Ajax-loader

Cs. Nagy Lajos könyvei a rukkolán


Cs. Nagy Lajos - Nyelvtani ​elemzési munkafüzet 8. osztály
Ezzel ​a munkafüzettel teljessé vált az általános iskolai nyelvtan tanítását segítő sorozatot. A 7-8. osztályos gyakorlókönyv második részéhez szervesen igazodik, annak feladatait egyrészt kiegészíti, másrészt egyes témakörök gyakorlását eredményesebbé teheti.

Cs. Nagy Lajos - Helyesírási ​gyakorlókönyv
A ​Helyesírási gyakorlókönyv tartalmazza a magyar helyesírás minden szabályát oldott, könnyen tanulható és tanítható megszövegezésben. Ezeknek a szabályoknak a gyakorlatban történő használatát 2788 számozott példamondat mutatja be igen szemléletesen. Az ezt követő 354 diktálásra-gyakorlásra szolgáló szöveg helyesírási témakörök szerint van elrendezve. Közülök több tucat hibásan írt: ezek kijavítása nagyban elősegítheti a helyesírási ismeretek alapos elmélyítését. Az önellenőrzéshez javítási kulcsot ad a szerző.

Adamikné Jászó Anna - Csíkvári Gábor - Hangay Zoltán - Kálmánné Bors Irén - Cs. Nagy Lajos - Magyar nyelvi szöveggyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cs. Nagy Lajos - Mondattani elemzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cs. Nagy Lajos - Helyesírási ​munkafüzet - 3-4. osztály
Helyesírási ​munkafüzet 3-4. osztályos tanulóknak.

Cs. Nagy Lajos - Gyakrabban ​használt magyar nyelvészeti kiadványok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cs. Nagy Lajos - Helyesírási ​munkafüzet - 5-6. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cs. Nagy Lajos - Egybeírás ​és különírás munkafüzet
Az ​Anyanyelvi Kompetenciafejlesztő Munkafüzetek 11. tagjaként - _A tulajdonnevek helyesírása_ (9.) és a _Hangjelölési munkafüzet_ (10.) folytatásaként - jelenik meg az _Egybeírás és különírás munkafüzet - Feladatok az egyszerű és összetett szavak helyesírásához_ című kiadvány. Ez a füzet A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának A különírás és az egybeírás című fejezeteiben megfogalmazott szabálypontok tartalmi elmélyítéséhez és gyakorlásához kíván segítséget nyújtani. ___ A munkafüzet az alábbi területeket gyakoroltatja: A szókapcsolatok típusai A jelentésváltozás mint az egybeírás forrása ● A szóismétlések írása ● A valódi mellérendelő összetételek írása ● Az ikerszók írása ● Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása ● A jelentésváltozás miatt egybeírt szóösszetételek egyéb fajtái Az alaki jelöletlenség mint az egybeírás forrása Az íráshagyomány mint a különírás és az egybeírás forrása A rendszert alkotó íráshagyomány ● Az alkotó tagok szerkezete mint meghatározó tényező ● Az igekötős kapcsolatok írása ● A névmási kapcsolatok és összetételek írása ● Egyéb esetek A kialakult szokás mint a kivételes különírás és egybeírás forrása A többszörös összetételek írása ___ A feladatokban többnyire olyan szavak, szószerkezetek, összetételek helyesírását gyakoroltatjuk, amelyek nem szerepelnek illusztrációként a szabálypontokban, ugyanis azt valljuk, hogy egy gyakorlófüzet elsődleges célja a helyesírási szabályok alkalmazása, az analógiák fölismerése, fölismertetése. A feladatok megoldásai megtalálhatók a kiadvány végén. ___ Ez a munkafüzet főként a középiskolás korosztály számára készült, de a helyesírás kérdései iránt érdeklődők szélesebb köre, fiatalabbak és idősebbek számára is hasznos lehet a feladatok megoldása.

Cs. Nagy Lajos - Nyelvtani ​elemzési gyakorlókönyv 5-6. osztály
A ​kötet osztályokra bontva, ezen belül nyelvtani témakörök szerint csoportosítva közöl mintegy 320 feladatot, amelyek kb. felének a levezetett megoldása is megtalálható a könyv végén.

Cs. Nagy Lajos - Nyelvtani ​elemzési munkafüzet - 3-4. osztály
Kedves ​Kollégák, Szülők és Gyerekek! Olyan munkafüzetet tartanak a kezükben, amely mindannyiukat segíti a nyelvtani ismeretek megtanításában, illetőleg megtanulásában. Szerkezete megegyezik a már ismert, a 3-4. osztályosok számára írt Nyelvtani elemzési gyakorlókönyvével. Azzal együtt használható igazán, ugyanis az e munkafüzetben megadott gyakorlatok azokhoz hasonlóak. Természetesen a feladatok megfogalmazásában, példaanyagában jelentősen el is tér azoktól, mindazonáltal a gyakorlókönyv feladatmegoldásainak elemzése - a nyelvtani anyag azonossága miatt - megkönnyíti a munkafüzet helyes kitöltését. Ezáltal az önálló haladást is lehetővé teszi. A harmadik osztály év eleji ismétlése a második osztályban tanult nyelvtani anyagnak a legfontosabb fejezeteit gyakoroltatja, a negyedik osztály végén található összetett elemzési feladatok pedig már az ötödik osztályos tanulmányokat alapozzák meg.

Cs. Nagy Lajos - Helyesírási ​munkafüzet 7-8. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cs. Nagy Lajos - Magyar ​nyelvi munkafüzet - 1-2. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cs. Nagy Lajos - Alapfokú ​helyesírási gyakorlókönyv - 3-8. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cs. Nagy Lajos - Nyelvtani ​elemzési gyakorlókönyv 7-8. osztály
A ​kötet osztályokra bontva, ezen belül nyelvtani témakörök szerint csoportosítva közöl mintegy 300 feladatot, amelyek kb. felének a levezetett megoldása is megtalálható a könyv végén.

Cs. Nagy Lajos - N. Császi Ildikó - Magyar ​nyelvjárások
A ​magyar nyelvterületen még napjainkban is szinte mindenütt találkozhatunk nyelvjárási jelenségekkel. E könyv szerzői fölvázolják a legfontosabb nyelvjárási jelenségeket. A nyelvjárásterületek térbeli elhelyezkedését térképeken ábrázolják, majd ismertetik az egyes nyelvjárások legjellegzetesebb vonásait. A többféle változat bemutatása fontos eszköze a nyelvjárási előítéletek és tévhitek eloszlatásának, továbbá a nyelvi kifejezési másságok elfogadtatásának is. A szerzőpáros nagy teret szentel a nyelvföldrajznak: a kutatások bemutatásának, a megjelent atlaszoknak, a gyűjtési és feldolgozási technikának. Az elmúlt három évtizedben, de különösen a legutóbbiban, a leglátványosabb eredmények – ezen a tudományterületen is – éppen a számítástechnikának köszönhetők. A könyvet számos kép és ábra egészíti ki. Az utolsó fejezet nyelvjárási mutatványszövegeket tartalmaz. A Magyar nyelvjárások című könyv tudományos ismeretterjesztő céllal készült, hiszen a nyelvjárások ismerete hozzátartozik nemzeti öntudatunk, nyelvi önazonosulásunk kialakulásához. Magyarságtudatunknak nélkülözhetetlen alappillére, olyan, mint a nemzeti múlt, a nemzeti kultúra vagy a néprajzi hagyományok ismerete.

Kollekciók