Ajax-loader

Thirring Gusztáv könyvei a rukkolán


Thirring Gusztáv - Déry József - A Magyar Turista Egyesület 25 éves múltja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thirring Gusztáv - Budapest ​környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thirring Gusztáv - Felső ​Dunántúl
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thirring Gusztáv - Szombathely ​és környékének részletes kalauza
A ​közlekedő eszközök terén való nagy haladás, különösen a gépkocsinak, mint gyors és célszerű közlekedési eszköznek hódítása minden országban az idegenforgalomra terelte a figyelmet. A magyar kereskedelmi kormány is elismerte az idegenforgalom nagy közgazdasági jelentőségét és a tavasszal külön filléres gyorsvonatjáratokat indított meg, hogy Budapest s a nevesebb vidéki városok idegenforgalmát emelje. Szombathely is belekapcsolt, hogy városunkat és vidékét - különösen pedig a jáki templomot - megtekintsék. Az idegenforgalom emelkedése és jelentőségének felismerése érezhetővé tette az idegenre nézve nélkülözhetetlen útmutató szükségességét. ez indított arra, hogy Dr. Thirring Gusztáv barátomat, a székesfőváros statisztikai hivatalának volt igazgatóját felkérjem egy szombathelyi kalauz szerkesztésére és kiadására. A neves szakíró, akinek már számos város köszönheti ismertetését, a megbízást elfogadta és munkájának eredményét az olvasó ebben a könyvben találja.

Horváth A. János - Thirring Gusztáv - Szeged ​és környéke részletes kalauza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thirring Gusztáv - Budapest
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thirring Gusztáv - Heimler Károly - Sopron ​és környékének részletes kalauza
Sopron ​és környékének részletes kalauza immár második kiadásban jelenik meg. Hazánk megcsonkítása óta Sopron Magyarországnak az a városa, amely leginkább óvta meg régies jellegét s amely a műemlékek nagy mennyiségével lepi meg az idegent. Sok száz esztendő az az idő, amelyen át Sopron falai között munkás polgári élet folyt; annak emlékei azok a szebbnél szebb templomok s családi házak, melyek kivált a Belvárosban oly nagy számmal maradtak meg, hogy joggal mondhatjuk, hogy maga az egész város oly műemlék, melynek párja csonka hazánkban nincs.

Stiller János - Thirring Gusztáv - Gyöngyös ​részletes kalauza
Rég ​érzett közszükségletnek kívánunk eleget tenni, midőn a sajtó alatt levő részletes Mátra-Kalauzunk megjelenését megelőzően annak Gyöngyös városára vonatkozó fejezetét külön is közzébocsátjuk. Ez a kalauz a Mátravidék szellemi és gazdasági központjának tüzetes leírását nyujtja a mai állapotnak megfelelően. A kalauz szövege Gyöngyös városának 4204/ki. 1929. sz. határozatával általa átvizsgáltatott s a város tanácsa egyben a városra vonatkozó illusztrációs anyagot is bocsátott kiadóhivatalunk rendelkezésére. Hensch Zoltán ez anyag alapján készítette el a kalauzt díszítő rajzait. A kalauzhoz mellékelt városi térképet a városi mérnöki hivatal és a Mátra Egylet közreműködésével, a városi tanácsnak 11.739/1927. sz. engedélye alapján Dr. Vigyázó János tervezte. A térkép kinyomása (1928) után épült az új Postapalota s helyezték be az Orczy-kastélyhoz a Mátravasút végállomását s így a térkép e két adata a kalauzszöveg szerint helyesítettnek tekintendő.

Thirring Gusztáv - Budapest ​részletes kalauza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thirring Gusztáv - Kőszeg ​és környékének részletes kalauza
Amióta ​a trianoni békediktátum által megcsonkított Magyarország, hegyvidékeinek legnagyobb részét elvesztette, Kőszeg városának, mint nyaralóhelynek és turistagócpontnak jelentősége lényegesen fokozódott. a város felé forduló érdeklődés fokozódása mellett azonban súlyosan érezhető volt egy a várost és környékét a mai viszonyoknak megfelelően tárgyaló részletes kalauz hiánya. "Sopron és a Magyar Alpok" című, 1911-ben megjelent kalauzom, mely Kőszeg környékét is behatóan tárgyalta, már régóta elfogyott s más hasonló turistakönyv évek óta nem állott a közönség rendelkezésére. A Turistaság és Alpinizmus r.-t. ez okból, - addig is, míg Részletes Magyar Utikalauzainak keretében a Magyar Alpok egész vidékét tárgyaló kötetet kiadhatja - a Részletes Helyi Kalauzok sorozatába iktatta be a Kőszeget és környékét tárgyaló művecskét, mely e vidéknek eddig legtüzetesebb s a mai viszonyoknak megfelelő, teljesen új leírását nyujtja s így hivatva van az érezhető hiányon segíteni. Amidőn e kis könyvet közrebocsátjuk, hálásan kell megemlékeznem azon urakról, kik munkám kéziratát átnézni s a szükséghez képest kiigazítani vagy az észlelt hiányokat pótolni szívesek voltak.

Kollekciók