Ajax-loader

Dercsényi Dezső könyvei a rukkolán


Covers_194093
elérhető
1

Dercsényi Dezső - Ják
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - Granasztói Pál - Vác
A Dunakanyar Kapujáról, Vácról szóló, a magyar városokat és műemlékeiket bemutató igényes sorozat darabja.

Dercsényi Dezső - Bilderchronik/Chronicon Pictum/Chronica de Gestis Hungarorum/Wiener Bilderchronik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Dercsényi Dezső - Vác ​- Székesegyház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - Lébény ​- Szent Jakab templom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csatkai Endre - Dercsényi Dezső - Sopron ​és környéke műemlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - Románkor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - Népvándorláskori ​és preromán művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - Zolnay László - Esztergom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - A ​jáki templom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - Románkori ​építészet Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - A ​mozaik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - Franciaország ​románkori művészete
A ​reneszánsz nagy művészei és írói úgy vélték, hogy a művészeti fejlődésnek két csúcspontja van: az antik világ és saját koruk művészete. E két kiemelkedő művészeti teljesítmény között eltelt közel ezer esztendő - a középső kor - a hanyatlásnak, a művészet elbarbárosodásának, a gót művészetnek ideje. A gót művészet teljes fogalmában Vasari - e szemlélet legelső megfogalmazója - az egész középkori művészetet összefoglalta. Csak a múlt század elején, amikor a romantika nagy lelkesedéssel fordult a lenézett középkor és művészete felé, kezdik kisebb történeti periódusokra tagolni az ezer esztendőt kitevő középső kort.

Dercsényi Dezső - Mai ​magyar műemlékvédelem
"Végezetül ​meg kell még egyszer említeni, ha az egész könyvecske hangvételéből ez nem tűnne ki eléggé, hogy a műemlékek védelme kollektív munka. Tudományos kutatók, építész tervezők, merészen gondolkodó statikusok terveinek megvalósítása s restaurátorok és restaurátor szintű munkát végző kétkezi munkások együttműködése révén jön létre. Ebben a közös munkában való részvétel egy életre szóló élménye volt e sorok írójának.

Dercsényi Dezső - Gerő László - A ​sárospataki Rákóczi-vár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - A ​székesfehérvári királyi bazilika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Dezső - Nagy ​Lajos kora
"Ez ​a könyv, mindmáig a magyar középkori művészettörténet-írás egyik legsikeresebb, legkönnyebben olvasható és legszuggesztívebb korszakmonográfiája, 1941-ben jelent meg. Nagy Lajos király megkoronázásának 600. évfordulója előtt egy évvel. Sokak kedvelt olvasmánya lett, mert kielégítette azt az érdeklődést, amely a magyar középkori királyság e fénykoraként, kulturális csúcspontjaként elismert század iránt mindig is megnyilvánult." A könyv létrejöttében kétségtelenül közrejátszott a "három tenger mosta" magyar Anjou-birodalom iránti nosztalgia, a vele párosult erkölcsi ideálkeresés, nem utolsósorban azonban az az igény, mely - hasonlóan a korszak történetírásában, irodalomtörténet-írásában -, régi adósságokat teljesítve, egységes képbe akarta foglalni a felhalmozódott ismereteket, a szerves egészet akarta megmutatni. Ez talán sikerének titka.

Dercsényi Dezső - Zádor Anna - Kis ​magyar művészettörténet
Több ​mint fél százada annak, hogy Divald Kornél ismeretterjesztő céllal írt Magyarország művészeti emlékei c. egykötetes műve az Egyetemi Nyomda kiadásában megjelent, s amelyet néhány év múlva Hekler Antal rövid összefoglalása követett a magyar művészettörténetről ugyanennél a kiadónál. Mindkét könyvnek egyik jellemző tulajdonsága, hogy az előmunkálatok, monográfiák, részlettanulmányok hiányára hivatkozik mint mentségre, ami megakadályozta, hogy tökéletes áttekintést nyújtsanak a szerzők művészetünk egészéről. A valóságban a két kitűnő tudós saját kutatásainak eredményeivel igyekezett áthidalni a hiányokat. Főleg a régi művészetre helyezték a hangsúlyt, és az 1800 utánival alig foglalkoztak. Mi nem hivatkozhatunk erre, noha művészetünk történetének bőven vannak még fehér foltjai. Ennek ellenére, hála az elmúlt évtizedek gazdag kutató munkájának és publikációinak, ma azért van szükség ilyen összefoglalásra, hogy az újabb és újabb eredmények között eligazítsa az olvasót. Követni szeretnénk azonban elődeinket abba is, hogy saját kutatásaink, eredményeink egyike-másikéval bővíteni kívánjuk olvasóink ismereteit. Ha valamit elöljáróban fel szabad és kell említeni, az a könyv terjedelme, amely szövegben és képben egyaránt e rendkívül gyorsan népszerűvé vált sorozat keretei közé szorított bennünket. Ezek a keretek arra ösztökélték a szerzőket, hogy a főbb áramlatok bemutatására törekedjenek s mellőzzenek sok minden kevésbé fontosat. Ugyanígy részletesebben foglalkozzanak a kiemelkedő értékekkel és művészettörténetünk múltjának legfontosabb jelenségeivel, néha hallgatva, avagy csak az említés szintjén szólva az általuk jelentéktelenebbnek vélt törekvésekről. Örülnénk, ha ez az elhatározásunk megnyerné az olvasók tetszését, de azért is hálásak lennénk, ha olvasóink hiányérzetükről vagy feldolgozásunk vitatható pontjairól tájékoztatnának. A könyv eredetileg napjaink művészetéig szándékozott elkalauzolni olvasóinkat. Megírás közben azonban kitűnt, hogy ez a Prokrusztész-ágy már túl szűk és az utolsó háromnegyed század önálló könyvet vagy könyveket érdemel. Úgy véljük, itt feltétlenül meg kell köszönnünk Entz Géza, R. Várkonyi Ágnes és Szabad György lektorainknak, valamint számos kollégánknak értékes észrevételeit, tanácsait, a kiadónak áldozatkészségét és a könyv megjelentetése érdekében kifejtett erőfeszítését.

Dercsényi Dezső - Ókor ​a középkor művészetében
Az ​antik művészet középkori továbbélésének és hatásának történetét, a maga egészében, tudomásom szerint sem a külföldi, még kevésbé a hazai szakirodalom nem dolgozta fel. E tekintetben tehát ez a kis tanulmány töretlen utakon jár. Annál feltűnőbb e hiány, mert a probléma mint olyan közel félszázada aktuális a művészettörténeti szakirodalomban és éppen erről az oldalról mutattak rá ismételten Vasari és Bruckhardt történelemszemlélete hiányosságára, a reneszánsz és az antik művészet viszonyának helytelen megítélésére.

Kollekciók