Ajax-loader

Szabó Zoltán könyvei a rukkolán


Járosi Péter - dr. Madár Péter - dr. Sági Judit - dr. Schepp Zoltán - dr. Sóvágó Lajos - Szabó Zoltán - dr. Szebellédi István - ifj. dr. Zeller Gyula - Pénzügyek ​alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegedűs Péter - Szabó Zoltán - Vaskakas ​is talál szelet / The Weathered Vane
Ezzel ​a figyelemfelkeltő címmel jelent meg Hegedűs Péter, a Széchenyi István Egyetem könyvtárosának és Szabó Zoltán, a Lukács-iskola tanárának új kötete, amelyben a győri évszázadok legérdekesebb pillanatait csillantják fel némi abszurd humorral fűszerezve. A könyv születéséről a szerzők mesélnek az olvasóinak.

Hegedűs Péter - Szabó Zoltán - Elátkozott ​királyok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Zoltán - Tanulmányok ​a magyar impresszionista stílusról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Zoltán - 500 kérdés és válasz a biológia köréből
Tanárok és tanulók számára egyaránt hasznos olvasmány az állat- és növénytan valamint az emberismeret témaköréből.

Szabó Zoltán - Mechanika II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Péntek János - Szabó Zoltán - Teiszler Pál - A nyelv világa
Anyanyelvünk és a világ nyelveinek három kiváló hazai kutatója vállalkozik e könyvben, hogy tömören, ugyanakkor sokoldalúan, szakszerűen, de mégis közérthetően felvázolják mindazt, amit a művelt embernek e tárgykörben ismernie kell. A szerzők arra is törekednek, hogy az olvasó általános irodalmi, társadalmi és történelmi műveltségét nyelvészeti eszközökkel és a nyelvészet dimenzióiban is elmélyítsék.

Nyéki József - Soltész Miklós - Szabó Zoltán - Intenzív cseresznyetermesztés
Tartalom: - Fajta - Művelésirendszer - Termesztéstechnológia

Szabó Zoltán - Kezdő ​sakkozók segédkönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Zoltán - Ráskay Pál - A ​Kőszegi "Hunyadi Mátyás" Katonaiskola története 1856-1918-1945
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Zoltán - Összeomlás
Franciaország ​német megszállásának idején, 1940-ben Szabó Zoltán író (1912-1984) Párizsban volt ösztöndíjas. A közeledő német csapatok hírére milliós menekülthullám indult el dél felé, velük a magyar író, kerékpáron. Erről az exodusról, a francia nemzeti összeomlásról, a "Grand Nation" vereségéről tudósít esszénaplója, és vizsgál számunkra, magyarokra nézve is égető sorskérdéseket a tragikus események tükrében. - "Mintha valami különös, nem ismert hatalom árnyéka vetődött volna a városra, valami óriásé, aki acélcsizmában, kezeiben a görög istenek villámainak másaival, semmit sem sietve, de semmit sem késve, lassan, nyugodtan, félelmes nyugodtan közeledik a város felé... Mintha a kedves és ismerős, kőből rakott párisi táj elmozdult volna és megingott volna, az Eiffel, a Panthéon, az obeliszk és a diadalív megdőltek volna, elvesztették volna egyenes és büszke helyzetüket, mint egy süllyedő hajón az oly szilárdnak látszó kémények és árbócok."

Szabó Zoltán - Csonthéjas ​gyümölcsfajok fagytűrése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Zoltán - 1956: ​Korszakváltás
Kevés ​magyar író foglalkozott annyit a magyarsággal itthon és az emigrációban, mint a falukutatóként induló, író-szociográfus Szabó Zoltán. Ebben a kötetben az 1956-os forradalomról és szabadságharcról a Szabad Európa Rádió londoni tudósítójaként készített reflexiói, utólag született tanulmányai, cikkei, valamint 1944-45-ben papírra vetett emlékirata kapott helyet. A "szellemi honvédelem" soha nem fáradó bajnoka több száz kilométernyi messzeségben is együtt élt a forradalom lázában égő Magyarországgal. Erről tanúskodnak a Küszöbön című fejezetben olvasható, 1956. október 24. és december 28. között a Szabad Európa Rádióban elhangzott napi jelentései is, melyek korábban a Magyar Füzetek (Párizs - New Jersey, 1988.) sorozatban láttak napvilágot. A Kívülről 11 részből álló emlékirat(töredék), mely a londoni Irodalmi Újságban látott napvilágot 1957 folyamán. Az Ezerkilencszázötvenhat című előadása 1977 nyarán, a Genfben megrendezett I. Dies Academicus Hungaricus Genevensis tudományos konferencián hangzott el. Az Appendix I. '56-os cikkek gyűjteménye, olyan elegyes írásokat tartalmaz, melyek részben a Küszöbről és a Kívülről között keletkeztek, részben később, de mindenképpen a forradalom témaköréhez tartoznak. A Korszakváltás című 1944-45-ös "emlékiratát" a Szabad Európa Rádió folytatásban közölte 1975-ben. Formailag kronologikus életrajznak tűnik, valójában az értékek "fejlődésregényének" tekinthető, mely arról tanúskodik, hogy Szabó Zoltán 1956-ban azokat a történelmi értékeket fedezte fel a forradalomban, amelyekért a háborút követő demokratikus kibontakozás során küzdött. A kötetet Kenedi János rendezte sajtó alá, figyelembe véve Czigány Lóránt és András Sándor eddigi filológiai munkáit.

Szabó Zoltán - Az ​átöröklés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Péntek János - Szabó Zoltán - Teiszler Pál - A ​nyelv világa
Manapság ​divat a nyelvészet. Nemcsak nálunk, világszerte megnőtt az érdeklődés a nyelv, a beszéd, e szakadatlanul használt, szakadatlanul változó ősi „tömegkommunikációs” eszköz iránt. Hisszük és valljuk, hogy tulajdonképpen azóta vagyunk emberek, amióta beszélni tudunk, mert a tagolt beszéd - mellyel gondolatainkat és érzelmeinket egyéni módon és mégis közérthetően fejezzük ki - az élettani, lélektani és társadalmi értelmű élőlény, az ember legszembetűnőbb ismérve. Anyanyelvünk és a világ nyelveinek három kiváló hazai kutatója vállalkozik e könyvben, hogy tömören, de ugyanakkor sokoldalúan, szakszerűen, de mégis közérthetően felvázolják mindazt, amit a művelt embernek e tárgykörben ismernie kell. A szerzők arra is törekednek, hogy az olvasó általános irodalmi, társadalmi és történelmi műveltségét nyelvészeti eszközökkel és a nyelvészet dimenzióiban is elmélyítsék. Ezáltal olyan tulajdonsággal ruházzák fel könyvüket, amelyet méltán minősíthetünk „közérdekűnek”, annál is inkább, mivel meggyőződésünk, hogy a sokoldalúan fejlett társadalom követelményeinek csak a sokoldalúan és korszerűen művelt ember felelhet meg.

Szabó Zoltán - A ​mai stilisztika nyelvelméleti alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Zoltán - A ​tardi helyzet / Cifra nyomorúság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Zoltán - Wachtler István - Musterjesztés ​szabadtéri fémtartályokban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Zoltán - A ​szobai növények élete és gondozása
A ​növényvilág az ember életébe nemcsak hasznossága révén kapcsolódik be, hanem az ember lelki életének is részese. Az ősember, amint azt elképzeljük, a növényvilággal még teljes életközösségben élt, ez szolgáltatta élelmének, ruházatának, lakásának anyagát, ez adta gyógyszerét és fegyverét, de viszont díszét is. Az ősember díszítette önmagát és lakóhelyét, isteneinek és bálványainak oltárát, kedveseinek sírját. Amikor a művelődés fejlődésével a községi és városi élet kialakult, a természettől elszakadt ember magával hozta lakásába a természet foszlányait. Nemcsak házi állatokat hozott el magával, hanem fákat ültetett udvarába, kerttel vette körül lakóházát és ott, ahol a zöld nyarat felváltja a fehér tél, beviszi szobájába életének földi társait, az erdő csicsergő madarait és a kert tarka virágait. A mi éghajlatunk embere az esztendőnek majdnem a felén keresztül nélkülözi a növényzet pompáját a természetben, érthető, hogy lelki szükségletét lakásának keretében óhajtja kielégíteni. Tájképeket, csend- életeket függeszt falára, amelyen a művész megrögzíti a tavasz virágnyílását, az erdő varázsát, a rét pompáját, az ősz lombszíneit és gyümölcseit. E képek a szobafogságra ítélt városlakó ablakai, amelyeken át kitekinthet a természetbe. Azonban a legnagyobb művész alkotása sem varázsolhatja elénk oly híven a mi élettársainkat, hogy ne vágyódnánk a maga valóságában a művész modellje után.

Szabó Zoltán - Szerelmes ​földrajz
Szabó ​Zoltán e könyve újszerű kísérlet és új műfaj. Magyarország földjéről szól és "úgy viszonylik a földrajzhoz, mint a szerelem a biológiához". A szerző Magyarország földjének és tájainak mondanivalóit költők műveiből szűri le és foglalja össze. Szabó Zoltán könyvét nevezhetnénk így: a magyar föld irodalmi fölfedezésének és kifejezésének regényes életrajza: vagy így: utazás Magyarországon költők karján: vagy így: megmutatása annak, hogy milyen a magyar föld képe versben elbeszélve. Az író célja láthatóan az volt, hogy plasztikusabbá, ismertebbé, gazdagabbá, s ezáltal szeretettebbé tegye Magyarország földjét olvasói előtt. Éppen ezért a "Szerelmes földrajz" formája könnyed, elbeszélő forma, szines és változatos folyóbeszéd, átmenet a napló, a regény és az útirajz műfaja között. A kötet rövid fejezeteinek során magyar tájakkal, városokkal, mint költők szülőföldjével és bókjainak tárgyával ismerkedünk meg. Bizonyos értelemben "Magyarország fölfedezése" ez a könyv, annak a szép és gazdag Magyarországnak a fölfedezése, mely a magyar írók műveiben foglaltatik. Olyan érdekes is, mint egy fölfedezőút, amelyet hol gyorsszekéren, hol gőzösön, hol gyalog baktatva egy város felé, hol egy folyón csónakkal lefelé haladva teszünk meg s útitársunk a táj költői. Így kalauzol a Kiskunságban Petőfi, Biharban Arany, a Bácskában Kosztolányi, Szeged körül Juhász Gyula, a Nyirségben Krúdy, másutt ismét mások. A könyv árnyalatos, nyugodt soraiban egy új magyar hazaszemlélet bújkál, egy olyan hazaszeretet, mely csakugyan nem tartalmaz semmi mást, mint szeretetet.

Bokor József - Gáspár Péter - Szabó Zoltán - Robust ​Control Theory
The ​need to use modern linear control arises when working with models that are complex with multiple inputs and multiple outputs, or when optimization of performance is a concern. Any models of a real system is an approximation and present inaccuracies or uncertainties. This is the reason why robustness with respect to system variations is one of the most important aspects in the analysis and control of dynamical systems. A system which is to guarantee specific properties is said to be robust if it satisfies the requirements not only for its nominal values but also in the presence of uncertainties. This book serves partly as a textbook in our Ph.D. course on modern and postmodern methods for designing controllers with specified optimality and robustness properties. H2-optimal and robust H∞-optimal control including the ì-synthesis procedure for structured uncertainties are studied. Parallel to the academic discussions, the applications of the theory to modeling and analysis of vehicle dynamics and to controller design for automotives are also investigated. Intention to find balance in the broadness and the depth of the theory and its intended use characterize the style of the book.

Szabó Zoltán - Nyilasi János - A ​szervetlen kémia alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Zoltán - Amerikai ​jegyzetek
A ​száz éve született Szabó Zoltán (1912–1984) posztumusz kötete az 1974-es amerikai útjáról készült útinapló. Elegáns szellemi nyitottság, az európai és magyar kultúra legjobb hagyományainak felidézése (és összevetése az amerikai létélményekkel) épp olyan markánsan jellemzik ezt az első kiadású művet, mint Szabó Zoltán klasszikussá vált nagy munkáit.

Szabó Zoltán - Kezdő ​sakkozók könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma Pál - Nyéki József - Soltész Miklós - Szabó Zoltán - Floral ​Biology, Pollination and Fertilisation in Temperate Zone Fruit Species and Grape
This ​book fills a gap in the scientific literature of horticulture. A detailed survey is presented on the topic of floral biology related to the temperate-zone fruit species and grape. An English survey edited by J. Nyki and M. Soltsz appeared in 1996 presenting general questions of floral biology, i.e. blooming, pollination, fertilization and fruit set of fruit species, and this volume is considered to be the continuation of that survey. Special attention has been paid to fruit and grape varieties grown widely in Hungary.

Szabó Zoltán - Jégkockák ​Isten whiskyjébe
Ha ​valaki akarja, sokáig folytathatja mindannak felsorolását, amit a Bajkálról megtudott. Ha mástól nem, Valentyin Raszputyintól: "Még mindig mérkőzöm a Bajkállal, és érzem saját siketségemet és némaságomat; azt, hogy képtelen vagyok leírni, amit magam előtt látok. Az embernek nincs elég érzékszerve ahhoz, hogy fel tudja fogni ezt a csodát." Magát a Bajkált úgysem tudja senki halandó. Elmondani meg végképp nem. Marad mentségül, hogy tudunk róla, meg talán a fényképezőgép. M. Lengyel László

Érdi-Krausz Erika - Fadgyas F. Gábor - Kosztra Barbara - Lieber Tamás - Szabó Zoltán - Tóth Krisztina - Vulkántúrák
Rendhagyó ​turistakalauzzal kedveskedik olvasóinak a Kornétás Kiadó. Izgalmas és mozgalmas, változó és változatos területre invitálja a természet szerelmeseit, Dél-Olaszországba, a társadalmi és természeti energiák egyik fő európai ütközőpontjára. A szerzők lelkes természetbúvárok, a természetföldrajz és a tudományos ismeretterjesztés megszállottjai, a dorog-esztergomi Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) Vulkanológiai Kollektívájának tagjai, akik az 1990-es évek elején kerültek kapcsolatba Itáliával és annak működő vagy éppen szunnyadó tűzhányóival. A könyv Dél-Olaszország három, vulkánosság szempontjából legaktívabb területét tárgyalja. Az olvasó megismerkedhet a nápolyi régióval, áttekintést kaphat a Campi Flegreiről, valamint a vulkanológusokat leginkább aggasztó Vezúvról. Hasonlóképpen részletesen foglalkoznak a szerzők a szicíliai Etnával, csakúgy mint a Lipari-szigetek tűzhányóival, különösképpen a Vulcanóval és a Strombolival. A kötet nem pusztán túrajavaslatokat tár az érdeklődő elé, hanem a vulkanológia alapjaival is igyekszik megismertetni. A tankönyvi részletességgel megírt bevezetőt oldottabb hangvételű, praktikus tanácsokkal kiegészített túrabeszámolók követik. A kiadvány végén lévő kislexikon a szakkifejezések magyarázatát szolgálja, a miniszótár és a hasznos címek jegyzéke pedig a terepen történő tájékozódást igyekszik elősegíteni.

Szabó Zoltán - Ladakh
"Olyan ​felséges, mindennel megbékítő nyugalom, méltóságos csönd terült a világra, mintha minden rendben volna benne... Mert bizonnyal rendben van benne minden és rendben volna minden az emberrel is, ha nem ontaná ki nyughatatlan, tétova, izgága vágyakozásait az élet nagy összhangjába, megzavarva és feldúlva a Rend végtelen ritmusát. Vagy meglehet, ez a disszonáns emberi akkord is hozzátartozik az Isteni Egyetemesség szimfóniájának hatalmas elgondolásához - csak éppen mi túlságosan közel vagyunk a harsogó, rikító hangszerek zenebonájához s túlságosan messze állunk az örökkévalóság halkan pengő húrjaitól..." Baktay Ervin

Szabó Zoltán - Kis ​magyar stílustörténet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Zoltán - A ​székesfehérvári királyi bazilika építéstörténete
A ​székesfehérvári bazilikát a magyar történelem és művészettörténet legfontosabb elemei között is kiemelkedő hely illeti meg. Ennek ellenére építészeti vonatkozásaira mindeddig a megérdemeltnél kevesebb figyelem irányult. Ennek következtében még szakemberekben is sokszor az a tévképzet alakult ki, hogy a bazilika építészettörténeti vonatkozásban források hiányában gyakorlatilag értékelhetetlen. Könyvünk éppen ezt a hiányt kívánja pótolni a bazilika egy kiválasztott periódusát jellemző építészeti arculat felvázolásával. Publikálása egy több évtizede folyó kutatómunka összefoglalásának és írásbeli dokumentálásának első jelentősebb állomása. A történeti források adataira és a fennmaradt emlékekre alapozva a tanulmány következtetéseket von le az egykori épület hajóinak, valamint apszisának magasságára vonatkozóan, de ezen túlmenően elemzi a pillérformákra, a külső támszerkezetekre, továbbá a részletképzésre vonatkozó adatokat is. A tanulmány segítséget nyújt ahhoz, hogy a bazilika építészettörténetéről valódi tudományos eszmecsere indulhasson.

Szabó Zoltán - A ​tardi helyzet
Megint ​ősz van és hű falvaink, Tard és a többiek, megint úgy néznek a tél és a következő újesztendő elé, mint eddig, mint tavaly, vagy tavalyelőtt. Az asztalra ezentúl se fog több étel kerülni, az élet ugyanaz marad, a munka ugyanannyi és a napszám se fog könnyelműen növekedni. Most ugyanazt találnám Tardon, mint egy évvel ezelőtt, a tények ugyanazokról a bajokról vallanának. A temető megszaporodott azóta néhány sírral, a falu néhány gyerekkel. Hogy közben ez a könyv megjelent, elfogyott, visszhangot vert, nagyon mellékes a falunak és nyugodt, türelmes parasztjainak. Nem változtatott a sorsukon és nem segíthetett, amint sohase hittem, hogy változtatni fog. A könyvből Tardnak is jutott valami kereset és Rózsa Józsefet, a tanító munkatársat meghurcolták, bár siker nélkül, csak ennyi az egész. A végső eredmény csak ez: a tardi bajok ismertek lettek, de eltüntetésükre nem történt semmi. Különös országban élünk, ahol a szó hasonló a kőhöz, mely néhány gyűrűt ver a víz színén és aztán elmerül egyszersmindenkorra. Nálunk a felismerést nem követi tett, a terveket nem követi megvalósítás. Sokan és sokszor kérdezték tőlem: miért írtam meg mégis ezt a könyvet, ha mindezzel tisztában voltam? A választ egy közéleti előkelőségünk adta meg. "Veszélyes munkát végeznek azok az írók, akik nyugtalanságot keltenek" - mondta. A felelet erre nem lehet más, mint ez: Úgy van, éppen ez a cél: nyugtalanságot kelteni és szorongást. Felizgatni a túlságosan nyugodt kedélyeket, eloszlatni azt a pusztulást takaró hitet: nyugodt és békés ország vagyunk, ahol nem kell történnie semminek se. Kell robbantani félelem nélkül azt a lelkiismeretlen nyugalmat, mely halálos veszedelmek fölött épül, mert halálos dermedtséget jelent. Többet, mint ennyit, alig tehet az író, még ezt a nyugtalanítást sem ő végzi, hanem a tények, melyeknek ő csak közvetítője és hű továbbadója. Merem fordítva mondani az idézett intelmet: azok vesznek magukra nagy felelősséget, akik a veszélyeket takarják, a bajokat eltagadják és a változtatást halogatják. Mert minden önvizsgálat amellett szól, hogy a teremtő pánik munkálása a legjobb közérdek, talán az egyetlen mód arra, hogy a békés változtatást szolgáljuk. A fölkeltett szorongás talán fölébreszteni azokat, akik nem látnak, megnyitja a járatlanok szemét.

Szabó Zoltán - A ​növények szervezete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók