Ajax-loader

Bodrogi Tibor könyvei a rukkolán


Bodrogi Tibor - Dobossy László - Dömötör Tekla - Mitológiai ​ábécé
Kezdetben ​mindenütt víz volt. A teremtő istenek földet kiáltottak, és megjelent a föld. Az istenek beültették fákkal, kijelölték a folyók helyét, és állatokkal népesítették be. Így képzelték az amerikai maják a világ teremtését... Kezdetben In és Jo, a férfiúi és a női őselv együtt feküdt a kaotikus tojásban, amely azután kettévált: így keletkezett az ég és föld. Az első isten Kuni-Toko-Tachi volt; több isteni nemzedék született tőle. Az utolsó isteni pár, Izangi és Izanami az ég lebegő hídjáról lehajította és megforgatta az Ég Ékszerdárdáját, és létrehozta az óceánt. Egy csepp lehullott a dárdáról és sziget lett belőle. Így beszéli el a japán mítosz a világ kezdetét. ..."Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. És mondá Isten: Legyen világosság: és lőn világosság". Így kezdi a világ teremtésének elbeszélését a Biblia. ___Különös világ tárul elénk a mítoszokból, az istenek, héroszok, Zeusz, Vensu, Gilgames, Noé, Brahma, Ozirisz, Wotan, Mithrasz, Baál, Moloch, valkürök, gigászok, titánok, nimfák, múzsák, párkák világa. E nevek, történetek számtalanszor fordulnak elő az irodalmi művekben, a festményeken, szobrokon. A mitikus elbeszélések és istenek, a népek ősi hiedelmei nem tűntek el, tovább élnek a népek tudatában, művészetében. Ám a mítoszok világa valóságos őserdő, nehéz benne eligazodni. Ez a kis kötet iránytűt kíván adni az ősi hiedelemvilághoz, rövid, világos összefoglalást az egyes népek isteneiről, hitregéiről.

Bodrogi Tibor - Törzsi ​művészet I-II.
A ​sokáig "primitív"-nek nevezett törzsi művészet alkotásait a századelő avantgardistái,a kubisták és az expresszionisták fedezték fel Európa számára. Az addig csupán egzotikusnak tekintett, az európai művészetszemlélet számára idegen alkotásokban Picasso és társai látták meg először azokat az esztétikai értékeket, amelyekben egy őseredeti gondolatvilág öltött érzékelhető formát - olyan formát, amely megegyezett saját útkereséseikkel. Ezzel a felfedezéssel, e sokáig lenézett, a néprajzi múzeumok tárolóiban csak kuriózumként csodált alkotások részeivé lettek az egyetemes művészetnek. Az új szemlélettől megtermékenyített művészetetnológia századunkban lényegében feltárta a törzsi művészet alapvető jellemvonásait. Beható kutatásai révén megismertetett bennünket egy-egy etnikum műalkotásainak teljességével, tisztázta e művészet sokféle - társadalmi, kulturális, vallási - kötődését, rámutatott a művészi egyéniség és a közösségi gondolkodás viszonyára, a forma és az anyag - technika közötti összefüggésekre. Ez a művészet azonban jórészt már a múlté: a technikai civilizáció világméretű elterjedésével, a közgondolkodás átalakulásával megszűntek vagy megszűnőben vannak azok a viszonyok, amelyekben gyökerezett. Hagyományainak hordozói két út közt választhatnak: vagy kommerciális igényeket elégítenek ki a "turistaművészettel", vagy megkísérlik a régi törzsi formákat az európai technikákkal és kifejezésmódokkal ötvözni. Könyvünk szerzői mindenekelőtt a külső hatásoktól még érintetlen vagy azoktól alig befolyásolt törzsi művészet bemutatására törekednek, körképet nyújtva az Európán kívüli négy világrész különféle etnikumainak képző- és díszítőművészeti megnyilvánulásairól. Illusztrációiban zömmel a magyarországi köz- és magángyűjteményekre támaszkodik, de széleskörűen bevonja a világ számos gyűjteményében őrzött tárgyakat is. a 32 színes és 618 fekete-fehér fénykép, a 438 rajz átfogó képet ad a világ törzsi művészetéről.

Bodrogi Tibor - Mesterségek, ​társadalmak születése
Bodrogi ​Tibor (1924-1986), a máig legjelentősebbként számontartott, világhírű magyar etnológus a hatvanas évek elején egy-egy kis könyvben foglalta össze a mesterségek és a társadalmak születésének történetét. A különböző kultúrák, a különféle társadalomszerveződések kialakulásáról szóló - most egy kötetben megjelentetett - alapvető mű az egyetemes néprajzzal foglalkozó szakembereknek nélkülözhetetlen, az emberiség korai történelme iránt érdeklődő olvasók számára pedig továbbgondolkodtató, izgalmas olvasmány.

Bodrogi Tibor - Óceánia ​művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodrogi Tibor - Indonézia ​művészete
A ​hatalmas szigetország, Indonézia, számos népével, változatos kultúráival földünk egyik legszínesebb területei közé tartozik. Történelmének évezredei alatt szoros kapcsolatban állott az ázsiai kontinenssel, ahonnan különböző időpontokban népek és kulturális hatások árama érte a szigeteket, amelyeken a széttagoltság, az egyenlőtlen fejlődés következtében különféle fejlettségi szinten álló kultúrák élik még napjainkban is sajátos életüket. E változatos történelem művészeti emlékeit mutatja be könyvünk, a közelmúltban még megalitikus vagy bronz- és vaskori szinten élő törzsi társadalmak ősszobraitól és démonábrázolásaitól kezdve a régi jávai művészet magas szintű alkotásain keresztül a mai Indonézia hagyományokra épülő, modern művészetéig, rávilágítva e kultúráknak és művészeteknek különbözőségükben is megnyilvánuló egységére.

Kollekciók