Ajax-loader

Dobossy László könyvei a rukkolán


Bodrogi Tibor - Dobossy László - Dömötör Tekla - Mitológiai ​ábécé
Kezdetben ​mindenütt víz volt. A teremtő istenek földet kiáltottak, és megjelent a föld. Az istenek beültették fákkal, kijelölték a folyók helyét, és állatokkal népesítették be. Így képzelték az amerikai maják a világ teremtését... Kezdetben In és Jo, a férfiúi és a női őselv együtt feküdt a kaotikus tojásban, amely azután kettévált: így keletkezett az ég és föld. Az első isten Kuni-Toko-Tachi volt; több isteni nemzedék született tőle. Az utolsó isteni pár, Izangi és Izanami az ég lebegő hídjáról lehajította és megforgatta az Ég Ékszerdárdáját, és létrehozta az óceánt. Egy csepp lehullott a dárdáról és sziget lett belőle. Így beszéli el a japán mítosz a világ kezdetét. ..."Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. És mondá Isten: Legyen világosság: és lőn világosság". Így kezdi a világ teremtésének elbeszélését a Biblia. ___Különös világ tárul elénk a mítoszokból, az istenek, héroszok, Zeusz, Vensu, Gilgames, Noé, Brahma, Ozirisz, Wotan, Mithrasz, Baál, Moloch, valkürök, gigászok, titánok, nimfák, múzsák, párkák világa. E nevek, történetek számtalanszor fordulnak elő az irodalmi művekben, a festményeken, szobrokon. A mitikus elbeszélések és istenek, a népek ősi hiedelmei nem tűntek el, tovább élnek a népek tudatában, művészetében. Ám a mítoszok világa valóságos őserdő, nehéz benne eligazodni. Ez a kis kötet iránytűt kíván adni az ősi hiedelemvilághoz, rövid, világos összefoglalást az egyes népek isteneiről, hitregéiről.

Dobossy László - A ​francia irodalom története I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobossy László - Előítéletek ​ellen
E ​könyv a kelet-közép-európai népek, elsősorban a magyarok, csehek és szlovákok kulturális érintkezésével, fejlődési párhuzamaival foglalkozik. A szerző egységes elv szerint csoportosítja benne részint kiadatlan, részint már régebben megjelent, itthon és külföldön egyaránt elismeréssel fogadott esszéit és tanulmányait.

Dobossy László - Hašek ​világa
A ​világhírű derék katona, Svejk kalandjai és viszontagságai csak részben tükrözik életre hívójának kalandos, hányatott, végletek között ingadozó életét. Jaroslav Hasek életútja a prágai bohémélettől az anarchista mozgalmon át a Vörös Hadseregben viselt politikai bizottságig, majd ismét vissza a bohéméletbe, s végül főműve megírásáig hű tükre a Monarchia feudális világával és a csehszlovák polgári demokrácia körülményeivel egyaránt kibékíthetetlen szellem lázadásának, helyét keresésének, menekülésének a hazugságok világából egy igazabb társadalom eszményéhez, amelynek végül harcosává válik. Dobossy László, Hasek életének és művének nemzetközileg elismert kutatója, úgy ábrázolja ezt az ellentmondásos, hányatott pályát, hogy kimutatja benne azt az erkölcsi állandót, amely Hasek minden tettének rugója volt, s végül főműve megírásában csúcsosodott ki, megteremtvén Svejket, "az ember az embertelenség ellen".

Dobossy László - Két ​haza között
Különböző ​műfajú és rendeltetésű írások egységes egésszé formálódva sorakoznak e kötetben. Bőven dokumentált összehasonlító tanulmányok és személyes hangvételű esszék egymásba fonódva szemléltetik a kelet-közép-európai tájékozódás szükségességét és a kapcsolatépítés lehetőségét. Zömmel olyan esszéket és tanulmányokat talál itt az olvasó, amelyek - miközben filológiai gondossggal és hozzáértéssel közelítik meg tárgyukat - inkább a fölidézett kor hangulatainak, érzelmi és eszmei légkörének jellemzésére vállalkoznak, mint ítélő összegezésre. Szerzőjük, híven élete meghatározó élményéhez, a két háború közötti csehszlovákiai magyar ifjúság haladó törekvéseihez, föltárni és közvetíteni akar. A cseh, a magyar és a szlovák történelmi és irodalmi érintkezések megnyilvánulásaiból - egybevetések és elemzések során - kirajzolódó azonosságok és párhuzamosságok nemcsak a szerző tudományos szakterülete, a szlavisztika számára szolgálnak fontos tanulságokkal, hanem segítséget nyújtanak ahhoz is, hogy a nehéz örökségül kapott előítéleteket, félreértéseket és feszültségeket mielőbb és végérvényesen "békévé oldja az emlékezés".

Dobossy László - Romain ​Rolland, az ember és az író
Dobossy ​László irodalomtörténeti monográfiája az élet és a mű egységében vizsgálja a nagy francia író világnézeti fejlődését. Bőven merít a Rolland halála óta megjelent naplókból, emlékiratokból és levélgyűjteményekből, s elsőként használja fel Romain Rolland-nak eddig kiadatla terjedelmes levelezézését magyar barátaival, tisztelőivel és olvasóival. A könyv megismertet azokkal az ellentmondásos körülményekkel, amelyekből Romain Rolland életműve kibontakozott. Bemutatja a polgári gondolat fokozódó válságát Európában és Franciaországban, s Rolland életművét úgy értékeli, mint következetesen végigvitt kísérletet e válság lekűzdésére. Tüzetesen elemzi Rolland főbb alkotásait, így vázolja fel a hosszú és küzdelmes utat, amelyen a Sorbonne egykori professzora eljutott előbb az imperialista háború embertelenségének elítéléséhez, majd a szocialista forradalom igenléséhez és a cselekvő humanizmus hirdetéséhez. Romain Rolland gondolati fejlődésének története sokatmondóan szemlélteti az újabbkori világirodalom egyik legfontosabb mozzanatát. A monográfia függelékeként Dobossy László részletes és tanulságos összefoglalást közöl Rolland műveinek, nyilatkozatainak és magatartásának magyarországi visszhangjáról, hatásáról.

Kollekciók