Ajax-loader

Quintus Horatius Flaccus könyvei a rukkolán


Quintus Horatius Flaccus - Horatius összes költeménye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Quintus Horatius Flaccus - Szemelvények ​Quintus Horatius Flaccus műveiből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Quintus Horatius Flaccus - Szatírák
Az ​Auctores Latini XVI. kötete Horatius szatíráinak bevezető tanulmánnyal és kritikai függelékkel ellátott, kommentált szövegkiadása. A szatíra – ’satura’– jellegzetesen római műfaj. A horatiusi szatíra előzményeit az itáliai népi színjátszás által közvetített görög ókomédiában, valamint Ennius és az inventor Lucilius munkásságában kell keresnünk.

Quintus Horatius Flaccus - Ódák ​és epódoszok
"A ​horatiusi levelek és szatírák kommentárja után elkészült az ódáké és epódoszoké is, így most már a teljes életművet magyarázatos kiadásban veheti kezébe a remélt olvasó. Tudományszakunk régi adósságát törlesztettük ezzel. Igyekezetünk arra irányult, hogy ne csak a latin szakos tanárjelöltek és gyakorló tanárok gondjait csökkentsük, hanem a latin Horatius olvasóinak gyérülő táborát se hagyjuk eligazítás és bátorítás nélkül. Ezt azonban nem olcsó segítségnek szántuk: a kommentár használóit közös sétára, a költő (nem magyarázó!) gondolatmeneteinek követésére invitáljuk. De ez a társalgás - mint a horatiusi sermo - felkészültséget és állandó készenlétet igényel. Olyan Horatius-vers, amelyet szótárból összekeresgélve igazán meg lehetne érteni, egy sincs. Lassú meditációk, elmélyedő - lehetőleg hangos - olvasás, meghitt összeszokás eredményeképpen nyílik meg csak előttünk a költő. Gazdagabbak leszünk minden sorral, amelyért megdolgoztunk, de érdemes megdolgozni érte." Borzsák István

Arisztotelész - Quintus Horatius Flaccus - Nicolas Boileau - Poétikák
Arisztotelész, ​Horatius, Boileau. Egy filozófus, egy költő és még egy költő. Mindannyian a poétikáról, azaz a költészetről értekeznek írásaikban. Arisztotelésznek és Horatiusnak az időszámításunk előtti időkből, Boileau-nek pedig a középkorból származó írásai gazdagítják költészettel kapcsolatos alapvető ismereteinket.

Quintus Horatius Flaccus - Horatius ​költeményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Quintus Horatius Flaccus - Ódák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Quintus Horatius Flaccus - Versek
Horatiusnak, ​az Augustus korában élt nagy római költőnek életművéből eddig csak a patetikus hangú, fennkölt politikai költeményei voltak nálunk közismertek. Az Európa Könyvkiadó e válogatása az igazi Horatiust mutatja be. Újszerű válogatásunk felöleli a gúnyos, harcos, személyeskedő, feddő hangú epodosok, a csipkelődő, csúfolkodó szatírák nagy részét. A dalokban a hazaszeretet, szerelem, barátság, életbölcsesség, az egyszerű élet dicsérete szólal meg, az elégikus költemények vidám, sőt humoros versekkel váltakoznak; borozásra buzdít, szerelmi csalódáson tréfálkozik. Végül bő válogatást adunk Horatius költői leveleiből, amelyeknek nagy része valódi levél volt. A nagy művészettel cizellált költeményekből megismerjük a költő életét, de egyben az Augustus-kori Rómát is, emberi közelségbe kerülnek hozzánk a régi rómaiak nagyszerű tulajdonságaikkal és kicsinyes emberi gyarlóságaikkal egyetemben.

Quintus Horatius Flaccus - Epistulae
Auctores ​Latini X. kötet irodalmi levelek

Quintus Horatius Flaccus - Szemelvények ​Quintus Horatius Flaccus költeményeiből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Quintus Horatius Flaccus - Válogatott ​versek
Quintus ​Horatius Flaccus (Kr. e. 65-8) a római Aranykor költője: ekkor és nem utolsósorban épp benne, Horatiusban ér a tetőpontjára a latin kultúra, s ad azután mintát az egymásra következő koroknak. Sok költőt egyetlen erős vonása éltet, Horatius ellenben olyan sokszínű és változatos, hogy a legellentétesebb korok ízlése is megtalálta benne a magának valót: csiszolt udvaronc volt, de józan, mértékletes - és független - polgár is, vérbeli urbánus, de a vidéki elvonultság örömeinek hirdetője is, az ódák magasában szárnyaló vátesz, az isten megszállottja, de episztoláiban és szatíráiban az élőbeszéd közvetlenségével cseveg és pletykálkodik. Mindegyik hangnemében és műfajában egyformán tökéletes ura és művésze a nyelvnek és annak a gazdag formakincsnek, amelyet a görög költészetből plántált át a latinba. Sok magyar költőnek volt egyik fő forrása és példaképe, Berzsenyitől Babitson át Vas Istvánig, sőt Petri Györgyig. Tömérdek fordítása közül kötetünkben azokat igyekeztünk összegyűjteni, amelyekben a legkevésbé érződik pusztán tananyagnak és a tisztelet távoli tárgyának, ellenkezőleg: elevenebb és szerethetőbb, mint nem egy kortársunk. Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket összeállította Várady Szabolcs.

Quintus Horatius Flaccus - Horatius ​legszebb ódái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Quintus Horatius Flaccus - Horatius ​összes lírai költeményei és az Ars Poetica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Quintus Horatius Flaccus - Quintus ​Horatius Flaccus összes versei / Opera omnia Horati
Horatius ​maga jövendölte meg, hogy „ércnél maradandóbb” művet hagy hátra. Bár a késői antikvitásban és a középkor elején háttérbe szorult Vergilius mögött, Petrarcától kezdve szenvedélyesen foglalkoztatta a világot. Megítélése sok vihart kavart: értelmezték végletesen Augustus talpnyalójának, és a zsarnoksággal szembeni töretlen ellenzékiség példaképének is - mindkét esetben alaptalanul. A francia klasszicizmus esztétikája (Boileau) benne találta meg legfőbb mintáját. A magyar irodalomban Szent István ún. Kisebb legendájától kezdve kimutathatók ismeretének nyomai; különösen a 18-19. században Virág Benedek, Berzsenyi lírájára hatott termékenyítően, de eleven hagyományként él Babits, Kosztolányi, József Attila költészetében is.

Kollekciók