Ajax-loader

August Strindberg könyvei a rukkolán


August Strindberg - Julie ​kisasszony
Szent ​Iván éjjelén, amikor a legrövidebb az éjjel, de felfokozódnak az elfojtott szenvedélyek és vágyak, szabad-e elcsábítani egy úrnőnek a lakájt? A bűn mámorában el lehet-e menekülni a boldogság törékeny szigetére minden addigit feladva, belevágva egy reméytelen utazásba? Julie kisasszony, Jean, a lakáj és Kristin, a szakácsnő szerelmi háromszögének története ezekre a kérdésekre keresi a választ. A Julie kisasszony, a XIX. század svéd drámaírójának leghíresebb, világszerte legtöbbször játszott műve. Strindberg olyan szenvedéllyel fogalmazza meg ezt a történetet, hogy a maga korában merésznek számító művet először betiltották és csak évekkel később hódította meg a világ színpadait.

August Strindberg - A ​hemsőiek
Sötét, ​kegyetlen világ a hemsőiek világa, önzés, hamisság határozza meg az emberek kapcsolatait. Strindberg mély megvetéssel és kegyetlen iróniával mond ítéletet a kispolgári kapzsiság és álszenteskedés világáról. Nemcsak az alakok élnek elevenen ebben a regényben, nemcsak az embereket ábrázolja Strindberg sokszor már visszataszító hitelességgel - elevenen lüktető nála a természet, az északi tengervidék, a magányos szigetvilág ábrázolása, sőt a tárgyak is szinte életre kelnek sötét tónusú képeinek fény-árnyék játékában.

August Strindberg - Drámák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

August Strindberg - Hemső ​regénye
Új ​legény érkezik a szigetre; amolyan mindenesnek szerződtették, aki majd helyre hozza a hanyatló gazdaságot. "No, hát legalább most látja kend a saját szemeivel, hogyan állnak itt a dolgok. De maga majd elrendezi, ahogy akarja. Biztos vagyok benne, kend rendet fog csinálni. Ugye jól gondolom, Carlsson?" Vajon sikerül-e rendet csinálnia ennek a belevaló legénynek, aki máris nagyravágyó terveket szövöget? Szorgalom, törekvés, becsület, becsvágy, restség, irigység, gáncsoskodás; szerelem, féltékenység, gazdagság és halál - ezek az életünkben, sorsunkban jelentős szerepet játszó fogalmak mind bele vannak szőve ebbe a mesterien megírt parasztregénybe, mely a múlt század vége felé játszódik Svédországban, egy isten háta mögötti szigeten. August Strindberg e regénye nálunk kevéssé ismert, pedig ha a világhírű író csak ezt az egyetlen művét alkotta volna, akkor is joggal tarthatnánk számon az emberi lélek finom mozgatórugóit legjobban ismerő és ábrázoló írók között...

August Strindberg - Hitelezők
A ​Hitelezők egy szerelmi háromszög jellegzetesen strindbergi feldolgozása. „Nyolc nap múlva küldöm az új naturalista szomorújátékomat, még a Júlia kisasszonynál is jobb, mindössze három személy, egy asztal, két szék, és semmi napfelkelte!” – írta a szerző kiadójának, Karl Otto Bonniernek. A darab alapjául szolgáló történetet egy ismeretlen küldte el szerzőnek, aki ebből az alapanyagból írta meg talán legszemélyesebb vallomását Siri von Essennel kötött házasságáról.

August Strindberg - Három ​dráma
August ​Strindberg (1849 – 1912) írói munkásságának, a naturalista végzetdrámáknak nevezhető művein túl van egy rendkívül gazdag része, amely nélkül a svéd drámaíró megértése és méltó értékelése elképzelhetetlen: a kamaradarabok, az expresszionizmust és szürrealizmust előlegező mesejátékok ezek, melyekkel a magyar színjátszás és könyvkiadás mindig mostohán bánt. A Csak bűnök és bűnök… (1899), a Húsvét (1900) és A pelikán (1907) egyaránt a „modern” Strindberg drámák csoportjába tartozik – e három remekmű könyv alakban most lát először napvilágot Magyarországon, Kúnos László, a Strindberg szövegek legavatottabb magyar tolmácsolója kutatásainak, munkájának eredményeként.

August Strindberg - A ​cseléd fia
Egy ​hatvanesztendős emberi sorsnak a története ez. Az első részeket[1] körülbelül negyven esztendős koromban írtam, még pedig, mint amikor hittem, a halál küszöbén, mert fáradt voltam, nem láttam többé semmiféle célját a létnek, fölöslegesnek, félrelököttnek tartottam magamat. Akkor ugyanis egy félig istentelen ember vigasztalan világfelfogásában éltem, de le akartam zárni mégis életem könyvét és át akartam tekinteni a helyzetet, sőt talán szabadulni is akartam részben helytelen vádaktól. Munka közben rájöttem, hogy valami terv és szándék mégis csak van tarka életemben, és kedvet kaptam újra az élethez, főként mert kíváncsi voltam rá, hogy mi lesz és minő véget fog érni egy ilyen élet - írja Strindberg kilenckötetes művének előszavában. A kötetet Mikes Lajos gondos fordításában olvashatjuk, mely a maga idejében zajos siker volt hazánkban.

August Strindberg - A ​csöndes ház
A ​Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyének és a Csokonai Kiadónak a sorozata a műfordítóként is korszakalkotó klasszikus költő Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításait juttatja el az olvasókhoz és a színházat szerető közönséghez. A szakemberek számára is jelentős ez a váltakozás, ugyanis négy fordításról csak a színházi előadásokról szóló híradások adatai alapján tájékozódhattunk, egyről pedig még tudomásunk sem lehetett. Az MTA Könyvtára Kézirattárában őrzött kéz- és (autográf javítású) gépiratok publikálására a hagyatékfeldolgozása eredményeképpen kerülhetett sor. A sorozat részben adósságtörlesztés (a Vízkereszt illetőleg a Pokoli színjáték esetében), amely élő színpadi előadást is szolgálhat napjainkban, részben kultúrtörténeti adalék, végül pedig drámatörténeti meglepetés (a Strindberg-fordítás esetében). Maguk a fordított drámák (szerzőik és a fordítás minősége) önmagukban indokolják a kiadást, ám egy klasszikus költő pályaképének kiegészítését is szolgálhatja e sorozat.

August Strindberg - Házasodjunk!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

August Strindberg - Egyedül
Végül ​ez hát a magány: belefonjuk magunkat saját lelkünknek a selymébe, begubózkodunk és várjuk az átalakulást, mert ez nem maradhat el. Időközben egyrészt saját élményeinkből élünk, másrészt telepatikus úton mások életét éljük. Meghalunk és feltámadunk; új nevelésben van részünk valami ismeretlen új életre. Egyedül uralkodik végül az ember a saját személyiségén. Senkinek a gondolatai nem ellenőrzik a magam gondolatait, senkinek a hajlamai, senkinek a szeszélyei nem nehezednek rám. Fejlődésnek indul a lélek újonnan szerzett szabadságában, soha nem tapasztalt belső békességgel és csendes örömmel telik meg, érzi, hogy biztonságban van és csak saját magának felelős.

August Strindberg - Az ​apa
Részlet ​a drámából: A kapitány nappali szobája. Ajtók hátul és a jobb oldalon. A szoba közepén gömbölyű asztal, rajta újságok, folyóiratok. Jobboldalt elől bőrpamlag, előtte asztal. A jobb sarokban hátul tapeta-ajtó. Baloldalt íróasztal, rajta álló óra, hátrább ajtó. A falon fegyverek, puskák és vadásztarisznyák. A hátulsó ajtó mellett ruhaállvány formaruhákkal. A középső asztalon állólámpa világít.

August Strindberg - Haláltánc
Aligha ​képzelhető el modern drámatörténet, amely a mai irányzatok és jelenségek forrásvidékének feltérképezésekor, ne állítaná elemzései középpontjában August Strindberg (1849-1912) életművét is; és kevés mai drámaíró akad, akit szellemi kötelékek ne kapcsolnának össze a századforduló svéd irodalmának ezzel a hihetetlenül termékeny alkotójával. De nemcsak az irodalomtörténet, a filológia fedezte fel újra magának a Julie kisasszony, Az apa, A haláltánc szerzőjét , elegendő áttekintenünk az európai és amerikai színpadok műsorát, hogy lássuk : sikerszerzővé lépett elő újra; mondhatni Strindberg hullám söpör végig a világ színpadán , kimagasló színész- és rendező-egyéniségek támasztják fel a \\tetszhalálból\\ A Haláltánc társadalmi-lélektani tragédia, melynek kereteit az írói alap-indulat: a harag már-már szétveti. A Kapitány és felesége, Alice a gyűlölet-szerelem harcában legmélyebb indítóokaként nem homi metafizikai férfi-nő ellentét munkál, hanem nagyon is adott, valóságos szociális motívum: a polgári társadalom hierarchikus rendje által az érvényesülési, önkibontakoztatási lehetőségeiben véletlenül korlátozott ember kétségbeesett, s a sorozatos kudarcok során groteszké torzuló erőfeszítése arra, hogy társadalmi normáknak megfelelően \\valaki\\ legyen. Ez a lelket sterilizáló görcsös erőlködés szabadul el a Kapitány világában, és pusztítja el. A Haláltánc : igazi tragédia.

August Strindberg - Álomjáték
A ​nagy svéd író, a modern dráma egyik legnevezetesebb forradalmára, August Strindberg (1849-1912) 1902-ben alkotta ezt a misztériumjátékot, amelyről Lukács György így ír: "Egyetlenegyszer sikerült Strindbergnek az élettel szemben való érzését úgy kifejezni, hogy a káosz csak a témája legyen darabjának, ne pedig kidolgozásának módja is. Ez a darab az Ett drömspel (Álomjáték), a nagy drámai ciklus befejezője. Ez a mesejáték persze tulajdonképpen nem dráma, de költőileg több, mint a többi drámái. Összevissza keverednek benne, összefolynak és azután megint szétválnak az összes drámák és alakok, amelyekből Strindberg szemében a világ áll. Emberek közeledése és távolodása egymástól, szerelmek és gyűlöletek, gazdagság és nyomor, a világ igazságtalansága, az igazságkeresés céltalansága, a nagy emberi tehetetlenség csupa, egyenként rendkívül élesen meglátott képben vonul el előttünk. De a képek egymáshoz kapcsolása teljesen fantasztikus, meseszerű. Logikus, de csak az álom logikája van benne, és ez a fájdalmasan átélt és jól megfigyelt dolgokból létrejött zavar tökéletes kifejezése annak, ahogy Strindberg a világot látja. De egyben szuggesztív és lenyűgöző hatású is, mély, nagy és erősen átérzett fájdalom kifejezése. Olyan kifejezése, amely az élet ezerféle lehetőségét magában foglalja, de éppen ezért csak madártávlatból mutatja be őket."

August Strindberg - XIV. ​Erik
August ​Strindberg a 19-20. század fordulójának egyik leghíresebb, legnépszerűbb és legtöbbet játszott színpadi szerzője volt aki egyaránt maradandót alkotott a társadalmi és a történelmi drámák terén is. A XIV. Erik a svéd királyi Vasa-dinasztiáról szóló drámaciklus darabja, amiben a klasszikus történelmi/hatalmi-magánéleti konfliktus kérdéskörét...

August Strindberg - El ​egymástól!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

August Strindberg - Inferno
Johann ​August Strindberg (Stockholm, 1849 - 1912) svéd dráma- és regényíró, elbeszélő. Kilenckötetnyi önéletrajza, az "Egy lélek fejlődése" gyűjteménye a világnézeteknek, a stílusoknak, az egymásnak ellentmondó véleményeknek.

August Strindberg - Viharos ​tengeren
A ​Viharos tengeren akár jelképe is lehetne szerzője életének. S ha a főhős, Axel Borg gondolatait próbáljuk kibogozni, Strindberg saját életérzése vetül elénk. Minden művében - talán a történelmi drámák kivételével - ott az önéletrajzi vonás, egyetlen mondanivalója önnön egyénisége, maga a skandináv individualizmus. Különösen a nőkkel való viszonya ambivalens: hol piedesztálra állítaná az asszonyt, de ha az nem felel meg az eszményített képnek - rögtön sárba rántaná. Szélsőségesen hímsoviniszta. A nőt alsóbbrendű lénynek tekinti, aki csak átmenetet képez a gyermek és az ember közt; szemben az alkotó, az "übermensch" férfival. Ugyanakkor sátáni gonoszsága a magasabb körökben mozgó elmét romlásba - jelen esetben őrületbe, öngyilkosságba - taszítja. ___Ennek az őrületnek a számlájára írhatjuk Borg különös ötleteit, melyek Svédország turistaparadicsommá tételére, jégmentes kikötők, villámvonat-kapcsolat, kereskedelmi útvonal kiépítésére vonatkoznak. De kudarcba fullad legelképesztőbb kísérlete is: az ember mesterséges úton való létrehozása.

August Strindberg - Vallomások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

August Strindberg - Mámor ​/ Hattyúvér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

August Strindberg - A ​vörös szoba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

August Strindberg - Történelmi ​miniatűrök
August ​Strindberg számos történelmi tárgyú elbeszélést írt, első sikerei is ezen műveiből származtak, s ezek közül az irodalomtörténet a _Történelmi miniatűrök_ című novellagyűjteményét tartja az egyik legjelentősebbnek. A kötet az ókori Egyiptomtól a francia forradalomig vezeti végig olvasóját a történelmen, egy-egy korszakba bepillantva, mintegy életképet mutatva a kor legjelentősebb eseményeiről, legnagyobb alakjainak életébe engedve egy rövid betekintést. Olyan, mintha egy forgószínpadon változna folyamatosan a kép, ahol mindig más díszlet, a történet, de valahol mélyen az ember, s a nagy emberi kérdések ugyanazok maradnak.

Kollekciók