Ajax-loader

Martin Buber könyvei a rukkolán


Martin Buber - Werke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Martin Buber - Én ​és Te
Martin ​Buber író, fordító és filozófus, német és héber nyelven író gondolkodó, a felvilágosodással kezdődött és a II. világháborúval véget ért német-zsidó szellemi szimbiózis utolsó nagy alakja. A huszadik századi gondolkodás számára új utakat nyitó perszonálfilozófiájának alapműve, az Én és Te című esszé 1923-ban jelent meg. Ekkor találta meg gondolkodásának kristályosodási pontját, a dialóguselvet. Filozófiai munkássága abból táplálkozik, hogy az embernek a világ dolgaival találkozván nyitottnak kell lennie minden "másik"-ra, minden "Te"-re, nem lehet merev szokások és rituálék közé zárkóznia. Buber munkássága nemcsak zsidó és keresztény teológusokra volt hatással, gondolataiból természettudósok, pszichológusok és művészek egyaránt merítettek.

Martin Buber - The ​Tales of Rabbi Nachman
Buber ​retells in his own words the classic tales of Rabbi Nachman of Bratzlav, thereby highlighting the spiritual verve and imagination of Hasidism.

Martin Buber - Between ​Man and Man
Scholar, ​theologian and philosopher, Martin Buber is one of the twentieth century's most influential thinkers. He believed that the deepest reality of human life lies in the relationship between one being and another. Between Man and Man is the classic work where he puts this belief into practice, applying it to the concrete problems of contemporary society. Here he tackles subjects as varied as religious ethics, social philosophy, marriage, education, psychology and art. Including some of his most famous writings, such as the masterful What is Man?, this enlightening work challenges each reader to reassess their encounter with the world that surrounds them.

Martin Buber - I ​and Thou
2010 ​Reprint of 1937 American Edition. I and Thou, perhaps Buber's most famous work, was first published in 1923, and translated to English in 1937. Buber's main proposition is that we may address existence in two ways: [1] that of the "I" towards an "It", towards an object that is separate in itself, which we either use or experience; [2] that of the 'I' towards 'Thou', in which we move into existence in a relationship without bounds. One of the major themes of the book is that human life finds its meaningfulness in relationships. All of our relationships, Buber contends, bring us ultimately into relationship with God, who is the Eternal Thou.

Martin Buber - Góg ​és Magóg
A _Góg ​és Magóg,_ Martin Buber egyetlen elbeszélése a kelet-európai zsidóság misztikus irányzata, a haszidizmus világában játszódik. A kérdésben rejlő konfliktust - vajon a Messiás eljövetelét és a világ megváltását a „felső világokat” befolyásoló mágikus ráhatással lehetne-e előidézni, vagy pusztán az ember belső változása, megtérése révén? - az elbeszélésben meghatározza a két főszereplő, a lublini rabbi Jákov Jitzhák és a pzsyshai Jákov Jitzhák kapcsolata. A napóleoni háborúk idején játszódó regényben megelevenedik az ünnepek és hétköznapok világa, a kor szellemi nagyságainak vívódásokkal és kétségekkel, megrendüléssel és rajongással teli útja, a misztikus titkok valóságként való megélése, ami egyben Martin Buber legbensőbb, „szíve mélyéből fakadó” rálátása a Kabbala varázsában élő közösségek, városok kristálytisztán felragyogó vidékeire.

Martin Buber - Tales ​of the Hasidim
Brilliance, ​literary perfection and great diversity mark the tales of the later Hasidic masters. The mystical religious enthusiasm which swept Eastern Europe in the 18th century expresses itself in stories and epigrams by and about the masters of the movement. For in Hasidism the mystical illumination never remains the private and solitary experience of the mystic. He is the leader and center of the community. The religious personality of this leader, or Zaddik, forms and guides the lives of his Hasidim. He is both man and symbol. Later, as the personalities of the Zaddikim diverged, new and varying spiritual strains flowed from them. As the government grew and spread, problems of inner structure arose. Thus these later tales are more often concerned with problems of everyday life, but always they surge with the ethical and mystical passion which is at the heart of Hasidism. Martin Buber has experted an immense influence upon the religious thought of our time. In gathering and retelling these tales, he reveals the well-springs of his own religious philosophy. Through them runs the dialogue between Man and God of which he has written so eloquently in _I and Thou_ . Through his writings and lectures, both in the United States and abroad, Martin Buber has gained a wide and devoted following.

Martin Buber - Haszid ​történetek
A ​haszid mozgalom lényegéhez tartozik, hogy a hívek történeteket mesélnek egymásnak közösségük vezetőiről, a caddikokról. Nagy dolgok tanúi és résztvevői voltak, természetes hát, hogy beszámolnak a történtekről. Az elbeszélés több, mint a puszta beszéd, hiszen általa tényként adják tovább az eseményeket a következő nemzedéknek, sőt az elbeszélés maga is történés, és a szent cselekedet magasztosságával rendelkezik. E könyv egy legendaszerű valóságba szeretné elkalauzolni olvasóját.

Martin Buber - Istenfogyatkozás
Martin ​Buber egyik legfontosabb vallásfilozófiai munkájában ahhoz az égi és földi jelenséghez írt széljegyzetet, amely a jelenkori istenfelfogások megértéséhez is elengedhetetlen. Miképpen takarta el az évszázadok során a filozófia Istent az ember számára? Akár a Hold a Napot. Unalomig ismételt kérdés a nyugati kultúrában vallás és filozófia kapcsolatának tanulmányozása. 1953-ban erre Buber vállalkozott, s benne ha nem is kell vakon hinni, de bízni mindenképp érdemes. A bizalom pedig a kritikus olvasó érdeme.

Martin Buber - Angyal-, ​szellem- és démontörténetek
Buber ​megjegyzése az első kiadáshoz: "Az első történet kivételével (...) valamennyi elbeszélés abból az időből származik, amikor első haszid könyveimen dolgoztam. Amiképpen egyikük a rizini rabbi egy történetére vezethető vissza, úgy a három utolsó haszid legendák feldolgozása, a második anyagát pedig, ámbár régebbi eredetű, mégiscsak abból a könyvecskéből vettem, mely a bratzlawi Nachman rabbi néhány "újabb elbeszélését" is magában foglalta, és ily címet is viselt, s csak a démonok házáról szóló - nagy szabadsággal átköltött - történet tartozik egy másik területhez; talált alakja az egyik legjelentősebb zsidó népkönyvből, az 1705-ös Káv há-Jásárból való."

Martin Buber - A ​próféták hite
Az ​író - miként a cím is mutatja - feladatának inkább a speciális hittörténeti feldolgozást tekintette, s nem átfogó vallástörténet megírását. A könyv feladata, hogy történelmének menetével és előtörténetével együtt bemutasson egy olyan vallási tanítást, amely néhány író-prófétánál nyerte el kiteljesedett alakját, az Északi Birodalom utolsó évtizedeitől a babiloni fogság végéig tartó néhány évtizedben. Ez a vallási tanítás Izráel Istene és Izráel kapcsolatáról szól. Kezdeteit nem találjuk meg a korai író-prófétáknál. Ezek a próféták egyáltalán nem valamilyen új tanítással jelentkeztek - egy készen kapott tanítást formáltak át a változó helyzet és az új körülmények szerint.

Martin Buber - A ​tao tanítása
A ​tao tanítása a szerző egyik legkorábbi vallásbölcseleti értekezése, költői szépségű, enigmatikusságában is szuggesztív szöveg. Megelőlegezi a napnyugati metafizika történetében paradigmaváltást hozó dialógusfilozófia legtöbb alapgondolatát, ám mindent egy jellegzetes keleti tradíció prizmáján keresztül láttat. A fiatal Buber a vallás és a metafizika archeológusaként egy eredendő világmagyarázatot kíván feltárni ebben az írásában, de nem történeti, hanem nyelvfilozófiai rekonstrukcióval: szövegmagyarázatai végső soron egy ősi gondolkodásmód metaforáinak úralkotását célozzák.

Kollekciók