Ajax-loader

Mannheim Károly könyvei a rukkolán


Mannheim Károly - A ​gondolkodás struktúrái
˝Meglazult ​a talaj, ahonnan eddig mint szilárd álláspontról szemléltük a világot, egész énünket feladtuk, mintha csak lebegnénk önmagunk felett. Ezer alakban találunk újra magunkra - ez a lelkiállapot ugyanaz, mint az, amely egykor a tengeri hajósokat a messzeségbe űzte, amely a történészt a múltban való vándorlásra készteti. A tiszta kultúraszociológia a harmadik út ahhoz, hogy önmagunkat odahagyva a társadalmi és történelmi ént elválasszuk a szubsztanciális éntől és általában, tisztán mint olyant éljük meg emberi mivoltunkat.˝

Mannheim Károly - Tudásszociológiai ​tanulmányok
Mannheim ​Károly, vagy ahogy a szociológia történetében ismerik, Karl Mannheim, 1893-ban született Budapesten, 1919 után Németországban telepedett le, majd 1933-tól 1947-ben bekövetkezett haláláig Londonban élt. Németországi tartózkodása idején teljesedett ki munkásságának az a szakasza, amelyet a tudásszociológia megteremtése és főbb problémáinak kidolgozása jellemez. A kötet ennek az időszaknak a legfontosabb tanulmányait tartalmazza, melyek a magyarul néhány éve megjelent Ideológia és utópia szellemi forrásvidékére vezetnek el.

Mannheim Károly - A ​konzervativizmus
A ​szerzőnek a konzervativizmusról írt monográfiájáról mit sem tudtak a Mannheim-kutatók egészen 1980-ig. A lappangó kézirat 1984-es német megjelenése óta azonban e mű az Ideológia és utópia (1929) mellé lépett elő, és Mannheim egyik főművét látják benne a tudósok. Ma már köztudott, hogy a tudásszociológia mellett a nagy német-magyar filozófus a konzervativizmus-kutatást is megalapozta, aminek jelentősége mind elméleti, mind - a konzervatív politikai irányzatok újraéledése és megerősödése időszakában - politikai-politológiai szempontból alig túlbecsülhető. A viszonylag kis terjedelmű írás három szempontból foglalkozik a konzervatív eszmerendszerekkel. Kevésbé kidolgozott a történeti alapon végzett kutatás, a könyvnek az a része, amely elkülöníti a modern, a francia forradalom után, és annak eszméi-gyakorlata ellenében létrejött konzervativizmust a korábbi - és mindenkori - társadalmakban meglévő és hatékony tradicionalizmustól, amely nem tekinthető politikai ideológiának. Sokkal elmélyül- tebben foglalkozik Mannheim a konzervativizmusnak azzal a két válfajával, amely a liberális irányzatok, politikai pártok ellenében (tehát szintén reakcióként, de immár politikai reakcióként) jött létre, illetve azzal, amelynek lényege, hogy nem tartja megnyugtató- nak az egyetemes modernizáció, társadalmi racionalizálás stratégiáját és taktikáját. Tulajdonképpen e két utóbbi nézőpontból ered a mai konzervativizmus megértésének kulcsa is, és Mannheim könyvének az a legnagyobb érdeme, hogy e megértést teszi lehetővé - igen magas filozófiai-politológiai szinten. - Alapvető tudományos mű, filozófia, politikai filozófia iránt érdeklődők aligha lehetnek meg nélküle.

Mannheim Károly - Ideológia ​és utópia
"Gottfried ​Keller jóslata szerint 'a szabadság végső győzelme száraz lesz'... Az utópia eltűnése statikus tárgyiasságot hoz létre, amelyben az ember maga is dologgá válik... Az ember, miután eljutott a tudatosság legmagasabb fokára - ahol a történelem immár nem vak sors, hanem saját alkotása -, elveszti történelemformáló akaratát és ezzel betekintését a történelembe." A tudásszociológia atyjának főműve - csonkított és titkos kiadása után - először jelenik meg magyarul.

Kollekciók