Ajax-loader

Nikosz Kazantzakisz könyvei a rukkolán


Nikosz Kazantzakisz - Testvérgyilkosok
Jelen ​regényében a szerző a második világháborút követő görögországi polgárháborús időszak élményeit eleveníti fel az epiruszi hegyvidéket megszállva tartó gerillák és egy szegénységtől sújtott, kis hegyi falu, Kasztelo lakóinak történetén keresztül.

Nikosz Kazantzakisz - Akinek ​meg kell halnia
Egy ​anatóliai görög faluban húsvét táján összeülnek az elöljárók. Nagy gondban vannak: a következő évi passiójáték szereplőit kell kijelölniük. Sok vita után Krisztus szerepét Manolioszra, a fiatal pásztorra bízzák. Manoliosz és társai - az apostolok, akik között ott van a földesúr fia is - őszinte szívvel, nagy elmélyüléssel készülnek szerepükre. Ám Krisztus eme igazi követői akaratlanul is szembekerülnek az emberi gonoszsággal. Fellépésük drámai eseményeket von maga után, melyek során mindenki megmutatja igazi arcát.

Nikosz Kazantzakisz - Aszkézis
Az ​Aszkézis egyik világirodalmi előképe minden bizonnyal Nietzsche "Imígyen szóla Zarathusztrá"-ja, melyet Kazantzakisz fordított le görögre

Nikosz Kazantzakisz - Zorbász, ​a görög
Nikosz ​Kazantzakisz, Anthoni Quinn, Kakojannisz, Mikisz Theodorakisz - ezt a sort csak egyféleképpen lehet folytatni: Zorba (Zorbász), a görög. A nyers, szertelen, vad, csupaszív világcsavargó. A valóságos életben idegenül mozgó, csak az elvont események világában otthonos író - a másik főhős- és Zorbász közös kalandjainak foglalata ez a világhírű, immár klasszikus regény, s egy olyan barátságé, kapcsolaté, amelynek végén az író már pótolhatatlan testvérként, élete örök hiányaként gyászolja a kezdetben véglegesen idegennek érzett "görögöt". A önéletrajzi ihletésű krétai történet a végleteket kutatja, az erény, a szabadság, a halál gondolataival viaskodik. Ha úgy tetszik : a keleti kereszténység test-lélek dualizmusát fogalmazza meg a maga módján. Zorbász a test, az író a lélek - és mindkettő Kazantzakisz.

Nikosz Kazantzakisz - Isten ​szegénykéje
A ​középkor egyik legnépszerűbb szentje Assisi Ferenc. Neve nemcsak a keresztények körében ismert: kelet és nyugat vallásainak követői is tisztelik, s nem véletlen, hogy a világvallások nagy találkozóját időről időre szülővárosában, Assisiben rendezik. Alakja számos képzőművészt, írót, filmrendezőt megihletett. Tetteit már kortársai megörökítették, s Kazantzakisz e legendák tömör, képszerű stílusát idézve állítja elénk a 13. századi Európa nagy misztikusát. Regényében Ferenc nem jámbor, eszményített szerzetes, hanem hús-vér ember, aki naponta megküzd önmagával, s aki élete végéig egyszerre érzi ég és föld vonzását. Kazantzakisz ezzel a vallomással kezdi méltán világhírű, bár hazánkban kevéssé ismert regényét: "Miközben írtam e legendát, mely igazabb, mint maga az igazság -, szeretet, tisztelet és csodálat árasztott el Ferenc, a hős és nagy mártír iránt. Gyakorta kövér könnycseppek maszatolták a kéziratot, és egy kéz lebegett előttem a levegőben, kéz, melynek sebe örökké megújul: úgy látszik, valaki szeggel ütötte át, úgy látszik, át- meg átszegezi szüntelenül, az idők végezetéig."

Nikosz Kazantzakisz - Jelentés ​Grecónak
A ​Jelentés Grecónak, amelyet most nyújtunk át, az írónak talán legsajátosabb, legszemélyesebb műve: nem csupán önéletrajz, egy érdekes élet külső eseményeinek regisztrálása, a kor történelmi-társadalmi tablójába illesztése, hanem jóval több ennél: "szellemi odüsszeia", a legnagyobbért, az elérhetetlen tökéletességért küzdő alkotó ember szellemi pályájának, kétkedéseinek és útkeresésének, küzdelmének és vívódásainak szárnyalóan szép, megrázó rajza. A világirodalom nagy konfesszióinak sorába tartozik.

Nikosz Kazantzakisz - Mihálisz ​kapitány
Krétai ​hősök szenvedéyles harcáról, krétai hősök szenvedélyes szerelméről szól a tavaly elhunyt görög író nagysikerű történeti regénye. Kréta szigetének viharos története, a törökök ellen viselt szabadságharc múlt századvégi szakasza elevenedik meg e könyv lapjain. Vakmerő, áldozatos tettek fűzik egymáshoz az 1889-i felkelés két nagyszerű hősét, de végzetes szerelmük egy török főúr szépséges felesége iránt egyszer s mindenkorra véget vet vérrel-vassal megedzett férfibarátságuknak. A világszerte népszerű írót ezzel a művével mutatjuk be a magyar olvasóközönségnek.

Nikosz Kazantzakisz - Krisztus ​utolsó megkísértése
"Krisztus ​életének minden mozzanata konfliktus és diadal. Győzedelmeskedett a mindennapi emberi gyönyörűségek leküzdhetetlen bűvöletén, a kísértéseken, és szünet nélkül átlényegítve szellemmé a testét, felmagasztasult. A Golgota csúcsára ért, és megfeszítették a kereszten... Ez a könyv nem életrajz, hanem minden vívódó ember hitvallása." (Nikosz Kazantzakisz) Isten, tégy engem Istenné! - kiált a kis Jézus a világhírű görög író 1961-es első megjelenése óta számos botrányt, indulatot támasztott regényében. Az evangéliumi történetre épülő, ám felfogásában attól mégis jelentősen eltérő regény Krisztust mint vívódó, a test és lélek, "hús és szellem" kettősségével tusakodó embert ábrázolja megindító erővel - az embert, aki harcai és kísértései végén képes volt beteljesíteni feladatát. A hatalma csúcsára ért, dekadens Róma Izráel ura. A Megváltót nemzedékek sora óta mind türelmetlenebbül váró, rabigában sínylődő ország forrong és lázad... Júdás a szakállát szaggata, és eldobálta a tövestül kitépett szálakat, »Zorbász, a görög" című nagy sikerú regénye és az "Isten szegénykéje" című írása - melynek hőse Assisi Szent Ferenc - már népvilágot látott hazánkban. Az "Utolsó Megkísértés" egyik legjelentősebb alkotása, mely most először olvasható magyar nyelven. A regényből készült, Martin Scorsese által rendezett filmet többszöri próbálkozás ellenére sem láthatta még TV képernyőre a hazai közönség.

Kollekciók