Ajax-loader

Kovács István könyvei a rukkolán


Kovács István - Nászágy ​és koporsó
A ​szerző újságíróként több évet töltött az Egyesült Államokban, könyvében ott-tartózkodásának élményanyagából mazsolázva érdekes sztorikat mesél. A bizarr nyitókép egyben a címet is magyarázza: végakaratának megfelelően sportkocsijában temetnek el egy gazdag hölgyet. Az eset apropót szolgáltat annak bemutatására, mennyire központi szerepe van az autónak Amerikában (gyanús, aki gyalog jár, még a kutyát is autóból illik sétáltatni stb.) Az egyik visszatérő téma a fegyverek - és ennek következtében a bűncselekmények elszaporodása; több rövid fejezet foglalkozik a nemzetiségi-etnikai problémákkal (indiánok, illegális spanyol bevándorlók, négerkérdés stb.) Igen nagy teret szentel a szerző a bel- és részben a külpolitikának; Watergate-betörés (a szemtanú kálváriája), korrupció Lockheed- és Northrop-botrány, az iráni túszmentő akció kudarca stb. Portrék olvashatók még Carterékről, Fordról, Kissingerről. Két kisebbfajta szenzációt is tartogat a szerző: az egyik Carter anyjával 1976-ban készített beszélgetés, a másik a magyar korona amerikai kézre kerülésének és 1978-ban történt visszaszolgáltatásának részletes, dokumentumokra épülő leírása (részben itt, de a könyv más helyein is képet kapunk a magyar emigráció megosztottságáról). Sokszínű, olvasmányos riportkönyv.

Kovács István - Így ​élt Bem József
Az ​1848-49-es magyar szabadságharc hősének, az erdélyi hadjárat fővezérének állít emléket fiatal költőnk első nagyobb prózai írásában. A szerző részletesen bemutatja Bem "előéletét", elsősorban a harcoláshoz értő és ezért lelkesedő katonát. "Bemről elmondható – írja –, hogy született katona, de hogy született forradalmár lett volna, az távolról sem." De jó hazafi volt, úgy érezte, hogy hazája ügyét szolgálja, amikor az elnyomott jobbágyokért emel szót. Kovács István sokoldalúan és szeretettel állítja elénk Bem Józsefet, az 1848-49-es magyar szabadságharc egyik vezéralakját. Az életrajzot sok, eddig ismeretlen fénykép díszíti.

Kovács István - Victor András - Biológia ​8.
Korábban ​már ismert általános iskolai tankönyveinket megújítottuk. Az új tankönyvek és munkafüzetek a szép, színes Natúra sorozat keretében jelennek meg. Új tankönyvünk – a Biológia 8. – Dr. Kovács István: Biológia 7. és Dr. Victor András: Biológia 8. című, sok kiadást megélt, sikeres tankönyveinek összevont, új feldolgozása az általános iskolák 8. évfolyama számára. A színes kiadás szép képanyaga mellett nem szükséges a korábban önálló könyvként megjelent Biológiai album használata. A könyv nemcsak külsőleg, hanem tartalmában is megújult, a kerettantervnek megfelelően. A tankönyvhöz munkafüzet is készült.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Sokszínű ​Matematika 9
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Sokszínű ​Matematika 11
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Sokszínű ​Matematika 10
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Kovács István - A gyermekkor tündöklése
A szerző önéletrajzi regényében egy félárva kisfiú szemével és gondolataival láttatja az ötvenes évek első felének magyarországi világát, egészen az ’56-os forradalomig. A mûvet Lengyelországban és Bulgáriában is kiadták. 2002-ben a Magyar Rádió 12 részes rádiójátékot készített belőle. A regényből Erdőss Pál filmrendező forgat filmet, melynek bemutatóját a forradalom ötvenedik évfordulójára, 2006. október 23-ára tervezik az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Kovács István - Sipos Domokos
Ez a könyv nem a szó megszokott értelmében vett irodalomtörténeti monográfia. Szerzője abban a városban gyermekeskedett, ahol Sipos Domokos élt és alkotott, s apja követlen munkatársa volt az írónak...Ez a személyes élmény adta kezébe a tollat, s ez adott neki erőt arra, hogy fáradtságot nem ismerő makacssággal utána járjon a Sipos-életpálya megannyi homályban maradt kérdésének is. Ettől válik könyve nem csak az író gyermek- és fiatalkorának bensőséggel rekonstruált hiteles krónikájává, hanem figyelmet érdemlő irodalomtörténeti adalékokkal tele hozzájárulássá egy majdan megírandó Sipos-monográfiához.

Kovács István - Nagy üzleti illemkódex
Az "üzleti illemtan" ismerete a létező legkisebb befektetés az üzleti világban, mégis meghatározóan befolyásolja a nyereséget. Akkor is ha nem tetemes nyereségről van szó, hanem csupán közszolgálati tevékenységről, nem szabad figyelmen kívül hagynunk a helyes kommunikációt. Senki sem erőltetheti másokra (hacsak nem muszáj) az üzleti illemtant, ha az nem hajlandó elfogadni. Erre ez a könyv sem tesz kísérletet. Különösen azért nem, mivel a könyv azok számára készült, akik előtt a helyes viselkedés nem titok. A könyv, melyet kezében tart, melyt kezében tart, egy jegyzettömb csupán, melyben össze van foglalva mindaz, ami még idáig nem volt. Ha az üzlet életcélja és kedvtelése is egyben, biztosan talál benne hasznos útmutatást, mely segítségére lesz mindennapi tevékenységében.

Kovácsné Bede Ágnes - Dr. Kovács Ágnes - Kovács István - Kovácsné Nyitrai Anikó - Társadalomismeret és etika 11. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovácsné Bede Ágnes - Dr. Kovács Ágnes - Kovács István - Kovácsné Nyitrai Anikó - Társadalomismeret és etika -Feladatgyűjtemény 11. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - Érdek és szeretet
Az 1848-49-es szabadságharcban több ezer lengyel vett részt a honvédsereg oldalán, és számos csatában, ütközetben kitüntették magukat. Tizenegy lengyel légionistának és honvédnek a szabadságharc eseményeit felidéző visszaemlékezését tesszük közzé. Közülük öt élén Zygmunt Miłkowski eseményeket összefoglaló memoárjával először ebben a kötetben lát napvilágot.

Árki Tamás - Konfárné Nagy Klára - Kovács István - Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 12
Mozaik, 2010

Kovács István - A ​lét vonalkód-fényei
Kovács ​István költő, történész, polonista és diplomata az 1960-as években, a Kilencek alkotócsoport tagjaként kezdte költői pályáját. Lírikusi életművét kezdetektől a gondolati erő, a történeti és filozófiai látásmód, valamint a különböző stílustörekvések értékeinek bátor ötvözése jellemezte. Társadalomkritikai és sorselemző szelleme termékenyen integrálta a látomásos-metaforikus, a tárgyias és az avantgard örökségű költészet vonásait. A nemzeti sors és a személyiség, a világmindenség és az emberi kapcsolatok, a történelem és a lélek azonos intenzitással adták művei tárgyát. A rendszerváltást követően hazánk varsói nagykövetségének kulturális tanácsosaként, majd krakkói főkonzulként dolgozó, 2003-ban Krakkó díszpolgárává avatott diplomata költői tevékenysége kultúrdiplomáciai küldetése idején is magas színvonalon folytatódott. A Salföldön élő alkotó eddigi teljes lírai életművét nyújtó gyűjteményes kötet, miközben átfogóan és részletesen tükrözi pályájának állomásait, lélektani, történelmi és poétikai dokumentumot is ad kora mindennapjaiból, küzdelmeiből, kivételes napjairól - és a nemzeti újjászületés történelmi esélyéről.

Kovács István - Egy ​parasztfiú elindul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes - Ifj. Kovács István - Kovács Ágnes - Társadalomismeret ​és etika 11.
A ​tankönyv elsősorban a társadalomismeretre helyezi a hangsúlyt, de segítséget kínál a kerettanterv etika témaköreinek feldolgozásához is. A szerzők az egyes társadalmi jelenséget bemutató leckéhez olyan szép- és szakirodalmi forrásrészleteket, esetelemzéseket kapcsolatok, amelyek az adott jelenségek etikai vonatkozásait érintik. Ezek mindennapi életünk erkölcsi dilemmáira mutatnak rá, a hozzájuk kapcsolódó kérdések és feladatok alkalmasak a véleményformáló, vitatkozó, érvelőképesség fejlesztésére.

Kovács István - Világok ​töréspontján
...a ​primitív, sötét, bárgyú, korlátolt - de más vonatkozásban: korlátlan - hatalomnak azért, hogy fönnmaradjon, szükségszerűen el kell pusztítania a kultúrát. Arról írok, hogy korunkban a kultúra és a primitív hatalom kibékíthetetlen jelenségek, tények. ...és a társadalom a brutális, primitív hatalommal csak a kultúra síkján szállhat szembe. A világ sorsát nem az fogja eldönteni, hogy lesz-e vaj a kenyerünkre -ez is fontos... De hogy létezni fogunk-e, az a kultúra létén és nem-létén múlik majd.

Kovácsné Bede Ágnes - Kovács István - Társadalomismeret ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - Óvjuk ​a természetet!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - Robogás ​a nyárba
Kovács ​István, a lengyel film kiváló ismerője A létezés harmóniájáért címmel Krzysztof Zanussival folytatott beszélgetésének bevezetőjében mondja el: - Az én nemzedékem számára a hatvanas évek első felében világra nyíló ablakot jelentett Lengyelország. Ablakot, amelyen önmagunkra is ráláthatunk. Másként, mint az ötvenes évek széthasadozott véres üvegén át. S hogy a történelemben gyökerező érzelmeken túl gondolkodó módon kötődünk Lengyelországhoz, abban meghatározó szerepe volt a lengyel filmnek -. A szerző határozottan fölismeri az alkotói-rendezői szándékok mögött meghúzódó történelmi erőket, s azt az inspirációt is, amelyet a lengyel filmművészet a társművészetektől - főként az irodalomtól - kapott. Ő „a filmben nemcsak az anekdotát keresi, sőt, elsősorban nem az anekdotát, hanem az emberi sors, az emberi magatartás, viselkedés panorámáját, mindannak panorámáját, ami belső életünket és létünk külső összetevőit alakítja”. Nem kisebb tekintély vetette papírra ezeket az elismerő sorokat, mint a kötethez előszót író Ryszard Kapuscinski, a nemzetközi újságírás legendás alakja, Andrzej Wajda Érzéstelenítés nélkül című filmje hősének modellje. Méltatásában hozzáteszi: elemzéseiben Kovács István legalább annyira magyar, amennyire lengyel, hiszen végtére is több mint száz éve közösek a két nép történelmi gondjai és problémái. Beszélgessen a szerző bárkivel: Krzysztof Zanussival, Andrzej Wajdával, Feliks Falkkal, Janusz Zaorskival, Filip Bajonnal és másokkal, mindig az az emberkép - s a mögéje fölrajzolt világkép - érdekli, amely szuverén felépítettségében és megalkotottságában elevenen szól hozzánk. Ő maga is egyetért a nyilatkozó Krzysztof Zanussival: meg kell tanulni gondolkodni önmagunkról, a nemzetről, a történelemről. S ebben a filmművészet lehet az, egyik leghatározottabb, legfontosabb partnerünk. A kötet Az ő nemzedékük című nagy lélegzetű tanulmánya - amely méltán viseli A lengyel filmiskola alcímet - a lengyel nemzeti filmirányzat kibontakozását tekinti át. Lengyelország második világháborús összeomlása „iszonyú sokk (...) annak az 1918 után született nemzedéknek, amelynek tudatát és érzelemvilágát a független haza intézményrendszere és kultusza táplálta”. Nem csoda, hogy Andrzej Wajda nemzedékének szinte mindent elölről kellett - új irányzat szellemében, de a régi, romantikus érzésekre építve - felépítenie, intézményeiben is létrehoznia a lengyel filmművészetet. Filmjeikben - így A márványemberben, a Vasemberben - új „hőst” kellett teremteniük, annak minden történelemből eredő torzulásával együtt. Zanussi nemzedéke már elhatárolja magát mindettől: „A lengyel kulturális fősodort több mint százötven éve a romantika jegyei határozzák meg. Ezzel szemben én a racionalista - hogy esztétikai kategóriával éljek -, a klasszicista áramlat híve voltam és vagyok ma is.” A Robogás a nyárba azért izgalmas olvasmány, mert a nézetek ütköztetésével a lengyel filmművészet sokszínűségét domborítja ki.

Kovács István - Mitrovits Miklós - Magyar ​emlékek Lengyelországban
"Magyarország ​és Lengyelország két öröklétű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze futnak, összekapcsolódnak és láthatatlanul egybefonódnak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének feltétele." A Magyar emlékek Lengyelországban egy hiánypótló és rendhagyó történelmi útikönyvsorozat második része, amelyet 2015-ben a Magyar emlékek Csehországban című kötettel indított útjára az Antall József Tudásközpont Könyvműhelye. A szerzőpáros, Kovács István és Mitrovits Miklós a magyar-lengyel kapcsolatok fáradhatatlan kutatói, népszerűsítői, akik a most kézben tartott kötetben áttekintik a magyar-lengyel történelem kapcsolódási pontjait, majd vajdaságokra bontva részletesen bemutatják a magyar emlékekkel bíró városokat, épületeket, helyszíneket.

Kovács István - "Egy ​a lengyel a magyarral"
Kovács ​István (1945) költő, történész, diplomata. Mint költő a Kilencek tagjaként az Elérhetetlen föld című antológiában mutatkozott be 1969-ben. Kutatási területe a XIX. század első felének magyar-lengyel kapcsolatai, különös tekintettel a szabadságharc lengyel résztvevőire. Számos könyve jelent meg e témakörben. Ebben a kötetében, amelynek most bővített és javított változatát adjuk közre, ismeretlen lengyel hősöket kelt életre a szabadságharc idejéből. Közlegények, altisztek, főtisztek állnak elénk, s máris velük masírozunk történelmünk közismert színhelyein, s követjük őket túl a határon is a nagyvilág magyar vándoraiként.

Kovács István - Biológia ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - Honvédek, ​hírszerzők, légionisták
,,1891. ​június 15-én Felicjan Szybalski, az 1849-ben Magyarországon harcolt lengyel légió 2. dzsidásezredének egykori tisztje gazdagon díszített fényképalbumot ajándékozott a Nemzeti Múzeum könyvtárának. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött album a magyar szabadságharc több mint százhúsz lengyel résztvevőjének fotóját tartalmazza. Plohn József mellett így Szybalski nevéhez fűződik a ,,világcsoda-küzdelemben vérrel áldozók" arcképcsarnokának megteremtése. Plohn József masinája elé állította, ültette az öreg honvédeket, a gazdag vállalkozó, művészetpártoló ,,Felicjan úr" pedig 1888. március 15-én újsághirdetésben kérte egykori bajtársait, hogy fényképüket, rövid életrajz kíséretében küldjék el neki. Az Oszmán Birodalomban 1849 késő nyarán oltalomra talált lengyel menekültek névsorán kívül - amelyet parancsnokuk, Józef Wysocki tábornok tett közzé emlékiratában - a Szybalski-album fotói sarkalltak arra, hogy a szabadságharc lengyel résztvevőinek életrajzi adatait összegyűjtsem. Amikor huszonnyolc évvel ezelőtt a kutatásba fogtam, nem gondoltam, hogy e munka évtizedekig fog tartani, és azt sem, hogy több mint 3400 ember életét örökíthetem meg. Van, akiét egy mondattal, van, akiét tíz oldalon..."

Kovács István - A ​lengyel légió lexikona, 1848-1849
"Történész ​számára egyszerre áldás és nyomasztó teher az adatbőség. A lengyel légió históriájának feldolgozása során az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc több mint ezerötszáz lengyel résztvevőjének adatait sikerült összegyűjtenem az 1990-es évek közepéig. Alig húsz százalékuk lehetett a "...Mindvégig veletek voltunk." Lengyelek a magyar szabadságharcban című monográfiában feldolgozott történet név szerinti szereplője. A többiek cédulái a szemfedők fehérségével kísértettek. A kísértés akkor erősödött fel ismét, amikor a légió főparancsnokának, Józef Wysocki tábornoknak az 1987-ben általam lefordított emlékirata 1993-ban megjelent, s a memoár függelékében szereplő több mint ezer légionista kinyomtatott nevével újra szembesültem." (Kovács István)

Kovács István - Biológia ​munkafüzet 7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes - Történelem ​tankönyv - 12. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács István - Barta Judit - Fazekas Judit - Harsányi Gyöngyi - Miskolczi Bodnár Péter - Ujváriné Antal Edit - Az ​üzleti élet szerződései
A ​Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kereskedelmi Jogi Tanszéke tudományos kollektívája a hagyományos szerződéstípusok mellett évek óta oktatja a gazdasági életben újonnan kialakuló szerződések jellemzőit is. Az olvasó kezében tartott könyv részben ennek az oktatásban felgyülemlett ismeretanyagnak az összegzése, részben az oktatók egyéni kutatómunkájának a jogászképzés követelményeihez formált eredménye. Az 1996-ban megjelent „Egyes Kereskedelmi Szerződések" c. egyetemi jegyzet előzmények nélküli volt. Az elmúlt négy évtizedben Magyarországon háttérbe szorult a Kereskedelmi jog oktatása és tudományos művelése. Időközben a gazdasági életben számos új szerződés jelent meg, és sok régebben ismert szerződés ébredt fel Csipkerózsika álmából. Az egyetem falai közül kikerülő új jogász nemzedéknek ismernie kell ezeket a gyakorlatban alkalmazott szerződéseket. A „Kereskedelmi Szerződéstípusok" c. 1997-ben megjelent kötet az 1996. évi jegyzethez képest a speciális adásvételek, a vállalkozás sajátos formáinak, az egyes fuvarfajtáknak, a lízingnek és a koncessziónak a joganyagát is tartalmazta. A 2000-ben megjelent „Kereskedelmi Szerződések" c. jegyzet tartalma tovább bővült a szállítási, mezőgazdasági termékértékesítési, bizományi, szállítmányozási és biztosítási szerződések joganyagával.

Ifj. Kovács István - Kovács István - Főzz ​pálinkát egyszerűen
Ebben ​a kézikönyvben nem csak arra a kérdésre kapsz választ, hogyan főzz kiváló pálinkát is, de arra is, hogy mit tegyél akkor, ha már elrontottad. Azért vagyok most nagyon izgatott, mert olyan eszközt adok a kezedbe, amivel még akkor is mesterművet fogsz alkotni, ha korábban még sosem főztél pálinkát. Ezt a módszert rajtad kívül már több száz hozzád hasonló hobbi pálinkafőző alkalmazza, sikerrel. Szerezd be te is, a saját példányodat.

Kovács István - Hogyan ​kutassunk?
Természetbarát ​olvasóink asztalára a "Gyűjtés hegyen-völgyön" című Búvárkötet után újabb praktikus kézikönyvet teszünk, amely most a biológiai kutatáshoz, a kísérletezéshez ad útmutatást. Sok ábrával illusztrált könyvünk elmondja, hogyan rendezzük be a kutatósarkot, hogyan barkácsoljunk magunk a laboratóriumi eszközöket, hogyan tenyésszük kísérleti állatainkat, növényeinket.

Kovács István - Hamuban ​csillagló gyémánt
A ​szerző - ismert költő és polonista - esszékötetének előszavában olvashatjuk: "Ez a kötet a lengyel történelem kapcsán írott esszéimet, rövidebb írásaim egy részét tartalmazza. E műfaji kevertség révén tudtam az egész lengyel histórián 'átaraszolni'. Nem csupán a lengyel történelem bő tartalomjegyzékét kívántam ezáltal megadni. Fontosabbnak tartottam, hogy legalább jelezzem a lengyel história eseményekkel kecsegtető fordulópontjait, lett légyen szó a hadziadzi uniótervről, az 1830-31-es szabadságharcról vagy az államiság 1918-ban bekövetkezett helyreállításáról. De a tragikus fordulópontokat, ha akarom, se tudtam volna elkerülni. Érdemes megismernnk őket, hogy általuk a mi történelmünk drámai eseményeivel is szembesülhessünk."

Kovács István - Szentmártoni Szabó Géza - Várkonyi Gábor - Barangolások ​Balassi Bálint nyomában
Balassi ​a magyar irodalom keresztelő Szent Jánosa. Egyszerre eredeti é átvevő, újító és megőrző, összegző és kezdeményező. Érkezési és kiindulási pont: a magyar költészet nullamérföldköve. Kovács István, Szentmártoni Szabó Géza és Várkonyi Gábor barangolásokra invitálja az olvasót, "mégpedig a hosszú utakat bejárt Balassi Bálint nyomában lépegetve."

Kollekciók