Ajax-loader

Werner Heisenberg könyvei a rukkolán


Werner Heisenberg - A ​részben az egész
John ​Wheeler amerikai fizikus A kvantumfizika történetének forrásai című monumentális kötetének előszavát a következő módon kezdi: „Komplementaritás, hatáskvantum és relativitáselv: ezek együtt képezik korunk legjelentősebb új eszméit a természettudományban. Ezek a kulcsfogalmak a tudományos elmélet ama forradalmában, melynek nem volt párja az utolsó 300 esztendőben. Az emberi tapasztalatok harmonikus rendszerezésére törekvő emberi elme által eddig elért minden «előretörés» közül egy sem volt ennél forradalmibb. Egyikük sem hatolt mélyebbre az Univerzum gépezetének benső működésébe ... Az átalakulás nemcsak a fizikát s a filozófiát érintette. Ritka ma az olyan új vegyipari termék, amelyet ne jellemeztek volna előbb a kvantumpályák fogalma segítségével. Nem telefonálhatunk anélkül, hogy ne használnánk a kvantumfizika elvei alapján működő készülékeket. A fémek és a mágneses anyagok területén csaknem minden alapvető új felismerés alapját kvantumelméleti ideák képezik. Az atomfegyverek és a magreaktorok papír s ceruza segítségével megfogalmazott elgondolásokból nem válhattak volna egy csapásra drámai valósággá a relativitáselmélet és a kvantumelmélet nélkül. A biokémiával s az élet mibenlétével kapcsolatos sok mély problémán sosem tudtunk volna úrrá lenni a kvantumelmélet elvei nélkül.

Werner Heisenberg - Physics ​and Beyond
Physics ​and Beyond contains Heisenberg’s most sophisticated statements of his philosophy of quantum theory, and is also a watershed inspiration for the contemporary pragmatist philosophy of science that prevails in academia today.

Werner Heisenberg - Válogatott ​tanulmányok
˝A ​XX. század fizikájának egyik vezető elmélete az atomi világ sajátos és megszokott világunkétól eltérő törvényeit tárgyaló kvantummechanika. A kvantummechanika egyik megalapítója és máig is vezető tudósa Werner Heisenberg, korunk nagy fizikusa. Kimagasló szerepe van a kvantumelmélet fizikai jellegzetességeinek megfogalmazásában, s ő vezette le a híres ˝határozatlansági relációt˝ is. A jelen évtizedekben az elemi részek elméletével foglalkozó Nobel-díjas tudós mindemellett kezdettől komoly részt vállal a kvantummechanika fölvetette filozófiai problémák megfogalmazásában, s e problémák megoldásának keresésében.˝

Werner Heisenberg - A ​mai fizika világképe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Werner Heisenberg - A ​rész és az egész
A ​rész és az egész. Ez az öt szó szinte maradék nélkül fogja egybe Werner Heisenberg önéletrajzi írásának indíttatását és végső konklúzióját, a tudós életszemléletét és természetfilozófiáját, vívódásait, hatalmas életművének értékét és hatását, emberi helytállásának támaszait. A visszaemlékező ember krónikás, ki híven jegyzi fel a modern fizika legnagyobbjainak szavait, megmentvén a feledéstől Planck, Sommerfeld, Bohr, Einstein, Pauli, Weizsacker egy-egy beszélgetésben felröppenő gondolatait. Krónikás, aki az atomfizika legjelentősebb ötven esztendejének tudománytörténeti, kulturális és politikai légkörét eleveníti meg; krónikás, aki egyszersmind a legcselekvőbb részes is a huszadik század tudományos szemléletmódját alapjában formáló kvantummechanika egészének létrehozásában. Heisenberg életének és az itt felidézett beszélgetéseknek a középpontja az atomfizika. Centrum, amely kiindulópont; rész, amely az egész egyre táguló köreihez, a természettudományok szélesebb összefüggéseihez, a klasszikus kultúrához, az ókori és a modern filozófiához, a pozitivizmus, a metafizika és a vallás kérdéseihez vezet. Ugyanakkor egész is, részei pedig ismét az egészhez kapcsolódnak. Így ívelhetnek az értékes gondolatok a megértés fogalmának, a nyelvi közlés problémáinak vizsgálatától a kutató felelősségének, az egyén cselekvésének általános kérdéséig. A rész és az egész egységének mindent betöltő ideája régi példák nyomán kívánja meg a dialógusok páratlanul erőteljes formai megoldását. Lévén a beszélgetés az emberi kapcsolatteremtés ősi, a kapcsolatok minden feszültségét hordozó, mindenen átható formája, a példaként elénk állított beszélgetések színhelye is kitör a fizikai laboratóriumok, egyetemi dolgozószobák kötött világából és többnyire a közös kirándulásoknak, sítúráknak, az együttes muzsikálásnak vagy éppen a hadifogság összezártságának hangulatát idézi fel.

Kollekciók