Ajax-loader

Bertrand Russell könyvei a rukkolán


Bertrand Russell - Házasság ​és erkölcs
Minden ​társadalom jellemzésében, akár régi az, akár modern, két szorosan összefüggő elemnek van elsőrendű fontossága: egyik a közgazdasági, másik a családi rendszer. Napjainkban a gondolkozásnak: két jelentékeny iskolája van - az egyik mindent közgazdasági forrásból származtat, a másik mindent családi vagy nemi forrásból - az előbbi Marx iskolája, az utóbbi Freud-é. Én a magam részéről egyik iskolához sem csatlakozom, minthogy a közgazdaság és a nemiség összefüggései szerintem nem mutatják meg világosan egyiknek elsőbbségét sem az ok és okozat szempontjából. Például: az ipari forradalomnak kétségtelenül nagy hatása volt és van a nemi erkölcsre, de megfordítva: a puritánok nemi erényessége lélektanilag szükséges volt, mint az ipari forradalom részleges oka. Részemről nem vagyok hajlandó sem a gazdasági, sem a nemi tényezőnek elsőbbséget tulajdonítani s valójában nem is lehet ezeket világosan elválasztani egymástól. A gazdaság fő törekvése a táplálék megszerzése, de emberek között a táplálékra ritkán van egyedül annak az egyénnek szüksége, aki megszerzi; a család érdekében van szüksége rá s mihelyt a családi rendszer megváltozik, megváltoznak a gazdasági motívumok is...

Bertrand Russell - Miért ​nem vagyok keresztény?
Bertrand ​Russell híres pamflettjét, a "Miért nem vagyok Keresztény", amely egy 1927-ben elõadott beszéden alapul, az agnosztikus gondolkodás klasszikus leírásának tekintik. Az esszé röviden összefoglalja Russell ellenvetését néhány ún. istenérvvel szemben, miután tárgyalja az erkölcsi ellenvetéseit a keresztény tanításokkal szemben. Ezek után szólítja fel olvasóit, hogy "álljanak saját lábukra, és tekintsenek fair és egyenes módon a világra, "félelemmentes és szabad intelligenciával".

Bertrand Russell - Autobiography
Bertrand ​Russell remains one of the greatest philosophers and most complex and controversial figures of the twentieth century. Here, in this frank, humorous and decidedly charming autobiography, Russell offers readers the story of his life – introducing the people, events and influences that shaped the man he was to become. Originally published in three volumes in the late 1960s, Autobiography by Bertrand Russell is a revealing recollection of a truly extraordinary life written with the vivid freshness and clarity that has made Bertrand Russell’s writings so distinctively his own.

Bertrand Russell - The ​Conquest of Happiness
"My ​purpose is to suggest a cure for the ordinary day-to-day unhappiness from which most people in civilized countries suffer, and which is all the more unbearable because, having no obvious external cause, appears inescapable." Russell held progressive, often controversial views on social issues, including sexuality. Vigorously opposed to conventional or religious morality, he sets forth here a rationalist approach to achieving a happy life.

Bertrand Russell - Önéletrajz
Páratlanul ​gazdag - és hosszú - élet a Bertrand Russelé, aki az idén hunyt el 98 éves korában, és több mint hetven évig egyik legjelentősebb tudósa volt a modern világnak. Ismerjük nagy hatású matematikai, filozófiai, történelmi munkásságát, most megismerkedhetünk az emberrel is, aki szellemi, erkölcsi és érzelmi vívódásokon keresztül e műveket létrehozta. Russel kíméletlen őszinteséggel ír e vívódásokról és gyarlóságairól, hangja néha Rousseau-éra, a Tolsztojéra vagy Dosztojevszkíjére emlékeztet. De végső soron kiküzdötte, ami akart: a liberális angol arisztokrácia jellegzetes képviselőjeként független világnézetet épített fel magának, hogy szabadon dönthessen a vallás és az ismeretelmélet elvont s a háború és béke nagyon is konkrét kérdéseiben. Azonkívül, hogy mély emberi dokumentum, könyve élvezetes olvasmány is, mert Bertrand Russel jó angol humorral és kitűnő ábrázolókészséggel mutatja be a kort, amelyben élt, s az embereket, akikkel érintkezésbe került: az olyan politikusokat, mint Webbék, az olyan tudósokat, mint Trevelyan, az olyan írókat, mint Joseph Conrad - és az asszonyokat is, akik érzelmi drámáinak főszereplője volt.

Bertrand Russell - History ​of Western Philosophy
First ​published in 1946, History of Western Philosophy went on to become the best-selling philosophy book of the twentieth century. A dazzlingly ambitious project, it remains unchallenged to this day as the ultimate introduction to Western philosophy. Providing a sophisticated overview of the ideas that have perplexed people since time immemorial, Russell's History of Western Philosophy offered a cogent précis of its subject. Of course this cannot be the only reason for its popularity. Russell's book was 'long on wit, intelligence and curmudgeonly scepticism', as The New York Times noted, and it is this, coupled with the sheer brilliance of its scholarship, that has made Russell's History of Western Philosophy one of the most important philosophical works of all time. Bertrand Russell (1872-1970). The leading British philosopher of the twentieth century, who made major contributions in the areas of logic and epistemology. Politically active and habitually outspoken, his ethical principles twice led to imprisonment.

Bertrand Russell - The ​Basic Writings of Bertrand Russell
Few ​philosophers have had a more profound influence on the course of modern philosophy than Bertrand Russell. The Basic Writings of Bertrand Russell is a comprehensive anthology of Russell’s most definitive essays written between 1903 and 1959. First published in 1961, this remarkable collection is a testament to a philosopher whom many consider to be one of the most influential thinkers of the twentieth century. This is an essential introduction to the brilliance of Bertrand Russell.

Bertrand Russell - Why ​I Am Not a Christian
Dedicated ​as few men have been to the life of reason, Bertrand Russell has always been concerned with the basic questions to which religion also addresses itself -- questions about man's place in the universe and the nature of the good life, questions that involve life after death, morality, freedom, education, and sexual ethics. He brings to his treatment of these questions the same courage, scrupulous logic, and lofty wisdom for which his other work as philosopher, writer, and teacher has been famous. These qualities make the essays included in this book perhaps the most graceful and moving presentation of the freethinker's position since the days of Hume and Voltaire. "I am as firmly convinced that religions do harm as I am that they are untrue," Russell declares in his Preface, and his reasoned opposition to any system or dogma which he feels may shackle man's mind runs through all the essays in this book, whether they were written as early as 1899 or as late as 1954. The book has been edited, with Lord Russell's full approval and cooperation, by Professor Paul Edwards of the Philosophy Department of New York University. In an Appendix, Professor Edwards contributes a full account of the highly controversial "Bertrand Russell Case" of 1940, in which Russell was judicially declared "unfit" to teach philosophy at the College of the City of New York. Whether the reader shares or rejects Bertrand Russell's views, he will find this book an invigorating challenge to set notions, a masterly statement of a philosophical position, and a pure joy to read.

Bertrand Russell - Egy ​évszázad élettörténete
Ez ​a könyv kísérlet arra, hogy kinyomozza az 1814-től 1914-ig eltelt száz év alatt bekövetkezett politikai változás okait. Ok, úgy látom, háromféle volt: gazdaság-technika, politikai teória és fontos egyéniségek. Nem hiszem, hogy e három ok bármelyike is mellőzhető lenne, vagy más okok hatására volna visszavezethető. A gazdasági technika nem változott volna annyira, ha nem éltek volna jelentékeny feltalálók. A nacionalizmusban való hit és az uralkodó osztályok széles rétegeinek demokrácia-pártolása nagy erővel befolyásolta az események folyamát és ezeket nem lehet teljes egészükben gazdasági okokra visszavezetni. A szabad versenyt, amelyet, mint a fejlődés fő ösztönzőjét, az angol és amerikai radikálisok szívesen fogadtak, kétségkívül gazdasági szempontok irányították, de nyilvánvalóan kapcsolatban volt a protestáns vallással is. Ezért a gazdasági technika - bár legfontosabb okozója volt a tizenkilencedik század nagy változásának, - nem tekinthető egyedüli okának; főkép nem magyarázza az emberiség nemzetekre való oszlását. Az egyének szerepét a történelemben, melyet Carlyle túlságosan hangsúlyozott és reakciós tanítványai még ma is túlbecsülnek, más oldalról túlságosan lekicsinylik azok, akik azt hiszik magukról, hogy felfedezték a szociológiai változás törvényeit. Nem hiszem, hogy ha Bismarck gyermekkorában meghalt volna, Európa utolsó hetven évének története nagyon hasonlított volna ahhoz, ami valóban volt.

Bertrand Russell - Kína ​és a kínai probléma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertrand Russell - A ​nyugati filozófia története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertrand Russell - Our ​Knowledge of the External World
Philosophy, ​from the earliest times, has made greater claims, and achieved fewer results, than any other branch of learning. InOur Knowledge of the External World, Bertrand Russell illustrates instances where the claims of philosophers have been excessive, and examines why their achievements have not been greater.

Bertrand Russell - Marriage ​and Morals
Marriage ​and Morals is a compelling cross-cultural examination of individual, familial and societal attitudes towards sex and marriage. By exploring the codes by which we live our sexual lives and conventional morality, Russell daringly sets out a new morality, shaped and influenced by dramatic changes in society such as the emancipation of women and the wide-spread use of contraceptives. From the origin of marriage to the influence of religion, Russell explores the changing role of marriage and codes of sexual ethics. The influence of this great work has turned it into a worthy classic.

Bertrand Russell - Miszticizmus ​és logika
"Bizonyos ​dolgok, úgy látszik, kívül esnek az emberi életen, és méltók rá, hogy áhítatos tisztelettel viseltessünk irántuk. Mindig mohón kerestem az igazolást az általuk keltett érzelmekre. Részint nagyon nyilvánvaló dolgokra gondolok, amilyen a csillagos ég és a viharos tenger; részint arra, hogy milyen hatalmas, térben és időben, a tudomány univerzuma az emberiség életéhez képest; részint a személytelen igazságnak az épületére, és különösen az olyan igazságokra, melyek, miként a matematikai igazságok, nem pusztán leírják a világot, ahogyan az történetesen létezik. Akik a humanizmusból igyekeznek vallást csinálni, nem elégítik ki érzelmeimet, mert nem ismernek el semmi nagyobbat, mint az ember. És mégis, képtelen vagyok azt gondolni, hogy az emberi lényeken kívül bármi létezik a világon, amit értékesnek tudnék tartani. Értelmem tehát a humanistákkal tart, bár érzelmeim lázadoznak." Russell kései intellektuális önéletrajzában olvashatjuk ezt a vallomást. Az őszintén feltárt gondolati és érzelmi kettősség talán a szerző egyetlen könyvében sem nyilvánul meg olyan tisztán, mint ebben az 1917-ben összeállított tanulmánykötetben. A misztikus érzelem áradásának gátat vet a szigorú logikai elemzés, de az olvasó egy pillanatra sem felejti el, hogy a filozófia több, mint az emberi ismeretek logikai elemzése.

Bertrand Russell - A ​hatalom
A ​mű a hatalmat mint az emberi társadalom alapvető energiaforrását vizsgálja, amely nélkül a társas létet előnyben részesítő emberiség képtelen lenne megszervezni önmagát. Elegánsan kalandozva az emberi civilizációk ötezer éves történetében Russell igyekszik történetileg tipologizálni a hatalom legfontosabb megnyilvánulási formáit: a papi hatalmat, a királyi hatalmat, a nyers erőszakot, a forradalmi hatalmat, a gazdasági hatalmat, a véleményformálók hatalmát és a meggyőződéses hit hatalmát. Ugyanakkor fogalmilag, filozófiailag is igyekszik megragadni a hatékony elveket, vagyis izgalmasan elemzi a hatalomra irányuló emberi ösztön működését, a vezérek és követőik viszonyát, a hatalom viszonyát az erkölcsi elvekhez, az erkölcsfilozófiák hatalmát, az egyén illetve a hatalmi szervezetek viszonyát, a hatalmi szervezetek biológiáját, s végül a hatalom megszelídítésének esetleges lehetőségeit. A könyv még a második világháború előtt íródott, de szövegét később, az ötvenes években Russel módosította a háború szörnyű tapasztalatainak megfelelően. A rendkívüli erudícióval, igen élvezetes, ugyanakkor tárgyszerű stílusban megírt klasszikus munkát a filozófia, a civilizációelmélet, a politológia, a történettudomány szakemberei éppoly nagy haszonnal forgathatják majd, mint az egyetemi hallgatók illetve a széles nagyközönség.

Bertrand Russell - Filozófiai ​fejlődésem
Bertrand ​Russell Nobel-békedíjas filozófus és közéleti személyiség neve jól ismert Magyarországon. Filozófiai munkásságának bemutatásával azonban adós a magyar könyvkiadás. Ezt a hiányt pótoljuk ezzel a kötettel, amely korunk egyik kiváló polgári gondolkodójának filozófiai "önéletrajza". Az olvasó a kötet lapjain megismerkedhet Russell bölcseleti gondolatainak kialakulásával és fejlődésével. A szerző rendkívül érdekes és olvasmányos stílusban mutatja be filozófiájának legjelentősebb állomásait. Fejtegetései során különös figyelmet szentel az ismeretelmélet és a matematikai logika problémáinak. A könyv nemcsak arról tájékoztat, hogy mit mondott Russell a filozófia alapkérdéseivel kapcsolatban, hanem tömör, de világos választ ad arra is, hogyan alakultak ki ezek a gondolatok. A könyv érdekességét növeli, hogy megismertet a mai angolszász filozófia uralkodó áramlatainak kialakulástörténeteivel is. A filozófia és a logika iránt érdeklődő olvasó haszonnal forgathatja a kötetet.

Bertrand Russell - A ​hatalom és az egyén
A ​hatalom és az egyén olyan időszerű és nagy hatású értekezés volt, amely a korszak emberét leginkább foglalkoztató kérdésekről szól. Erőteljesen és árnyaltan elemzi, milyen pontokon támad elkerülhetetlenül feszültség a hatalom igényei és a szabadság követelményei között.

Bertrand Russell - Sceptical ​Essays
'These ​propositions may seem mild, yet, if accepted, they would absolutely revolutionize human life.' ___With these words Bertrand Russell introduces what is indeed a revolutionary book. Taking as his starting-point the irrationality of the world, he offers by contrast something 'wildly paradoxical and subversive' - a belief that reason should determine human actions. Today, besieged as we are by the numbing onslaught of twenty-first-century capitalism, Russell's defence of scepticism and independence of mind is as timely as ever. In clear, engaging prose, he guides us through the key philosophical issues that affect our daily lives - freedom, happiness, emotions, ethics and beliefs - and offers no-nonsense advice.

Bertrand Russell - A ​filozófia alapproblémái
"Az ​itt következő oldalakon jobbára a filozófia azon problémáinak tárgyalására szorítkoztam, amelyekre nézve lehetségesnek tűnt számomra határozott és konstruktív véleményt mondani, mivel a pusztán negatív kritikát nem láttam helyénvalónak. Ily módon ebben a kötetben az ismeretelmélet nagyobb helyet foglal el, mint a metafizika s bizonyos, a filozófusok által gyakran felvetett kérdések csak nagyon röviden vagy egyáltalán nem kerülnek tárgyalásra." A Szerző

Kollekciók