Ajax-loader

Országh László könyvei a rukkolán


Országh László - Magyar-angol ​kisszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Országh László - Magyar-angol ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kónya Sándor - Országh László - Rendszeres ​angol nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Országh László - Bevezetés az amerikanisztikába
Országh László könyve egy Magyarországon még nem vagy alig művelt tudományág, az amerikanisztika meghonosításához járul hozzá. Az amerikanisztika azoknak a tudományoknak az összessége, amelyek az észak-amerikai Egyesült Államok kultúrájára kialakulásának kutatásával s e kultúra jelenlegi állapota rendszeres leírásával, elemzésével, az amerikai szellemi élet egyes részterületeinek kapcsolataival foglalkoznak. A könyv tehát segédeszközként szolgál az Egyesült Államok szépirodalmával, történelmével, civilizációjával, az Amerikában beszélt angol nyelvvel foglalkozóknak, egyetemi hallgatóknak, kutatóknak, könyvtárosoknak. Rövid tárgyi összefoglalók, gazdag annotált bibliográfia és szemléltető ábrák teszik lehetővé az olvasó számára az anyagban való alapos elmélyülést.

Országh László - Az ​amerikai irodalom története
Az ​Észak-Amerikai Egyesült Államok angol nyelvű szépirodalmának egész történetét áttekintő nagyobb terjedelmű mű magyar nyelven eddig még nem jelent meg. Némi vázlatos összefoglaló tájékoztatást e tárgyról csupán egyes lexikonjaink s néhány magyar nyelvű világirodalom-történet szükségszerűen szűkre szabott, csak a legkiemelkedőbb írói egyéniségek és fontos irányzatok vagy korszakok ismertetésére szorítkozó cikkei vagy cikk-részletei adtak. Napvilágot látott ugyan a harmincas évek derekán egy esszégyűjtemény Reményi József tollából, a közelmúltban pedig Kardos László és Sükösd Mihály szerkesztésében egy kötet, amely a XX. század egyes amerikai íróiról közölt tanulmányokat, de természeténél fogva e művek egyike sem törekedhetett irodalomtörténeti rendszerezésre. Jelen amerikai irodalomtörténet közreadását időszerűvé teszi az a tény, hogy hazánkban az utóbbi években fokozódott az érdeklődés az amerikai irodalom alkotásai iránt. Ennek eredményeként mind a régebbi, klasszikus amerikai szépirodalmi művek, mind a korunkbéliek egyre nagyobb számban válnak hozzáférhetővé magyar fordításban is. Fiatalabb kritikusaink nemzedéke is mind gyakrabban méltatja elemző figyelemre folyóirataink hasábjain a tengerentúli irodalom egyes jelenségeit. E kötet az Egyesült Államok irodalmának legértékesebb alkotásait s legfontosabb jelenségeit ismerteti a nemzeti öntudat első XVII. századi szellem megnyilvánulásaitól úgyszólván egészen napjainkig. Részletesebben foglalkozik az amerikai szépirodalom két, nemzetközileg is nagyra értékelt virágkorával, a XIX. század közepének klasszikusaival, és századunkban a két világháború közötti korszakkal. A második világháború utáni másfél évtizedben feltűnt írók munkásságát vázlatosan jellemzi egy kitekintésszerű zárófejezet, amely azonban az 1960 után megjelent irodalmi alkotásokra a kötet terjedelmi korlátai miatt már nem térhet ki. Tekintettül e mű tudománynépszerűsítő céljára és magyar viszonyok között úttörő jellegére, a szerzőnek az volt elsődleges törekvése, hogy az alapvető tájékoztatás kézikönyvét alkossa meg, tehát mindenekelőtt tárgyi jellegű ismertetést adjon, tényeket közöljön, a nálunk még nem, vagy csak kevéssé ismert irodalmi alkotások jellegzetességeit írja le, a tárgyalt amerikai írók munkásságának kiemelkedő mozzanatait adatszerűen is rögzítse. Ez az irodalomtörténet elsősorban a szélesebb érdeklődő körök igényeinek kielégítésére készült, nem a szakemberek, a specialisták számára, ezért maga a szöveg nem tartalmaz filológiai apparátust. A tárgyalt írók műveiből vett idézetek közlése után nem alkalmaz részletekbe menő, könyvészeti forrásjelölést, sem lapalji jegyzeteket, mint ahogyan a kötet viszonylag szűkre szabott terjedelme miatt a felhasznált igen gazdag kritikai szakirodalomból származó megállapítások forrásaira sem hivatkozott minden egyes esetben. Ha az olvasó további tanulmányokat kíván végezni, könyvészeti jellegű tájékoztatást a kötet függelékében levő szakirodalmi jegyzékben talál.

Országh László - Magyar-angol ​szótár I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Országh László - Angol-magyar ​nagyszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Országh László - Virágos Zsolt - Az ​amerikai irodalom története
Az ​amerikai irodalmi kultúrát mutatja be a kezdetektől napjainkig ez az irodalomtörténeti munka. Az amerikai irodalom kedvelői több mint negyed évszázada hiába keresik a boltokban Országh László (1907-1984) harminc éve kiadott, mérföldkőnek számító irodalomtörténeti munkáját, melyet Howard Mumford Jones amerikai irodalomkritikus nemzetközi szinten is az egyik legmélyebben szántó áttekintésnek nevezett. Országh László, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) Angol Tanszékének egykori professzora, akit legtöbben híressé lett angol-magyar és magyar-angol szótárairól ismernek, a magyar amerikanisztika megalapítója is volt. Hiánypótló művét az 1967-es kiadás után szinte azonnal szétkapkodták. Az amerikai irodalom kedvelőinek máig kellett várniuk az újabb kiadásra. A hazai könyvkiadás fontos küldetése teljesül, amikor Országh László születésének 90. évfordulóján ismét hozzáférhetővé válik a magyar közönség számára Az amerikai irodalom története. A kiadó szándéka az volt, hogy az olvasót ugyanebben a kötetben az amerikai irodalmi kultúra legújabb fejleményeiről is naprakészen tájékoztassa. A kiadó felkérésére Országh László egykori tanítványa, Virágos Zsolt, a KLTE Észak-amerikai Tanszékének professzora bemutatja a II. világháború óta eltelt több mint fél évszázad USA-irodalmának gazdag termését, főbb irányzatait, új erővonalait és a kortárs nemzedéket. Az új fejezetek igazodnak az eredeti kiadvány osztályozási szempontjaihoz, és megtartják annak tagolási elveit. Kiadványunk egyaránt szól az amerikanisztika művelőihez, a hazai egyetemek és főiskolák angol szakos diákjaihoz és az amerikai irodalom minden kedvelőjéhez. Az olvasó eligazodását az amerikai irodalom csaknem négy évszázados történetében, az irányzatok gazdagságában és az egyéni életművek sokaságában részletes mutató segíti.

Országh László - Angol-magyar ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Országh László - Angol-magyar ​kéziszótár
Ebben ​a kisszótárban mintegy 22 000 magyar címszó és 6 000 magyar szókapcsolat található.

Országh László - Angol-magyar ​szótár (kisszótár)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Országh László - Magay Tamás - Angol-magyar ​nagyszótár
A ​jelen kiadás az Országh László főszerkesztésében 1960-ban megjelent Angol-magyar szótár átdolgozása, felújítása. 1976-ban megjelent ugyan egy új, revideált kiadás, amelybe számos, akkor újnak számító nyelvi adat került bele, mégis azt mondhatjuk, hogy egy közel fél évszázad előtti, de mindenképpen 30 évvel túlhaladott nyelvállapotot rögzítő szótárhoz nyúltak most hozzá a felújítás, megfiatalítás szándékával és igényével. A címszóanyag korszerűsítésénél figyelembe kellett venni, hogy egy nagy , mintegy 130 000 címszavas szótárról van szó. Az állandósult és alkalmi szókapcsolatok, "kifejezések" száma is meghaladja a 150 000-et.

Magay Tamás - Országh László - Magyar-angol ​kéziszótár
Az ​általánosan használatos Országh-féle angol-magyar kéziszótár (legutóbb: 200008158) lényegében 1959 óta változatlan formában jelent meg, eljárt tehát fölötte az idő. Jelentős szemléleti változások mentek végbe társadalmunkban az elmúlt évtizedek alatt, változtak a nyelvhasználati és idegennyelv-tanulási szokásaink, következésképp újfajta igények támadtak a középméretű szótár iránt is. Ezért volt szükség Magay Tamás közreműködésével - a szótár anyagának fölfrissítésére és jelentős átalakítására. Ennek eredményeként a korábbi változathoz képest több ezer adattal gyarapodott a kéziszótár anyaga. Nemcsak a címszavak száma nőtt, hanem a közölt jelentésváltozatok árnyaltsága is gazdagodott, továbbá a használati példák, a grammatikai alkalmazás jelölései ugyancsak megújultak a mai igényekhez alkalmazkodóan. A Függelék tartalmazza a rendhagyó igéket és főneveket, valamint az angol mértékegységek táblázatát. - Fontos kézikönyv.

Országh László - Angol ​eredetű elemek a magyar szókészletben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Országh László - Magay Tamás - Futász Dezső - Kövecses Zoltán - Angol-magyar ​kéziszótár
Az ​általánosan használatos Országh-féle angol-magyar kéziszótár (legutóbb: 200008158) lényegében 1959 óta változatlan formában jelent meg, eljárt tehát fölötte az idő. Jelentős szemléleti változások mentek végbe társadalmunkban az elmúlt évtizedek alatt, változtak a nyelvhasználati és idegennyelv-tanulási szokásaink, következésképp újfajta igények támadtak a középméretű szótár iránt is. Ezért volt szükség Magay Tamás közreműködésével - a szótár anyagának fölfrissítésére és jelentős átalakítására. Ennek eredményeként a korábbi változathoz képest több ezer adattal gyarapodott a kéziszótár anyaga. Nemcsak a címszavak száma nőtt, hanem a közölt jelentésváltozatok árnyaltsága is gazdagodott, továbbá a használati példák, a grammatikai alkalmazás jelölései ugyancsak megújultak a mai igényekhez alkalmazkodóan. A Függelék tartalmazza a rendhagyó igéket és főneveket, valamint az angol mértékegységek táblázatát. - Fontos kézikönyv.

Magay Tamás - Országh László - Magyar-angol ​szótár + NET + E-szótár
Az ​Akadémiai Kiadó örömmel adja közre a 21. századi magyar lexikográfia egyik legjelentősebb művét, Magay Tamás és munkatársai ötéves munkája eredményeként létrejött szótárpárosát. A MAGYAR-ANGOL SZÓTÁR 60 000 szócikket és 625 000 szótári adatot tartalmaz. Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek, fordítóknak, nyelvtanároknak, a nyelv magas szintű megismeréséhez ajánlott. A szótár a szövegtől tipográfiailag elkülönített nyelvi tanácsokkal járul hozzá a magyar anyanyelvűek minél magabiztosabb angol nyelvtudásához. A nyomtatott változat mellett elkészült a rendszeresen frissülő és bővülő online kiadás is, mely része az Akadémiai Kiadó angol szótárcsomagjának. A szótár borítójának belső oldalán található kóddal a www.szotar.net oldalon 3 hónapos hozzáférés aktiválható a mobileszközökön is elérhető angol szótárcsomaghoz. * A szótár főszerkesztője Magay Tamás, a magyar szótárírás legnagyobb jelenkori szaktekintélye, a Károli Gáspár Református Egyetem angol tanszékének alapítója, nyugalmazott professzora, az Euralex (European Association for Lexicography) és az MTA Szótári Munkabizottságának alapítója.

Futász Dezső - Kövecses Zoltán - Országh László - Magyar-angol ​nagyszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magay Tamás - Országh László - Angol-magyar ​szótár + NET + E-szótár
Az ​Akadémiai Kiadó örömmel adja közre a 21. századi magyar lexikográfia egyik legjelentősebb művét, Magay Tamás és munkatársai ötéves munkája eredményeként létrejött szótárpárosát. Az ANGOL-MAGYAR SZÓTÁR 60 000 szócikket és 625 000 szótári adatot tartalmaz. Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek, fordítóknak, nyelvtanároknak, a nyelv magas szintű megismeréséhez ajánlott. A szótár a szövegtől tipográfiailag elkülönített nyelvi tanácsokkal járul hozzá a magyar anyanyelvűek minél magabiztosabb angol nyelvtudásához. A nyomtatott változat mellett elkészült a rendszeresen frissülő és bővülő online kiadás is, mely része az Akadémiai Kiadó angol szótárcsomagjának. Az angol címszavakhoz tartozó brit kiejtés az online kiadás használatakor meghallgatható, többszöri ismétléssel elsajátítható. A szótár borítójának belső oldalán található kóddal a www.szotar.net oldalon 3 hónapos hozzáférés aktiválható a mobileszközökön is elérhető angol szótárcsomaghoz. * A szótár főszerkesztője Magay Tamás, a magyar szótárírás legnagyobb jelenkori szaktekintélye, a Károli Gáspár Református Egyetem angol tanszékének alapítója, nyugalmazott professzora, az Euralex (European Association for Lexicography) és az MTA Szótári Munkabizottságának alapítója.

Kollekciók