Ajax-loader

G. Musiol könyvei a rukkolán


I. N. Bronstejn - K. A. Szemengyajev - G. Musiol - H. Mühlig - Matematikai ​kézikönyv
Bron­stejn ​Ma­te­ma­ti­kai ké­zi­köny­vét az utób­bi év­ti­ze­dek­ben nem­ze­dé­kek hasz­nál­ták Ma­gyar­or­szá­gon. Leg­utób­bi (8.) ki­adá­sa 2006-ban je­lent meg ki­adónk­nál. A könyv hosszú időn át tartó nép­sze­rű­sé­ge azzal in­do­kol­ha­tó, hogy a ma­te­ma­ti­ka egé­szét át­fo­gó munka, mely át­te­kin­tés­re, ugyan­ak­kor pon­tos fo­ga­lom­al­ko­tás­ra tö­rek­szik anél­kül, hogy be­le­vesz­ne a rész­le­tek­be. Emi­att jól hasz­nál­ha­tó a gya­kor­lat­ban. A Harri Deutsch ki­adó­nál a mű több ki­adás­ban is meg­je­lent né­me­tül, a leg­utób­bi, 1998-as a je­len­le­gi for­dí­tás alap­ja. A né­me­tek a fel­dol­go­zás elvét és a szer­ke­ze­tet meg­tart­va je­len­tő­sen át­dol­goz­va és új fe­je­ze­tek­kel bő­vít­ve mo­der­ni­zál­ták a művet. Az új német ki­adás­ról el­mond­ha­tó, hogy nap­ra­kész, fog­lal­ko­zik pl. adat­vé­de­lem­mel, pénz­ügyi ma­te­ma­ti­ká­val, a szá­mí­tó­gé­pek hasz­ná­la­tá­val, sőt olyan igen ko­moly szoft­ve­rek le­írá­sá­val, mint pl. a Ma­the­ma­ti­ca vagy a Mapp­le.

Kollekciók