Ajax-loader

Lukács György könyvei a rukkolán


Lukács György - A ​fiatal Hegel
Lukács ​szovjetúnióbeli éveinek legfontosabb alkotását tartja kezében az olvasó. 1938-ban íródott A fiatal Hegel, s több szempontból is jelentős munka. Módszertani kísérlet a dialektika és az ökonómia kapcsolatának megvilágítására. Heroikus próbálkozás a racionalista Hegel védelmére, egy olyan korszakban, amikor a német filozófust gyakorta már csak így jellemzik: "Ma Németországban a Hegel-kérdés mindenekelőtt Kant-kérdés." A fiatal Hegel mélyebb, Lukács korához kapcsolódó értelmét maga a szerző világította meg: e mű mondaniválója szorosan kapcsolódik Az ész trónfosztása című tanulmány gondolataihoz. A fiatal Hegel-ben Lukács az irracionalizmus klasszikus korszakának "pozitív ellenképét" rajzolta meg, hozzátéve: "Ha teljességében meg akarjuk érteni Marx nemcsak közvetlen, de olykor nagyon is közvetett szerepét a német gondolati fejlődésben, ehhez elkerülhetetlenül szükséges, hogy Hegelt - nagyságával és korlátaival együtt - valóban megismerjük."

Luk%c3%a1cs_gy%c3%b6rgy_lenin
elérhető
1

Lukács György - Lenin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - A ​művészet és az objektív igazság
"A ​műalkotás egész tartalmának formává kell változnia, hogy igazi tartalma művészi hatást tehessen." "A riport a publicisztika abszolút jogosult, nélkülözhetetlen formája. Valódi csúcsain az általánost és a különöst, a szükségszerűt és a véletlent speciális céljainak megfelelően helyesen kapcsolja össze."

Lukács György - Tolsztoj ​és a realizmus fejlődése
"Maxim ​Gorkij idézi fel visszaemlékezéseiben, miként értékelte Lenin Tolsztojt: - Micsoda kolosszus, mi? Micsoda hatalmas ember! Ez aztán a művész, barátocskám... És tudja-e, mi még a bámulatos? Eddig a grófig igazi muzsik nem szerepelt az irodalomban. Aztán félig behunyt szemmel nézett rám, és azt kérdezte: - Kit lehet egész Európában melléje állítani? Maga felelte: - Senkit."

Lukács György - Ady ​Endréről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Lukács György összes művei I-XIV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Az ész trónfosztása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Művészet és társadalom
Részlet az Előszóból: "Az itt összegyűjtött tanulmányok fejlődésemnek ötven évét foglalják magukba. Az irodalomtörténet elméletével foglalkozó gondolatok 1910-ben íródtak és jelentek meg, az Esztétika kézirata körülbelül 1960-ban ment nyomdába. Ez a félévszázados fejlődés azonban, mely itt tükröződik, nem csupán szerzője egyéni fejlődését mutatja be, bár közvetlenül elsősorban azt, hanem a korét is, amelyben létrejött. De maga az egyéni fejlődés is csak akkor válhatik igazán érthetővé, ha megvilágosodik, milyen koráramlatokkal harcolva, melyeket elfogadva vagy továbbfejlesztve, melyeket tagadva jöttek létre a bennük kifejezésre jutó szempontok."

Lukács György - Nagy orosz realisták
Az itt összegyüjtött cikkek a modern orosz irodalom legnagyobb alakjaival, az orosz realizmus társadalmi alapjaival és esztétikai sajátosságaival foglalkoznak. Ez magábanvéve még nem tenne egy könyvet különösen érdekessé. Az új orosz irodalom, mint Európában mindenütt, Magyarországon is az értelmiség legszélesebb rétegeiben ismert és népszerű. A reakció itt is, mint másutt, mindent megtett, hogy ezt a népszerűvé válást megakadályozza; ösztönösen érezte, hogy az orosz realizmus - ha egyes műveknek talán nincs is kifejezett társadalmi tendenciájuk - minden reakciós fertőzés ellenmérge. "Nem szeretem a nagy tótokat", mondta annakidején cinikusan Rákosi Jenő Bródy Sándornak. De bármennyire elterjedt volt is az orosz irodalom Európában, a róla alkotott kép mégis hiányos és messzemenően hamis. Hiányos, mert a fordítóirodalom gondosan kerülte az orosz forradalmi demokrácia nagy harcosait, Herzennek és Bjelinskijnek, Csernisevszkijnek és Dobroljubovnak még csak nevét is kevesen ismerik az orosz nyelvhatárokon túl. És ugyancsak most kezdenek tudomást szerezni Szaltikov-Scsedrinről, akiben az új orosz irodalom olyan szatirikust produkált, mint amilyent a világirodalom Swift óta nem ismert. De az orosz irodalomról alkotott kép nemcsak hiányos volt. hanem torz is. A legnagyobb orosz realistákat, Tolsztojt és Dosztojevszkijt a reakciós ideológia lefoglalta magának, megpróbált belőlük multbanéző misztikusokat, a jelen harcaitól elvonatkozó „szellemi arisztokratákat" faragni. És Tolsztoj és Dosztojevszkij alakjainak ez a meghamisítása egyszersmind arra is szolgált, hogy az orosz népéletben uralkodó vezető irányzatokról hamis képet adjon: létrejött a „szent", a misztikus Oroszországról terjesztett tévhit. Amikor pedig az orosz nép 1917-ben győzelmesen megvívta a maga felszabadulási harcát, széles intellektuell körök ellentétet konstruáltak az új szabad Oroszország és a régi vezető orosz irodalom között. Az ellenforradalmi propaganda egyik harcieszköze az a hazug állítás volt, hogy az új Oroszország teljes fordulatot hajtott végre a kultúra minden területén, hogy eldobta magától, hogy egyenesen üldözi a régi orosz irodalmat.

Lukács György - Világirodalom ​I-II.
"A ​világirodalom szó mint cím, félrevezető lehetne, ha tisztán tartalmi szempontból értelmeznők. Nem tudom, van-e élő ember, aki képes lenne az egész világirodalom minden korszakalkotó emberével úgy foglalkozni, hogy annak valóságos képét, nézőpontjainak különbségét, gazdagságát, mélységét igazi megelevenítő erővel tárja az olvasó elé. Mindenesetre: belőlem ez a tudás, ez a képesség hiányzott. Számomra a világirodalom elsősorban nézőpont volt: olyan költői tartalmak és formák felkutatása és elemzése, amelyek nélkülözhetetlen mai valóságunk igazi, mélyreható megértése szempontjából. Így váltak számomra elsősorban a 19. századi világirodalmának nagyjai kutatási témákká. (Cervantestől, Shakespeare-ről csak alkalmi vázlatokig jutottam el.) Témákká pedig elsősorban azáltal lettek, mivel az ember és az ember világának objektív, társadalmi fejlődését az ilyen művek tárták fel és örökítették meg olyan szélességgel, olyan mélységgel, hogy a visszatekintő számára előremutatóan megjelöljék az emberi nem igazi fejlődésének fontos szakaszait és típusait."

Lukács György - Könyv ​a gyermekről
Egyetemes ​Gyermekügyi Almanach Az I. Országos Gyermekügyi Kiállítás (1923. junius-augusztus) alkalmából kiadja: "A Gyermekekét" Országos Gyermekegészségügyi Társaság

Lukács György - Balzac, ​Stendhal, Zola
E ​kis könyvben összegyűjtött cikkeim körülbelül tíz évvel ezelőtt íródtak. Szerzőben is, olvasóban is felmerülhet a kérdés, miért éppen most adom ki őket? Azt hiszem, jogom volna erre a kérdésre szubjektíve is felelni: több mint 25 évi kényszerű távollét után tértem haza. Érthető, hogy meg akarom ismertetni a magyar közönséget azzal, amit az emigráció ideje alatt írtam; megmutatni magamat, úgy, ahogy igazán vagyok, régi és új olvasóimnak, akiknek csak igen kis része volt abban a helyzetben, hogy véletlenül kezébe kerülő egyes műveimmel megismerkedjék. Megérkezésemkor írói elégtételt kellett éreznem, hogy régi írásaim tekintélyes részének még mindig vannak hű olvasói. De ez az elégtétel egyúttal gondot és felelősséget is jelent. Mert az utolsó negyedszázad tapasztalatai, e tapasztalatok alapján létrejött politikai, világnézeti és esztétikai fejlődésem minden tekintetben meghaladottaknak, elavultaknak mutatják ezeket a régi írásaimat. Ha tehát most újból érintkezésbe lépek olvasóimmal, arra kell törekednem, hogy őket is a régi álláspontról az újhoz elvezessem, hogy a régi álláspont túlhaladott voltáról őket meggyőzzem.

Lukács György - A ​heidelbergi művészetfilozófia és esztétika / A regény elmélete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Magyar ​irodalom - Magyar kultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Az ​újabb német irodalom rövid története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Ifjúkori ​művek
Lukács ​György legelső írásai 1902-ben, nyolcadikos gimnazista korában jelentek meg a Magyarság-ban és a Magyar Szalonban. Az erős Alfred Kerr-hatás mellett már ezekben a korai színikritikákban is meglepően érett és eredeti ítélőerő nyilvánul meg. Ez az impresszionista kritikai látásmód azonban nem sokáig elégíti ki biztos fogódzót, abszolútumot, valamiféle mindent átfogó lényeget kereső gondolkodásmódját. Pályakezdésének ebben a korszakában a szellemtörténet módszerében keresi a megoldást. A lényegkeresés azonban nagyon korán a klasszikus német filozófiához vonzza, Kanttól fokozatosan távolodva, elsősorban Hegelhez. Kortársai közül elsősorban a Simmellel, valamint az ún. újabb német történeti iskola képviselőivel - Sombarttal és Max Weberrel — való ismeretség volt jelentős a számára. Korai cikkeinek, tanulmányainak gyűjteményéből nemcsak az világlik ki, hogyan alakította saját igényeihez ezeket az ideológiai hatásokat, és hogyan keresett valamiféle átfogó pozitívumot tagadásai — antikapitalizmusa, polgárságellenessége — mellé, hanem az is, mennyire fogékony volt minden új, értékes művészi jelenség iránt. Elsőnek üdvözölte Móricz Hét krajcárjában a népies hangvételű irodalom megszületését, a Holnap-ról írott bírálatában Babitsra ás Balázs Bélára hívta fel a figyelmet, Ady-tanulmánya pedig döntően fontos esemény Ady fogadtatásának történetében. Kötetünk Lukács György 1902-től 1918 őszéig írott cikkeit, tanulmányait tartalmazza, értelemszerűen nem szerepel benne az e korszakban született A modern dráma fejlődése, A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika, valamint A regény elmélete. Ezek önálló kötetben jelentek, illetve jelennek meg. 1918-ig Lukács három gyűjteményes kötetet publikált magyar nyelven: A lélek és a forma, Esztétikai kultúra, Balázs Béla és akiknek nem kell (közülük A lélek és a formák németül is napvilágot látott). Az Ifjúkori művek e három kötet tanulmányain kívül a korai színikritikákat, az eddig csak folyóiratban publikált cikkeket, valamint az azóta előkerült, a hagyatékban megtalált írásokat, előadásszövegeket, töredékeket foglalja magába. A Lukács György politikai-világnézeti fejlődésében 1918-ban beállott döntő jelentőségű fordulat — írásaiból is jól érzékelhetően — korszakhatár a hatalmas életművön belül. Az ezután keletkezett írások a Történelem és osztálytudat című kötetben jelentek meg, az Ifjúkori művek ott fejeződik be, ahol amaz kezdődik.

Lukács György - A ​drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Írástudók ​felelőssége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vitányi Iván - Köpeczi Béla - Lukács György - Szabolcsi Miklós - Poszler György - Tóth Dezső - Kovács Ferenc - Szocialista ​közművelődés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Forradalomban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - A ​kritikai realizmus jelentősége ma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - A ​regény elmélete / Dosztojevszkij-jegyzetek
Világunk ​végtelen naggyá tágult, [...] ez a gazdagság azonban felszámolja [...] a totalitást. Mert a totalitás mint minden egyedi jelenség megformáló priusza, azt jelenti, hogy a zárt teljes lehet [...]. A lét totalitása csak ott lehetséges, [...] ahol a szépség a világ értelmét teszi láthatóvá. A kötet Lukács György 1914-15-ben írt esszéjét, A regény elméletét annak a megíratlan Dosztojevszkij-könyvnek a jegyzetei társaságában bocsátja közre, amelynek Lukács "történetfilozófiai kísérlete" csak a bevezetése szeretett volna lenni.

Lukács György - Az ​ész trónfosztása
Ez ​a könyv egy pillanatig sem tart számot arra, hogy a reakciós filozófia története vagy éppen fejlődésének tankönyve legyen. A szerző tudja mindenekelőtt, hogy az irracionalizmus, amelynek magasra növését, a polgári filozófia uralkodó irányává szélesedését tárgyalja itt, csak egyik fontos tendenciája a reakciós polgári filozófiának, jóllehet alig van reakciós filozófia bizonyos irracionalista beütés nélkül, a reakciós polgári filozófia köre mégis sokkal tágabb, mint a tulajdonképpeni, szigorúbb értelemben vett irracionalista filozófiáé. De még ez a megszorítás sem elegendő ahhoz, hogy pontosan körülírjuk feladatunkat. Ebben a megszűkített témakörben sem az irracionalizmus részletes, átfogó és teljességre törekvő történetéről van szó, hanem csupán fejlődése főútvonalának kidolgozásáról, legfontosabb és legtipikusabb szakaszainak és képviselőinek elemzéséről. Ezt a főútvonalat akarjuk megvilágítani, mint az elmúlt utolsó másfél évszázad nagy korkérdéseire adott legjellemzőbb és leghatásosabb fajta reakciós feleletet.

Lukács György - A ​modern dráma fejlődésének története
"A ​modern dráma fejlődésének történetét kísérti meg vázolni ez a könyv, s feleletet keres arra a kérdésre: van-e modern dráma? Ha igen, hogyan lett azzá? milyen a stílusa? és hogyan jött létre? Látjuk: a kérdés erősen gyakorlatinak látszik: annak meghatározása, hogy milyen gyakorlati kifejezést bír kapni a modern élet érzés- és gondolatvilága. De erre a gyakorlati kérdésre egészen és igazán gyakorlatilag csak egy jó színház képes megfelelni, azáltal, hogy azokat a darabokat játssza, amelyek ilyenek, s a rendezés és a játék minéműségével egyszersmind megadja a stíluskérdés gyakorlati megoldását..."

Lukács György - Adalékok ​az esztétika történetéhez
Ez ​az antológia a filozófus, esztétikus, irodalomtörténész marxista korszakának összes jelentős esztétikatörténeti elemzését tartalmazza. Ötven év munkásságát e tárgykörben - nagy tanulmányoktól rövid reflexiókig. A gyűjtemény történelmi sorrendben halad az antik esztétikától napjaink művészetelméleti problémáiig, s felvázolja a művészetről való gondolkodás történetét. Számos, Magyarországon még nem publikált tanulmányt foglal magába, s a régebben megjelent írásokat új fordításokban kapja kézhez az olvasó.

Lukács György - Lukács ​György levelezése
"Másfél ​évvel Lukács György halála után a Lukács-életmű gazdag dokumentumanyaggal gyarapodott. Az iratokat egy bőröndbe csomagolva 1917. november 7-én helyezte el a heidelbergi Deutsche Bank széfjében tulajdonosuk, Georg von Lukács, és többé nem ment vissza értük. A felfedezésre, amely a német sajtóban is nagy visszhangot vert, Fritz Raddatz kis Lukács-monográfiája adott alkalmat: a könyv életrajzi adatai nyomán a bank egyik tisztviselője azonosította a széf ismeretlen tulajdonosát Lukács Györggyel. A heidelbergi bőröndből - kézirattöredékeken, naplójegyzeteken és feljegyzéseken kívül - elsősorban levelek kerültek elő, több mint másfél ezer Lukács Györgynek címzett és mintegy félszáz tőle származó levél és levélfogalmazvány." A kötet törzsanyaga a heidelbergi bőröndből került ki, de számtalan, más forrásból származó korabeli levéllel bővült. Az írások nemcsak a fiatal filozófus pályakezdésének, korai művei keletkezésének körülményeire, a magyar, valamint a német szellemi élettel való kapcsolataira vetnek fényt, hanem árnyalt képet rajzolnak a személyes kapcsolatairól, szerelmeiről, barátságairól és egyéb viszonyairól, melyek egyéniségének, életútjának, érzelmi életének kialakulásában döntő szerepet játszottak. A kötet háromszázötven levelet tartalmaz "az ominózus bőrönddel együtt lezáruló korszakból" - valamennyi fontos levelet, amely elősegíti Lukács György gondolkodói útjának, életpályájának és egyéniségének teljesebb megértését.

Lukács György - Esztétikai ​kultúra
Az ​Esztétikai kultúra 1913-ban jelent meg Lukács esszéinek második, válogatott gyűjteményeként, és olyan esszéket tartalmaz, melyek részben a kritikus Lukácsot, részben már a művészetfilozófust állítják előtérbe. A fiatal Lukács esszéi mindig is a filozófus útkeresésének dokumentumai, összetartó erőt az esszékötetnek épp a szerző állandóan megújuló kísérletei kölcsönöznek. Az a tény, hogy Lukács a képzőművészettel éppúgy foglalkozik, mint például Thomas Mann regényével, arra utal, hogy a szerző szenvedélyesen keresi azt a középpontot, amelyből művészetfilozófiai kísérletei meghatározott univerzummá formálhatók. Az 1910-es években Lukács az egymással olykor élesen ellentétes kritikai és filozófiai attitűdöket egyszerre vagy éppen egymás után próbálja ki, s bár ebből homogén elméleti rendszer nem születhetett, tanulmányai reprezentatív módon tükrözik a századelő szinte valamennyi művészetfilozófiai kísérletét.

Lukács György - Művészet ​és társadalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Az ​esztétikum sajátossága I-II.
Lukács ​György Az esztétikum sajátossága című nagy művének rövidített kiadásához az indíték voltaképpen kívülről, hogy magának a filozófusnak Goethétől kapott kategóriáját használjam: "társadalmi megbízatásként" származott. Közelebbről a német őskiadásnak abból a tapasztalatból, hogy ilyen óriási terjedelmű és ennek megfelelően igen költséges könyvet az olvasók széles rétegéhez - elsősorban a Lukács számára legfontosabbhoz: a haladó irányban orientálódó fiatalsághoz - eljuttatni szinte lehetetlen. Magyarországon a szocialista kultúrforradalom eredményeképpen persze lényegesen eltérő a helyzet. Hogy ez a kijelentés nem frázis, azt éppen Az esztétikum sajátosságá-nak körülbelül kétezres teljes kiadása bizonyította, amely viszonylag gyorsan és ma már nyomtalanul elfogyott. Azonban a példányszámot, a vásárlási lehetőséget, sőt, az olvasási kedvet illetően nálunk is fennáll - bár enyhébb formában - az előbb említett akadály. A rövidített kiadás - most már szerzőjének benső indítékaként - tehát arra hivatott, hogy ezt az akadályt leküzdje. Ha valaki ebben a gesztusban a közönségigénynek tett rossz engedményt látna, úgy hadd emlékeztessünk a filozófiatörténet két közismert tényére. Mind Kant, mind Hegel - az intellektuális restséget és az üres sikert egyaránt megvető és elutasító gondolkodók - nem tartották szellemi rangjukon alulinak, hogy eszméik egy igen döntő és összefüggő részét tömör összefoglalásban maguk bocsássák olvasóik rendelkezésére: Kant a Prolegomená-ban, Hegel az Enciklopédia logikai részében. A jelenlegi vállalkozás legmélyebb céljait tekintve hasonlít a nagy példákhoz, de persze csupán hasonlít. A különbség kézenfekvő. Noha a rövidítés Lukács György személyes és igen gondos ellenőrzése alatt történt, és így a szöveg teljes mértékben autorizált, ő maga a munkát nem végezhette el (legkevésbé egy külön összefoglalás formájában) kora és korát meghazudtolóan intenzív munkássága következtében. Így ez a kényes és sok szempontból fájdalmas munka tanítványai egyikére várt.

Lukács György - Szocialista ​realizmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Utam ​Marxhoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Szolzsenyicin-tanulmányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók