Ajax-loader

Vajda Zsuzsanna könyvei a rukkolán


Vajda Zsuzsanna - Az ​ember és kicsinye
"Az ​én munkám azoknak szól, akik többet szeretnének tudni a gyerekükről, önmagukról és a nevelésről. Azoknak, akik átérzik, hogy a szülő-gyerek viszony valójában összetett érzelmi kapcsolat, a nevelés pedig hosszú folyamat, amelyben sikerek és kudarcok váltják egymást, és az is előfordul, hogy konfliktusba kerülnek a rövid és a hosszú távú érdekek. A sok évezredes tapasztalat azt bizonyítja, hogy a gondos és szeretetteljes szülői magatartás mindig meghozza az eredményt." (Vajda Zsuzsanna)

Vajda Zsuzsanna - A ​gyermek pszichológiai fejlődése
Vajda ​Zsuzsanna könyve, A gyermek pszichológiai fejlődése harmadik átdolgozott kiadását éri meg. A neves pszichológus szerző meggyőződése szerint a gyermek fejlődése egységes folyamat, ezért választja azt a módszert, hogy tárgyát életkori szakaszok szerint mutatja be. A nagyobb fejezetek: A magzati fejlődés; A születéstől az első év végéig; A kisdedkor; A 6 és 10 év közötti fejlődés; A serdülőkor; A felnőttség és a fejlődés

Vajda Zsuzsanna - Pszichológia ​és nevelés
A ​rendszerváltás után megváltozott gazdasági és eszmei környezetbe kerültek az iskolák, a tanárok és diákok, új problémák vetődtek fel, új nézőpontok kerültek előtérbe a családi és az iskolai nevelés terén. Az elmúlt évtizedben változtak a tudományos megközelítés szempontjai is. Minderről, ha nem is teljes képet, de legalább ízelítőt ad kötetünk. Egyre jobban érdekli mind a kutatókat, mind a képzéssel foglalkozó intézményeket, mitől függ a "laikusok", a szülők felfogása a nevelésről, a gyerekek fejlődéséről, milyen felfogást sajátítanak el az oktatás-nevelés kérdéseiben annak professzionális képviselői, a pedagógusok. A kötetben szereplő tanulmányokban többet között arról olvashatunk, reálisan ítélik-e meg a szülők saját gyerekük fejlődését és tulajdonságait, elvárásaik megfelelnek-e a gyerek valódi igényeinek? Több cikk is foglalkozik a pedagógusok képzésének, felfogásának, elfáradásának, szakmai és anyagi megbecsülésének kérdéseivel. A pedagógusképzés lehetőségei és korlátai több írásban is megjelennek: szó esik a pedagógusi önismeret szükségességéről, a szülők és pedagógusok közötti konfliktusok hátteréről, a tanulmányi eredmények eltérő megítéléséről a szülők, a diákok és a pedagógusok körében. Jelen vannak a kötetben más, az olvasók érdeklődésére joggal számot tartó kérdések is: hogyan modellezhető számítógéppel a diszlexia? Mennyire érzik kockázatosnak a fiatalok a különböző, hosszabb vagy rövidebb távon veszélyeket rejtő szokásokat, mint a dohányzást vagy a drogfogyasztást? Úgy gondoljuk, hogy kötetünk joggal tarthat számot a pedagógiával hivatásszerűen foglalkozók, illetve a tudomány és a társadalom mai problémái iránt általában kíváncsiak érdeklődésére.

Vajda Zsuzsanna - A ​pszichoanalízis budapesti iskolája és a nevelés
Sokan ​Freudot és a pszichoanalízist teszik felelőssé a modern nevelés válságáért. Igaz-e, hogy a pszichoanalízis hozzájárult a gyermeki védettség megszűnéséhez, a szülők tanácstalanságához, növekvő passzivitásához a gyermeknevelésben? Lemondhat-e a nevelés a kényszerek alkalmazásáról? ● Mit mondanak a budapesti pszichoanalitikus iskola képviselői – Ferenczi Sándor, Bálint Alice, Bálint Mihály, Hermann Imre és mások?

Vajda Zsuzsanna - Lélektankönyv
Napjainkra ​a pszichológia az élet számos területén hivatkozási alappá vált. Szünet nélkül bombáznak bennünket marketing-, PR- és reklámszakemberek által tervezett, a szociálpszichológia vívmányait felhasználó kampányokkal. Munkát keresve fejvadász cégek pszichológiai vizsgálómódszereivel találkozunk. Az újságok tele vannak a boldogság és a lelki béke megszerzésére, az ideális gyermeknevelésre vonatkozó tanácsokkal, ötletekkel. ... Sajnálatos és ártalmas jelenség a "pszichobiznisz" terjedése, amely az élet sokféle helyzetét a csecsemőgondozástól az ismerkedésig; jókora költségekkel járó, külső segítséget igénylő problémaként igyekszik feltüntetni. Mindez nemhogy javít, de sokszor felesleges zavart és bizonytalanságot idéz elő az emberi kapcsolatokban. A leegyszerűsítések és általánosságok pedig nehezítik a lélektan valós eredményeinek megismerését, elterjedését. A Lélektankönyv célja az, hogy segítsen eligazodni a pszichológia egyre bonyolultabbá váló útvesztőjében. Ennek érdekében áttekinti a pszichológia tudományának fejlődését, részterületeit, kihangsúlyozza a részterületek és részproblémák közötti kapcsolatokat. Kísérletet tesz arra is, hogy a közgondolkodást élénken foglalkoztató kérdésekben közvetítse a tudományosan alátámasztott eredményeket. A könyv tehát azoknak szól, akik általános tájékozottságot szeretnének szerezni a pszichológia területén. Haszonnal forgathatják főiskolai és egyetemi hallgatók, pedagógusok, szülők. Ajánljuk más területek szakemberei számára, akik napi munkájuk során a pszichológia eredményeire támaszkodnak. Érdekes és hasznos olvasmány minden olvasó számára, aki el szeretne igazodni az emberi lélek modern tudomány által megismert világában.

Vajda Zsuzsanna - Nevelés, ​pszichológia, kultúra
A ​szerző könyve előszavában legfőbb célkitűzését abban jelöli meg, hogy "minél több oldalról mutassa be a nevelést és a hozzá kapcsolódó feltételeket". Így az olvasó a szűken vett neveléslélektani, pszichológiai anyag mellett a kultúrantropológia, a szociológia, a pszichopatológia tárgykörébe tartozó problémákkal és tárgyalási móddal is találkozik. Már a könyv tartalmának első áttekintésekor feltűnik, hogy ebben a munkában - ellentétben a nevelésről szóló művek többségével - lényegesen nagyobb hangsúlyt kap a családi nevelés, mint az iskolai. ; A család és a nevelés változásai az időben című első fejezet ízelítőt ad a gyermeknevelés történetéből a korai kereszténységtől az újkoron át napjainkig. Századunk második felének korántsem pozitív tendenciáit gazdag szakirodalmi háttér ismeretében vizsgálva megállapítja: "Nem sok jel mutat arra, hogy a gyermekek beilleszkedési, felnőtté válási folyamata könnyebbé, zökkenőmentesebbé vált, hogy boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak volnának a gyermekek." A második fejezet behatóan elemzi a nevelést meghatározó körülményeket: a természet és környezet, a fejlődési szakaszok, az ellenállóképesség, valamint a család mint az elsődleges környezet sajátosságait. A normaátadás és nevelés című rész vázolja a normák és szabályok eredetét, az értékek és a nevelés összefüggését, a normaátadás mechanizmusát, valamint a különböző nevelési stílusokat. A könyv negyedik fejezetében a szerző nemcsak az iskolát, hanem a televíziót is mint nevelési intézményt veszi számba. Az ötödik - s egyben utolsó - rész a nevelési problémákat taglalja, részletesen vizsgálva a magatartási és beilleszkedési zavarokat, valamint a gyermekek életében jelentkező válsághelyzeteket. ; A felhasznált szakirodalom terjedelmes jegyzékével záruló kötetet - a szerzőnek az előszóban megfogalmazott reményei szerint - "jól használhatják mindazok, akik hivatásszerűen készülnek foglalkozni a neveléssel, de talán azoknak az érdeklődését is kivívja, akik művelt emberként igyekeznek tájékozódni a nevelés örök és mindenki számára egyszersmind személyes problémájáról."

Vajda Zsuzsanna - Kósa Éva - Neveléslélektan
A ​könyv átfogóan, teljes keresztmetszetében foglalkozik a felnevelkedés pszichológiai aspektusaival. A nevelés-felnevelkedés folyamata a társadalmi gyakorlat egyik kiemelten fontos része, ezzel összefüggésben a pszichológia gyakran vizsgált, mégis igen kritikus területe. Az egyéni fejlődés és a környezet bonyolult dinamikájában nem könnyű a hatótényezőket elválasztani és elemezni, különösen, mivel kapcsolatuk az egyéni fejlődésben és történetileg is változó. A szerzők célja, hogy a felnevelkedés folyamatát egységben szemléljék, szakítva azzal a korábbi hagyománnyal, amely egymástól függetlenül vizsgálta a nevelés legfontosabb színtereit és intézményeit (a család, az iskola, a tömegtájékoztatás). A nevelés iránt érdeklődők itt egy kötetben találják meg a felnevelkedés összetett, ugyanakkor egymással szoros kapcsolatban álló ágenseit. A szerzők arra is törekedtek, hogy megmutassák, melyek a nevelés és felnevelkedés viszonylag állandó, az ember antropológiai jellegzetességeihez kapcsolódó, illetve a kultúra kontextusába ágyazott, történeti elemei. A kötet alapos és részletes ismertetést tartalmaz a család és az iskola mai jellegzetességeiről, e sajátosságoknak a fejlődésre gyakorolt hatásairól, valamint a globalizált világban egyre fontosabb szerepet játszó elektronikus média (televízió, mobiltelefon, internet) és a nevelés kapcsolatáról.

Vajda Zsuzsanna - Az ​intelligencia és az IQ-vita
Az ​intelligencia jellegzetes emberi képesség, amellyel a közfelfogás is intenzíven foglalkozik. Az IQ-tesztek eredményeinek tanúsága szerint az emberek képességeik szerint rangsorolhatóak, egy képzetes, normális eloszlású görbén helyezhetők el. A "haranggörbe" az intelligenciakutatók egyik tábora számára azt bizonyítja, hogy az intelligencia elsősorban öröklött. Ugyanakkor az IQ-mérés a kezdetektől fogva összekapcsolódik az iskolával, a polgári állam e nagy jelentőségű szocializációs intézményével. Soha nem volt kérdéses tehát, hogy az IQ és az oktatás összefügg, a kérdés csak az, hogy hogyan. Lehetséges-e, hogy az iskola - és az iskolai eredményeket jutalmazó társadalom - pusztán megállapítja, rögzíti és számszerűsíti az egyéni képességek közötti különbségeket? Van-e lehetőség az egyéni képességek intézményes kompenzációjára? Kötetünkben az olvasó a fenti kérdések alapos és sokoldalú vizsgálatát találja. Szerzőink felvázolják az intelligenciamérés történetét és a vita legújabb fejleményeit, az egyéni fejlődés környezeti hatásainak elvi problémáit, a genetika legújabb eredményeit, egy hipotézist az iskola intelligenciaformáló hatásáról, valamint már, az intelligenciával összefüggő izgalmas kérdéseket. Könyvünket ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a pszichológia és a szociálpolitika mai dilemmái, vitázó álláspontjai iránt, és reméljük, hogy az ebben közreadott írások új viták és gondolatok inspirálói lesznek.

Kollekciók