Ajax-loader

Őrfi Mária könyvei a rukkolán


Őrfi Mária - Isten ​gyermekei vagyunk - Keresztény alapismeretek
Ez ​az új hittankönyv az 1996-ban elfogadott római katolikus Hitoktatási Kerettanterv szellemében készült az első osztályos gyermekek számára. A könyv rugalmasan használható mind plébániai, mind iskolai hitoktatás céljára. A leghitelesebb forrás, az evangéliumokban megörökített történetek és tanítások alapján vezeti be a hittanulókat az alapvető keresztény ismeretekbe, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait. Ezt jelentősen elősegíti Soror Veronika ciszterci nővér, a Regina Mundi érdi apátság tagjának a tanítás lényegét kiemelő, lélekkel telt grafikái.

Őrfi Mária - Lángolj ​és világíts
Az ​1950-es évek kommunista vezetői Endrédy Vendel zirci apátot Mindszenty leghűségesebb barátjának, s egyúttal rossz szellemének nevezték. ___ Halálakor, a beszentelési szertartáson egykori tanítványa így búcsúzott tőle: "Az apátnak keresztet akasztanak a nyakába és gyűrűt húznak az ujjára, s ez mindig mélyértelmű szimbólum. Vendel apát úr életében különösen azzá vált. Az örökkévalóság Atyja, a mi Atyánk méltónak találta arra, hogy részeltesse egyszülött Fiának földi keresztjében, és Krisztus Urunk olyan gyűrűt húzott az ujjára, melyet töviskorona és ostorok ékesítenek." ___ E könyv lapjain most szembe jön velünk Endrédy Vendel -- ecce Homo. A Szent Imre Gimnázium legendás Hadarits tanár ura, a ciszterciek választott atyja, a zirci kongregáció teremtő apátja, az elesettek pártfogója, a háborús üldözöttek befogadója, az Andrássy út 60., a Gyorskocsi utca, a Markó utca, a Konti utca, s Vác ávós poklainak elkínozva, megalázva is hajlíthatatlan s legyőzhetetlen "lakója", a rab, a szabaduló s a megbocsátó, az ellenségeiért is imádkozó ember, az élete végéig száműzetésben élő "pannonhalmi darumadár". Ahogy Rákosi Mindszenty rossz szellemét látta benne, ugyanúgy a kádári diktatúra is -- életében soha nem rehabilitálták. 1982. január 7-én halottaskocsin térhetett vissza Zircre. Egykori "őrhelyén", az apátsági templomban nyugszik, Szent Bernát oltára alatt. sírja fölött mindig friss a virág... ___ Őrfi Mária kötete egyháztörténetileg, rendtörténetileg s emberileg is adósságot pótol. Az eleddig többnyire publikálatlan dokumentumok, visszaemlékezések, vallomások és fotók a szerző személyes hangú "kötőszövegébe" ágyazva egyszerre nyújtanak új ismereteket, azaz tudást s megindító lelki élményeket -- méltó emléket állítva a méltatlanul elfeledett s agyonhallgatott magyar főpapnak, aki híven a Szent Bernát-i örökséghez: lángolt és világított.

Őrfi Mária - Pusztai László - Római ​katolikus hittan tanterv és minta tanmenet
A ​könyvben közreadott római katolikus tantervet és annak minta tanmenetét gyakorló hitoktatók az Országos Hitoktatási Bizottság által összeállított és a Magyar Katolikus Püspöki Kar által 1996-ban jóváhagyott kerettanterv alapján -- az új NAT követelményeit figyelembe véve -- készítették el az 1-12. évfolyamokra. Ennek során a 7. és 8. osztály számára két-két tantervet és minta tanmenetet állítottak össze, figyelembe véve a 6+6-os és 8+4-es iskolai beosztás lehetőségét. A szerzők ezen jóváhagyott tanterv alapján tervezik -- illetve részben már készítik -- az új hittankönyveket.

Kollekciók