Ajax-loader

Lukács György könyvei a rukkolán


Lukács György - Nagy orosz realisták
Az itt összegyüjtött cikkek a modern orosz irodalom legnagyobb alakjaival, az orosz realizmus társadalmi alapjaival és esztétikai sajátosságaival foglalkoznak. Ez magábanvéve még nem tenne egy könyvet különösen érdekessé. Az új orosz irodalom, mint Európában mindenütt, Magyarországon is az értelmiség legszélesebb rétegeiben ismert és népszerű. A reakció itt is, mint másutt, mindent megtett, hogy ezt a népszerűvé válást megakadályozza; ösztönösen érezte, hogy az orosz realizmus - ha egyes műveknek talán nincs is kifejezett társadalmi tendenciájuk - minden reakciós fertőzés ellenmérge. "Nem szeretem a nagy tótokat", mondta annakidején cinikusan Rákosi Jenő Bródy Sándornak. De bármennyire elterjedt volt is az orosz irodalom Európában, a róla alkotott kép mégis hiányos és messzemenően hamis. Hiányos, mert a fordítóirodalom gondosan kerülte az orosz forradalmi demokrácia nagy harcosait, Herzennek és Bjelinskijnek, Csernisevszkijnek és Dobroljubovnak még csak nevét is kevesen ismerik az orosz nyelvhatárokon túl. És ugyancsak most kezdenek tudomást szerezni Szaltikov-Scsedrinről, akiben az új orosz irodalom olyan szatirikust produkált, mint amilyent a világirodalom Swift óta nem ismert. De az orosz irodalomról alkotott kép nemcsak hiányos volt. hanem torz is. A legnagyobb orosz realistákat, Tolsztojt és Dosztojevszkijt a reakciós ideológia lefoglalta magának, megpróbált belőlük multbanéző misztikusokat, a jelen harcaitól elvonatkozó „szellemi arisztokratákat" faragni. És Tolsztoj és Dosztojevszkij alakjainak ez a meghamisítása egyszersmind arra is szolgált, hogy az orosz népéletben uralkodó vezető irányzatokról hamis képet adjon: létrejött a „szent", a misztikus Oroszországról terjesztett tévhit. Amikor pedig az orosz nép 1917-ben győzelmesen megvívta a maga felszabadulási harcát, széles intellektuell körök ellentétet konstruáltak az új szabad Oroszország és a régi vezető orosz irodalom között. Az ellenforradalmi propaganda egyik harcieszköze az a hazug állítás volt, hogy az új Oroszország teljes fordulatot hajtott végre a kultúra minden területén, hogy eldobta magától, hogy egyenesen üldözi a régi orosz irodalmat.

Lukács György - Ady ​Endréről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - A ​művészet és az objektív igazság
"A ​műalkotás egész tartalmának formává kell változnia, hogy igazi tartalma művészi hatást tehessen." "A riport a publicisztika abszolút jogosult, nélkülözhetetlen formája. Valódi csúcsain az általánost és a különöst, a szükségszerűt és a véletlent speciális céljainak megfelelően helyesen kapcsolja össze."

Lukács György - Tolsztoj ​és a realizmus fejlődése
"Maxim ​Gorkij idézi fel visszaemlékezéseiben, miként értékelte Lenin Tolsztojt: - Micsoda kolosszus, mi? Micsoda hatalmas ember! Ez aztán a művész, barátocskám... És tudja-e, mi még a bámulatos? Eddig a grófig igazi muzsik nem szerepelt az irodalomban. Aztán félig behunyt szemmel nézett rám, és azt kérdezte: - Kit lehet egész Európában melléje állítani? Maga felelte: - Senkit."

Covers_138660
elérhető
1

Lukács György - Lenin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - A ​fiatal Hegel
Lukács ​szovjetúnióbeli éveinek legfontosabb alkotását tartja kezében az olvasó. 1938-ban íródott A fiatal Hegel, s több szempontból is jelentős munka. Módszertani kísérlet a dialektika és az ökonómia kapcsolatának megvilágítására. Heroikus próbálkozás a racionalista Hegel védelmére, egy olyan korszakban, amikor a német filozófust gyakorta már csak így jellemzik: "Ma Németországban a Hegel-kérdés mindenekelőtt Kant-kérdés." A fiatal Hegel mélyebb, Lukács korához kapcsolódó értelmét maga a szerző világította meg: e mű mondaniválója szorosan kapcsolódik Az ész trónfosztása című tanulmány gondolataihoz. A fiatal Hegel-ben Lukács az irracionalizmus klasszikus korszakának "pozitív ellenképét" rajzolta meg, hozzátéve: "Ha teljességében meg akarjuk érteni Marx nemcsak közvetlen, de olykor nagyon is közvetett szerepét a német gondolati fejlődésben, ehhez elkerülhetetlenül szükséges, hogy Hegelt - nagyságával és korlátaival együtt - valóban megismerjük."

Lukács György - Lukács György összes művei I-XIV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Az ész trónfosztása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Művészet és társadalom
Részlet az Előszóból: "Az itt összegyűjtött tanulmányok fejlődésemnek ötven évét foglalják magukba. Az irodalomtörténet elméletével foglalkozó gondolatok 1910-ben íródtak és jelentek meg, az Esztétika kézirata körülbelül 1960-ban ment nyomdába. Ez a félévszázados fejlődés azonban, mely itt tükröződik, nem csupán szerzője egyéni fejlődését mutatja be, bár közvetlenül elsősorban azt, hanem a korét is, amelyben létrejött. De maga az egyéni fejlődés is csak akkor válhatik igazán érthetővé, ha megvilágosodik, milyen koráramlatokkal harcolva, melyeket elfogadva vagy továbbfejlesztve, melyeket tagadva jöttek létre a bennük kifejezésre jutó szempontok."

Lukács György - Forradalomban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Írástudók ​felelőssége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Szocialista ​realizmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Megélt ​gondolkodás / Életrajz magnószalagon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Az ​újabb német irodalom rövid története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Magyar ​irodalom - Magyar kultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Világirodalom ​I-II.
"A ​világirodalom szó mint cím, félrevezető lehetne, ha tisztán tartalmi szempontból értelmeznők. Nem tudom, van-e élő ember, aki képes lenne az egész világirodalom minden korszakalkotó emberével úgy foglalkozni, hogy annak valóságos képét, nézőpontjainak különbségét, gazdagságát, mélységét igazi megelevenítő erővel tárja az olvasó elé. Mindenesetre: belőlem ez a tudás, ez a képesség hiányzott. Számomra a világirodalom elsősorban nézőpont volt: olyan költői tartalmak és formák felkutatása és elemzése, amelyek nélkülözhetetlen mai valóságunk igazi, mélyreható megértése szempontjából. Így váltak számomra elsősorban a 19. századi világirodalmának nagyjai kutatási témákká. (Cervantestől, Shakespeare-ről csak alkalmi vázlatokig jutottam el.) Témákká pedig elsősorban azáltal lettek, mivel az ember és az ember világának objektív, társadalmi fejlődését az ilyen művek tárták fel és örökítették meg olyan szélességgel, olyan mélységgel, hogy a visszatekintő számára előremutatóan megjelöljék az emberi nem igazi fejlődésének fontos szakaszait és típusait."

Lukács György - A ​modern dráma fejlődésének története
"A ​modern dráma fejlődésének történetét kísérti meg vázolni ez a könyv, s feleletet keres arra a kérdésre: van-e modern dráma? Ha igen, hogyan lett azzá? milyen a stílusa? és hogyan jött létre? Látjuk: a kérdés erősen gyakorlatinak látszik: annak meghatározása, hogy milyen gyakorlati kifejezést bír kapni a modern élet érzés- és gondolatvilága. De erre a gyakorlati kérdésre egészen és igazán gyakorlatilag csak egy jó színház képes megfelelni, azáltal, hogy azokat a darabokat játssza, amelyek ilyenek, s a rendezés és a játék minéműségével egyszersmind megadja a stíluskérdés gyakorlati megoldását..."

Lukács György - Sorsforduló
Lukács ​György születésének századik évfordulójáról hat tanulmányának együttes megjelentetésével szeretnénk megemlékezni. Az írások híven tükrözik szerzőjük világnézetét: következetes marxizmusát, a fasizmussal és annak előkészítőivel való kíméletlen szembenézését, kiállását a különböző világnézetek dialógusa és a béke mellett, a fegyverkezési verseny, a hidegháború, a dogmatizmus és a leegyszerűsítő dichotómiák ellen. Lukács György a társadalom objektív törvényszerűségeinek és a szubjektum történelmi szerepének, a történelmi fejlődsé szükségszerű menetének és az egyén forradalmi cselekvésének dialektikus egységét, a történelemben önmagát teremtő ember lehetőségeit, kiküzdendő alternatíváit kereste. Életművének egésze arról tanúskodik, hogy felismerve századunk ellentmondásait, életre szólóan a forradalmi cselekvés mellett döntött. Az alábbi hat írás a legújabb kori történelem kulcskérdéseivel foglalkozik.: egyrészt tovább gondolandó összefüggéseket tárnak fel, másrészt azonban kordokumentumok, s mint állásfoglalások mit sem veszítettek aktualitásukból: a humanizmus és a béke megőrzésére szólítanak fel, s ez a feladat időszerűbb, mint valaha.

Lukács György - A ​demokratizálódás jelene és jövője
Lukács ​1968-ben, a baloldali mozgalmak nemzetközi felívelése, a marxizmus rendszerének tetőpontja idején írta ezt a mindmáig kiadatlan tanulmányt, amelyet elméleti kiindulásának és semmiképpen sem politikai programnak szánt. A könyv alapgondolata: a szocialista demokratizálódásnak - mely folyamat és nem állapot - két dőntően fontos problémát kell megoldania ahhoz, hogy az eredeti marxi értelemben az emberi szabadság igaz beteljesüléséhez vezessen el. Az egyik a polgári demokráciák illuzórikus-manipulatív eszközeinek "kivédése" a másik és talán legfontosabb: a sztálini korszak örökségének teljes fölszámolása, mégpedig alapos elméleti tisztázás és tényleges reformok útján. Lukács a demokratizálódást igazi megvalósulásának lehetőségét a szocializmusban látta, abban, hogy a társadalom minden egyes tagja személy szerint is érdekeltté váljék - újra - saját élete, mindennapjai és társadalmi léte együttes és szabad kibontakozásában.

Lukács György - A ​lélek és a formák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Balzac, ​Stendhal, Zola
E ​kis könyvben összegyűjtött cikkeim körülbelül tíz évvel ezelőtt íródtak. Szerzőben is, olvasóban is felmerülhet a kérdés, miért éppen most adom ki őket? Azt hiszem, jogom volna erre a kérdésre szubjektíve is felelni: több mint 25 évi kényszerű távollét után tértem haza. Érthető, hogy meg akarom ismertetni a magyar közönséget azzal, amit az emigráció ideje alatt írtam; megmutatni magamat, úgy, ahogy igazán vagyok, régi és új olvasóimnak, akiknek csak igen kis része volt abban a helyzetben, hogy véletlenül kezébe kerülő egyes műveimmel megismerkedjék. Megérkezésemkor írói elégtételt kellett éreznem, hogy régi írásaim tekintélyes részének még mindig vannak hű olvasói. De ez az elégtétel egyúttal gondot és felelősséget is jelent. Mert az utolsó negyedszázad tapasztalatai, e tapasztalatok alapján létrejött politikai, világnézeti és esztétikai fejlődésem minden tekintetben meghaladottaknak, elavultaknak mutatják ezeket a régi írásaimat. Ha tehát most újból érintkezésbe lépek olvasóimmal, arra kell törekednem, hogy őket is a régi álláspontról az újhoz elvezessem, hogy a régi álláspont túlhaladott voltáról őket meggyőzzem.

Lukács György - Kritikai ​realizmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - A ​regény elmélete / Dosztojevszkij-jegyzetek
Világunk ​végtelen naggyá tágult, [...] ez a gazdagság azonban felszámolja [...] a totalitást. Mert a totalitás mint minden egyedi jelenség megformáló priusza, azt jelenti, hogy a zárt teljes lehet [...]. A lét totalitása csak ott lehetséges, [...] ahol a szépség a világ értelmét teszi láthatóvá. A kötet Lukács György 1914-15-ben írt esszéjét, A regény elméletét annak a megíratlan Dosztojevszkij-könyvnek a jegyzetei társaságában bocsátja közre, amelynek Lukács "történetfilozófiai kísérlete" csak a bevezetése szeretett volna lenni.

Lukács György - A ​drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Adalékok ​az esztétika történetéhez
Ez ​az antológia a filozófus, esztétikus, irodalomtörténész marxista korszakának összes jelentős esztétikatörténeti elemzését tartalmazza. Ötven év munkásságát e tárgykörben - nagy tanulmányoktól rövid reflexiókig. A gyűjtemény történelmi sorrendben halad az antik esztétikától napjaink művészetelméleti problémáiig, s felvázolja a művészetről való gondolkodás történetét. Számos, Magyarországon még nem publikált tanulmányt foglal magába, s a régebben megjelent írásokat új fordításokban kapja kézhez az olvasó.

Lukács György - A ​heidelbergi művészetfilozófia és esztétika / A regény elmélete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Marx ​és Lenin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - A ​különösség
Ez ​a mű a szerző készülő átfogó esztétikájának központi kategóriáját, a különösséget elemzi és külön publikálását az indokolja, hogy a különösség fogalma mind logikai, mind esztétikai szempontból a legelhanyagoltabbak közé tartozik és monografikusan még nem dolgozták fel. A könyv - mély tudományossága és hatalmas koncepciója mellett - színes, érdekes, felejthetetlen olvasmány.

Lukács György - Szolzsenyicin-tanulmányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - Esztétikai ​kultúra
Az ​Esztétikai kultúra 1913-ban jelent meg Lukács esszéinek második, válogatott gyűjteményeként, és olyan esszéket tartalmaz, melyek részben a kritikus Lukácsot, részben már a művészetfilozófust állítják előtérbe. A fiatal Lukács esszéi mindig is a filozófus útkeresésének dokumentumai, összetartó erőt az esszékötetnek épp a szerző állandóan megújuló kísérletei kölcsönöznek. Az a tény, hogy Lukács a képzőművészettel éppúgy foglalkozik, mint például Thomas Mann regényével, arra utal, hogy a szerző szenvedélyesen keresi azt a középpontot, amelyből művészetfilozófiai kísérletei meghatározott univerzummá formálhatók. Az 1910-es években Lukács az egymással olykor élesen ellentétes kritikai és filozófiai attitűdöket egyszerre vagy éppen egymás után próbálja ki, s bár ebből homogén elméleti rendszer nem születhetett, tanulmányai reprezentatív módon tükrözik a századelő szinte valamennyi művészetfilozófiai kísérletét.

Lukács György - Lukács ​György levelezése
"Másfél ​évvel Lukács György halála után a Lukács-életmű gazdag dokumentumanyaggal gyarapodott. Az iratokat egy bőröndbe csomagolva 1917. november 7-én helyezte el a heidelbergi Deutsche Bank széfjében tulajdonosuk, Georg von Lukács, és többé nem ment vissza értük. A felfedezésre, amely a német sajtóban is nagy visszhangot vert, Fritz Raddatz kis Lukács-monográfiája adott alkalmat: a könyv életrajzi adatai nyomán a bank egyik tisztviselője azonosította a széf ismeretlen tulajdonosát Lukács Györggyel. A heidelbergi bőröndből - kézirattöredékeken, naplójegyzeteken és feljegyzéseken kívül - elsősorban levelek kerültek elő, több mint másfél ezer Lukács Györgynek címzett és mintegy félszáz tőle származó levél és levélfogalmazvány." A kötet törzsanyaga a heidelbergi bőröndből került ki, de számtalan, más forrásból származó korabeli levéllel bővült. Az írások nemcsak a fiatal filozófus pályakezdésének, korai művei keletkezésének körülményeire, a magyar, valamint a német szellemi élettel való kapcsolataira vetnek fényt, hanem árnyalt képet rajzolnak a személyes kapcsolatairól, szerelmeiről, barátságairól és egyéb viszonyairól, melyek egyéniségének, életútjának, érzelmi életének kialakulásában döntő szerepet játszottak. A kötet háromszázötven levelet tartalmaz "az ominózus bőrönddel együtt lezáruló korszakból" - valamennyi fontos levelet, amely elősegíti Lukács György gondolkodói útjának, életpályájának és egyéniségének teljesebb megértését.

Lukács György - A ​kritikai realizmus jelentősége ma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók