Ajax-loader

Lyka Károly könyvei a rukkolán


Lyka Károly - Vándorlásaim ​a művészet körül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_123507
elérhető
3

Lyka Károly - Michelangelo
Michelangelo ​alkotásaiban érlelte meg legszebb gyümölcseit a reneszánsz művészet. A zseniális szobrász, festő és építész életét és műveit Lyka Károlynak, a művészettörténetírás nesztorának szép tanulmánya ismerteti. 44 képtáblával, 8 szöveg közti képpel.

Lyka Károly - Kis ​könyv a művészetről
Lyka ​Károly e munkája 1904-ben született, de már több kiadásban került a könyvpiacra, és a magyar közönség ama széles rétegének ajánlja a szerző, amely örömmel érdeklődik a képzőművészetek iránt. Célja az, hogy az olvasót figyelmeztesse egy sor szempontra, amelyek révén talán könnyebben értheti meg a képet, a szobrot, az épületet, a lakásberendezés műtárgyait. E tanulmánygyűjtemény forrásanyag értékű, a szöveg mindenki számára érthető, a szerző állításait kevés, de jellemző példával bizonyítja, észrevétlenül vezeti el az olvasót a rajz szépségének, a szín kifejezőerejének s a szobrászat törvényeinek megismeréséhez. 104 képpel mellékelve.

Lyka Károly - Raffello
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lyka Károly - Az ​érem- és plakettművészet stílusa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lyka Károly - Munkácsy
Lyka ​Károly a magyar művészeti irodalomnak immár klasszikus alakja. Páratlanul szemléletes stílusa, közvetlen és mégis igényes hangvételű írásai méltán tették népszerűvé őt a képzőművészet iránt érdeklődő közönség előtt. E munkájában méltó témát választott magának, Munkácsy Mihályt, aki hasonlóan kimagasló helyet foglal el a magyar festészet történetében, mint Lyka a művészeti írók között. Az olvasó bizonyára érdeklődéssel veszi kezébe a tanulmányt, amely kettőjük találkozásából született. Ez az írás nem először jelenik meg könyv alakban, de csak most, e sorozat keretében kapott a szöveget méltón gazdagító illusztrációs képanyagot.

Lyka Károly - A ​táblabíró világ művészete
Lyka ​Károly (1869-1965) a magyar művészettörténet-írás klasszikusa. Festőnek készült, Münchenben és Rómában tanult, majd mégis a művészetkritikusi pályát választotta. Több mint két évtizeden át a Képzőművészeti Főiskola tanára, néhány éven át igazgatója volt. Tanárként és művészeti íróként nemzedékeket nevelt a művészet szeretetére. Legnagyobb hatása nagy tömegekhez szóló népszerűsítő munkáinak volt. Életművéből kiemelkedik az utolsó másfél évszázad magyar művészetét tárgyaló hatkötetes monográfiasorozat, melyben nagy anyagismerettel, széles körű összefüggésekben mutatja be a hazai művészet fejlődését. E sorozat első kötetét, a magyar nemzeti művészet kialakulásával foglalkozó "A táblabíró művészeté"-t adjuk most az olvasó kezébe. A könyvben a szerző a szó legnemesebb értelmében vett élvezetes stílusban tárgyalja a korszak művészeti életét s az ehhez kapcsolódó társadalmi és művészeti eseményeket - sokszor az anekdotázás szintjén de úgy hogy még ezek az anekdoták is forrásértékűek,; általuk új megvilágításba helyeződnek a múlt század első felének, a reformkor és a szabadságharc idejének úttörő művészegységei - Kisfaludy Károly, id. Markó Károly, Borsos József, Barabás Miklós, Ferenczy István, Pollack Mihály. Lyka Károly klasszikus művét könnyed stílus, csevegő hang, ízes nyelvezet teszi vonzó olvasmánnyá. Az eredeti szöveghez Bodnár Éva válogatott 88 fekete-fehér és 16 színes illusztrációt.

Lyka Károly - Rembrandt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lyka Károly - A ​művészetek története
Nemzedékek ​sorának szolgált első kalauzul a művészetek világában Lyka Károly műve, A művészetek története. Ötödik kiadásban jelenik most meg a kötet, bizonyítva, hogy az ma is hasznos, útbaigazító olvasmány az európai építészet, festészet és szobrászat múltja iránt érdeklődők számára. Könyvünk a Képzőművészeti Zsebkönyvtár harmadik darabja. Az előző kötetek a képzőművészet eszközeivel, eljárásaival ismertették meg az olvasóinkat, a következő, negyedik mű viszont a kultúrtörténet egyik legjelentősebb korszakába vezet vissza. Jackob Burckhardt, a kitűnő múlt századi történész - A reneszánsz Itáliában című művével - páratlanul nagy ívű panorámát nyitva állítja az olvasó elé a reneszánsz ünnep- és hétköznapjait.

Lyka Károly - Magyar ​művészélet Münchenben
Sorozatunk ​új kötetének színtere München. A század utolsó harmadában itt, a müncheni festészeti akadémián gyűltek össze azok a tanulni vágyó magyar festőnövendékek, akik főiskola híján idehaza nem részesülhettek megfelelő képzésben. Közülük kerültek ki a falusi élet romantikáját megörökítő zsánerképfestők, a hivatalos ízlésnek hódoló szalon- és reprezentációs művészet képviselői. De azok az alkotók is, akik a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, Szinyei Mersével és Munkácsyval az élen, megújították a magyar művészetet. Ugyancsak München szülötte a Hollósy-kör, s ennek szűkebb magva, az a mintegy két tucat festő, aki a modern magyar festészet elindítójaként ismert nagybányai iskolát 1896-ban megalapította. Lyka Károly, aki maga is művészként kezdte pályafutását, hosszú időt töltött Münchenben. A könyvében szereplő művészek legtöbbjét személyesen is ismerte. Műve ihletett kép a forrongó Münchenről, amelynek művészeti élete izgalmas és keserves, bohém és lelkesítő életformaként tárul fel az olvasónak. A kötetet 16 színes és 64 fekete-fehér tábla illusztrálja.

Lyka Károly - Magyar ​művészélet Münchenben 1867-1896
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lyka Károly - Kacsóh Pongrác - A ​művészet könyve
A ​műveltség könyvtára A művészet könyve Lyka Károly: A képzőművészetek történeti és technikai fejlődése Kacsóh Pongrácz: A zene fejlődéstörténete

Lyka Károly - Nemzeti ​romantika
A ​Biedermeier-kor lelkes kezdeményezése után a Bach-korszak elnyomatása közepette virult ki a magyar képzőművészet. A kor mesterei a magyar múlt megelevenítésével is szolgálták a nemzeti érzés ébrentartását. Magyarország kulturális életének mesteri rajza elevenedik meg Lyka Károly új nagyszabású művében.

Lyka Károly - A ​képírás ujabb irányai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lyka Károly - Szobrászatunk ​a századfordulón - Magyar művészet 1896-1914
Lyka ​Károly művének első, 1954-es kiadása e tárgykör első átfogó feldolgozása. Lyka műfajok szerint csoportosítja és jellemzi plasztikánkat, miközben élénken rajzolódik ki előttünk a korszak jelentős szobrászegyéniségeinek életpályája: Stróbl Alajosé, Kisfaludi Stróblé, Fadrusz Jánosé, Róna Józsefé, Zala Györgyé, Telcs Edéé, Beck Ö. Fülöpé stb.Lyka Károly könnyed, csevegő, olvasmányos stílusban kalauzol bennünket a századforduló nemzeti szobrászatában: műveket elemez, beszámol a nagy szoborpályázatokról, kitér a kor nagy művészeti akadémiáira Bécsben, Párizsban, Münchenben, s azoknak a művészeknek a tanulságos életútjára is, akik az akadémiák árnyékában, iparosból lettek nagy szobrászok.

Lyka Károly - Raffaello
Lyka ​Károly, művészeti irodalmunk nesztora vállalkozott arra a szép feladatra, hogy A Művészet Kiskönyvtára sorozat számára a renaissance művészet három legnagyobb alakjáról: Leonardóról, Michelangelóról és Raffaellóról írjon. A Raffaello második kiadása hat színes reprodukciót tartalmaz, többek között Szépművészeti Múzeumunk két kiemelkedő szépségű darabjáról, az Ismeretlen ifjú képmásáról és az Esterházy Madonnáról is.

Lyka Károly - Közönség ​és művészet a századvégen
Lyka ​Károly új művében megmutatja milyen volt a századvég levegője és élete, milyen légkörben fejlődhetett a magyar művészet. Ez a mű tulajdonképpen továbbfesti azt a hatalmas körképet, amelyben Lyka Károly a magyar művészet fejlődését 1800-tól kezdődően bemutatja.

Lyka Károly - Festészeti ​életünk a millenniumtól az első világháborúig
Rövid ​időszakot, 18 évet fog át sorozatunk legújabb kötete, mégis ez a századfordulós kor művészetünknek talán egyik legváltozatozóbb időszaka. Lyka a korszaknak két kötetet is szentelt, festészetünkkel és szobrászatunkkal külön-külön foglalkozik (a szobrászattal foglalkozó a sorozat következő darabja lesz). A millenniumi ünnepségek pezsgést hoztak művészeti életünkbe, megbízásokkal hívták haza a külföldön alkotó magyar művészeket, s az itthoniak is a korábbiaknál több lehetőséget kaptak. A nemzetközi művészeti irányzatok hazai térhódítása és leszűrődése nyomán megalakultak a művésztelepek. Szolnok, Nagybánya, Gödöllő, Kecskemét, mind sajátos színt képvisel, s mestereinek tevékenysége még a következő korszakot is meghatározza.

Lyka Károly - Nagy ​magyar művészek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lyka Károly - Magyar ​mesterek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elek Arthur - Lyka Károly - Margitay Ernő - Andrássy Gyula gróf - Húsvét, ​a Céhbeliek első könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lyka Károly - Festészetünk ​a két világháború között
Lyka ​Károly életműsorozatának ez a kötete 1956-ban jelent meg. Ennek a könyvnek sajátossága - s nemcsak Lyka életművén belül - éppen szubjektivitása, a kortárs korábrázolása, a befejezetlen, a szerző mellett alakuló, napjainkra azonban nagyobbrészt már lezárult, és időközben tudományos értékrendszerbe foglalt életművek ismertetése és értékelése, gyakran forrás értékű információk közlése. Ezt a jelleget hangsúlyozza a könyv alcíme is: Visszaemlékezések. A szerző maga így jellemzi könyvét: "... az olvasóközönség számára művészeti korkép, a kutatók számára adatoknak egykorú gyűjteménye". Árnyalja s kiszélesíti azt a képet, amelyet újra kiadott művei az olvasóban keltettek, s megmutatja a tudós művészettörténész mellett a műkritikus Lykát is.

Lyka Károly - Leonardo ​Da Vinci
Leonardo ​neve évszázadok óta fogalommá vált már. Nemcsak az érett renaissance legnagyszerűbb művészeinek egyikét jelenti, "Az utolsó vacsora", a "Mona Lisa" alkotóját, hanem az emberi kiválóság és sokoldalúság példaképét is. Tudósnak, művésznek, udvari embernek és technikusnak egyaránt kiváló volt. Lyka Károly bölcs mesélőkedvvel eleveníti fel a művész életét, a kort, melyben élt, és elősegíti az alkotások tartalmi és formai megértését. A tanulmányt több mint 50 kép illusztrálja, Leonardónak és körének munkáiból.

Kollekciók