Ajax-loader

Köpeczi Béla könyvei a rukkolán


Köpeczi Béla - Függetlenség ​és haladás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Köpeczi Béla - A ​magyar kultúra harminc éve
A ​kultúráról a kapitalizmusban és a szocializmusban * A művelődés objektív tényezői * A szocialista művelődéspolitika főbb jellegzetességei és szakaszai * A tudomány kulturális funkciói * Az irodalom és művészetek társadalmi hivatása * A közoktatás a reformok útján * A népműveléstől a közművelődésig * Világnézet, magatartás, életmód.

Köpeczi Béla - Az ​„új baloldal” ideológiája
Az ​1960-as évek elejétől a fejlett tőkés-országok politikai és ideológiai életében sűrűn találkozunk az úgynevezett új baloldali mozgalmakkal. Ezek a főképpen értelmiségi áramlatok leginkább akkor jelentkeznek, amikor a társadalmi ellentmondások az úgynevezett középrétegre is erőteljesen hatnak: például az Egyesült Államokban a vietnami háború következtében a hatvanas évek második felében, vagy Franciaországban 1968 tavaszán. De mi is az az "új baloldal"? Nehéz pontos határokat húzni a fogalom köré, mert a legkülönfélébb csoportok használják önmaguk megjelölésére azzal a céllal, hogy elhatárolják magukat a "hagyományos" polgári baloldaltól és a kommunistáktól. Az "új baloldal" a sokszor reális és éles kapitalizmuskritikája ellenére is "harmadik utas" irányzat, s mint ilyen, megosztja a baloldalt. A könyv az amerikai és nyugat-európai "új baloldal" tevékenységének - főképp pedig ideológiai megnyilvánulásainak - bemutatásával nem az elszigetelt jelenségeket keresi, hanem azokat, amelyek bizonyos rétegekben és csoportokban visszhangra találtak, cselekvést váltottak ki és az osztályharcban jelentőségre tettek szert.

Köpeczi Béla - II. ​Rákóczi Ferenc, az államférfi és az író
"Ki ​ez a fejedelem? Elmaradt feduális főúr, aki a haladást képviselő központi hatalom ellen harcol a Duna - völgyében? A szabadság vezére, aki a társadalmi haladás szempontjából szükséges állami - politikai feltételeket akarta megteremteni? Magyar nacionalista vagy a sok nemzetiségű ország függetlenségének harcosa? A nép barátja vagy a rendiség védelmezője? Realista államférfi vagy politikai álmodozó? Az új kutatási eredményekre támaszkodva megpróbáljuk, hogy a valóságnak megfelelő képet adjunk a magyar történelem e sokat vitatott, kiemelkedő személyiségéről" Köpeczi Béla

Köpeczi Béla - Erdély története I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Köpeczi Béla - Török József - Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról
A kötetben az olvasó tizenhárom tanulmányt talál múltunk 1000-1526 közötti időszaka művelődéstörténetének tárgyköréből. I. István - és vele együtt még négy férfi - szentté avatásáról, László király jellemzéséről, középkori iskolázásunkról, annak eredményeként megjelenő "értelmiségünkről", de ezektől messze eső témákról is, mint amilyen a fennmaradt főúri síremlékek "vallomása" a plébánia-hálózat és faluszervezet közötti összefüggés, vagy például a hitélet olyan jelenségeiről, mint amilyen a szent vér tisztelete és a későbbi felfedező expedíciókkal felérő jeruzsálemi zarándoklat. A tanulmányok kiindulópontja is különböző: szövegeket hasonlítanak össze, művészeti, zenei emlékeink egy-egy csoportját gyűjtik egybe és értékelik, s még az sem meglepő, hogy egy parányi üvegdarab eredetét és díszítését véve alapul II. András királyunk keresztes hadjáratának háttere bontakozik ki. De akár szentről, akár királyról, főúrról vagy falusi emberekről, esetleg kolduló barátról van is szó, akár nyelvészeti vagy régészeti a megközelítés módja, minden esetben a mi elődeink szellemi élete, gondolkodása, magatartása bontakozik ki a kötet lapjain.

Köpeczi Béla - Tóth József - Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról
A kötetben az olvasó tizenhárom tanulmányt talál múltunk 1000-1526 közötti időszaka művelődéstörténetének tárgyköréből. I. István - és vele együtt még négy férfi - szentté avatásáról, László király jellemzéséről, középkori iskolázásunkról, annak eredményeként megjelenő "értelmiségünkről", de ezektől messze eső témákról is, mint amilyen a fennmaradt főúri síremlékek "vallomása" a plébánia-hálózat és faluszervezet közötti összefüggés, vagy például a hitélet olyan jelenségeiről, mint amilyen a szent vér tisztelete és a későbbi felfedező expedíciókkal felérő jeruzsálemi zarándoklat. A tanulmányok kiindulópontja is különböző: szövegeket hasonlítanak össze, művészeti, zenei emlékeink egy-egy csoportját gyűjtik egybe és értékelik, s még az sem meglepő, hogy egy parányi üvegdarab eredetét és díszítését véve alapul II. András királyunk keresztes hadjáratának háttere bontakozik ki. De akár szentről, akár királyról, főúrról vagy falusi emberekről, esetleg kolduló barátról van is szó, akár nyelvészeti vagy régészeti a megközelítés módja, minden esetben a mi elődeink szellemi élete, gondolkodása, magatartása bontakozik ki a kötet lapjain.

Köpeczi Béla - Kuruc ​diplomaták Európa Keletén
A ​szerző eddigi írásai olyan kuruc diplomatákat mutattak be, akik - mint Brenner Domokos, Vetési Kökényesdi László vagy Klement János Mihály - Nyugat-Európában működtek. Jelen kötete az Európa Keletén működő kuruc követek sokoldalú tevékenységét ismerteti, általuk adva képet Rákóczi kelet-európai külpolitikai felfogásáról, annak sokoldalúságáról és eszközeiről. Portrét és pályaképet kapunk Bercsényi Miklósról, aki többek között az orosz kapcsolatokkal foglalkozott, a fejedelemmel Lengyelországba, majd Törökországba ment, és ott halt meg. Ráday Pál főleg a svéd kapcsolatokban tűnt ki, majd otthon a protestánsok védője lett. Nedeczky Sándor tartotta Moszkvával az összeköttetést, maga is hazament. Pápai János, Máriássy Ádám és Jávorka Ádám török és orosz dolgokkal foglalkoztak, követték a fejedelmet. Nem tudjuk, mi történt 1710 után Vojnovich Józseffel... Ez a külpolitika sem a töröktől, sem az oroszoktól nem kapott megfelelő támogatást, a nemzetközi körülmények ezt nem tették lehetővé.

Köpeczi Béla - Magyarok ​és franciák
Köpeczi ​Béla franciául vagy magyarul korábban már megjelent tanulmányaiból készített válogatást úgy, hogy a tanulmányokat egyrészt kiegészítette újabb kutatásainak eredményeivel, másrészt egységes gondolatmenetbe ágyazta őket. E gondolatmenet lényege, hogy politikai-eszmei folyamatokhoz kapcsolódva vizsgálja a 17-18. századi magyar történelmet, európai megvilágításban keresve a "magyar kérdés" egyetemes politikai-eszmei hátterét.Bármily meglepő a szerző kijelentése, többszörösen bizonyítja: "XIV. Lajos Franciaországa jobban ismerte Magyarországot, mint az 1848-as, de hozzátehetjük, mint akár a 20. század második felének Franciaországa, annak ellenére, hogy a technikai fejlődés jóvoltából az országok közelebb kerültek egymáshoz." Ennek magyarázatát Köpeczi abba látja, hogy mind a török veszély elhárításában, mind Habsburg-birodalommal való szembenállásban Magyarország döntő szerepet játszott Európában, és ezért I. Ferenc király óta a franciák megkülönböztetett figyelemmel kísérték az ország sorsát. A magyar-francia kapcsolatok vizsgálata a kötetben kétoldalú: kitekint arra, hogyan látta Franciaország Magyarországot, de arra is, hogyan fogadták e a magyarok a francia eszméket. A magyar nemesi reformerek Montesquieu politikai felfogását tették magukévá, abban a reményben, hogy egyeztetni lehet haladás és nemzeti hagyomány között. A magyar jakobinusok ismerték az egész francia felvilágosodást, de igazi szellemi vezérük Rousseau. Voltaire mint szépíró és mint a tolerancia gondolatának képviselője hat. A választás útjait a korabeli magyarság számára végül is a nagy francia forradalom világítja meg.

Köpeczi Béla - A ​francia felvilágosodás
Köpeczi ​Béla (1921. szeptember 16. – 2010. január 17.) művelődés- és irodalomtörténész, művelődéspolitikus, akadémikus munkásságának jelentős részét az újkori nagy szellemi áramlatoknak, így a francia felvilágosodásnk kutatása tette ki, különös hangsúlyt fektetve a magyr kapcsolatokra. A Gondolat kiadónál 1986-ban az Európa Nagy Korszakai sorozatban megjelent könyve a történettudomány hagyományos keretein messze túlmutatva a mindennapi élet, a korabeli vallási élet, politikai gondolkozás, gazdaság, erkölcs, nevelés szempontjait tárgyalva mutatja be Európa legnagyobb szellemi kalandját, és annak főszereplőit, a "filozófusokat", akik a kultúra és tudomány minden területén az ész és tapasztalás fontosságát hirdették.

Köpeczi Béla - Francia ​művelődés- és irodalomtudományi tanulmányok
A ​kötet első része tanulmányokat közöl a francia forradalom és a Kommün művelődéspolitikájáról, a második rész irodalomtörténeti tanulmányokat. Bemutatja Fénelon és az antikvitás viszonyát, művének első magyarországi latin fordítását Rákóczi ellenőrzésével. Képet ad Balzac Emberi tragédiájáról és Stendhal magyar kapcsolatairól. Beszél Gide, Roger Martin du Gard, Aragon és Éluard művészetéről, bemutatja az egzisztencializmus filozófiáját és esztétikáját, Sartre, Camus és Simone de Beauvoir tevékenységét, végül szól a francia „új regény”-ről. A tanulmányok felkelthetik az egyetemi hallgatók és a szélesebb közönség érdeklődését, akiket foglalkoztatnak a francia kultúra és irodalomtörténet jelenségei.

Köpeczi Béla - Eszme, ​történelem, irodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Köpeczi Béla - Eszmék, ​utak
Előszó Az ​egzisztencializmus és irodalma A neopozitivizmus és a "dolgok" művészete Az "új baloldal" művészetfelfogása A szocialista realizmus történeti útja és fő jellemzői Névmutató

Köpeczi Béla - R. Várkonyi Ágnes - II. ​Rákóczi Ferenc
A ​kötet II. Rákóczi Ferencről és szabadságharcáról, illetve az azt követő bujdosásról, diplomáciai és politikai viszonyokról szóló monográfia. A Rákóczi-szabadságharc történetét, "az ország nélküli fejedelmet", a Magyarország szabadságáért küzdő politikust R. Várkonyi Ágnes, a korszak kiváló ismerője írta meg; a bujdosó Rákócziról Köpeczi Béla foglalta össze mindazt, amit a kutatók eddig feltártak. A kötet, amely először 1976-ban a Gondolat Kiadónál látott napvilágot, most átdolgozva, javítva és új jegyzetanyaggal ellátva jelenik meg.

Barta Gábor - Bóna István - Makkai László - Köpeczi Béla - Erdély ​rövid története
Erdély ​története három nép története - három népé, amelyek hosszú évszázadokon át éltek egymás mellett. A három nép mindegyike számára fontos e terület múltja. Volt idő, mikor a magyar állami élet és a magyar kultúra utolsó mentsvára volt a hajdani országrészből lett fejedelemség. A románok itt keresik népük bölcsőjét, itt nyomtatták az első román nyelvű könyvet, itt született a mai román nemzettudat. Az erdélyi németek saját népük legkeletibb előőrseként éltek egy tőlük merőben különböző világban, amelynek nagyon sokat átadtak a nyugati életmód eredményeiből, s amelytől maguk is sokat tanultak, kialakítva egyéni kultúrájukat. Az évszázados együttélés a megértés mellett ellentéteket is szült, ellentéteket, melyek egy részét már feloldotta az idő, más részük viszont fölerősödött, olykor egyenesen a gyűlöletig. A nemzettudatok egyik legfontosabb építőköve a történelem: ezen ellentétek legtöbbjének van - valódi vagy csak elképzelt - történeti magva. Napjainkban, mikor az egyes ember és a közösségek jogai, jövőjük biztosítása a civilizált világ számára lassan kulcskérdéssé válik, egy ilyen sok évszázados együttélés s az azzal járó feszültségek története, a történelem mindenkor tanulságain túl különös érdeklődésre tarthat számot. Ezért vállalta az Akadémiai Kiadó az 1986 óta három kiadásban is megjelent Erdély története három kötetben rövidebb változatának közreadását, abban a reményben, hogy indulatoktól mentes mondanivalója így még szélesebb olvasóközönséghez is eljut.

Köpeczi Béla - XIV. ​Lajos I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Köpeczi Béla - Rákóczi ​útjain
A ​szerző legújabb kutatási eredményeinek tükrében íródott tanulmánykötetével a köztudatban élő Rákóczi-kép árnyalására vállalkozik. Az első fejezet témája a vallásosság, bemutatja, hogy a ferences majd a jezsuita nevelés milyen hatással volt az ifjú Rákóczira, hogyan vált sztoikussá majd Franciaországban janzenistává, s milyen hatással voltak ezek az eszmei irányzatok írásaira. Ezt követően az 1706-os nagyszombati béketárgyalásokról és azok következményeiről olvashatunk, megismerhetjük a magyar követelések pontjait s a bécsi udvar erre adott válaszait, valamint az események korabeli angol, holland és francia kommentárjait. A harmadik részben a Pápai Állam Rákóczi-szabadságharchoz való viszonyának ismertetése, a negyedikben a fejedelem franciaországi tartózkodása eseményeinek - tudományos és művészeti érdeklődésének - bemutatása található. Külön fejezetben olvashatunk Rákóczinak a spanyol udvarral kiépített kapcsolatairól, szerepéről az európai politikában, a fejedelem egyház- és iskolapolitikájáról és arról, hogyan vélekedett Károlyi Sándorról, de megtudhatjuk azt is, ki volt Paul Bohn, a rodostói kém. Az utolsó fejezet Mikes Kelemen politikához való viszonyát taglalja.

Köpeczi Béla - A ​magyar kultúra útja 1945-1985
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Esze Tamás - Köpeczi Béla - Esze ​Tamás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Köpeczi Béla - Új ​konzervativizmus és új jobboldal
A ​szerző ismerteti az új konzervativizmus és az új jobboldal eszmei forrásait, összefoglalja különböző irányzatainak sajátosságait, különösen az amerikai és a francia változatokra összpontosítva. Szembeállítja az új konzervativizmus és az új jobboldal tételeit a haladó gondolkodás évszázadok alatt kialakult érveivel. A válaszadásba nemcsak a marxisták, hanem más baloldaliak nézeteit is bevonja. A szerző fő törekvése az, hogy bemutassa, hogyan alkalmazza a politika az új konzervatív és az új jobboldali ideológia egyes elemeit, s ebből a szempontból kiemelten vizsgálja az értelmiség szerepét. A vizsgálatot kiterjeszti a kultúra területére is, többek között foglalkozik a posztmodernizmus jelenségeivel. A jobboldal és a baloldal szembenállását korunk globális problémáinak összefüggésében világítja meg.

Bajkó Mátyás - Komlósi Sándor - Kosáry Domokos - Köpeczi Béla - Mészáros István - Orosz Lajos - A ​magyar nevelés története I.
A ​régebbi és újabb neveléstörténeti kutatás eredményeit összefoglaló fejlődés szem előtt tartásával az államalapítástól 1849-ig tekinti át a magyar nevelés történetét. Bemutatja a különböző korok oktatási, oktatáspolitikai törekvéseit, az intézményes nevelés, az iskola szervezeti változásait, hálózatának kiépülését. Vizsgálja az iskolai oktatás és nevelés tartalmának és módszereinek fejlődését, a tankönyveket és egyéb segédeszközöket, a tanítók képzését és az iskola belső világának változásait. Igyekszik pontos és megbízható képet adni az iskolai oktatás és nevelés koronként változó gyakorlatáról, valóságos helyzetéről. Végigkíséri a hazai pedagógiai gondolkodás fejlődését, a nevelés tudományának kiformálódását.

Cennerné Wilhelmb Gizella - Köpeczi Béla - Vadász Sándor - Képek ​a nagy francia forradalom történetéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók