Ajax-loader

Weninger Antal könyvei a rukkolán


Weninger Antal - Az ​egészség testi és lelki forrásai
Ma ​már bizonyossággal állíthatjuk, hogy az egészség és betegség nem kizárólag természettudományos fogalmak, hanem sok tekintetben lélektaniak is. Amennyiben tehát jogosult az erőművi és vegyi erők felett álló, sajátos törvények és finomabb közegek által jellemzett léleknek hatóerőt, külön energiamegnyilvánulást tulajdonítani, úgy le is kell vonnunk eme belátásnak gyakorlati következményeit. Nem taníthatunk többé egészségtant a régi rendszer szerint; nem állíthatjuk, hogy az egészségünk pusztán az anyagvilág esendőségeitől függő állapot, amely csak azon múlik, hogy mennyire "vigáyzunk magunkra", hogyan táplálkozunk, tisztán tartjuk-e bőrünket és fogainkat, elzárkózunk-e a bacillusok leselkedő hadai elől, megmossuk-e a gyümölcsöt, stb. - hanem mindeme óvatossági és már a jóízlés szempontjából is természetes rendszabályok segítségével megőrízhető jóléten túl sokkal mélyebbről táplált erő- és kedélyegyensúlyt jelent, amelynek központi forrása bennünk van. A klasszikus egészségtanok azt tanították, hogy a világrahozott és öröklési tényezők által meghatározott egészségi állapot főleg a mozgási és emésztőszervek tudatos ápolása és művelése révén őrízhető meg, illetve fokozható. Néha történt utalás, apróbetűs megjegyzés a lelki harmónia szerepére. Ez a felfogás természetes következménye volt az anagelvűségben megrekedt orvostudomány lélekkerülő és imponderábiliáktól, súlytalan, mérhetetlen tényezőktől irtózó egyoldalú felfogásának. Ma már túljutottunk ezen a felfogáson. Ma már tudjuk, hogy az egészség forrásai nem csupán a külvilágban, hanem legalább ugyanolyan mértékben bennünk is fakadnak. Nem csak mint átörökölt adottság, hanem mint külön megnyilatkozó hatóerő is, amelyet kellő tudással és gyakorlattal célszerűen mozgósíthatunk. E tudományos felismerésnek nyomait megtaláljuk az ősi vallásokban is. A hindu és kínai régi vallási és bölcseleti könyvek telis tele vannak ilyen irányú ösztönszerű meglátásokkal. De hasonló megfigyelések érvényesülnek a Talmudban, a Koránban és nem utolsósorban az Ó- és Újszövetségi Szentírásban is. A keresztény életművészet nagy mesterei is tudtak erről. Bölcs papok és szerzetesek jobbnál-jobb és ma is élvezhető könyveket írtak a test és lélek szoros összműködéséről. A lelket tehát többé elhanyagolni nem lehet, mert korszerűtlen és főleg tudománytalan lenne nemcsak elméleti tagozása, hanem gyakorlati kifejtésének, kiművelésének elmulasztása is. Jelen könyvemnek, amelyet a Közművelődési Tanács megtisztelő felhívására írtam, az a célja, hogy az újabb és teljesebb egészségi elvek gyakorlati megvalósítását áttekinthetően és a nagyközönség számára is érthetőleg feltárja. Tudom, hogy ennek tökéletes ismertetésére ez a terjedelem kevés, de aki behatol fejtegetéseim szellemébe, aki megérti az értelmezések lényegét, az csakhamar otthonos lesz a legfőbb egészségi elvek átélésében és ezen van a hangsúly. Aki belátja, hogy belső és külső világ egyformán fontosak a harmónikus élet kialakításához, az ösztönszerűleg is helyes úton fog járni és az emberi lehetőségek határai között legjobban tarthatja meg egészségét. Ezt kívánom szívemből minden olvasómnak. Budapest, 1942. november havában. Dr. Weninger Antal

Weninger Antal - Az ​idő partján
Dr. ​Weninger Antal, a jóga tudományának doyenje a hatezer éves, keleti eredetű pszichotechnikával, önnevelési módszerrel és gyógymóddal kapcsolatos több évtizedes elméleti-gyakorlati munkásságának gazdag tapasztalatait adja közre összefoglaló művében . A jóga teljes rendszerének korszerű kifejtését találjuk meg benne, azzal a mélyen átélt roppant hitelesen, élvezetes stílusban megfogalmazott életbölcselettel együtt, ami eredeti formájában a jóga lényegét alkotja.

Weninger Antal - A ​gyógyítóművészet új irányai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Weninger Antal - Jóga ​a mindennapokban
Beteg ​az emberiség, erkölcsileg is, fizikailag is, és biztos, hogy ma betegebb, mint tegnap volt. Ráadásul nem tudjuk, mit rejteget számunkra a holnap, ezért minden gyógymód felhasználható a tisztességes élet védelmében. Ez a könyv egyfajta lehetőséget nyújt az önvédelemre. Eszköze a Jóga, az a távol-keleti bölcseleti feltevés, miszerint szellemi és fizikai koncentrációval természetfeletti képességekre tehetünk szert. Dr. Weninger Antal az ősi tanítás alapelveit megtartva egy európaizált, a ma embere számára is érthető és alkalmazható megoldást kínál. A cél természetesen nála is a nirvána, a tökéletes nyugalom, amely minden szenvedés helyébe lép. Nem fizikai lázadás ez, hanem békés presszióval elérhető állapot, amelyet mindenki önmaga teremt meg, s eközben nem kell lemondania vallásos hitéről, vagy ateizmusáról - a tökéletes nyugalom érdekében minden tisztességes erkölcsi gondolat felhasználható. Ilyen könnyű lenne az egész? Sajnos nem! Az áhított állapot csak rendkívüli szellemi és fizikai összpontosítással érhető el. Dr. Weninger Antal műve éppen erre tanítja meg az olvasót. Módszere segítségével elnyerhető a nyugalom pillanatnyi varázsa, a belső béke vigasztaló csendje. Zaklatott korunkban ez nem kevés, sőt valóságos csodaszer!

Weninger Antal - Orvos ​a lélekért
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Weninger Antal - A ​keleti jóga
Könyvem ​első kiadása dr. Baktay Ervin előszavával a magyar jógaismerkedés hajnal fényében született. Kőrösi Csoma Sándor hivatott utódjának ajánlásával, ami még ma is örömmel és büszkeséggel tölt el. Ő hozta magával keletről a jó hírt és ennek fényével megvilágította, úgy is mondhatnám: felrázta a magyar intelligencia nyugati tespedéstől alélt életét. Kevesen fedezték fel akkor még ezt a konstellációt e formában. Baktayt tisztelet vette körül, de nem az őt megillető sokkal nagyobb elismerés. Most, amikor abban a kiváló helyzetben vagyok, hogy hálámat és szeretetemet leróhatom könyvem ötödik kiadása előszavában, minden olvasómnak csak azt kívánhatom, hogy az ő szellemének tisztaságában véve át a keleti tanok bölcsességét, ez a szellem aranyozza be életútjukat és így szolgálhassák a megújult magyar életet.

Kollekciók