Ajax-loader

Bihari Péter könyvei a rukkolán


Bihari Péter - Kérdések ​és válaszok az I. világháborúról
A ​politikusok, diplomaták és tábornokok koruk gyermekei voltak. Nekik sem volt elképzelésük, milyen a modern, gépesített háború, ami paradox módon megkönnyítette annak kirobbanását. Bihari Péter hűen, korszerű szemlélettel adja vissza az I. világháború fontosabb eseményeit és problémáit, világos, olvasmányos stílusban. A könyv fontos pozitívuma, hogy teljességében tekinti át a világháborút, a távolabbi hadszíntereket, országokat is – tehát a Monarchia háborúját szélesebb perspektívába helyezi. Hogyan lehetséges, hogy mindenütt éljenző tömegek fogadták a háborút? Hol harcoltak magyar katonák a világháborúban? Milyen mértékben avatkoztak be az államok a gazdaságba? Mi a „tőrdöfés-legenda”? Mi késztette az Egyesült Államokat semlegessége feladására? Milyen volt a katonák élete a lövészárkokban? Miért támogatták még a szocialista pártok is a háborút? Mi köze volt a rövid háború elképzelésének a vasúti menetrendekhez? Kik fizették a háború költségeit? Mi kapcsolja össze a 20. század két világháborúját? Ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ a kötet, amely a Kérdések és válaszok című sorozatunk újabb darabja.

Bihari Péter - A ​20. század története fiataloknak
Az ​1990-es évek egyik legsikeresebb, többszörös tetszésdíjas történelemkönyve most kívül-belül megújult, megszépült. A „főszöveg" rövidebb és egyszerűbb lett, ezért könnyebben érthető, jobban tanulható. A „rövid 20. század" történetének elsajátítását számos új illusztráció - képek, térképek, ábrák és táblázatok - segíti. Igazi újdonságnak számít, hogy mind a 48 fejezet végén érdekes olvamányok -„pluszok" találhatók, amelyek a tizenévesek számára átélhetővé teszik a viharos múlt század fontos eseményeit, közel hozzák annak főszereplőit - többek között Gandhit és Mao elnököt, a versenysportokat és a hírszerzés titkait, a kronstadti felkelést és a csernobili katasztrófát, a hitleri ifjúságot és Budapest ostromát.

Bihari Péter - Tudáspróba
A ​TUDÁSPRÓBA főként vizsgázók számára készült. Tömör-és tárgyszerű segítséget nyújt a huszadik század történelmének eredményes tanulásához, mert a főbb összefüggések mellett időrendi táblákat, szómagyarázatokat és ellenőrző kérdéseket is tartalmaz. A Tudáspróba és A 20. század története fiataloknak című kötet együttes használata a sikeres vizsga, a mérhető tudás biztosítéka lehet.

Bihari Péter - A befejezetlen múlt. 3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bihari Péter - Háború ​és béke 1914-1920
TÁRSADALOMISMERET ​9-12 ÉVESEKNEK A társadalomismeret új tantárgy. Új szemlélettel, újszerűen építkezik. Sorozatunkban ezért minden téma külön kötetben jelenik meg. így mód nyílik arra, hogy minden osztály, tanulócsoport aszerint haladjon a tananyag elsajátításában, ahogy azt képességei, érdeklődése, ízlése megkívánja. A tényanyag közlése mellett a könyvek feladatokkal fejlesztik a tanulók ismeretszerző és problémamegoldó képességét, szóbeli kifejezőkészségét, és nem utolsósorban föl szeretnék kelteni érdeklődésüket azon szellemi izgalmak iránt, amelyeket a társadalom és történelem tanulmányozása nyújt. A szerzők felfogása szerint ugyanis a 13 évesnél fiatalabb kisdiáknak nem annyira az elsajátítandó tényismeretre, mint inkább a megismerés örömére van szüksége.

Bihari Péter - Doba Dóra - Történelem ​a 12. évfolyam számára
Tankönyvsorozatunk ​a középiskolák 9–12. évfolyama számára készült, gimnáziumokban és szakközépiskolákban egyaránt használható. A szerzők a kötetek összeállításánál a középszintű érettségi vizsga követelményeit tartották szem előtt: a középszintû vizsgához szükséges valamennyi tudáselem beépül a kötetekbe. "Bár elsősorban a középfokú vizsgára készülők igényeit vettük figyelembe, a sorozat megfelelő alapot adhat az emelt szintű érettségi vizsga teljesítéséhez is. Célunk egy olyan tankönyvcsalád elkészítése volt, amely a hagyományos értelemben vett tanulás mellett az információk elsajátításának és feldolgozásának változatos formáiba vezeti be a tanulókat. Az egyes leckék terjedelmét ezért két oldalra korlátoztuk: ennyi a  tanulnivaló . A szöveges tanulnivalóval egyenértékűnek szánjuk a mellette helyet kapó forrásszemelvényeket, képeket, vázlatrajzokat, grafikonokat, diagramokat, térképeket   ezek nem csupán illusztrációk vagy szemléltető anyagok, sokkal inkább elemzés, feldolgozás tárgyai. A hozzájuk kapcsolódó kérdések, feladatok az érettségi vizsga különböző feladattípusainak felelnek meg, tehát közvetlenül elősegítik a vizsgára való felkészülést. Egyúttal természetesen hozzájárulnak a tananyag, a történelem jobb megértéséhez, segítségükkel a tanulók gyakorlatot szerezhetnek a különféle információforrások értelmezésében, feldolgozásában. A történelmi térben való eligazodást segítik az egyes tankönyvi leckék elején található  sématérképek , az időbeli tájékozódást pedig a leckék időszalagjai könnyítik meg. A főszöveg, a  tanulnivaló  bevezető kérdései az adott téma feldolgozásához szükséges előzetes ismeretek felelevenítésére szolgálnak, valamilyen formában előkészítik a lecke témáját. A lecke végén található összefoglaló kérdések megválaszolásával ellenőrizhető a tanultak megértése. A fejezeteket lezáró összefoglalások olyan kérdéseket, feladatokat tartalmaznak, amelyek az anyag tételszerű rendszerezésére adnak módot. A kötetek összeállításánál igyekeztünk bővíteni a hagyományos  történelmi  anyagot (háborúk, békék, politikai küzdelmek, felkelések, országgyűlések, törvények, nagy emberek stb.). Reméljük, hogy a tankönyv segít majd megismerni a történelmi korok olyan jellegzetességeit is, mint a népesedési viszonyok, a gazdálkodás, az iskoláztatás, az öltözködés, a táplálkozás, a lakásviszonyok, a szabad idő eltöltése vagy az egykor élt emberek gondolkodásmódja."

Bihari Péter - Lövészárkok ​a hátországban
A ​napjainkban olyan élesen látható "árkok és törésvonalak" gyökerei legalább száz évre, az 1905-1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza - érvel monográfiájában Bihari Péter. Döntőnek bizonyultak szerinte az első világháború évei: akkor roppant meg a hazai középosztály, s vált ezzel véglegessé a szakadás a "keresztény" és a "zsidó" középrétegek között. Rögzült az az erősen túlzó sztereotípia, amely szerint a zsidók kerülik a harctereket, de meggazdagszanak a hátországban, és elfoglalják a tönkremenő magyar középosztály helyét. A szerző a külföldi szakirodalom alapján igazolja, hogy a magyarhoz hasonló folyamatok játszódtak le Németországban és Ausztriában. A nagy háború - a kezdeti lelkesedés után - ott is lerombolta a látszólagos nemzeti egységet, majd átterjedt a hátországra. Eközben az erős középosztállyal rendelkező antant államokban megerősítette a szolidaritást, az összetartozást. A könyv sorra veszi a politika, az élelemellátás, a vidéki és városi társadalom, az elit- és a tömegkultúra alakulását. A háborús mindennapok leírásakor bőven idéz a napisajtóból, felhasználja Karinthy piaci riportjait, Kaffka Margit novelláit, Kosztolányi publicisztikáját, Illyés Gyula, Nagy Lajos és Várnai Zseni visszaemlékezéseit. Mindezek alapján képet ad a munkába álló nők megpróbáltatásairól, a tömegnyomor és a luxus ellentétéről, az oktatás átalakulásáról és a mozi fellendüléséről. A háborús nyelv elemzéséből kiderül, hogy Magyarországon a "törésvonal" mindkét oldalán lévő erők a végső leszámolásra készültek. A hátországban 1916-1918 között keletkezett "lövészárkok" pedig máig megosztják közéletünket.

Bihari Péter - A ​régi rend fénykora és válsága 1640-1815
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bihari Péter - A ​németek
Németország ​geopolitikai helyzeténél fogva a középkor óta meghatározó szerepet játszott Európa történelmében. Híd a nyugati és keleti fejlődési modell között. Bihari Péter ezt a sajátos fejlődésvonalat ábrázolja hiánypótló könyvében a germánok Kr. e. I. századi feltűnésétől 2000-ig. A számos régi metszettel, térképpel, fekete-fehér fotóval illusztrált könyv kilenc fejezete tankönyvszerű tömörséggel, de olvasmányosan mutatja be a német történelem legfontosabb szakaszait a római időktől a Német-Római Birodalom felemelkedéséig, a különböző dinasztiák vetélkedését az érett középkorban, a reformáció korát, Poroszország felemelkedését, a két forradalom időszakát, a második birodalom korát, a vilmosi birodalmat és az első világháborút, a weimari köztársaság, a harmadik birodalom és a második világháború, valamint a kettészakított, majd újraegyesített Németország korszakát. A kötet kiválóan használható oktatási célokra, az egyes fejezeteken belül a témakörökhöz elemző-értékelő összefoglalások kapcsolódnak, az egyes fejezeteket pedig a korszakra vonatkozó kronológia zárja. A kötethez még egy függelék is csatlakozik az uralkodódinasztiák és a német kancellárok névsorával, statisztikai táblázatokkal, a képek forrásaival és névmutatóval. Ugyanitt található az egyes fejezetekhez tartozó bibliográfia, mely csak a magyar nyelvű, javarészben könyv alakban megjelent munkákat tartalmazza.

Bihari Péter - A ​Nyugat felemelkedése 1450-1789
Kötetünk ​Tengerész Henrik és Hunyadi János korától Napóleon és Kazinczy Ferenc koráig közel 350 év történetét fogja át. Európa - pontosabban annak nyugati fele - ebben az időszakban tett szert arra az előnyre, amellyel a 19. század végére szinte az egész világot uralma alá tudta hajtani. A fő kérdés tehát, amelyre ez a könyv választ keres: mi tette képessé ezt a kicsiny és megosztott kontinenst erre a teljesítményre? A tankönyv szerkezetében és módszerében meglehetősen elüt a ma használatos iskolai történelemkönyvektől. Viszonylag hosszabb terjedelmét az magyarázza, hogy sok forrásrészletet közöl. A szerzőnek az volt a célja, hogy minél kevésbé az ő, minél inkább a kortársak szavai világítsák meg az eseményeket és folyamatokat. Természetesen ennek a módszernek hátránya lehet, hogy a tankönyvben nem találhatók végleges és egyértelmű igazságok. Ezért elsősorban azoknak a diákoknak szól, akik hajlandók részt venni a múlt felfedezésének nehéz kalandjában, és azoknak a tanároknak, akik ebben szívesen a segítségükre vannak.

Bihari Péter - 1914 ​- A nagy háború száz éve
"Princip ​jól célzott. Pontosan az életünk közepébe" - írta Márai Sándor 1914 végzetes nyaráról. A Nagy Háború több mint ötven hónapja a XX. század "őskatasztrófája lett, amely gyökeresen alakította át Európát és az európaiak életét. Ez a könyv a résztvevők szemével, személyes sorsok sokaságán keresztül mutatja be a háború teljes történetét. Felsorakoznak a névtelen frontharcosok és az ismeretlen háziasszonyok, a kor katonai és politikai vezetői, sőt az olyan későbbi hírességek is, mint De Gaulle és Hitler, Rommel és Zsukov, Montgomery és Truman. Nem kevésbé fontos, hogy megismerjük: miként látta a sorsfordító négy évet Keynes és Karinthy, Ady és Babits, Max Weber és Thomas Mann, Schnitzler és Hasek, Otto Dix és Ferenczi Sándor. A kötet alapvető tematikus felépítése lehetővé teszi, hogy a magyar események beágyazódjanak a háború egyetemes történetébe, és hogy a megszokottnál nagyobb teret kapjanak a hátország gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális folyamatai.

Bihari Péter - Dupcsik Csaba - Repárszky Ildikó - Európa ​fölénye és katasztrófája (1867-1930)
Mint ​ahogy a sorozat címe – A befejezetlen múlt – is sugallja, a kötetek szerzői arra törekedtek, hogy olyan szellemű tankönyveket írjanak, melyek felénk tartó, nyitott folyamatként, jelenünk előtörténeteként láttatják a múltat. A 20. század elejére Európát gazdasági és katonai fölénye hozzásegítette ahhoz, hogy a világ nagyobbik részét uralma alá hajtsa. Az első világháború katasztrófájával azonban az európai fölény megrendült, mint ahogy megrendült a 19. századnak az észre és a haladásra alapozott hite is. A századvég és a századelő ellentmondásos évtizedeivel foglalkozik tankönyvsorozatunk 5. kötete.

Bihari Péter - Polgári ​társadalmak és nemzetállamok (1776-1870)
Mint ​ahogy a sorozat címe – A befejezetlen múlt – is sugallja, a kötetek szerzői arra törekedtek, hogy olyan szellemű tankönyveket írjanak, melyek felénk tartó, nyitott folyamatként, jelenünk előtörténeteként láttatják a múltat. A tankönyvsorozat 4. kötete a modern világ születését mutatja be. Egy olyan évszázad történetét fogja át, amelyben felgyorsult az idő. Kirobbant az amerikai és a nagy francia forradalom, kibontakozott az iparosodás, kialakultak a polgári társadalmak, új eszmék és politikai mozgalmak születtek, létrejöttek a nemzetállamok. E korszakos változások az Atlanti-óceán partjainál fekvő országokban kezdődtek el, ezért a kötet a nyugat-európai régióval foglalkozik a legalaposabban. A tankönyv átlagosnál hosszabb terjedelmét az magyarázza, hogy sok forrásrészletet közöl. A szerző arra törekedett, hogy - ahol lehetséges - ne az ő, hanem a kortársak szavai világítsák meg az eseményeket és a folyamatokat. A választott módszerből az is következik, hogy kerülte a végleges és egyértelmű igazságok kinyilatkoztatását. Ezért elsősorban azoknak a diákoknak szól, akik hajlandók részt venni a múlt felfedezésének nehéz kalandjában, és azoknak a tanároknak, akik ebben szívesen a segítségükre vannak.

Kollekciók