Ajax-loader

Petri György könyvei a rukkolán


Petri György - Összegyűjtött ​versek
Petri ​György verseinek minden eddiginél bővebb gyűjteménye jelenik most meg. A könyv egy egész ciklussal bővült, amelyben több mint hetven, kötetben korábban nem publikált vers és töredék olvasható. A versek szövegét gondozta és az utószót írta Várady Szabolcs, az életmű legjobb ismerője.

Haraszti Miklós - Kis János - Kőszeg Ferenc - Nagy Bálint - Petri György - Solt Ottília - Szilágyi Sándor - beszélő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petri György - Petri ​György munkái I. - Összegyűjtött versek
Halhatatlan ​életmű - az első kötet. Olyan gyűjtemény ez, amely a közelmúltban elhunyt költő valóban összes versét tartalmazza, beleértve a fiatalkori zsengéket, a Versek című kötet egészét, a Magvető gondozásában kiadott Amíg lehet című utolsó kötetet, valamint a hagyatékban talált műveket.

Petri György - A ​szabadság hagyománya
A ​Beszélő címu folyóirat, amelynek Perti György egyik alapítója s meghatározó szellemi alakítója volt, 1999-ben beszélgetés- sorozatot inditott a magyar polítikai költészet klasszikusairól, arról a tradícióról, amelyet Petri a szabadság hagyományának nevez. Ezeket a beszélgetéseket gyüjtöttük egybe kötetünkben, amelyben Petri György, Babits Mihály, Balassi Bálint, Berzenyi Dániel, Illyés Gyula, József Attila, Petőfi Sándor, Weöres Sándor egy-egy nagy versét elemzi.

Petri György - Próza, ​dráma, vers, naplók és egyebek
A ​Petri György-életműsorozat befejező kötete prózai írásokat tartalmaz, amelyek igen változatos témákat ölelnek föl: szó esik a nagy költőelődökről (József Attila, Petőfi, Ady, Pilinszky), kor- és pályatársakról (pl. Jeles András, Orbán Ottó, Rakovszky Zsuzsa, Tar Sándor), politikáról, Lukács György szellemi örökségéről, líraelméletről, verstani kérdésekről, erkölcsfilozófiáról. Különösen becsesek azok a darabok, amelyek Petri saját költészetének kommentárjaiként olvashatók, és nagy érdeklődésre tarthat számot a kötet egyetlen szépprózai műve, egy krimi. Ezek mellett levelek és egyéb személyes dokumentumok is szerepelnek a kötetben, a Függelékben pedig olyan versek, műfordítások és interjúk kapnak helyet, amelyek az előző három kötet szerkesztésének lezárása óta kerültek elő.

Petri György - Petri ​György válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petri György - Összegyűjtött ​műfordítások
Petri ​György összes verseit tartalmazó kiadványunk már megjelent, második köteteként a négy kötetesre tervezett életműsorozatnak.

Petri György - Összegyűjtött ​interjúk
Ez ​a gyűjtemény Petri valamennyi nyomtatásban megjelent, magyar nyelvű interjúját tartalmazza: külön-külön szerkezeti egységbe csoportosítva azokat, amelyek vele készültek, s azokat, amelyeket ő készített. (Természetesen - akárcsak a verseknél, majd a műfordításoknál - ezúttal is számolni lehet lappangó publikációk előkerülésével, ennek valószínűsége talán még nagyobb is, mint az előző két kötet anyagának esetében.) Az idegen nyelvű interjúk felkutatása és Petri mondatainak le- vagy visszafordítása magyarra viszont már egy főként filológiai célokat szolgáló kiadás feladata. A két nagy szerkezeti egységen belül az interjúk időrendben sorakoznak; ez az esetek túlnyomó többségében az első megjelenés időpontját jelenti, néha azonban a készítés és publikálás ideje eltért, ilyenkor a készítés feltüntetett (egyetlen esetben: utólag rekonstruált) dátuma volt a besorolás szempontja. Az első megjelenés helye és ideje az interjúk végén szerepel.

Petri György - Valahol ​megvan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petri György - Örökhétfő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petri György - Amíg ​lehet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petri György - Petri ​György versei
Petri ​György 1943-ban született. Művei a Jelenkor Kiadónál: _Valami ismeretlen_ versek, 1990 _Sár_ versek, 1993 _Moliére: Tartuffe._ _Don Juan. A mizantróp_ drámafordítások, 1995

Petri György - Magyarázatok ​M. számára
Verseskötet.

Petri György - Azt ​hiszik
Verseskötet.

Petri György - Valami ​ismeretlen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petri György - Ami ​kimaradt
Kötetünk ​tartalmazza mindazt, mi kimaradt a Valahol megvan című kötetből - politikai vagy terjedelmi okokból. A szamizdatban sem publikált és az újabban keletkezett verseket a Mi jön még? ciklusban közöljük. Ötven vagy száz év múlva az számít majd, mit írt a költő. Számunkra az is fontos, hogy akkor írta, amikor a Hatalom ezt rossz néven vette.

Petri György - Körülírt ​zuhanás
Amikor ​Petri György első versei a Költők egymás közt című antológiában megjelentek, Vas István vezette be, jellemezte őket: "Bizalmatlansága - írta - nem egyszerűen kordivat: van valami alkati keménysége, nehezen feltörhető magva. Sőt, csalódnék, ha Petri pesszimizmusa nem abból a teremtő fajtából való volna, melynek már csak önnön komolyságánál, súlyánál és eredetiségénél fogva is létre kell hoznia önmaga feloldását. Szóval, az a bizonyos erőteljes, becsületes pesszimizmus, amelynek éppen, mert vérre megy, nem marad más kiútja: titkon és keservesen ki kell hordania saját hitét, összhangját - nevezzük akárhogy." Petri György első önálló verseskötete a mai fiatal magyar értelmiség egy rétegének ezt az életérzését és külső-belső összeütközésekben megnyilatkozó harmóniakeresését példázta. Erőteljes hangütésén, formai értékein, tömörségén túl ez biztosította sikerét, az általános elismerést, mely fogadta. Petri György 1943-ban született. Huszonhárom éves korában iratkozott be a budapesti egyetem filozófiai fakultására; előtte, hosszabb-rövidebb ideig, sokféle munkahelyen dolgozott, többek között munkaterápiás elmegyógyintézetben. Amit első kötetéről írt, most megjelenő második verseskönyvére fokozottan vonatkozik: " Ami élettörténetemből, személyes tapasztalataimból talán érdekes, azt az olvasó megtalálja verseimben. Hiszen legfőbb szándékom éppen ez volt; egy megfogható személyt akartam felidézni, életének tárgyi motívumain keresztül, s nem valami látomásokban szétfoszló általánosságot".

Petri György - Válogatott ​versek
Négy ​vaskos kötetbe összegyűjtött munkái Petri György műhelyének úgyszólván minden szögletébe, legkisebb zugába is elkalauzolják az olvasót. Ha nem vigyáz, megeshet, hogy a túl sok fa eltakarja előle az erdőt. E költőt csúcsai minősítik. A válogatott versek olvasója meggyőződhet róla, hogy Réz Pállal nem a kegyelet mondatta Petri ravatalánál: "versei jóval többet szívtak magukba, és főként sokkal többet sugároztak, mint a 68-as nagy kiábrándulást, egy-egy szerelmi kapcsolat tündöklését vagy nyomorúságát, életformájának színtereit és légkörét, egy politikai esemény kommentárját, egy nő, egy költő, egy barát, egy államférfi portréját... Létversek voltak a versei, mint a nagyokéi, olyasmiről beszéltek, ami fölébe emelkedik az életrajzi vagy történelmi esetlegességeknek, ha azokból indulnak is ki, azokból épülnek föl - így követte az európai költészet személyességének nagy hagyományát."

Petri György - Sár
„Petri ​köteteinek olvasásakor régebben is volt olyan érzésem, hogy maga a vers szétmállik, miközben a versbeszéd és a költői szerep szuggesztivitása változatlanul erős; de most a Sár verseiben látom először úgy, hogy Petri szándékosan törekszik erre: legtöbb verse mintha egy-egy megíratlan másik vers helyén és helyett jött volna létre. A nyolcvanas évek Petri-versei kihagyásokból és elkanyarodásokból építkeztek; a mostaniak inkább elhagyásokból és betoldásokból.” (Márton László: Álalakúság, avagy a közbeszólás hatalma. Holmi. 1994/6.sz. 912-918. p.)

Kollekciók