Ajax-loader

Kolozsvári Grandpierre Emil könyvei a rukkolán


Kolozsvári Grandpierre Emil - Változatok ​hegedűre
A ​Változatok hegedűre szereplői Géza és Kornél, Olgi és Ditta idegesen várakoznak a kórház folyosóján. Rettegve és reménykedve várják az orvos választát a kérdésre: életben marad-e Renáta? Az orvos tehetetlenül tárja szét a karját, még nem tud bizonyosat mondani - így kezdődik a regény, így is végződik. A két vállrándítás között lezajlik a történet, Renáta és Géza, Renáta és Walter szerelme, tehetség és középszerűség, tehetség és diletanizmus élethalálharca, melyből Renáta számára nem nyílik más kiút csak az öngyilkosság.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Az ​utolsó hullám
Nyomozás ​történetét tartja a kezében az olvasó. Az utolsó hullámban az író nem egy gyilkosság lélektani hátterét, a gyilkos kilétét akarja kideríteni, nagyobb és izgalmasabb feladatnak vágott neki. A nagy sikerű s modern prózaírásunk történetében oly fontos szerepet játszó Tegnap és Szabadság testvérkönyvében arra kiváncsi, hogyan érheti el az ember életének igazi intenzitását és teljességét, milyen csalódásokon, szerelmeken és szakításokon kell átverekednie magát, hogy látszatlét helyett a maga életét élhesse egészen, mikor minden gondolatában, érzésében, érzékében, törekvésében maga tapasztal, s maga nyilatkozik meg. A létezés körének legszemélyesebb belső gíűrűi, család, gyermekkor, neveltetés, iskolázás bemutatása után veszi szemügyre a nagyobb átmérőjűeket, hogy pontos látleletet készíthessen a két háború közötti magyar társadalom szervi bajairól, a beteg valóságérzék szülte impotens létformákról, a nemzeti tudatot meghamisító, cselekvésképtelenségre kényszerítő hamis legendákról, azokról az egyéni és közösségi életben egyaránt pusztító betegségekről, amelyek a történelmét nem alakító, csak elszenvedő magyar világot pusztulásba sodorta. S amelyektől meg kellett - meg kell - szabadulni az embernek, hogy otthonos lehessen a jelenben.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Hullámtörők
"Ezúttal ​csakúgy, mint _Az utolsó hullám_-ban, a _Tegnap_-ban, a _Szabadság_-ban szántszándékkal, tudatosan túlnyomórészt olyan eseményekről írok, amelyekről nem illik - mondja Grandpierre a _Hullámtörők_-ről. - A számos téma közül, ami foglalkoztat, az egyik a család mint sorsformáló tényező. Ebből a szempontból tekintve semmilyen adat, ami jellemez, aminek következménye van, ami magyaráz, nem tekinthető pletykának, ha mégoly bizalmas is." Sorsformáló tényező a szerelem is, amelynek érthetően nagy szerep jut ebben a könyvben, hiszen tárgya a beteg valóságérzék, amely áldozatát képtelenné teszi saját lehetőségeinek felismerésére, a valóság, a torz magyar valóság logikátlanságainak megértésére, holott életben maradása függhet attól, például a háború éveiben, a nyilas-téboly napjaiban, hogy tudja: ebben a világban az okozat nem ésszerűen következik az okból. Ahogy erotika és kínzó írói gond, úgy játszik egymásba sokszor ugyanannak a helyzetnek leírásában és elemzésében tragédia és humor. Grandpierre minden figurát és érzéki vagy intellektuális jelenséget több szempontból vesz szemügyre, iránytűt adva az olvasó kezébe, hogy maga is végigjárja az utat a felismeréstől a megértésen át a közösség és az egyén szempontjából egyaránt helyes cselekvésig.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Négy-öt ​magyar összehajol…
Magyarul ​beszélünk. De vajon valóban magyarul beszélünk-e? Rontják vagy színesítik nyelvünket az argó kifejezései, ezek a nyelvi aszfaltvirágok? Használjunk-e idegen szavakat, vagy "magyarítsunk" mindenáron? Mit jelent az, hogy mondatkultúránk fejletlen? Teljesíti-e nyelvművelő funkcióját az iskola? Megfellebbezhetetlenek-e a nyelvtudomány döntései? Ezekre és más hasonló kérdésekre kapunk választ Kolozsvári Grandpierre Emil sziporkázóan szellemes, minden előítélettel bátran vitába szálló írásaiban.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Egy ​házasság előtörténete
Kolozsvári ​Grandpierre Emil könyve nem része az önéletrajzi ciklusnak, de a családi dokumentumok, feljegyzések, emlékek kutatása közben találkozott az író Árvai Ákos vegyészmérnök és Turányi Eszter az ötvenes években kitelepített egykori követ lányának történetével. A két fiatal életében a család és a kor, a körülmények sors- és jellemformáló hatását, erejét kivánja bemutatni. A rendkívül olvasmányos, szerelmi szálakban, erotikus jelenetekben gazdag, fordulatos regény a törvénysértések, kitelepítések éveiben, feszült történeti háttér előtt pereg, amikor nemcsak az idejétmúlt családi hagyományok, hanem az eltorzult társadalmi viszonyok a korszak "illemtanának elvárásai" sem kedveztek a hivatásukat, életformájukat kereső szereplők önmegvalósításának. Az író a hamis, kiüresedett polgári erkölcsöket éppoly kíméletlen, gyilkos iróniával ábrázolja, mint az életörömöt, a cselekvési energiát pusztító "csodakádereket".

Kolozsvári Grandpierre Emil - Elmés ​mulatságok
Anekdoták, ​Mátyás király történetek

Kolozsvári Grandpierre Emil - Dr. ​Csibráky szerelmei
"Csibráky ​története a cselekvés drámájának egyik változata.... a csibrákyzmus magva a tapasztalatok szerzésére való képtelenség" - vallja Kolozsvári Grandpierre Emil, aki e művében is a "beteg valóságérzék" sajátosan magyar problémájával foglalkozik. Groteszk humorral, szatirikus éllel, a karikaturisták tömörségével mutatja be különös hősét, aki magán-és közéletben pikáns szerelmi kalandjai közt vagy hivatali munkája során egyaránt képtelen rátalálni a helyes magatartásra, összekeveri a tényeket vágyaival, álmaival, s emiatt nevetséges, képtelen helyzetekbe sodródik szüntelen... "Közel ötven év alatt kevés olyan olvasóval találkoztam, aki Csibrákyról ne szenvedéllyel nyilatkozott volna" - írja könyve előszavában az író. "Némelyek undorodva ócsárolták, mások lelkendezve magasztalták... Azt a következtetést mindenképpen levontam, hogy van benne valami, ami indulatokat kelt..." Egy sajnos ma is elterjedt életforma kegyetlen szatírája az a regény. Ezért sérti máig sokak érzékenységét.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Herder ​árnyékában
"Annak ​a sajnálatos ténynek, hogy ahova nézünk, ahova fülelünk, óhatatlanul a nyelvi műveletlenség tüneteivel találkozunk, végső magyarázata az anyanyelvi oktatásnak nem az elégtelensége, hanem nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk: - a hiánya. Hogy az iskolán belül mi történik, milyen módszerrel, heti hány órában tanítják anyanyelvünket, a pedagógusok a megmondhatói. Ha viszont az eredmények felől közelítjük meg a kérdést, az a benyomásunk, hogy az iskola ugyanazzal adósa a mai tanulónak, mint annak idején nekünk volt. Más szóval anyanyelvi oktatásunk ma, több mint harminc esztendővel a felszabadulás után, még mindig ott tart, ahol Ferenc József uralkodása idején."

Kolozsvári Grandpierre Emil - Eretnek ​esszék
Eretnek ​esszék! A cím magyarázatra szorul. Az irodalmi élet egészségének föltétele, hogy megbontsuk azt a sok megmerevedett értékelést, amit irodalomtörténészek, kritikusok úgy adnak kézrők kézre, hogy az ujjlenyomatuk sem látszik meg rajta. Vigyázat! - metafora, tehát nem szóról szóra értendő." Ezek a "neveletlen" esszék, cikkek és kritikák mind arról tanúskodnak, hogy szerzőjük képtelen némán tudomásul venni a képtelenségeket: akár rosszul rendezett színdarabbal, akár üres, dagályos műelemzésekkel, alaptalanul támadt s egyre csak kerekedő legendákkal, vagy nyelvünket pusztító szódivatokkal találkozik. Tekintélye csak az igazi, "megfogható" értékeknek van előtte, más autoritást még csak hallgatólagosan sem ismer el.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Szellemi ​galeri
Irmuskában ​az azbesztlopás ügyében szaglászó ifjú riporter csókja gyógyíthatalan kultúrszomjat ébreszt. Ezt a szomjat csak a kultúrával,sőt a kultúra bajnokaival való közvetlen, kapcsolat képes csillapítani.A sors -mert egy szatirikus regényben is végigsétálhat a JÓ SORS - Irmuska szolgálatába lép,ugyanis érettségi után Kutasberekre vezérli,ahol Böhönyi kartárs jóvoltából kultúrház épül. Megbízásból Irmuska Pestre utazik, hogy a kultúrház megnyitására Kutasberekhez illően rangos írókat vonultasson föl.A költővé avanzsált riporter segítségével Imruska megkezdi a szervezést: felkeresi az irodalmi élet nagyjait,és mégnagyobbjait,dolgozószobákban, házibulikon és irodalmi gyűléseken tanulmányozza az irodalmi életet,s csillapítja természetesen kultúrszomját.A műsor remekül sikerül, az állatorvossal kötött házasság már kevésbé,mert a derék férj nehezményezi felesége nem csak kultúrszomját,de "kultúráját"is. Irmuska regényt ír házassága és válása történtéből,a férjek tapasztalatlanságáról,a múlt e káros örökségéről.Irmuska története remek lehetőséget kínál az írónak arra hogy tapasztalatból és fantáziából humoros,szórakoztató torzképet rajzoljon irodalmi életünkről.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Dráma ​félvállról
A ​Párbeszéd a sorssal című regénye óta Kolozsvári Grandpierre Emil minden regénye - a Csendes rév a háztetőn, Változatok hegedűre, A burok - a boldogság, az ember önmegvalósításának problémájával foglalkozik. Annak az útnak az állomásait mutatja be, amely a látszatléttől a tudatos, saját törvényeit megteremtő létformáig vezet, a harmóniáig, mely egységet teremt magán- és közélet között. Minden könyve a probléma más megközelítésére példa, minden figurája társadalmunk más és más típust testesít meg, minden életsors a boldogság vagy a boldogtalanság művészetének egymástól különböző jelentésű szimbóluma. Ez a könyvsorozat - noha problémája révén függ csak össze - napjaink regényirodalmának egyik legjelentősebb kísérlete, nagyszabású freskó mai életünkről. A regény főszereplője saját magáról: "Én sikeresen egyesítem magamban a mai nők férfias nemi erkölcsét, és a régimódi nők túlzott nőiességét. Velem senki sem tud mihez kezdeni, és én sem tudok mihez kezdeni saját magammal. Különben is, akinek peche van, az hiába gondolkodik, mert a gondolat elszáll, a pech marad. Az élet átmeneti valami, tehát gondolkodni is csak átmenetileg szabad, az üresjáratokban, ha már nincs erő védekezni a gondolatok ellen, mert belepnek, mint a penész. Az ember igyekezzék elfoglalni magát, hogy minél kevesebb üresjárata legyen, és minél kevesebb gondolat zavarja. Ez az egyetlen ésszerű állapot. Különben is, mihez kezdhet egy ember, egyetlen nyomorult pacák, ha személyes sikertelenségeinek a történelmi sikertelenségek egész gyűjteménye ad hátteret?" Az író a regényről: "Úgy vettem észre, hogy az egyik legértékesebb jótétemény, amit ember embertársainak adhat, ha meghallgatja. Nem mindegy miként. Együttérzéssel kell figyelni az elbeszélőre, mert aki vall, nem a partner életbölcsességeire és tanácsaira kíváncsi, hanem meg akar könnyebbülni. Így hallgatni: művészet." Ezekből a bizalmas vallomásokból, olykor a valószínűség határát súrolóan őszinte és részletes gyónásokból különféle típusok és miliők kelnek életre. Az életformát, a miliőt, a típust írom meg, s nem magát vallomást.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Béklyók ​és barátok
Kolozsvári ​Grandpierre Emil önéletrajzi regényciklusának legújabb darabja a közelmúlt izgalmas drámai időszakát mutatja be egy nagy szerelem, majd házasság tükrében. Bár a regény lapjait át-meg átszövi e teljes emberi kapcsolat finom lírája, mégis elsődleges társadalomkritikájának indulata, ereje és gazdagsága határozza meg jellegét és művészi értékét. Könnyedén, szellemesen, de egyben maró iróniáival pellengérezik ki az ötvenes évek tipikus negatív figuráit: az elvakult káderest, a tehetségtelen, de törtető bürokraták, a túlbuzgó funkcionáriust. S éppígy hű krónikása a "korszak illemtanából" eltorzult szemléletéből fakadó groteszk helyzeteknek is. A látszólag spontánul felvázolt képek, odavetett anekdoták, történetek a szerző üdítően fanyar, természetes sodrású, rafináltan közvetlen előadásmódjában megtelnek sorsokkal, élettel, mélységet és élességet kapnak. A legszemélyesebb ügyek szinte észrevétlenül válnak fontos közüggyé, formálódnak "gonddal megtervezett társadalmi körképpé". Hiszen - mint már Bóka László is megállapította - Kolozsvári Grandpierre oly "élesen látja a közeli tárgyakat, mint a rövidlátó, s írói morálja az, hogy nem fut meg az éles kép elől, hogy impresszionista színfolttá szépítse, hanem szavait élezi ki, hogy minél pontosabban metsszék a valóságot. Feladatának azt tartja, hogy a valóság igazságát és hangulatát egyetlen eszközzel, a kifejezés lelkiismeretes pontosságával fejezze ki. Hisz az igazi író nem eszményít és nem torzít: ábrázol.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Táguló ​múlt
Úgy ​látszik, Kolozsvári Grandpierre Emil gyerekkori és ifjúkori élményanyaga kimeríthetetlen, hiszen oly nagyszerű önéletrajzok, mint a _Tegnap_, a _Szabadság_ vagy _Az utolsó hullám_ után is tud újat, meglepően eredetit nyújtani ezekben a kisregényekben is. A _Táguló múlt_ egy erős karakterű, roppant indulatú dédanya, néhány tizenkilencedik századi, jókaisan romantikus ős, _A család hívó szava_ pedig egy kalandos sorsú, sokat próbált nagybácsi élettörténete. Különös, rendkívüli, de korszakot jellemző regényhősök, történetileg hiteles atmoszférában. A harmadik kisregény, _A könyvtár_ kifejezetten önéletrajz, s az önéletrajzból is az eszmélkedő fiatalember filozófiai, világnézeti útkeresését elemzi. Akár családi krónikát, akár életrajzot ír Grandpierre, mindig a kívülálló regényíró távolságtartásával szemléli rokonai alakjait vagy önmagát, és a sorsuk vagy saját sorsa is csak addig foglalkoztatja, amíg alkalmasak arra, hogy regénycselekménnyé, hogy alakjai regényhősökké váljanak. És bármiről is ír, világháborúról, a kistisztviselő-réteg beteges cselekvésképtelenségéről, az álszemérmes, hazug polgárerkölcsről vagy egyes filozófusok nagyképűségéről, mindig ironikus, szellemes, lényegbelátó elemzés jellemzi.

Kolozsvári Grandpierre Emil - A ​szeplős Veronika
Az ​életműsorozat új kötet az író kisregényeinek, novelláinak, szatíráinak és karcolatainak - vagy ahogy maga nevezi - "tükörcserepeinek" gyűjteménye. A szeplős veronika fordulatos történetekben gazdag, minden mozzanatában kacagtatóan szellemes, csípős társadalomkritikai mű. Lapjain korunk jellegzetes figuráit, helyzeteit örökíti meg a szerző - olykor a hagyományos elbeszélés kidolgozott formáiban, olykor szinte karikatúraszerűen, egy villanásnyi, találó vázlatban. Kinek ne lenne ismerős az elvált szülők anyagi licitálása gyermekeik kegyeiért, a státuszszimbólumot jelentő kocsiért mindenen keresztülgázoló fiatalasszony, a többször elvált és újranősülő idős főorvos reménytelen karácsonyesti "ünnepi futása" elhagyott családjai közt, a látszatmunkával, önadminisztrálással érvényesülő vállalatvezető vagy az a bútoripari anyagbeszerző, aki még a műbőrt sem képes megkülönböztetni az igazitól... Grandpierre lényeglátó okossága, ironikus szemléletmódja, elegáns, hajlékony, érzékletes stílusa szórakoztató és egyben elgondolkoztató olvasmánnyá formálja e művét is.

Kolozsvári Grandpierre Emil - A ​szerencse mostohafia
"Életrajzi ​regényemből, amely egyben családregény, Gyurka bátyámat nem hagyhattam ki. Ám alig kezdtem foglalkozni vele, kiderült, hogy zsúfolt, gazdag, hatalmas élete szétvetné a már megkezdett munka kereteit. Külön regényben foglalkozom hát vele..."

Kolozsvári Grandpierre Emil - Egy ​potenciavadász följegyzései
- ​Kettesben üldögéltünk a Kapás utcai téglalap alakú szobában, a sarokban, az állólámpa fénytányérjában. Az asztalon palack bor, két pohár: nemrég fejeztük be a vacsorát: beszélgettünk. Szemem óhatatlanul vissza-visszatért a rekamiéra, éjszakáról éjszakára kísértettek az emlékek, most is mintegy betöltötték cikázó röpködésükkel a mennyezet és a padló közötti teret. Úgy éreztem, tovább nem halogathatom a dolgot, föl kell tárnom Magda előtt a való helyzetet. Mélyet lélegeztem, és kivágtam: - Mit cifrázzam, Cicuskám, impotens vagyok! Szinte boldog voltam, annyira megkönnyebbültem. - Csak ezt akartad mondani? Ez a kérdés viszont lehűtött, hisz úgy hangzott, mintha a vallomás, amely nekem pokoli erőfeszítésembe került, valami semmiségről értesített volna, s nem olyasmiről, ami mindkettőnket közelről érint. - Neked ez "csak"? - Mióta? - Már Mariupolban észrevettem. Magda másodpercnyi szünet után rákérdezett, mohón és kíváncsian: - És Mariupolban hogy vetted észre? Kirobbant belőlem a kacagás, a kérdésben ugyanis valahogyan az érzett, hogy én ott a láger lőtornyai, szögesdrótjai között is megtaláltam a módját, hogy megkörnyékezzek egy nőt, s meggyőződjem afelől, hogy oda a potenciám...

Kolozsvári Grandpierre Emil - A ​burok és más történetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Nők ​apróban
"Középkorú, ​százhetvehnat magas, kisportolt, jól kereső iparművész házasság céljából saját főbérlettel rendelkező, korban hozzáillő, tiszta (nem túlzottan rendszerető), csinos, lehetőleg gesztenyebarna lány vagy elvált asszony ismeretségét keresi. Fényképes választ >Új élet< jeligére a kiadóba."

Kolozsvári Grandpierre Emil - A ​burok és még két kisregény
A ​hosszú és teljesen váratlan zuhanás után Elemér földet ért. -Ha jól értettem -szólalt meg fanyarul- , választás elé állítasz. -Én? Téged? Ez egészen úgy hangzik, mintha te magad nem tudnál választani. Röhejes! Hát ki válasszon helyetted? A problémát, Bungikám, neked kell elmélyítened. Mert azt, hogy mit akarsz, senki más nem döntheti el, csak te. Egy hétig nem találkozunk, vizsgázom, tudod? Néhány gyors csók, "csaó, csaó"! A lány már el is tűnt.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Árnyak ​az alagútban
A ​Tegnap, a Szabadság, az Utolsó hullám, a Hullámtörők, a Béklyók és barátok nagy sikerű kötetei után az író folytatja önéletrajzi regénysorozatát. Legfrissebb könyvében csípős szellemességgel, humorosan az egykorú vicceket, anekdotákat is felhasználva a személyi kultusz időszakának légkörét jeleníti meg, a túlideologizálás és az eltorzult hit keverékéből kialakuló felemás emberi magatartásformákat idéz elő. Művének lapjain éppúgy megismerkedhetünk az egykorú kulturpolitika, az irodalmi szerkesztőségek, mint az utca mindennapos életével a "csodakáderek" és az egyszerű emberek helyzetével, közérzetével. S habár Kolozsvári Grandpierre Emil olykor megtörtént eseményeket, lezajlott eseményeket is felhasznál alapanyagként, mint igazi művész sosem egyszerűen másolja a valóságot, hanem a kor különböző figuráinak jellegzetes gesztusaiból, elejtett szavaiból, viselkedési modelljeiből állítja össze következetes és gazdag, sűrített és tipikus jellemeit.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Harmatcseppek
A ​Harmatcseppek ismét egy új Grandpierre-i arcot mutat, amelyből sokszor villantott már föl részleteket korábbi műveiben, de legutóbbi írásaihoz képest gyökeres fordulattal tökéletes meglepetéssel szolgál. Olyan meglepetéssel amit már vártunk tőle. Grandpierre az egymáshoz tartozó emberek viszonyait vizsgálja regényében. Egy öregasszony és három felnőtt gyermekének története ez. A három gyerek alig tud törődni a törődött nagymamával, holott az öregasszonyt már csak a gyermekei, ismerősei szeretete tartja életben. Ezért a szeretetért kell naponta megküzdenie elfogultsággal, önzéssel, makacssággal, lelki tunyasággal, hogy a modern élet taposómalma ne apassza el a szeretet forrásait. Grandpierre nem vádol senkit, nem szatirizál, csak elemez, vizsgálódik, töpreng és persze gondolkoztat és indulatokra késztet. Roppant írói bravurral - eszköztelenül és egyszerűen, de olyan szuggesztív erővel kelti életre alakjait, hogy sorsukat gondjaikat szinte a magunkénak érezzük. S miközben együtt érzünk együtt izgulunk velük, csodáljuk az író páratlan emberismeretét, s nem kevésbé páratlan finom jellemrajzait.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Emberi ​környezet
Az ​Emberi környezetnek, melyet 1986-ban publikált először a szerző, "az a becsvágya hogy megragadja a megragadhatatlant: tehát kísérlet a társadalomkritika és a személyes élmények együttes ábrázolására, hogy kellő nagyképűséggel fejezzem ki magam. Azon igyekszem tehát, hogy minél részletesebben minél dúsabban ábrázoljam azt az emberi környezetet, amihez tartozom, a keresztény középosztály beteg valóságérzéken alapuló életstílusát, hiszen a gyökereim ebbe kapaszkodnak..."

Kolozsvári Grandpierre Emil - Párbeszéd ​a sorssal
A ​regény egy megindító szerelem körül bonyolódó erkölcsi-lélektani nyomozás története. Faluról Pestre vetődik egy fiatal rendőr, s beleszeret egy kalandos sorsú leányba. Ahhoz hogy feleségül vehesse fölöttes hatóságától kell engedélyt kapnia. Tehát elmondja szerelme történetét a parancsnokának. Mielőtt döntene az őrnagy meghallgatja Zsófit a menyasszonyt, és Zsófi életének koronatanúit. A vallomások sokszor egymásnak ellentmondó mozaikjaiból lassanként egységes kép alakul ki, megvilágosodnak Zsófi züllésének okai és körülményei, s kiderül hogy a tiszta élet iránti vágyát minden hányattatás közepette érintetlenül őrizte meg szívében. A regényben az érzelmes szeretet és az igaz emberség harcol e két szerelmes érdekében a gyűlölettel és a gonosz ostobasággal. A könyv egyik legérdekesebb figurája, mondanivaló és szerkezet szempontjából egyformán: a rendőrőrnagy, aki személyesen soha nem jelenik meg, nem szól egy szót sem, csupán hallgatja az elbeszélőket, mégis mindvégig jelen van a történetben.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Tegnap ​/ Szabadság
"Sajnálatosképpen ​nicsen szókincsünk az egyéni létezés különböző állapotainak kifejezésére. A puszta élettani létezéstől az egyéniség megvalósulásáig minden létezési állapotot ugyanazzal az igével fejezünk ki. Oly könnyen kimondjuk a szót, van, holott valóban lenni ritkaság, lelkünk nagyobbik fele holtunkig megmarad kihasználatlan lehetőségnek, csírának, melyben lassan elhal az élet. Mi sem nehezebb, mint tetten érni a folymatot, ami közben föleszmél a lélek a látszatlétből, élni kezd; ha megrörténik, olyan természetesnek tartjuk, mint a lélegzést..." - fogalmazza meg "ars poeticáját" pontos, minden szépelgést fölényes eleganciával kerülő mondatokban Grandpierre. A Tegnap és a Szabadság ennek a programnak mesterműve, nemcsak irodalmi értékét tekintve, de a szó hajdani értelmét is; Grandpierre irodalmunkban ritka tudatossággal az eszmélés történetét mondja el önéletrajzi keretben, mely nemcsak egy ember egyéni magatartásának kialakulás- és fejlődéstörténete, hanem egy osztály erkölcsi-szellemi- társadalmi létéről - melyből ki kellett szakadni az egyéniség megvalósításának érdekében -adott kórkép is. Mert Grandpierre a különböző magatartásformákat mint a polgári osztály - árnyaltabb itt a két háború közt divatos kifejezés: középosztály - lehetséges és a valóságban leggyakoribb létformáit értelmezi, szellemesen és kétségbevonhatatlan tényekre apellálva diagnosztizálja ennek a létformának betegségeit: a valóság és érzékelés s főleg a kifejezés közti korreláció hiányát, a közönyt, a tehetségtelenséget a boldogságra. A Tegnap és a Szabadság azoknak a feltérképező remekműveknek a sorába tartozik, mint az Egy ember élete, a Számadás, a Puszták népe. Grandpierre nem ítél, csak ábrázol, hiszen a tárgyilagos ábrázolásnál kegyetlenebbül úgysem lehetne pálcát törni egy életforma és az osztály felett, mely azt megtestesítette.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Folton ​folt király
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Alvajárók ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Darvas József - Kádár Gyula - Kolozsvári Grandpierre Emil - Kovács András - Októberi ​vasárnap
Ötlettől ​a filmig

Kolozsvári Grandpierre Emil - Eljegyzés ​mai módra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Emberi ​környezet / Szabadság / Tegnap
Az ​Emberi környezetnek, melyet 1986-ban publikált először a szerző, "az a becsvágya hogy megragadja a megragadhatatlant: tehát kísérlet a társadalomkritika és a személyes élmények együttes ábrázolására, hogy kellő nagyképűséggel fejezzem ki magam. Azon igyekszem tehát, hogy minél részletesebben minél dúsabban ábrázoljam azt az emberi környezetet, amihez tartozom, a keresztény középosztály beteg valóságérzéken alapuló életstílusát, hiszen a gyökereim ebbe kapaszkodnak..." ".... a Tegnapban ízeire szedtem emlékeimet, feltártam amennyire láttam az összefüggéseket, életem alakulását, és környezetem életformája között - s ezzel párhuzamosan leszámoltam mindazokkal az aggályokkal és kétségekkel amelyek megbénították regényírói képzeletemet, sőt modernista törekvéseimet is kiéltem méghozzá az anyag megszabta törvényekhez képest, azaz szervesen...." "...az emlékezés gépezetét továbbvitte a lendület, s egy csomó olyan mozzanat vetődött felszínre melyekről valamilyen okból megfeledkeztem a Tegnap szerkesztése közben. Ezek az utólagosan felbukkant emlékek alkotják az anyagát az 1945-ben Szabadság címen megjelent önéletrajzi regénynek.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Örömalma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsvári Grandpierre Emil - Az ​aquincumi Vénusz
A ​hölgy feje gyönyörű, teste ámulatra készteti a legigényesebb ínyenceket is, mégis csalódást kelt: a fejet ugyanis egy magyar múzeum őrzi, a test egy amerikai milliomosnő gyűjteményében van. De a magyar régész is, a milliomosnő is egész szoborra áhítozik. Miért sikerül a nőnek az, ami a régésznek nem? Hogyan lakik jól a kecske, s marad meg a káposzta, azaz hogyan kapja meg a régész a szobrot, a csodacsatár a nőt, a nő mindent, azaz semmit? - ezekre a kérdésekre ad választ Kolozsvári Grandpierre Emil új, vidám regénye.

Kolozsvári Grandpierre Emil - A ​nagy ember / Lófő és kora
Ebben ​a kötetben két kisregényét kapja kézhez az olvasó: elsőnek a háború előtti értelmiségi hátborzongató szatíráját, A nagy ember-t, amelyben egy tehetségtelen brutálisan korlátolt, s ennek megfelelően szélsőséges gátlástalan vidéki tanárjelöltből barátja a hiperérzékeny, művelt bölcsészhallgató új embert teremt: filmcézárt, amíg ő maga megmarad névtelen, szürke hivatalnoknak, és saját teremtményének szolgálatába kényszerül. Íme a harmincas évek társadalmának paradox szituációja: az unalomból, kíváncsiságból teremtett gólemek önállósodnak és egyre veszélyesebbé válnak. Emlékezzünk: a két világháború között mindinkább kiszolgáltatottá vált az értelem, a racionalizmus eszményei fokozatosan elértéktelenedtek, csak a gátlástalan üresfejűség a nyers erő érvényesülhetett szabadon.

Kollekciók