Ajax-loader

Szentes Tamás könyvei a rukkolán


Szentes Tamás - Fejlődés, ​versenyképesség, globalizáció I.
Napjainkban ​világszerte divatossá vált a globalizáció és azzal kapcsolatban is a "nemzeti versenyképesség" fogalma és mérése. Ugyanakkor az európai integrációs folyamat a nemzeti fejlődés és versenyképesség alakulásának új dimenzióit és szintjeit teremtette meg, egyszersmind választ ígérve a globalizáció okozta kihívásokra. Tudományos iskolánk e jelenségek, illetve folyamatok elméleti és módszertani elemzésére, összefüggéseik kutatására és empirikus (főként a magyar gazdaságra vonatkozó és többnyire összehasonlító esettanulmányok formáját öltő) vizsgálatára vállalkozott. Ez már önmagában véve is olyan komplex, multidimenzionális elemzést és interdiszciplináris szemléletmódot kívánt meg, amely lehetővé tette számos, a vonatkozó szakirodalomban és különösen a politikai közéletben tapasztalható leegyszerűsítés, félreértés vagy félremagyarázás felfedését. Az elméleti és módszertani vizsgálatok eredményeit és gyakorlati következtetéseit az első kötet, a hazai vonatkozású esettanulmányokat és empirikus összehasonlító vizsgálatokat, valamint a gazdaságpolitika számára megfogalmazható ajánlásokat a második kötet tartalmazza.

Szentes Tamás - Fejlődés, ​versenyképesség, globalizáció II.
Napjainkban ​világszerte divatossá vált a globalizáció és azzal kapcsolatban is a "nemzeti versenyképesség" fogalma és mérése. Ugyanakkor az európai integrációs folyamat a nemzeti fejlődés és versenyképesség alakulásának új dimenzióit és szintjeit teremtette meg, egyszersmind választ ígérve a globalizáció okozta kihívásokra. Tudományos iskolánk e jelenségek, illetve folyamatok elméleti és módszertani elemzésére, összefüggéseik kutatására és empirikus (főként a magyar gazdaságra vonatkozó és többnyire összehasonlító esettanulmányok formáját öltő) vizsgálatára vállalkozott. Ez már önmagában véve is olyan komplex, multidimenzionális elemzést és interdiszciplináris szemléletmódot kívánt meg, amely lehetővé tette számos, a vonatkozó szakirodalomban és különösen a politikai közéletben tapasztalható leegyszerűsítés, félreértés vagy félremagyarázás felfedését. Az elméleti és módszertani vizsgálatok eredményeit és gyakorlati következtetéseit az első kötet, a hazai vonatkozású esettanulmányokat és empirikus összehasonlító vizsgálatokat, valamint a gazdaságpolitika számára megfogalmazható ajánlásokat a második kötet tartalmazza.

Szentes Tamás - Ne ​vedd komolyan! Vagy mégis?
Az ​életünkben tapasztalható visszásságok, csalódások enyhítésére, sőt a katasztrófák és szenvedések könnyebb elviselésére is a legjobb gyógyszer a humor – vallja e könyv szerzője. Ironikus megfogalmazásaival nem kíméli a társadalmi lét és magatartás egyetlen szféráját sem, kifigurázza a politika szereplőit, a politikai pártokat, sőt saját tudományterületét, önmagát és pályatársait is. A könyv első fejezete egy félreértelmező szótár: a közbeszéd és a média, valamint a közgazdasági tankönyvek fogalmainak szándékos félreértelmezése révén csal mosolyt az olvasó arcára. A második fejezet az eredeti tartalmukból kifordított közmondásokkal von le nem kevésbé valós tanulságokat. A harmadik fejezet Murphy törvénykönyvének mintájára sorakoztat fel a mindennapi élet bosszankodásai nyomán megfogalmazott humoros „törvényszerűségeket”, míg a negyedik Parkinson és Lawrence „törvényeit” egészíti ki. Végül a régi idők vicceiből ismert „jereváni rádió” gúnyolódásait felelevenítő ötödik fejezet tart görbe tükröt mindennapi életünk elé az egyoldalú szemlélet és a leegyszerűsítések korrigálására. A görbe tükör ugyan eltorzítja a valót, de azért mutatja is. Szentes Tamás a Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi-díjas professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Tudományos munkásságának fő iránya – amint arról több száz, köztük számos idegen nyelvű, külföldi publikációja is tanúskodik – a társadalmi fejlődésnek, a globalizálódó világgazdaság egyenlőtlen viszonyainak, válságai­nak, különböző társadalmi rendszereinek és a vonatkozó elméleteknek a kritikai vizsgálata. Halász Géza, a karikatúrák megrajzolója a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, sajtógrafikus, a MÚOSZ Karikaturista Szakosztályának elnöke, több hazai és nemzetközi díj, köztük a World Press Cartoon díjának nyertese.

Szentes Tamás - Az ​elmaradottság és fejlettség dialektikája a tőkés világgazdaságban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szentes Tamás - Világgazdaságtan ​- Elméleti és módszertani alapok
A ​könyv első kiadása 1996-ban az EKOTÉKA '96 gazdasági és jogi szakkönyvkiállítás és -vásáron az Év Szakkönyve nagydíjat nyerte. A Magyar Tudományos Akadémia folyóirataiban megjelent recenziók szerint a könyv "az utóbbi évtizedek egyik legjelentősebb szakkönyve, magnum opus, amelyek kézikönyvként és tankönyvként egyaránt évtizedekig fognak referenciaként használni. A szerző legfőbb érdeme tudományfilozófiai és elmélettörténeti szempontból a bármiféle kizárólagosságra törekvésnek és ideologikus értékeléseknek az elutasítása, a különféle elméleti irányzatok eredményeinek és fogyatékosságainak tárgyilagos bemutatása; az oktatás szempontjából a szintézisre törekvés és a konstruktív kritikai szemlélet mellett a verbális és a matematikai levezetések egymást jól kiegészítő felhasználása; a kész doktrínák és sémák elfogadása helyett a kétkedésre és önálló gondolkodásra késztetés."

Szentes Tamás - Kelet-Afrika ​a szabadság útján
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benczes István - Csáki György - Szentes Tamás - Nemzetközi ​gazdaságtan
A ​Nemzetközi gazdaság sorozatban megjelent "Nemzetközi gazdaságtan" című kötet vállaltan holisztikus szemléletű, és mint ilyen, túl is megy a témában megjelent más, hagyományos tankönyvek szűkebbre szabott standard témakörein. A munka kitér egyebek mellett a globalizáció és transznacionalizálódás, a világgazdaság egyenlőtlen viszonyai, intézményi rendje és egyensúlytalanságai, a nemzeti fejlődés és versenyképesség problematikájára. Elsősorban a gyakorlatban is alkalmazható tételeket és számítási módszereket tárgyal kritikai megközelítéssel, feltüntetve a korlátozó előfeltevéseket, egyszersmind történelmi összefüggésekbe helyezve a bemutatott elméletek, modellek és módszerek "megszületésének" helyét és idejét. Mindemellett ismerteti a szélesebb értelemben vett világgazdaságtan elméleti és módszertani alapjait, felvázolja a világgazdaság eddigi fejlődés-történetének fontosabb szakaszait és azokkal összefüggésben ad kritikai áttekintést a főbb közgazdaságtani elméleti irányzatokról, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokra vonatkozó nézetekről, tételekről. Kitér a világgazdaságban kialakult egyenlőtlenségeknek, a kölcsönös függés aszimmetrikus viszonyainak kérdésére, továbbá a nemzetközi gazdasági rend és a nemzetközi gazdasági intézmények témakörére is. A kötet szerzői nem kívántak eltekinteni a szóban forgó tantárgy nemzetközileg elterjedt tematikájától és standard tankönyveinek tartalmától sem. Ennek megfelelően a "Nemzetközi gazdaságtan" címmel most megjelent kötet az olyan hagyományosnak számító témákat is tárgyalja, mint a nemzetközi kereskedelem és szakosodás elméleti tételei; a nemzetközi pénzforgalom és az árfolyam-rendszerek releváns ismeretei; a nemzetközi tényező-áramlás nagymértékben leegyszerűsített problematikája és az irreálisan feltételezett, automatikus nemzetközi egyensúly-mechanizmusok modellszerű ábrázolása; valamint a kereskedelempolitika hagyományos eszközeinek és a fizetési mérleg "kiigazításának", javításának módszerei.

Szentes Tamás - Fejlődés-gazdaságtan
A ​nemzetek fejlődésének témaköre régóta foglalkoztatja a társadalomtudományok művelőit. E kötet szerzője történeti és kritikai áttekintést ad a különféle elméleti nézetekről, elemzi a fejlődés külső és belső meghatározói közötti összefüggéseket és azok fényében a fejlődési utak történelmi eltéréseit, majd foglalkozik a nemzeti fejlődés mai feltételeivel és a fejlesztési stratégia követelményeivel a globalizálódás viszonyai között, valamint az országcsoportok, rendszerek megkülönböztetésének és a fejlettségi szintet mérő mutatószámoknak módszertani kérdéseivel. Végül összefoglalja a nemzeti fejlődés általános elméleti, történelmi és módszertani tanulságait, és felvázolja az emberiség fenntartható fejlődésének mai problémáit. Bár e kötet elsősorban oktatási célra, vagyis tananyagként - alap- és mesterszakos, valamint doktorandusz hallgatók számára - készült, igen tanulságos olvasmányként és kézikönyvként ajánlható mindazok számára, akik érdeklődnek a nemzetek fejlődésének témaköre, a fejlesztési és felzárkózási stratégiák és a nemzetközi fejlődési szakadék problémája, illetve a vonatkozó társadalomtudományi elméletek története iránt. Különösen hasznos ismereteket nyújt gazdaságpolitikusoknak, diplomatáknak, fejlesztési politikával, valamint elmélettörténettel foglalkozó szakembereknek. A szerző, a Széchenyi-díjas Szentes Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa a fejlődés-gazdaságtan művelésének és oktatásának hazai úttörője és nemzetközileg elismert szakértője. E témakörben angol nyelven megjelent korábbi műve még tíz más nyelvű, összesen 16 kiadást ért meg, és számos ország felsőoktatási intézményeiben vált tananyaggá. Jelen munkája nemcsak korszerűbb, hanem témakörét illetően is bővebb ismeretanyagot tartalmaz.

Szentes Tamás - World ​Economics 1.
Professor ​Tamás Szentes, member of the Hungarian Academy of Sciences was the author of The Political Economy of Underdevelopment (published first in 1971 by Akadémiai Kiadó, translated also in 11 other languages and republished in 12 countries, altogether in 16 editions until 1988, for a long time widely used in great many universities all over the world) and of the Theories of World Capitalist Economy: A Critical Survey of Conventional, Reformist and Radical Views (published in 1985 by Akadémiai Kiadó, also appearing in other languages) and among others of the Transformation of the World Economy. New Directions and New Interests (UNU-ZED, London 1988). In view of the great many recent changes in the world economy (such as the acceleration of globalization, transnational networking, rise of regional blocs, system transformations, "revolution" of information and communication technologies, a wave of liberalization, etc., along with the aggravating problems of international development gap, deepening disequilibria and inequalities, returning financial crises or disturbances, etc., which all shed new light on the various theoretical conceptions and call for new paradigms in international and development economics, Professor Szentes has written two new (separate but nevertheless interlinked) books, namely: World Economics: Comparative Theories and Methods of International and Development Economics and another one, following it, World Economics: The Political Economy of Underdevelopment, Globalization, International Economic Order and System Transformation.

Szentes Tamás - Ki, ​mi és miért van válságban?
A ​szerző évtizedek óta foglakozik a világgazdaság fejlődésével, egyenlőtlen viszonyaival és válságjelenségeivel. Számos nemzetközi konferencián és az ENSZ különféle intézményeinek (ILO, UNCTAD, UNESCO, UNU) szakértői bizottságaiban folytatott már eszmecserét a korábbi válságok okairól és újabbak elkerülésének feltételeiről. Ebben a művében a jelenlegi globális válságról fejti ki az elméleti alapoktól indulva, egyszersmind a korábbi válságok tanulságait is figyelembe vevő álláspontját. Az olyan részleges, de gyorsan globalizálódó válságokat, mint amilyenek a valamely pénzpiacon kirobbanó és tovaterjedő válságok, megkülönbözteti a világgazdaság belső egyensúlytalanságából fakadó globális válságtól, valamint a világtársadalomnak a piac és a pénz eredeti funkcióikon túlterjedő hatásai nyomán bekövetkezett erkölcsi válságától, megvilágítva ezek összefüggéseit is. Bírálja azokat a leegyszerűsítő nézeteket, amelyek a válság természetéről és kezelésének módjáról a hazai vitákban és gazdaságpolitikai javaslatokban is megmutatkoznak, valamint azt a tankönyvirodalmat is, amely ezeket főként a neoliberalizmus jegyében táplálja. A liberalizmus teoretikusainak eredeti felfogására hivatkozva, vitatja a szűk látókörű válságkezelés eredményességéhez fűzött illúziókat - nemcsak annak antiszociális iránya, hanem közgazdaságilag, sőt logikailag is kifogásolható, a makrogazdaság szempontjából egyensúlyt tovább rontó intézkedései miatt. A kötet mindvégig jól követhetően és élvezetes stílusban tárgyalja a válság megértéséhez szükséges elméleti és történeti hátteret, így segítve a szélesebb olvasóközönséget is napjaink valóságának jobb megértésében.

Kollekciók