Ajax-loader

Kornai János könyvei a rukkolán


Kornai János - Indulatos ​röpirat a gazdasági átmenet ügyében
Az ​elmúlt évtizedekben azt tekintettem hivatásomnak, hogy a szocialista gazdaságot (a "létező szocializmust") tanulmányozzam, annak működését próbáljam megérteni és megmagyarázni. A valóság megfigyelőjének és elemzőjének tekintettem magamat. Hogy csak a legutolsó évekről szóljak: egy könyvön dolgozom, amely a szocialista gazdasági rendszerről összegyűlt mondanivalómat foglalja össze. Most ennek a röpiratnak a megfogalmazásával csupán egy rövid időre léptem ki abból a szerepkörből, amelyet önmagamnak kitűztem, és amelyet a továbbiakban is hivatásomnak fogok tekinteni. Azért váltok egy tanulmány erejéig szerepkört, mert egyedülálló a történelmi alkalom. Annyi évtized után először tűnik úgy: lesz olyan parlament és olyan kormány, amely elé bizalommal terjeszthetem elgondolásaimat. És ráadásul ez a jövendő parlament és kormány rettenetes nehézségek közepette fog hozzákezdeni munkájához. Ha tehát felgyűlt bennem valami mondanivaló, most van az a pillanat, amikor azt közölnöm kell. Kornai János

Kornai János - Régi ​és új ellentmondások és dilemmák
"...Ezek ​a kérdések a végső problémához vezetnek: mehet-e egy szocialista országban a reformfolyamat sokkal messzebb, mint ameddig Magyarországon eljutott? Vagy a mai Magyarország jelzi többé-kevésbé a reform határait? A további, kisebb rendszerbeli változások, bármennyire kívánatosak is, e kérdés lényegét illetően irrelevánsak. A szerző kénytelen őszintén bevallani ambivalenciáját. Mint magyar állampolgár reméli, hogy az előbbiekben felvetett kérdésekre pozitívak lesznek a válaszok. Mint alkalmi tanácsadó megpróbálhatja a vázolt irányba befolyásolni a folyamatot. Mint kutató fenntartja a jogot a kétkedésre."

Kornai János - Vergődés ​és remény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kornai János - Szocializmus, ​kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltozás
A ​kötet címe jól kifejezi a nyolc tanulmány közös témáját: szocializmus, kapitalizmus, demokrácia, rendszerváltás. A történelem menete feszíti ki azt az ívet, amelyben az írások elrendeződnek. A kiindulópont a "klasszikus", a reformok előtti szocialista rendszer (1. tanulmány). Ezután következnek a szocialista rendszeren belül maradó reformokkal foglalkozó fejtegetések (2. és 3. tanulmány). A kötet második felének témája a rendszerváltás (4-7. tanulmány). A szerző azokat a tanulmányait gyűjtötte össze, amelyekben a nagy rendszerek, a politikai-kormányzati formák és a rendszerváltás elméletéhez próbált hozzájárulni. Bár a maga által feltett kérdésekre igyekszik válaszolni, tulajdonképpen fontosabbnak tekinthetők maguk a kérdések, mint a feleletek. Mi a szocializmus? Mi a kapitalizmus? Mi a demokrácia? Ha egy országot egy adott pillanatban tanulmányozunk, hogyan tudjuk eldönteni, hogy a benne működő intézmények milyen más országokkal rokonítják? Hogyan viszonyul a retorika vagy az ideológia a valósághoz? Mi az, ami egy ország adott működési jellegzetességei közül rendszerspecifikus, és mi az, amivel bármelyik rendszerben találkozhatunk? Valamennyi tanulmányt egyöntetű tudományos metodika jellemez. Közös jellegzetességeik: 1. a "rendszerszemlélet", a rendszerparadigma, 2. a pozitív és a normatív megközelítés szigorú szétválasztása és 3. az interdiszciplináris módszertan. A szerző szeretné, ha a kötetet nemcsak közgazdászok vennék kézbe, hanem a politikatudomány, a szociológia, a jelenkorral és a közelmúlttal foglalkozó történészek is, és felkeltené nemcsak a kutatóknak és a hivatásos elemzőknek, hanem a közélet és a történelem iránt érdeklődő értelmiség szélesebb körének érdeklődését is.

Kornai János - A ​szocialista rendszer
A ​Kornai János válogatott művei sorozat második kötete. A szerző számos munkájában foglalkozott a szocializmus egyik vagy másik problémájával. A szocialista rendszer az a könyv, amelyben a szerző nem csupán összefoglalja sok évtizedes kutatásainak eredményét, de újabb dimenziókkal is gazdagítja a szocialista rendszer elemzését.

Kornai János - Központosítás ​és piaci reform
A ​kötet első része azokat az írásokat gyűjti egybe, amelyek a magyar tapasztalatok fényében tekintenek a szocialista gazdaság működésére. Teljes egészében újraközli Kornai János első - az 1956-os forradalom előtt született - könyvét, "A gazdasági vezetés túlzott központosítását", amely a forradalom után jelent meg először magyarul, majd angolul is, és amely egy csapásra megteremtette a szerző hírnevét itthon és határainkon túl. Évtizedeken át folyt a vita a szocialista gazdaság reformjáról. Lehet-e hatékonyabbá és emberségesebbé tenni a tervgazdaságot - miközben megmaradnának a szocialista rendszer alapvető politikai fundamentumai? Hol vannak a reform határai? A kötet közli azokat az írásokat, amelyekben Kornai János elemezte a magyar reformfolyamatot, összevetette a reformerek vízióit, reményeit és a "piaci szocializmus" elméleteit a valósággal, és arra a következtetésre jutott, hogy a rendszer alapproblémái nem oldhatók meg a rendszeren belül. A reformvita 1989-1990-ben lezárult; a szerzőnek a rendszerváltással kapcsolatos írásai a sorozat későbbi köteteiben jelennek majd meg. A kötet második részének írásai elméleti síkon elemzik az alternatív gazdasági mechanizmusokat. Néhány példa az itt tárgyalt kérdésekre: centralizáció és decentralizáció, információ és ösztönzés, ár- és nem ár jellegű jelzések, tulajdonviszonyok és koordinációs mechanizmusok, továbbá a "szocializmus" fogalmának alternatív definíciói. A Bevezetőben a szerző mai szemmel tekint vissza korábbi műveire, és írásról írásra haladva emeli ki az időszerű következtetéseket. Az aktualitást igazolja az is, hogy a magyar tapasztalattal foglalkozó első rész végére, mintegy "utóhangként" szinte idekívánkozott a "Központosítás és kapitalista piacgazdaság" című tanulmány, amely 2012-ben jelent meg.

Kornai János - Anti-equilibrium
Korunk ​problémái - köztük a szocialista országokban végrehajtott, az egész gazdasági rendszert átfogó reformok - napirendre tűzték egy új közgazdaságtudományi ág: a gazdasági rendszerelmélet kialakítását. E tudományág feladata: a gazdasági rendszerek (s ezeken belül is elsősorban a szabályozási és információs rendszerek) közös törvényszerűségeinek és különbségeinek, sajátosságainak elméleti elemzése. A neves szerző új művében a gazdasági rendszerelmélet kifejlesztéséhez szeretne hozzájárulni. Ennek keretében részletesen bírálja e tudományág eddigi legfontosabb teljesítményét, leginkább kidolgozott és matematikailag is formalizált eredményét, az ún. "általános egyensúlyelméletet" (angolul: "general equilibrium theory"). A kritikán túlmenően pozitív gondolatokat is igyekszik kifejteni, a gazdasági rendszerelmélet kidolgozásához használható új fogalmi rendszert vezet be, s néhány megállapítást tesz a jelenkori gazdaságok jellegzetességeiről, törvényszerűségeiről. A könyv ezzel kapcsolatban a következő témákat tárgyalja: információs struktúrák, a gazdasági szabályozás többszintűsége, motiváció, konfliktus és kompromisszum a szervezetekben, döntési folyamatok, a hasznossági függvények és a preferecniarendezés elmélete, aspirációs szintek, a gazdasági rendszerek vegetatív és magasabb rendű működése, adaptáció és szelekció stb. A könyv részletesen foglalkozik a piac problémájával, vizsgálja mind a piaci egyensúly, mind az attól való eltérés (disequilibrum) típusait, azok okait és következményeit. Ennek kapcsán szó esik a piaci kontraktuskötő folyamatokról, a vevő és az eladó erőviszonyairól, a "vevők piacáról" és a "hiánygazdaságról", az "eladók piacáról". A könyv címének kettős jelentése van. Egyrészt utal arra a polémiára, amelyet a könyv az általános egyensúlyelméleti iskolával folytat, másrészt jelzi a szerző azon álláspontját, miszerint bizonyos nem-egyensúlyi állapot kedvezőbb lehet a szigorú egyensúlynál.

Kornai János - Az ​egészségügy reformjáról
A ​magyar egészségügy sok szemptonból szorul fejlesztésre és változtatásokra: beruházásokkal kell korszerűsíteni a felszerelést, javítani kell az egészségügyben dolgozók képzését, széles körű felvilágosítással kell hozzájárulni a lakosság egészségi önvédelméhez és így tovább. Bármely fontosak is ezek a feladatok, tanulmányom nem tér ki rájuk. Tárgya nem az egészségügy általános reformja. Csupán egyetlen - igaz, központi jelentőségű - részproblémával foglalkozik: az egészségügy >>gazdasági mechanizmusának<< reformjával (...) (...) a könyv írásakor nem arra törekedtem, hogy minden lehetséges alkalmat megragadjak a jelenlegi állapotok szívszorongató leírására és a társadalom, a kormányzatok és a politikusok vád alá helyezésére. Éppen, mert a helyzet sok szempontból drámai, nem drámai stílussal, nem a szenvedélyek felkorbácsolásával segíthetünk, hanem a teendők nyugodt, higgadt átgondolásával. Hogy képszerű legyek, ideálom nem az az orvos, aki a beteg súlyos állapotát látván elsírja magát, hanem az, aki megnyugtató hangon szól a beteghez és hozzátartozóihoz, és józanul átgondolja: milyen gyógyszer, milyen beavatkozás segít a bajon.

Kornai János - Ellentmondások ​és dilemmák
"A ​kötet ... elsősorban olyan ellentmondásokra összpontosítja a figyelmet, amelyeket _maga a szocialista rendszer szült._ Másféle ellentmondásokkal éppen mások is foglalkozhatnak. A mi sajátos szellemi és közéleti hivatásunk az, hogy ezeknek a sajátos - itt és csak itt létrejövő - ellentmondásoknak a természetét elemezzük. Ezt a feladatot más nem végezheti el helyettünk." "Amire vállalkozom, az nem az ellentmondások elkendőzése, sem pedig a dilemmák megnyugtató feloldása. Arra törekszem - és ennek elérése is rettentő nehéz -, hogy a felszínen mutatkozó »kis« ellentmondásokat mélyebb, »nagy« ellentmondásokra vezessem vissza. És ezzel együtt a mindennapos apró dilemmákat is visszavezessem a végső értékválasztásokra." "Aki ezt a kis kötetet elolvassa, nem kap megnyugtató választ a kérdéseire. Ahhoz azonban talán segítséget adhatnak e tanulmányok, hogy legalább megfogalmazza a kérdéseit."

Kornai János - Látlelet
Életképes ​lehet-e az autokratikus kapitalizmus? Létezik-e illiberális demokrácia? Kívánatos-e követnünk Kína példáját? Magyarországon 2010-ben a jól-rosszul működő demokrácia kiépítése megtorpant, az ország erőteljes U kanyarral visszafelé indult. A fékek és ellensúlyok rendszerét hamar elkezdték lerombolni, sajátos képződmények jöttek létre. A régió posztszocialista országai közül elsőként Magyarországon mozdult el az autokrácia felé a kormányzati berendezkedés. A gazdasági szereplők viszonyrendszere átalakult, megszűnt a jogbiztonság és a magántulajdon védettsége, újra előtérbe került a központosítás. Kornai János, a nemzetközileg is elismert közgazdász, akadémikus, emeritusz professzor ezt az átalakulást ismerteti a második Orbán-kormány megalakulásától napjainkig. Pontos pillanatképeket, döbbenetes éleslátással felvett "látleleteket" közöl hat mértékadó tanulmányában, amelyekben a pozitív elemzés eszközét használva, logikus és közérthető érveléssel mutatja be a demokráciától mindinkább eltávolodó, egyre keményebb szabályozással működtetett Magyarországot. A Tettamanti Béla illusztrációival gazdagított esszékből átfogó, kiegyensúlyozott képet kapunk a változások jelentőségéről, és árnyaltabban gondolkodhatunk a szerző által elemzett rendszerről és a régió országai előtt álló lehetséges pályákról.

Kornai János - A ​puha költségvetési korlát
Kornai ​János válogatott munkáinak IV. kötete a puha költségvetési korlát témakörét járja körül.

Kornai János - Útkeresés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kornai János - A ​hiány
A ​könyv címe ismert jelenségcsoportra utal. Valamennyien találkozunk vele mint fogyasztók: ismételten "hiánycikkek" zavarják az ellátást, sokan várnak arra, hogy telefont kapjanak, új autóhoz jussanak stb. A lakáshiány egyike legnyomasztóbb társadalmi gondjainknak. Emellett termelõként is minduntalan hiányokat tapasztalunk. Nem ritka a fennakadás az anyagok, félkész termékek, alkatrészek utánpótlásában. Éles formában jelentkezik az építõipari és szerelési kapacitás hiánya a beruházások megvalósítása során. Mindinkább a termelés növekedésének fékezõjévé válik a munkaerõhiány. Sok gyakorlati szakember és elméleti közgazdász úgy véli: itt sokféle különálló jelenségrõl van szó; noha a tünetek hasonlítanak, a kiváltó ok mindegyik esetben más és más. Ezzel szemben a könyvben kifejtett gondolatmenet szerint valamennyi felsorolt jelenség egy tõrõl fakad, s végsõ soron közös fõ okokra vezethetõ vissza. Azt helyezi elõtérbe, ami a sokféle hiányjelenségben, s azok magyarázatában közös. Meghatározott társadalmi feltételek, a gazdasági mechanizmus bizonyos tulajdonságai állandóan újjászülik a hiányt. A hiány elemzése sokfelé ágazó téma. Egyike a szocialista gazdaság központi problémáinak. Összefügg, akár mint ok, akár mint következmény, a gazdasági élet minden lényeges folyamatával. Ezért a könyv széles körû, átfogó elemzést végez; végigmegy a közgazdaságtan szinte minden fõbb fejezetén. A termelésbõl indul ki, majd késõbb áttér a forgalmi folyamatokra, a piacra, s végül a háztartási fogyasztásra. Áttekinti a gazdálkodás pillanatnyi, rövid és hosszú távú alkalmazkodását. Elsõsorban a mikroökonómiai leírásra, a vállalat, a közület és a háztartás viselkedésére összpontosítja a figyelmet. Emellett azonban néhány fejezet makroökonómiai elemzést is végez. A szerzõ igyekszik a köznapi tapasztalatból kiindulni: azokból a megfigyelésekbõl, amelyeket a vállalati anyagbeszerzõ, a beruházási hitelt, támogatást igénylõ vállalati vezetõ, vagy a vásárlási körútra induló háziasszony tehet. Az elemzés közvetlen elemzés szintjérõl próbál eljutni a szélesebb, általánosabb elméleti megállapítások szintjéig. Néhány példa a szerzõ által vizsgált jelenségekre, viselkedési szabályosságokra: a vállalat anyagfelhalmozási és munkaerõ-tartalékolási tendenciája; a kényszerhelyettesítés, kényszerköltés és kényszermegtakarítás különbözõ formái; a "beruházási éhség" és a vállalatok, közületek expanziós törekvése; a vállalati költségvetési korlát "puhasága" és "keménysége"; az alkalmazkodás súrlódásainak különbözõ típusai; a vállalat érzékenysége vagy érzéketlensége az árak iránt; ár- és bérfelhajtási tendenciák; a munkaerõhiány és -felesleg együttes jelentkezése: a pénz passzivitása és így tovább. A könyv fõképpen a szocialista gazdaság problémáit vizsgálja, elsõsorban a hazai tapasztalatok alapján. Ezt számos kérdés kapcsán kiegészítik a kapitalista gazdasággal végzett összehasonlítások. Miközben a mû fõ témája a hiány leíró-magyarázó elméletének kidolgozása, melléktémájának a gazdasági rendszerelmélet módszertanának továbbfejlesztését tekinthetjük. Ezt a törekvést szolgálják azok a fejtegetések, amelyek a gazdasági rendszerek normál állapotával, a rendszerekre jellemzõ normákkal és tûrési határokkal foglalkoznak. A könyv mind elméleti, mind módszertani szempontból folytatása és továbbfejlesztése a szerzõ korábbi mûvében, az "Anti-Equilibrium"-ban felvetett gondolatoknak. A mû jól követhetõ a matematikában nem jártas közgazdász olvasó számára is. A képletek verbális magyarázata, valamint 69 ábra szolgálja a mondanivaló megértésének megkönnyítését.

Kornai János - A ​gondolat erejével
Kornai ​Jánost, a világszerte ismert és elismert közgazdász kutatót, leginkább A hiány és az Indulatos röpirat szerzőjeként ismerik. Önéletrajza nem csupán a közgazdászok, hanem szélesebb olvasóközönség számára íródott. Beszámol arról a nagy szellemi utazásról, amelyen ifjúságának eszméitől, tévutakon át, eljutott későbbi gondolatrendszeréhez, a szocialista rendszer átfogó bírálatához és a posztszocialista fejlődés problémáinak elemzéséhez. A könyv sok érdekes epizódot ír le: hogyan választották akadémikussá Magyarországon és hogyan történik egy professzor kiválasztása a Harvard egyetemen, mit jelentettek róla a titkosrendőrség besúgói stb. Az alcím jelzi, hogy "rendhagyó" önéletrajzzal van dolgunk, mivel az írás egyéni módon ötvözi a memoár és az esszé műfaját. A szerző élete egy-egy eseményének leírásához hozzáfűzi mai gondolatait: leírja művei keletkezésének történetét és akkori visszhangját, s ehhez hozzáteszi, milyennek látja munkáit mai szemmel.

Kornai János - Gondolatok ​a kapitalizmusról
Kornai ​János a Harvard Egyetem, a Corvinus Egyetem és a Collegium Budapest emeritusz professzora. Az MTA és több külföldi akadémia rendes vagy tiszteleti tagja. Tizennégy egyetem választotta díszdoktorává. Elnöke volt a Nemzetközi Ökonometriai Társaságnak, az Európai Közgazdasági Társaságnak és a Nemzetközi Közgazdasági Társaságnak. Munkásságát többek között a Széchenyi-díjjal, a Prima Primissima Díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjével és a francia Becsületrend tiszti fokozatával ismerték el. Tudományos munkásságának fő területe a szocialista és kapitalista rendszerek összehasonlítása, a posztszocialista átmenet és a jóléti állam reformja. A kötetben olvasható négy tanulmány a kapitalizmus számos fontos és időszerű kérdésével foglalkozik: a piac működési formáival, a túlkereslet és a túlkínálat, a hiány és a többlet jelenségeivel, a foglalkoztatással és a munkanélküliséggel, a jövedelemelosztással és a társadalmi szolidaritással. Noha a témák sokfelé ágaznak el, a kötet írásait szorosan összekapcsolja a közös megközelítés és a tudományfilozófia, amely Kornai János eddigi munkásságát is jellemezte. A szerző újra és újra visszatér a szocialista és a kapitalista rendszer összehasonlítására, kidomborítja a kapitalizmus kedvező vonásait, ám szembenéz annak visszásságaival is. A szerző azzal a céllal írta meg ezt a művet, hogy a kapitalista rendszer és a közgazdaságtan problémáinak kritikus újragondolására késztesse az olvasót.

Kollekciók