Ajax-loader

Antonio Gramsci könyvei a rukkolán


Antonio Gramsci - Filozofiai ​írások
"Húsz ​évre meg kell akadályoznunk ennek az agynak a működését!" - ez volt Mussolini utasítása a fasiszta bíróságnak 1928. júniusában. Alig kilenc év múlva, 1937. április 27-én halt meg Antonio Gramsci, alig néhány nappal azután, hogy a nemzetközi közvélemény nyomására - már halálos betegen - szabadlábra helyezték. Éppen a húsz év elteltével, 1948-ban kezdődött meg "börtönfüzeteinek" publikálása, amelyek - egy teljes egészében börtönfalak között született elméleti életmű! - a marxista filozófia kiemelkedő fejezetét alkotják. Aki elolvassa e kötet írásait - a válogatást a római Gramsci Intézet végezte -, megérti a fasiszták rettegését "ettől az agytól", melynek működését nem tudták megakadályozni. Gramsci lenyűgözően széles körű tájékozottsággal, ellenállhatatlan logikával száll szembe Benedetto Croce újhegelianizmusával, a legkülönbözőbb területeken (politika, történelem, szociológia, stb.) bizonyítva a marxizmus helyességét. Ezt a bizonyítást különösen meggyőzővé teszi Gramsci minden dogmatizmust elvető gondolkodói igényessége saját világnézetével szemben. Gramsci filozófiai tevékenységének fő célja a dialektikus és a történelmi materializmus magyarázata (amelyet a gyakorlat filozófiájának nevez,) védelme az olasz újhegeliánusok (Benedetto Croce és Giovanni Gentile) ellen. Gramsci ugyanakkor élesen bírálja Buharinnak a történelmi materializmusról alkotott felfogását s ennek kapcsán a marxizmus mechanisztikus-pozitivista vulgarizálása ellen küzd. Ma is klasszikus értékű, amit Gramsci Marx filozófiájának forradalmi jelentőségéről ír, és szinte ez tekinthető filozófiai végrendeletének: "elméleti téren a gyakorlat filozófiája nem keverhető össze és nem vezethető vissza egyetlen más filozófiára sem. Nemcsak annyiban eredeti, amennyiben meghaladja az előző filozófiákat, hanem amennyiben teljesen új utat nyit, azaz tetőtől talpig megújítja magának a filozófiának a felfogásmódját."

Antonio Gramsci - Válaszút ​a pedagógiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antonio Gramsci - Politikai ​írások
A ​marxista politikaelmélet és filozófia XX. századi fejlődésében sajátos helyet foglal el az Olasz Kommunista Párt egykori vezetőjének, Antonio Gramscinak az életműve. Olyan politikus volt, akinek munkásságában elmélet és gyakorlat, filozófia és politika szervesen összekapcsolódott egymással. Olyan politikus-filozófus volt, aki jelentékeny befolyást gyakorolt nemcsak közvetlen környezetére, hanem az olasz és a nemzetközi munkásmozgalom, az olasz és az egyetemes kultúra fejlődésére is. Az Olasz Kommunista Párt igen nagy gondot fordít Gramsci eszmei és politikai hagyatékának ápolására, gondozására.

Antonio Gramsci - A ​gyakorlat filozófiája
A ​történelem, főként pedig a marxizmus fejlődéstörténete igazságot látszik szolgáltatni Antonio Gramscinak. Több mint három évtizeddel a fasizmus börtönében elszenvedettek miatt bekövetkezett halála (1937. április 27.) után, eszméinek, élete példájának vonzereje nőttön-nő. Művei sorra jelennek meg különböző országokban, s ezzel együtt tudományos ülésszakokon elhangzó közlemények, részletkutatások és monográfiák törik át a tragikus sorsú nagy olasz forradalmár elméleti munkásságát körülvevő hallgatás falát. Mussolini ügyésze annak idején (1928. május 28.-június 5.) azt követelte a bíróságtól, kapcsolja ki húsz évre az Olasz Kommunista Párt vezetője agyának működését. Az ítéletet meghozták, az ügyész s a parancsuralmi rendszer várakozása azonban nem teljesült. A törékeny testű, beteges Gramsci ragyogó elméje cellájának elszigeteltségében sem szűnt meg gondolkodni és alkotni. A Quaderni del carcere (Börtönfüzetek) és a Levelek a börtönből eszmegazdagsága, korszerű eredeti-újító jellege és mély embersége feljogosíthatta Palmiro Togliattit, hogy Gramscit az első olasz leninistaként, életművét a leninizmus új fejezeteként méltassa; ez az elismerés azonban mindmáig csak sok fenntartás ellenében érvényesült.

Antonio Gramsci - Marxizmus-kultúra-művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antonio Gramsci - Levelek ​a börtönből
Antonio ​Gramsei leveleinek magyarnyelvű kiadását időszerűvé teszi annak a szükségessége, hogy a huszonöt évig fasiszta vasfüggönyök mögé zárt magyar dolgozók végre megismerkedjenek a nemzetközi munkásmozgalom e negyedszázadának vezetőivel: hogy Magyarországon is megismerjék azoknak a férfiaknak és asszonyoknak életét és életművét, akik ebben az időben, határainkon túl a mi felszabadulásunkért is harcoltak, de akikről itthon csak vad rágalmakat és kiagyalt rémmeséket terjesztettek. E levelek meg fogják éreztetni és meg fogják értetni a magyar olvasóval a nemzetközi munkásmozgalom egyik legkimagaslóbb alakjának tízesztendős börtönszenvedéseit, csodálatos heroizmusát, intellektuális és erkölcsi nagyságát. Gramscinak a börtönből írt levelei az állhatatosság, az önfegyelem, a munkásosztály ügyéhez való törhetetlen hűség mélyen emberi dokumentumai és egyben a nagykultúrájú marxista kutató elméjének megnyilvánulásai. A magyar ifjúságra a kommunista erkölcsnek ez a megrendítő példaképe bizonyosan nagy hatással lesz: a levelek bepillantást engednek Gramsei gazdag érzésvilágába, élettársához, barátaihoz, gyermekeihez és elvtársaihoz való viszonylataiba, melyekben mindig a börtön gyötrelmei között is ő volt az erősebb, ő volt az, aki a többieknek erőt, bátorságot és tanácsot adni tudott.

Antonio Gramsci - Az ​új fejedelem
A ​kötet teljes egészében közli a nagy olasz marxista elméleti hagyatékának egyik tematikus csoportját. A börtönben írott feljegyzések Maciavellinek A fejedelm című művéhez kapcsolódva fejtik ki az állam, a forradalmi párt és a proletárdiktatúra elméletét. "Machiavelli végig azt taglalja - írja Gramsci- , milyennek kell lennie a fejedelmnek, hogy új állam alapításához vezethesse a népet... Az új fejedelem nem lehet valóságos személy, konkrét egyén: csak szervezet lehet. Összetett társadalmi elem, amelyben máris konkrét formát kezd ölteni a cselekvésben felismert és részben érvényre jutó kollektív akarat. Ezt a szervezetet már létrehozta a társadalmi fejlődés, s ez a szervezet a politikai párt: az első sejt, amely tartalmazza a politikai akarat potenciálisan egyetemessé és totálissá váló csíráit."

Kollekciók