Ajax-loader

Valaczka András könyvei a rukkolán


Valaczka András - Prousttól ​Márquezig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alföldi Jenő - Valaczka András - Irodalom 5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Valaczka András - Olvasmánynapló ​Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényéhez
Kedves ​Diák! Tanulmányaid során minden évfolyamon találkozol kötelező olvasmányokkal. Ezzel a füzettel segíteni szeretnénk, mert a regényelemzés bizony nem könnyű feladat. Az olvasmánynapló feladatait megoldhatod a könyv olvasása közben, vagy a végére jutva. Az iskolai könyvtár használatával megválaszolhatod az író életére, és a mű születési körülményeire vonatkozó kérdéseket. Az olvasmánynapló következő oldalain feltárul előtted a regény cselekménye, a szereplők jellemrajza, a kor amelyben játszódik a történet. Végül az összefoglalásban áttekintheted a mű szerkezetét, felidézheted a legjobban tetsző részeket, elgondolkodhatsz az író szándékán, milyen tanulságokat üzen az olvasóinak.

Valaczka András - Irodalmi ​szöveggyűjtemény a tizenhárom-tizennégy éves diákoknak
Egy ​Shakespeare-dráma részletétől eltekintve csupa magyar irodalmi alkotást tartalmaz a kötet. Lírai szemelvényei a XX. század nagyjainak műveiből adnak ízelítőt (Ady, Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula, Tóth Árpád, József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés, Dsida Jenő, Radnóti, Weöres, Pilinszky, Nagy László). Az epikát Mikszáth, Móricz, Nagy Lajos, Kosztolányi, Krúdy, Karinthy Frigyes és Tamási Áron képviseli a válogatásban. A drámai műnemből (Shakespeare mellett) Katona József, Vörösmarty és Madách alkotása került be a válogatásba, egy-egy jelenet erejéig. A kiadó arra törekedett, hogy a felhasználói igényekhez a lehető legnagyobb mértékben alkalmazkodjék, ezért előzetesen begyűjtött szaktanári javaslatokat a tematikára vonatkozóan. Fontos célja volt továbbá az olvasás öröméhez hozzásegítő, esztétikus kivitelezésű, mégis mértéktartó árú könyv megjelentetése. A kézirat lezárását megelőzte az egyes szemelvényeket tartalmazó többféle kiadás egybevetése, a lehető legpontosabb szöveg közzététele céljából. A tanulók megbízható tájékoztatása végett ez a gyűjtemény az átvett szövegközlésekben még nem jegyzetelt régies, idegen és tájnyelvi kifejezéseket is ellátta magyarázatokkal. Ahol szükség volt rá, az írásmódot is a mai helyesírási szabályokhoz igazította a kiadó, természetesen nem az írói-költői szabadság rovására.

Tóth Krisztina - Valaczka András - Irodalmi ​ikerkönyvek 5. tankönyv
A ​KID-program és a hozzá kapcsolódó ikerkönyvek célja, hogy a gyerekek saját élményeiken és tapasztalataikon keresztül közeledjenek az irodalmi alkotásokhoz. A klasszikus műveken kívül a legnépszerűbb mai ifjúsági regényeik is a tananyag részei. A tankönyvhöz rendelt irodalmi válogatásban más műveket ajánlunk a lányoknak és a fiúknak, miközben nagyon is kívánatosnak tartjuk, hogy „titkon" belelapozzanak egymás olvasmányaiba. Az ikerkönyvben található feladatok, kérdések, megtanulásra kijelölt rövidke szövegek egyértelművé teszik, mi a tennivaló. Nagy figyelmet fordítottunk arra is, hogy gazdag képanyag illusztrálja a szövegeket. Játék és munka észrevétlenül fonódik egymásba.

Grüll Tibor - Korsós Bálint - Turgonyi Zoltán - Valaczka András - Líra, ​dráma, epika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sárkány Anna - Valaczka András - Irodalom ​67 tételben
A ​kötet a magyar irodalomból érettségizőknek kíván segítséget nyújtani azzal, hogy 67 tételben rövid összefoglalását adja az érettségi várható anyagának. A tételek egységes felépítésűek: tömör vázlat az adott szerző életrajzáról, munkásságáról, legfőbb műveiről, érintve a kor fontos művelődéstörténeti eseményeit is. A tétel végén egy fontos - tanult - mű részletes, esszéisztikus elemzése olvasható. Ez a rész példát ad a lehetséges elemzési szempontok számbavételére is. Nemcsak a szóbeli érettségi, felvételi vizsgát segíti könyvünk, hanem az írásbeli tesztjeire és esszékérdéseire készülve is haszonnal forgatható.

Valaczka András - Olvasmánynapló ​Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című regényéhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Valaczka András - Olvasmánynapló ​Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényéhez
Kedves ​Diák! Tanulmányaid során minden évfolyamon találkozol kötelező olvasmányokkal. Ezzel a füzettel segíteni szeretnénk, mert a regényelemzés bizony nem könnyű feladat. Az olvasmánynapló feladatait megoldhatod a könyv olvasása közben vagy a végére jutva. Az iskolai könyvtár használatával megválaszolhatod az író életére és a mű születési körülményeire vonatkozó kérdéseket. Az olvasmánynapló oldalain feltárul előtted a regény cselekménye, a szereplők jellemrajza, a kor, amelyben játszódik a történet. Végül az összefoglalásban áttekintheted a mű szerkezetét, felidézheted a legjobban tetsző részeket, elgondolkozhatsz az író szándékán, milyen tanulságokat üzen olvasóinak.

Alföldy Jenő - Valaczka András - Irodalom ​7.
Új ​tankönyvsorozatunk egy olyan különleges, a tantervi előírásoknak megfelelő átdolgozás, amely ötvözi az Alföldy-sorozat és az Irodalmi ikerkönyvek erényeit. A 7. évfolyam számára készült tankönyvben a diákok megismerhetik a romantika, a reformkor, a 19. század irodalmának vezéregyéniségeit, többek között mélyíthetik a regény és a novella műfajával, valamint a költészettel kapcsolatos ismereteiket. A könyvben található kérdések, feladatok, megvitatásra javasolt témák fejlesztik az elemző, problémamegoldó képességüket. A szerzőknek fontos célkitűzésük az olvasás presztízsének visszaállítása, az irodalom és az élet kapcsolatának gyermekközpontú szemlélete. Ennek megvalósítását segítik a fiúk és a lányok számára szóló olvasmányajánlók, amelyeknek köszönhetően a diákok a mindennapi életre rímelő olvasmányokat, irodalmi gondolattársításokat ismerhetik meg.

Kollekciók