folytatásaként e titkosság övezte mozgalmat érő vádakat tárgyalja, igyekezvén felmutatni azok okait, forrásait, kialakulásukat, történelmi és lélektani összefüggéseiket. A könyv részletes ismertekkel szolgál a női páholyokról, a szabadkőművességhez hasonló közösségek és titkos társaságok működéséről, elemzi a mozgalomnak a globalizációhoz, a Vatikánhoz, a zsidósághoz, a New Age-hez, a Hit Gyülekezetéhez és a sátánizmushoz fűződő viszonyát. A szerző történeti módszere alkalmas a szervezet valódi törekvéseinek, szellemi és intézményi jellemzőinek feltárására. S bár a tudományosság megköveteli tőle az elfogulatlan értékítélete, könyve mégis érdekes, izgalmas olvasmány. Kiszely Gábor Jeruzsálem-díjas, 1949-ben született Budapesten. Németországban politológiát, történelmet és színháztudományt tanult, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán teológiát végzett. Számos hazai és határainkon túli hetilapban, folyóiratban publikál, több német rádióállomás munkatársa. Eddig megjelent művei: Hallom, Izráel...(1996), melyért megkapta a szentföld fővárosának Pro Urbe-díját, Mi, rómaiak (1997), A szabadkőművesség - história, titkok, szertartások (1999).

Kiszely Gábor - Az ​autonóm személyiség
A ​félelem, a rettegés, a bűntudat és a szorongás nem szükségszerű velejárói hétköznapjainknak. Mindenki képes arra, hogy saját maga felülkerekedjék a nyomasztó élményeken - ha megismeri okait. Kiszely Gábor (1949) a neves, rendkívüli sokoldalúságáról híres szerző ezúttal a modern pszichoterápia ismereteinek felhasználásával mutatja be - a humort sem mellőzve - annak lehetőségeit, miként dolgozhatja fel az egyén az elmúlt rendszer személyiségnyomorító defektusait. A könyvben tárgyalt autoterápia bevezet az autogén tréning, az autoszuggesztió és az autohipnózis módszereibe, amelyek segítségével kialakítható az autonóm személyiség.

Kiszely Gábor - Mondd ​el fiaidnak...! - A holokauszt és Magyarország
Az ​elmúlt évtizedek egyik legvitatottabb kérdése: mi, avagy mennyi közünk van nekünk, magyaroknak az emberiség ellen elkövetett egyik legnagyobb bűntetthez? Kiszely Gábor, a neves, Jeruzsálem-díjas szerző, megannyi sikerkönyv írója s állambiztonsági szakértő ezúttal ezt a témát világítja meg a tőle megszokott alapossággal, nem térve ki a kényelmetlen kérdések elől, de nem kegyelmezve azon elméleteknek sem, amelyek a mindenkori diktatúrák embertelenségét igyekeznek palástolni. Egy könyv a felfoghatatlanról, az elaljasulásról és a hősiességről - messze a józan ész határain kívül.

Kiszely Gábor - Mi, ​rómaiak
Kiszely ​Gábor kötete olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek az immár vallás- és kultúrtörténeti toposszá lényegült, szimbolikus jelentőségűvé vált Róma történetét, vallás-, művelődés- és művészettörténetét tárgyalják, éppen abból a szempontból, hogy mit jelenthet a mai embernek Róma, a római világ, Róma kincsei, látnivalói, hagyatéka, üzenete. Az írások természetesen nem szaktanulmányok, bár igen gazdag szakirodalom beható ismeretén alapulnak. A szerző azonban nem egy-egy részletkérdés újabb kutatására, megvilágításra, kivált eddig nem egy-egy tudományos probléma megoldására vállalkozik, hanem mintegy „párbeszédbe” lép a történelmi múlt híres alakjaival és azt vizsgálja, mit mond nekünk például Nagy Konstantin császár, az Angyalvár hódítói, mit a középkor és a kora újkor pápái (Nagy Szent Gergely vagy IV. Pál), mit a szinte kortárs XII. Pius, milyen volt a „zsidók Rómája”, miért aktuális - annyi elfeledett, sőt érdektelen szent közül - Néri Szent Fülöp, mit mondanak Michelangelo freskói stb. A kötet sokszor szinte útikönyvként olvasható, máskor esszék füzérének látszik, aki azonban ismeri a Róma-tudomány szakirodalmát, sok eredeti felfedezésre is rálelhet a műben. A tanulmányok együtt sem képviselnek valamilyen sajátos Róma-koncepciót, de sokkal többek, mint adalékok Róma történetéhez, a Róma-toposz recepciójához.

Kiszely Gábor - ÁVH
A ​több nagysikerű könyv szerzőjeként ismertté vált Kiszely Gábor egyedülálló tényfeltáró munkájában jórészt még közzé nem tett dokumentumok alapján mutatja be a maga valóságában a Rákosi-rendszer erőszakszervezetét. Még be sem fejeződött a második világháború, Budán még dörögtek a fegyverek, amikor a Magyar Kommunista Párt - a diktatúra nem is oly távoli kiépítésének érdekében- már gondoskodott saját politikai rendőrségének felállításáról. Vezetőjének a jó előre kiszemelték Péter Gábor szabósegédet, aki mkinden képzeletet felülmúló módszerekkel igyekezett meghálálni a bizalmat, az ölébe hulló vezérőrnagyi rangot. A kronológiai sorrendben rendezett dokumentumokból sugárzik a kor szelleme, jól érzékelhető és érthető az a gyűlölet, amely ezt a terrorszervezetet a lakosság részéről körülvette. A tényfeltáró dokumentumok bemutatásával egyidejűleg a szerző átfogó képet ad a magyar nép fél évszázados megpróbáltatásairól: külön fejezet foglalkozik az egyházüldözéssel, a kommunista zsidóüldözéssel, a bűnszövetkezet megrendulésével, az ÁVH-nak az 1956-os forradalomban és az azt követő megtorlásban játszottt szerepével. A szerző szemléletére jellemző a hitelesség, a tárgyszerűség, s az a törekvés, hogy emlékeztessen az emberi méltóságra s az élet értékeire. Kiszely Gábor 1949-ben született Budapesten. Németországban politológiát, történelmet és színháztudományt tanult, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karán teológiát végzett. Számos hazai és határon túli hetilapban és folyóiratban publikál, több német rádióállomás munkatársa. Eddig megjelent művei. Hallom, Izraél...(2006) -melyért megkapta a Szetföld fővárosának Pro Urbe-díját-, Mi, rómaiak(1997), A szabadkőmüvesség -história, titkok, szertartások(1999), A leleplezett szabadkőmüvesség(2000).

Kiszely Gábor - ASP ​kézikönyv
A ​Microsoft Active Server Pages technológia segítségével személyre szabott, dinamikus weboldalak hozhatók létre. Ideális fejlesztőeszköz azok számára, akik egy sokoldalú, könnyen használható, funkciógazdag szerveroldali programozási környezettel szeretnének megismerkedni. A könyv kísérletet tesz arra, hogy az általános programozásban jártas fejlesztőt megismertesse a kiszolgálóoldali webalkalmazások készítésének lépéseivel. A kezdő szinttől indulva, az ismereteket fokozatosan egymásra építve, példaprogramok segítségével mutatja be a szerveroldali scriptkészítés alapjait. Ez a kiadvány bár nem tekinthető referenciakönyvnek, de nagyszerűen alkalmazható a weblapkészítési feladatok megoldásához.

Kiszely Gábor - Állambiztonság ​1956-1990
Kiszely ​Gábor kiemelkedő sikerű ÁVH - egy terrorszervezet története című könyve után a politikai rendőrség nem kevésbé vitatott és kényes témáját dolgozta fel a tőle megszokott alapossággal. Az eredeti dokumentumok, levéltári anyagok, egykorú jelentések és bizalmas iratok ismertetése nyomán az olvasó előtt feltárul egy embertelen, erkölcs nélküli rendszer működése, belső mechanizmusa. A könyv időrendi sorrendben mutatja be a kádári restauráció, az azt követő megtorlások és a "puha diktatúrának" nevezett több mint három évtized állambiztonságának ténykedését. A szerző kiemelten foglalkozik az ÁVH átalakításával, a Nagy Imre-ügy koncepciójának megvalósításával, a katolikus egyházba beépült ügynökhálózat történetével és a politikai rendőrség belső konspirációjával. Megismerhetjük a hazai értelmiség elleni megfigyelések és titkos műveletek hátterét (például a Tiszatájjal kapcsolatos botrányt), a hírhedett Lord-akció tervét és kudarcát. A politikai rendőrség működtetőinek és munkatársainak időnként megdöbbentő hozzá nem értése és szakmai analfabetizmusa arra a kérdésre is választ ad, hogy miért bizonyult végül tehetetlennek a rendszer egésze az értelmiség köréből induló "fellazítással" szemben, így akaratlanul is megnyitva az utat a reformokat, változtatásokat követelő törekvések előtt.

Kiszely Gábor - Szellem ​a célkeresztben
Harmincegy ​év alatt kilencszázharmincnyolc jelentést készített a kommunista politikai rendőrség Csoóri Sándorról, mintegy hatvanöt ügynök közreműködésére támaszkodva, csaknem kétezer oldalon. Mindez csupán irányszám, mivel ennyi dokumentumot tud jelenleg a rendelkezésemre bocsátani az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára a költő aktájaként, amelynek tartalma azonban arra utal, hogy ennél jóval több jelentés keletkezett - ennek csaknem a duplája. Hollétükről mi sem tudható. A kutathatóról viszont lehetetlen hallgatni, hisz nem csupán egy isten- és embertelen rendszer mindmáig kiható inmunitását dokumentálja, hanem olykor szinte irracionális rettegését a szellemtől, amelyet célkeresztbe vett, eszközévé züllesztve irodalmi berkekben megannyi jobb sorsa érdemes személyt. Az egyénnek és közösségének, a társadalomnak viszont elidegeníthetetlen joga volt és marad, hogy megtudja, kik és mit cselekedtek vele a kiszolgáltatottságban. És ezért, csakis ezért nevezek nevén e könyvben minden ügynököt, akit azonosítottam! Kiszely Gábor

Kiszely Gábor - Bemutató
"Tudom, ​hogy vannak életek, amelyek arra születtek a fényben, hogy minden adottságukkal mert ez a sorsuk a másik ragyogását adják vissza, valamiért Valakiért. Csakhogy mindezt mi fényhordozó üstökösök soha nem fogjuk megérteni idejében, miközben őket tesszük boldoggá erre a néhány órára. Mindezt már tudom. Kevés? Édes jó Istenem! Hiszen üstököst nem is lehet tükörrel befogni. Csak állócsillagot."

Kollekciók